Reklam
Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Divan Şiirinde Âşık, Sevgili, Rakip Üçlüsü ve Ölüm

  DiVAN ŞİİRİNDE ÂŞIK, SEVGiLi, RAKiP ÜÇLÜSÜ VE ÖLÜM

  H.Dilek Batislam

  Özet:
  Ölüm insan hayatının en önemli ve değişmez yasası olması nedeniyle insan zihnini daima meşgul etmiştir. Ölüm ve ölümle ilgili düşünceler dinî inançların, düşünce sistemlerinin konusu olmakla kalmayıp edebiyat ve sanat eserlerinin de temel konularından biri olmuştur.

  Bu yazımızda divan şiirinin temaları arasında yer alan ölüm temasını divan şiirinin geleneksel üçlüsü âşık, sevgili ve rakip açısından değerlendirmeye çalışacağız.
  Değerlendirmemizi yaparken değişik yüzyıllara ait divan şâirlerinin şiirlerinden seçtiğimiz Örnek beyitlerden yararlanacağız.

  Anahtar kelimeler: Âşık, sevgili, rakip, Ölüm, divan şiiri.

  Abstract: Due to being most important and invariable law in human exisîence, death always kept human's mind busy. Death and thoughis about death was not only the subject of religious beliefs and thought systems but also became a majör insipîring îheme to literatüre and works of art, in this article we are going to deal with death theme which takes a part İn-Divan poetry, in the way of Divan poetry's tradiîional triple; lover, beloved, and rival. While we are
  deaiing wîth îhis subject, we are going to use sample couplets chosen from different century's Divan poet's poetry.

  Key vvords: Lover, beloved, rival, deaîh. Divan poetry.

  Edebiyat ve sanat eserlerinde insan hayatını ilgilendiren hemen her şey üzerinde durulmuştur. Ölüm, insan hayatının doğal akışı içinde kaçınılmaz bir hayat gerçeği olarak İnsanın yanı başındadır. Ölüm düşüncesi ve ölümle ilgili duygular çeşitli türlerdeki edebî eserlerde söz konusu edilmiştir. Ölüm düşüncesinin edebî eserlere yansıması farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır.

  Ölüm değiştirilemez bir gerçektir, insan hayatının en önemli ve değişmez yasası olması, sonrasının bilinmezliği dolayısıyla insan zihnini hep meşgul eîrniştir. İnsanlar
  dinî inançları ya da çeşitli düşünce sistemleri aracılığıyla ölüm kavramının ne olduğunu anlamaya çalışmışlardır. Ölüm ve ölümle ilgili düşünceier sadece dinî inançların ve düşünce sistemlerinin değil, edebiyat ve sanat eserlerinin de temel konularından biri olmuştur. Evrensel bir gerçek olması nedeniyle gerek dünya edebiyatında gerekse bizim edebiyatımızda Ölüm temasını değişik yönleriyle ele alıp değerlendiren, çeşitli edebî türlerde yazılmış çok sayıda eser bulunmaktadır.

  Edebiyatımızda ölümle İlgili duygu ve düşüncelerin dile getirildiği türler arasında divan edebiyatındaki mersiyelerle halk edebiyatındaki ağıtlar önemli bir yer tutar. Mersiyeler ve ağıtlarla ilgili çeşitli araştırma, inceleme çalışmalar; yapılmış olup bu tür eserlerde Ölüm düşüncesinin nasıl ele alındığı ortaya konulmaya çalışılmıştır1. Mersiyelerde ve ağıtların dışında ölenler İçin düşürülen tarihlerde ve manzum mezartaşı kitabelerinde de ölümle ilgili düşüncelere yer verilmiştir. Ağıtlarda ve mersiyelerde ölüm konusundaki düşüncelerin daha çok ölen kişinin özellikleri etrafında ele alındığı, ölenin iyiliklerinin, güzel özelliklerinin dile getirildiği, ölen kişinin kaybından duyulan üzüntünün anlatıldığı, Ölenin ailesine sabır dilendiği, ölenin yakınlarının teselli edilmeye çalışıldığı görülür.
  Divan şâirinin ölüme bakışında ve ölüm olayını değerlendirişinde İslâm inancıyla tasavvuf düşüncesinin önemli bir etkisi vardır. Divan şâiri, dinî inançları gereği ölüm olayını kabul edilmesi gereken bir gerçek olarak görür. Sorgulamaktan çok kabullenme duygusu içindedir. Çünkü güçlü bir şekilde dinî inançlarına bağlı olan divan şâiri açısından ölüm, ne olduğu bilinmeyen korkunç bir olay değildir. Ölüm bedene özgüdür, ruh ölümsüzdür. Bedenin ölmesiyle birlikte ruh ebediyete kavuşacaktır. Ebediyete ulaşmak İse korkulacak değil aksine sevinilecek bir durumdur. İşte dinî inancın ölüme getirdiği bu açıklamalar divan
  şâiri açısından ölümü daha katlanılabilir hale getirmiştir. Dinî inançlarla birlikte divan şâirinin hayatı ve ölümü değerlendirmesinde önemli rol oynayan tasavvuf düşüncesi de ölümü dinî İnançlarda olduğu gibi olumsuz ve korkulacak bir şey olarak görmez. Hatta bazı mutasavvıflar ölümü sevinçle karşılayarak, ölümü ölenin ruhunun dostu olan Rabb'ine ulaşması, âşığın maşukuna kavuşması olarak yorumlarlar (Uludağ 1996: 363-365).

  Mersiyelerin dışında divan şâirlerinin ölüme bakışı ve divan şiirinde yer alan ölümle ilgili öğeler konusunda yapılmış kimi çalışmalar bulunmaktadır2. Biz bu yazımızda ölüm temasının divan şiirinin geleneksel üçlüsü âşık, sevgili ve rakip açısından nasıl ele alındığını ortaya koymaya çalışacağız. Bu geleneksel üçlüyle ilgili duygu ve düşünceler en çok gazellerde yer aldığı için örnek beyitleri gazellerden seçtik. Şeyhî,Necâtî, Usûlî, Fuzûlî, Bakî, Hayalî ve Sabit divanlarının gazeller bölümünü taradığımızda konuyla ilgili pek çok örnek beyitle karşılaştık. Bütün Örnekleri vermemiz mümkün olmayacağı için örnekler arasından seçtiğimiz beyitler aracılığıyla bir değerlendirme yapacağız.

  Divan şiirinin en önemli kişisi olması dolayısıyla şiirde en çok sözü edilen sevgilidir.
  Sevgili divan şiirinde ince, ayrıntılı, sanatkarane ve soyut bir şekilde tasvir edilir.
  Sevgili için çizilen ortak bir f izi kî portre vardır. Sevgilinin bu bilinen fiziksel durumunun
  dışındaki davranışları da bellidir. Sevgili hercâî-rnesreptir, hem rakibe hern âşığa
  yönelir. Çevir ve sitem onun sanatıdır. Vefasızdır, sevgisine güvenilmez. Rakiple buluşur, âşıktan sevgisini saklar. Aşık kul, sevgili sultandır. Sevgilinin özellikleri arasında acı ve ıstırap verici olması önde gelir, cana kasteder. Asığa yar olmaz, tas
  yüreklidir. Sözünde durmaz, âşığın ağlayıp inlemesi acıdan, üzüntüden ölecek duruma
  gelmesi onu etkilemez. Sevgili âşığa sebepsiz yere eziyet eder. Nazlıdır, aşüftedir, fettandır
  hatta hafif meşreptir. Bu özellikler divan şiir geleneğinde sevgiliyi sevgili yapan
  özellikler olduğu için ayıplanacak özellikler değildir. Bütün bu olumsuz Özelliklerine
  rağmen âşığa düşen görev sevgiliden şikâyetçi olmamak ve onun eziyetlerine sabırla
  tahammül göstermektir. Âşık için sevgilinin kendisine eziyet etmekten vazgeçmesi dahi
  sevgilinin ilgisinin bittiğinin işareti durumundadır (Pala 1989 : 437-438 ; Pala 1995:
  85}. Divan şiiri geleneğinde âşık-sevgili ilişkisinde sevgiliye düşen görev âşıklarını
  üzüntüden, acıdan öldürmek onlara çevir ve cefâ etmektir. Geleneksel sevgili
  tipinin en belirgin özelliği âşığa eziyet etmektir. Hayalî, sevgilinin bu özelliğini; Dİl-ber
  oldur ki mahabbet edene kini ola 'Âşık öldürmek anın san'al ü âyini ola (Hayalî D., G.
  18, b. l, s. 95)3

  "Sevgili odur kî sevgi gösterene kini ola, âşık öldürmek onun sanatı ve töreni
  ola." beytiyle düe getirir . Sevgilinin işinin sevgi gösterene kin duymak, sanat ve
  âyininin ise âşık öldürmek olduğunu söyler. Böylelikle sevgili için âşık öldürmenin bir
  sanat haline geldiği ortaya konulmuş olur.

  Lebün dirgürmege canlar vîrürken
  Gözün katlüme her dem niyyeî eyler (Mesîhî D., G.65, b.5, s. 157)

  "Dudağın diriltmeye can verirken gözün her an öldürmeye niyet eder." beytinde âşık
  sevgilinin dudağının diriltici, gözünün ise, öldürücü olmasından dert yanar. Hışm ile
  nazar eyleyip aşüftene her dem Öldürmeğe kasd etme behey gözleri âfet (Necat? D.,
  G. 35, b.4, s. 165)

  "Behey gözleri âfet düşkününe her an hışımla bakıp öldürmeye niyet etme."
  beytinde de âşık sevgilinin her zaman hışımla bakarak kendisini öldürmeye niyetlenmemesini
  ister.

  Her nefeste ol tabîb-i cana ben öldüm desem
  Hâlime kılmaz nazar vermez cevâb üç günde bir (Hayalî D., G.584, b. 1, s. 292}

  "O can tabibine her nefeste ben Öldüm desem halime bakmaz, üç günde bir
  cevap vermez." beytinde ise âşık can tabibi olan sevgiliye her nefeste öldüğünü söyler.
  Ancak, acımasız sevgili onun hâline bakmadığı gibi üç günde bir cevap bile vermeyerek
  âşığın çektiği acıyı, eziyeti umursamaz. Âşığın ölmek üzere olması da onu etkilemez.

  Ölüyü diri kıldığın işiîse leblerin
  Doğurmaz idi İsî'yi Meryem dedikleri (Şeyhî D., G. 757, b. 4, s. 277)

  "Dudağının ölüyü dirilttiğini duysaydı Meryem isa'yı doğurmazdı." beytinde
  sevgilinin dudaklarının ölüyü dirilttiğini Hz.Meryem'in bu durumdan haberi oisa İsa'yı
  doğurmayacağı söylenir. Sevgilinin dudaklarının da isa gibi ölüyü diriltme özelliği
  bulunduğuna dikkat çekilirken isa'nın ölüleri dirilttiğine telmihte bulunulur.

  Sanki Rum ili haramisi durur hâl-i ruhun
  K'öldürür can kâr-bânın varını andan alır (Necâtî D., G. 202, b. 4, s. 242)


  "Yanağındaki ben sanki Rum eli haramisidir. Can kervanını öldürür ve ondan
  varlığını alır." beytinde sevgilinin yanağındaki beninin de gözü gibi can alma, öldürme
  özelliğine sahip olduğu dile getirilir. Ben haramiye benzetilir. Can ise kervandır.
  Haramilerin kervanları basıp adam öldürmeleri gibi sevgilinin benî de âşığın can kervanını
  basar ve onun canını alır. Ayrıca,

  Çün saçtı gönlümün kuşuna dâne benlerin
  Öldürmesin tutup ki girer kâne benlerin (Şeyhî D., G. 99, b. T, s. 195)

  "Benlerin gönlümün kuşuna tane saçtı. Tutup onu öldürmesin, kana girer."
  beytinde de sevgilinin yüzündeki benlerin âşığın gönül kuşunu avlayıp öldürerek onun
  kanına girmesi anlatılır.

  Oklarun kim tende zahm-ı hûn-feşâna girdiler
  Öldürüp ben hasteyi yok yire kana girdiler (Bakî D., G. 182, b. 1, s. 213)

  "Bakış okların tendeki kaniı yaraya girdiler. Ben hastayı öldürüp yok yere kan
  girdiler." beytinde sevgilinin ok gibi öldürücü bakışıyla hasta, yaralı âşığı öldürüp
  onun kanına girdiği söylenir.

  Gah leb geh kad anar dil hasta canım gezdirir
  Kİm ecel gibi erer nâ-gâh şemşîrin senin (Necâtî D., G.290, b.4, s. 280)

  "Gönül kah dudağını kah boyunu anarak hasta canımı gezdirir. Ansızın senin
  kılıca benzeyen keskin bakışın ecel gibi yetişir." beytinde ise, âşık sevgiiinin kılıç gibi
  yaralayıcı, öldürücü bakışını ecelin aniden, habersizce gelişine benzetir.

  Ey sabâ canın için yâr diyarından erer
  Sol nevayı ki ölü diri kılandır kokusu (Şeyhî D., G. 186, b.4, s. 282)

  "Ey saba rüzgârı canın için sevgiiinin bulunduğu yerden es. Çünkü onun kokusu
  ölüyü diriltir." beytinde âşık, saba rüzgârının sevgilinin bulunduğu yerden esmesini, hava
  getirmesini İster. Çünkü rüzgârın getireceği sevgilinin kokusu ölüyü diriltici ve can vericidir.

  Öldüğüm dem yâr peykânın ciğerde saklaram
  Uydurur her kim sefer ktlsa yarar yoldaşını (Hayalî D., G. 638, b. 4, s. 311)

  "Öldüğüm zaman sevgilinin bakış okunu ciğerimde saklarım. Çünkü kim yolculuğa
  çıksa yanına en iyi arkadaşını alır." beytinde âşık sevgilinin bakış oklarını öldüğü
  zaman büe ciğerinde saklayacağını söyler. Bu durumunu da yolculuğa çıkanın en İyi
  arkadaşını yanına almasına benzetir. Çünkü dönülmez bir sefere, ölüm yolculuğuna
  çıkan âşık İçin bu yolculukta ona en iyi arkadaşlık edecek olan sevgilinin bakış oklarıdır.

  Zannİtme merkadmdakî seng-i mezârıdur
  Taş oldı kaldı ol bütün 'uşşâk-ı zârıdur (Sabit D., G. 82, b. l, s. 391)

  "Mezarındaki mezar taşıdır zannetme. O puî gibi güzel sevgilinin İnleyen
  âşıkları taş oldu kaldı." beytinde sevgilinin mezar taşının bilinen mezar taşlarından
  olmadığı, inleyen âşıklarının taş olup kalması sonucu oluştuğu söylenir. Bu beyitte sözü
  edilen taş kesilme efsanelerde de yaygın olarak karşılaşılan motiflerden biridir.

  Hak Te'alâ acısın göstermesin cânānenin
  Ben öleyim eşiğinde bana canan acısın (Necati D., G. 420, b. 2, s. 337)

  "Allah sevgilinin acısını göstermesin. Eşiğinde ben öleyim, bana sevgili acısın."
  beytinde divan şiiri geleneğinde istisnai birkaç örnek dışında rastlanmayan sevgilinin
  ölümü düşüncesine bağlı olarak, âşık sevgilinin ölümünü görmek istemediğini, sevgilinin
  acısını görmektense onun yerine kendisinin ölmeyi tercih edeceğini dile getirir.
  Örneklerde de görüldüğü gibi sevgili asla ölmez, âşık İse, onun yerine ölmeyi tercih
  eder. Ölmeyen sevgili daima âşığın canına kasteder. Niyeti onu eziyeîlerîyle imtihan
  etmektir. Bütün bu eziyetleri âşığın aşkında kararlı ve samimi olup olmadığını öğrenmek
  için yapar. Sevgilinin bu İşi yapmaktaki yardımcıları gözü ve benleridir. Sevgili kılıç
  gibi keskin, ok gibi yaralayıcı bakışlarıyla âşığı öldürür. Kimi zaman harami benleri de
  sevgiliye can alma konusunda yardım eder. Sevgilinin ben taneleri âşığın gönül kuşunu
  tuzağa düşürür. Sevgili bir yandan âşığı öldürmek İçin en güçlü silahları durumunda
  olan bakışı ve benleriyle can alırken bir yandan da dudağı ve kokusuyla âşığı diriltir.
  Çünkü her ne kadar eziyetleriyle âşığı öldürmeye çalışıyor görünse de âşığın ölmesinden
  ziyade yaşamasından yanadır. Ona daha çok eziyet ederek, acısını arttırarak
  sabrını ölçmek ister. Âşık ölürse bütün bunları yapma imkanı ortadan kalkacaktır.
  Sevgili âşığı daima ölümle yaşam arasındaki ince çizgide tutar.
  Bilindiği gibi divan şiirinin aşk üçgenindeki ikinci kişi âşıktır. Âşık, duygularında
  içtendir, gıdası üzüntüdür. Sevgiliye ait en küçük bir şey dahi onu kendinden geçirir.
  Canını hiç düşünmeden, çekinmeden sevgilisine verecek kadar cömerttir. Sözünde
  durur, sâdıktır. Sevgiliden ayrı kalmak âşık için ölümdür, sürekli hayatla ölüm arasında
  gidip gelir. Âşığın en büyük üzüntü kaynağı sevgilinin başkalarıyla ilgilenmesİdir. İrade
  sevgilinindir, o ne isterse onu yapar. Âşığa düşen görev her şeye katlanmak ve aşkında
  ısrarlı olduğunu göstermektir (Pala 1989: 50). Her ne olursa olsun âşığın amacı gönlüne
  taht kuran sevgiliye ulaşmaktır. Âşık sevgiliye ulaşmak için her şeyi yapmaya hazırdır.
  Ancak rakip âşığın huzurunu kaçırır. Âşık sürekli rakiple mücadele içindedir. Her olumsuzluktan
  onu sorumlu tutar. Sevgilinin rakiple birlikte olduğunu, rakibin sevgiliye
  kötülük edeceğini düşünür. Sevgilinin rakibe ilgi gösterip kendisine İlgisiz olmasından
  şikâyet eder. Sevgili âşığa hep eziyet eder. Âşık sevgilinin bu kadar çok eziyet etmesinin
  nedenini anlamakta zorlanır. Bu nedenle sevgilinin sürekli eziyet etmekle kendisinin
  Ölümünü isteyip İstemediğini düşünür.

  Örneğin:
  Tİğ-ı cefâ İle depelersin Necâtî'yi
  Ölsün mü neylesin seni ey bî-vefâ sever (Necâtî D., G.84, b. 2, s. 187)

  " Necâtî'yi cefâ kılıcıyla tepelersin, ey vefasız ölsün mü ne yapsın? Seni sever."
  beytinde Necâtî vefasız sevgilinin kendisini cefâ kılıcıyla tepelediğinden şikâyet eder ve
  duyduğu sevgi yüzünden sevgilinin kendisinin ölmesini isteyip istemediğini sorar.

  Begim zîbâ cemâline gönülden 'âşıkım 'âşık
  Gerek Öldür gerek dirgir severem ihtiyarım yok (Usûl? D. G.63, b. 2, s. 159)

  "Beyim güzel yüzüne gönülden âşığım âşık. Öldürsen de diriltsen de seviyorum.
  Elimde değil." beytinde âşık, sevgilinin güzel yüzüne gönülden âşık olduğunu,
  sevgili ne yaparsa yapsın bu aşktan vazgeçmesinin mümkün olmayacağını söyler.
  Çünkü âşığın aşkından vazgeçmesi elinde değildir. Aşk yüzünden âşık kendinden
  geçmiş, kendine söz dinletemez duruma gelmiştir.

  Sabr edeyim cefâna eyâ çevri çok güzel
  Ya ben ö/em firak ile yâ sen usanasm (Necâtî D., G.386, b.2, s. 322)

  "Ey eziyeti çok olan güzel, eziyetine sabredeyim. Ya ben ayrılık derdiyle Ölürüm
  ya sen eziyet etmekten usanırsın." beytinde âşık geleneksel âşık tavrını sergiler. Eziyeti
  çok olan sevgilinin eziyetlerine sabırla katlanacağını söyleyen âşık, sonuçta ayrılık
  derdiyle ya kendisinin öleceğini ya da sevgilinin eziyet etmekten usanacağını düşünür.

  Fürkat-i yâr katı zar u zebûn iteli beni
  Döymeyem mihnet-i hicrana ölem gibi gelür (Bakî D., G. 146, b.2, s. 192)

  "Sevgiliden ayrı olmak beni çok inletti ve güçsüz hale getirdi. Ayrılık sıkıntısına
  katlanamıyorum, Ölecekmişirn gibi geliyor." beytinde âşık, sevgiliden ayrı olmanın
  acısının kendisini güçsüz bıraktığını ve ayrılık acısına tahammül edemeyip ölecek duruma
  geldiğini söyleyerek sevgiliden merhamet diler.

  Bakî hecrün gamtyia can virdi
  Dâd ey pâdişâh-ı 'âlem dâd (Bakî D., G.36, b.5, s, 123)

  "Bakî ayrılık üzüntüsüyle can verdi. Adaletli ol ey dünya padişahı adaletli."
  beytinde de şâir, ayrılık gamıyla ölecek duruma geldiğini söyleyerek, dünya padişahı
  olarak gördüğü sevgiliden adalet bekler, âdil olmasını ister.

  Öldürürsün 'âşıkı rahm eylemezsin ey sanem
  Hey ne kâfirsin senin sinende imânın mı var (Hayalî D., G.36, b,5, s. 123)

  "Ey put gibi güzel sevgili acımazsın, âşığı öldürürsün. Hey sen ne kâfirsin senin
  sinende İmanın mı var?" beytinde de âşık sevgilinin merhametsizliğinden yakınır.
  Ancak kâfirin sevgili kadar zâlim, acımasız olabileceğini vurgular.

  Bir oldu ağlamam gülmem yakın oldu hemân ölmem
  Niceydim neyieyem bilmem mededgamdan helak oldum (UsûiîD., G.80, b.7,s. 176)

  "Ağlamamla gülmem bir oldu. Oİmem hemen yakın oldu. Ne yapayım
  neyleyeyim bilmem. Üzüntüden yok oldum. Medet bekliyorum." beytinde de âşık
  çektiği acıdan dolayı ölümünün yaklaştığını söylerken bu acmın niteliğini belirtmekte
  yine ölümden yararlanır. Ne yapacağını bilemez duruma geldiğini anlatır. Sevgiliden
  medet umar, haline acımasını bekler. Fuzûlî'nin,

  Gamdan öldüm demedim hâl-i dil-i zar sana
  Ey gül-i taze reva görmedim azar sana (Fuzûlî D., G.20, b. l, s, 140)

  "Gamdan öldüm. İnleyen gönlün halini sana söylemedim. Ey taze gül seni incitmeyi,
  üzmeyi uygun görmedim." beytinde âşık sevgilinin bütün eziyetlerine, merhametsizliğine,
  adaletsizliğine ve gamdan öldürecek duruma getirmesine rağmen ondan
  şikâyetçi olmayı düşünmez. Çünkü bu şikâyetinin sevgiliyi inciteceğine inanır.
  Sevgiliyi incitmek korkusuyla ona halini söylemekten çekinir.

  Ey tegâfül birle her sâ'at kılan şeydâ beni
  Vâkıf ol kim öldürür bir gün bu istiğna' beni (Fuzûlî D., G.290, b. l, s.273)

  " Ey görmezden, bilmezden gelerek her saat beni çılgına çeviren sevgili, bil ki
  bir gün bu İlgisizliğin beni öldürür." beytinde de sevgilinin ilgisizliği âşığı çılgına
  çevirir. Âşık sevgilinin kendisini çılgına çeviren bu ilgisizliği devam ederse öleceğini
  sevgiliye hatırlatır.

  Hasretinle bu Necatı ölür ise diyesiz
  A garib ü vâ garib ü ha garib eyvâ garib (Necatı D., G.26, b.5, s. 162)

  "Bu Necâtî hasretinle ölürse ah garip, vah garip, eyvah garip diyesiniz."
  beytinde Necâtî, sevgilinin hasretiyle ölüp gittiği zaman kendisinin garip olarak niteleneceğinden,
  arkasından garip olduğu için üzüntü duyulacağından söz eder.

  Devamı aşağıdadır->>>

 2. #2
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Cevap: Divan Şiirinde Âşık, Sevgili, Rakip Üçlüsü ve Ölüm

  Canlar veririm ölmeğe hecrinde şöyle kim
  Tabut ile kefen bana serv ü semen gelir (Necat! D., G. 170, b.2, s. 227)

  " Senden ayrı olmak yüzünden ölmeye can veririm. Ayrılık acısı çekmektense
  ölmeyi isterim. Tabutla kefen bana serviyle yasemin gibi gelir." beytinde de âşık ayrılık
  acısının şiddeti yüzünden ölmeye razıdır. Ayrılık acısına katlanamayıp ölmeyi isteyen
  âşık için tabut servi, kefen de yasemin gibi gelir.

  Derd-i yâr ile şunun kim başı hoşdur Bâkîyâ
  Ölmeğe canlar virür derdine derman İstemez (Bakî D., G.206, b. 5, s. 227}

  " Ey Bakî sevgİİİ derdiyle kimin başı hoşsa öimek için can atar ama derdine derman
  istemez." beytinde de sevgilinin derdiyle dolu olan kimsenin derdine derman istemeyeceği,
  bu dertle can vermekten memnun olacağı dile getirilir.

  Can yerine tenimde bula derd-i dilberi
  Rûz-ı veda ece! deyicek merhaba bana (Hayalî D., G. 17, b.2, s. 92)

  "Veda günü ecel bana merhaba dediğinde tenimde can yerine sevgilinin derdini
  bula." beytinde de âşık veda gününde ecelle karşılaştığında, ecelin'teninde sevgilinin
  derdini bulacağını söyler. Çünkü sevgiliden ayrılacak olmanın üzüntüsü onu
  canından etmiştir.

  Bu halet ile ey dil sağ olmada 'âlemde
  Derd ü gam-ı dil-ber ile ölmekde letafet vardır (Bakî D., G.171, b. 4, s. 208)

  "Ey gönül bu halde dünyada sağ kaİmakîansa sevgilinin üzüntüsü ve derdiyle
  ölmekte güzellik vardır." beytinde gönlüne seslenen âşık, sevgilinin verdiği sıkıntı ve
  üzüntü içinde, ayrılık acısıyla yaşamaktansa ölmenin daha İyi olacağını söyler. Aşık
  çektiği acının şiddetini ve niteliğini belirtmek için ölümden yararlanır. Ona göre içinde
  bulunduğu durum ölümden daha acı vericidir.

  Yoluna Bâkî-i dil-hasîe revân eyler idi
  Tuhfe-i can-/ hakir olsa eğer makbulün (Bakî D,, G.267, b.4, s. 265)

  "Eğer kabul görseydi gönlü hasta Bakî hakir can hediyesini yoluna feda ederdi.
  " beytinde de Bakî, eğer sevgili tarafından kabul görecekse, hasta gönlüyle değersiz
  canını onun yoluna feda etmeye hazır olduğunu söyler.

  Acımazdı Hayalî öldüğüne
  Lebini öpse kan-bahâ yerine (Hayalî D., G. 514, b.5, s. 268)

  "Hayalî kan pahası' olarak dudağını öpebilseydi eğer öldüğüne acımazdı."
  beytinde ise. Hayalî öldüğüne değil, sevgilinin dudağını öpemediğine üzülür. Canı
  pahasına sevgilinin dudağını öpmeye razı olur.
  Âşık bazen de yoluna canını vermeye hazır olduğu sevgilinin kendisini
  öldürmekten vazgeçmesinden korkar. Çünkü olumsuz yönde de olsa âşık, sevgilinin
  kendisine ilgi göstermeye devam etmesini İster. Öldürme niyetiyle sevgilinin âşıkla
  ilgileniyor olması bile âşık için bir lütuftur.

  Öldürem derdi Hayalî kulunu cevr İle yâr
  Ne günâh itti ki sonra yine ihmâl etti (Hayalî D., G. 600, b. 5, s. 298)

  "Sevgili eziyet ile Hayalî kulunu öldüreyim derdi. Ne günah işledi ki sonra yine
  bu niyetinden vazgeçti." beytinde Hayalî, sevgilisinin eziyetleriyle kendisini öldürmeye
  niyetliyken sonra vazgeçme nedenini anlayamaz. Çünkü sevgilinin eziyet etmekten
  vazgeçmesi bile onun âşığa olan İlgisinin bittiği anlamına gelir. Bu durum âşık için
  üzüntü vericidir. Aynı şekilde;

  T/z çekmezsen cefâ tığın beni öldürmeğe
  Öldürür âhir beni bir gün bu ihmâlin senin (Fuzûlî D., G. 168, b. 4, s. 2 12}

  " Beni öldürmek için cefa kılıcını çabuk çekmezsen sonunda bir gün senin bu
  ihmalin beni öldürür." beytinde de âşık sevgilinin cefa kılıcıyla kendisini bir an önce
  öldürmesini ister. Yoksa sonuçta sevgilinin ihmali âşığı öldürecektir.

  Ey Mesîhî bizi öldürmeye 'ar ideli yâr
  Hak bilür dünyeden usandug u candan bezdük (Mesîhî D., G. 135, b. 5, s. 204)

  "Ey Mesîhî sevgili bizi öldürmekten utandığından beri Allah bilir dünyadan
  usandık, canımızdan bezdik." beytinde de Mesîhî, sevgilinin kendisini öldürmekten çekinmesi,
  utanması sonucu, dünyadan usanıp canından bezdiğini söyler. Âşık için,
  sevgili tarafından öldürülmek bile bir lütuftur. Ayrıca sevgiiinin derdiyle, ondan ayrı
  olmanın üzüntüsüyle yaşamaktansa âşık ölmeyi tercih eder.

  'Âşıkların öldürmek ise sende mürüvvet
  Tahsin senin bâzına kollarına kuvvet (Necâtî D., G. 35, b. 1, s. 165)

  "Sendeki yiğitlik ve cömertlik âşıklarını öldürmekse senin pazına aferin, koluna
  kuvvet." beytinde âşık sevgilinin cömertliğinin. İyiliğinin göstergesinin âşık öldürmek
  olduğunu söyler. Bu işi yapma konusunda sevgiliye alaycı bir dille güç, kuvvet diler.
  Ne iyi iş yapıyorsun diyerek över gibi görünüp aslında sevgilinin bu davranışını yerer.

  Hâlüm benüm şu demde '/yân ola sana kim
  Kabr içre eyleye beni bir gün nihân ecel (Mesîhî D., G. 147, b. 4, s. 212}

  "Benim halim ancak bir gün ecel beni kabir içine gizlediğinde sana ayan olacaktır."
  beytinde âşık, sevgilinin bir türlü kendisini anlamamasından şikâyet eder. Âşığa
  göre sevgili onu ancak ecel kabir içinde gizlediği zaman, yani ölümünden sonra anlayacaktır.
  Oysa âşık sevgilinin kendisini ölmeden önce anlamasını ister.

  Hasret-i kaddün ile ger bu Mesîhî vire can
  Kabri üstinde bite serv-i hırâmân-şekil (Mesîhî D., G. 150, b.5, s. 214)

  "Eğer bu Mesîhî boyunun hasretiyle can verirse mezarının üzerinde salınan serviler
  bitsin." beytinde Mesîhî, eğer sevgilinin boyunun özlemiyle ölürse mezarının üstünde
  kendisinin özlemini anlatmak üzere sevgilinin boyuna benzeyen servilerin bitmesini ister.

  Dildür sana 'arz İtmeğe ahvâlümi güya
  Kabrümdekİ hâk üzre biten taze giyâhum (Bakî D., G. 321, b, 4, s. 299)

  "Mezanmdaki toprak üzerinde biten taze otlar sanki sana halimi anlatmaya
  yarayan dil gibidir." beytinde ise, sevgilinin hasretiyle ölen âşığın durumunu sevgiliye
  âşık öldükten sonra mezarı üzerinde biten taze otiarfn anlatacağı belirtilir.

  Derd ile ölmiş yatardım geldin ey can hâlime
  Lütfedip bîr Ölmüşün ruhun yîne şad eyledin (Usûl? D., G. 68, b.3, s. 164)

  "Ey can dertle ölmüş yatardım. Lütfedip geldin yine bir ölmüşün ruhunu şad
  eyledin." beytinde sevgiiinin âşığın kabrine gelmesiyle âşığın ruhunun şad olacağı
  söylenir.

  Aşkın adın işitirdim fariğ idim şimdi ah
  Bir güç işe uğradım kim ölmek en âsânıdır (Necâtî D.G.56, b. 5, s. 175)

  "Aşkın adını duyardım, rahattım. Ah şimdi öyle zor bir durumla karşılaştım ki Ölmek
  en kolayıdır." beytinde de aşk derdi çeken âşık önceleri sadece aşkın adını
  duyduğunu, sıkıntısız olduğunu söyler. Ancak kendisi âşık olduğunda âşık olmanın ne
  kadar zor olduğunu görünce ölümü kolaylıkla kabul eder. Aşkın verdiği şiddetli acı
  karşısında ölümün bile daha kolay olduğunu düşünür.

  Bir senün gibi tabîb-i di! ü can destinden
  Hiç ölmek gibi yok 'âşık-t nâ-çâra 'ilâç (Sabit D., G.45, b.2, s. 372-373)

  "Çaresiz âşığa senin gibi bir can ve gönül tabibinin elinden ölmek gibi ilaç yok."
  beytinde çaresiz âşık için sevgilinin elinden ölmekten daha iyi bir ilaç olmayacağı vurgulanır.
  Aşağıdaki beyitte de;

  Beni gel Öldürüp kurtar belâdan çünkü ey hûnî
  Ne sende merhamet şefkat ne bende sabr u takat var (Fuzûli D., G.66, b.2, s. T62)

  "Gel beni öldürüp beladan kurtar. Ey kan dökücü çünkü ne sende acıma ve
  şefkat ne de bende sabır ve dayanma gücü var." diyerek âşık, ancak sevgili kendini
  öldürürse aşk belâsından kurtulacağını düşünür. Çünkü ne sevgilide acıma ne de âşıkta
  tahammül kalmıştır.

  Çekme zahmet yok durur derman onulmaz derdime
  Ey tabıb âhir marîz-i 'aşka Ölmekdir 'ilâç (Usûlî D., G. 11, b.5, s. 107)

  "Ey tabip zahmet çekme, derdimin dermanı yoktur, iyileşmez. Sonuçta aşk hastasının
  ilacı Ölmektir." beytinde de aşk hastası olan âşık, kendisini tabibin vereceği
  ilacın iyileştiremeyeceğini, aşk hastasının ilacının ancak öimek olacağını söyler. Aynı
  düşünceyi;

  Ey Fuzûlî öyle kim bîmâr-i derd-i aşksan
  Yok durur ölmekten özge hiç dermanın senin(Fuzûlî D., G. 169, b.7, s.212)

  "Ey Fuzûlî aşk derdinin hastasıysan öyle görünüyor ki senin derdinin ölmekten
  başka çaresi yoktur." beytinde Fuzûlî de dile getirir. Aşk derdinin hastası olanın tek dermanının
  ölmek olduğunu söyler.

  Ölmüşüm derdin ile 'aşkına vâsıl olalı
  Olmuşum âci^ ü bî~çâre vü bî-âr dirîg (Şeyhî D., G.90, b.5, s, 186)

  "Aşkına kavuştuğumdan beri derdinle ölmüşüm. Eyvah âciz, çaresiz ve arsız
  olmuşum." beytinde âşık, sevgüinin aşkına düştüğünden beri bu dertle Öldüğünü, âciz,
  çaresiz ve arsız duruma geldiğini söyler. Kendi haline acır.

  Mürde cismim iltifatından bulur her dem hayât
  Ölürüm ger kılmasan her dem bana bir iltifat (Fuzûlî D., G.40, b. 1, s. 150)

  "Ölmüş bedenim her an ilginle canlanır. Eğer her an bana ilgi göstermezsen
  ölürüm." beytinde Fuzûlî, sevgilinin iitifaîtyla Ölmüş cisminin dirileceğini eğer sevgiliden
  iltifat görmezse öleceğini söyler. Çünkü âşığın yaşama sebebi sevgilinin ona
  göstereceği İlgidir.

  'Aşkın şehidiyem sanemâ silme kanımı
  Kan yutup ölmüşem yine kan ile yu beni (Şeyhî D., G. 193, b. 6, s. 289)

  "Ey put gibi güzel sevgili, aşkının şehidiyim. Kanımı silme. Kan yutup oldum.
  Beni yine kanla yıka." beytinde ise, âşık sevgilinin aşkının şehidi olmuştur. Aşk şehidi
  olduğu için âşık, kanının silinmesini İstemez.

  Ey lebi mey-gûn ölürse nâr-/ hecrütîden Mesîhî
  Haşre dek anun mezarından gele boy-! kebâb (Mesîhî D.,G. 1 1, b.6, s. 120)

  "Ey dudağı şarap gibi kırmızı renkli sevgili Mesîhî bir gün ayrılığının ateşi
  yüzünden Ölürse kıyamete kadar onun mezarından kebap kokusu gelecektir." beytinde
  de âşık ayrılık ateşiyle ölürse kıyamete kadar mezarından kebap kokusu geleceğini,
  öldükten sonra bile ayrılık ateşinin kendisini yakmaya devam edeceğini dile getirir.

  Kimseye gösterme dağ-ı hasretin cananımın
  Ö/düğümde ey kefen eyle bana settârlık (Hayalî D., G. 255, b. 4, s. 177)

  "Ey kefen öldüğümde beni iyice ört. Sevgüimin açtığı ayrılık yarasını kimseye
  gösterme." beytinde ise, âşık sevgilinin özleminin açtığı yarayı öldüğü zaman kefeninin
  gizlemesini ister.

  Ben Necâtî ederim kendimi yolunda sehid
  O! bana sarmağa bir kanlı kefen nazlanır (Necâtî D., G. 109, b. 8, s. 199)

  "Necâtî ben kendimi yolunda şehit ederim. O bana bir kanlı kefen sarmaya
  nazlanır." beytinde-âşık, kendisini sevgilinin yolunda şehit etse de sevgilinin kendisini
  kefenlemeye nazlanacağını söyler.

  Sen semen-çehre içün ger beni devrân ide hâk
  Yüzümün aklığına vire şehâdet kefenüm (Mesîhî D., G. 153, b. 2, s. 215)

  "Sen yasemin yüzlü için eğer f elek beni toprak ederse, yüzümün aklığına kefenim
  şahitlik yapar." beytinde sevgilisi uğruna ölen âştğın yüz aklığının, suçsuzluğunun
  şahidi kefenidir.

  Kaddinle izânndan ayrı düşeli cana
  Tâbut u kefen bana serv ü semen olmuşdur (Necâtî D., G.84, b. 2, s. 187)

  "Ey sevgili yanağınla boyundan ayrı düştüğümden beri tabutla kefen bana
  serviyle yasemin olmuştur." beytinde ise, âşık sevgilinin boyundan ve yanağından ayrı
  düşünce sevgilinin boyunu simgeleyen servi ile yanağını simgeleyen semen, âşık için
  tabut ve kefen olmuştur. Tabut ve kefen, servi İle semene benzetilmiştir.

  Münkün müdür ki sanla bir sîm~ten bana
  Ölem gidem meğer ki sanla kefen bana (Necati D., G. 16, b. 1, s. 157)

  "Bana bir gümüş tenlinin sarılması mümkün mü? Ölüp giderim bana kefen
  sarılır." beytinde de âşık kendisine gümüş tenli bir güzelin sarılma ihtimali olmadığını,
  bu arzuyla ölüp gittiğinde sevgili yerine, kendisine kefen sarılacağını söyler. Sevgiliye
  kavuşma konusundaki umutsuzluğunu dile getirir.

  Ölüm olayına âşık açısından baktığımızda örneklerde de görüldüğü gibi âşık
  acıdan üzüntüden ölmek üzeredir. Ayrılık acısı ve aşk derdi, sevgilinin ilgisizliği âşığı ölecek
  duruma getirir. Çektiği eziyetler, dayanılmaz acılar ve garn yükü onu her geçen gün biraz
  daha ölürne yaklaştırır. Ancak âşık, bütün bu eziyetlere ve ölüme razıdır. Sevgilinin
  öldürmek, eziyet etmek için dahî olsa kendisiyle ilgileniyor oiması âşığa bir lütuf gibi
  görünür. Hatta âşık, sevgilinin kendisini öldürmekten vazgeçmesmden bile korkar. Çünkü
  bu sevgilinin âşığa olan ilgisinin bittiğini gösterir. Âşık aşkında ne kadar kararlı ve
  taharrimüliü olduğunu, sevgiliye duyduğu aşkın büyüklüğünü anlatmak için her şeyi, ölümü bile göze aldığını
  sevgiliye göstermek ister. Onun için de durumundan çok fazla şikâyetçi olmaz. Kimi zaman
  çektiği eziyetlerle kıyaslanınca âşık için ölüm dayanılması daha kolay bir şey haline gelir.
  Ölümle ilgili duygu ve düşünceler ise, daha çok âşığın bakış açısıyla verilir.
  Divan şiirindeki aşk üçgeninin üçüncü kişisi rakiptir. Rakip âşık için ağyar sevgili için
  yardır. Onu âşığın gözüyle tanıdığımız için daima kötü, çirkin, zararlı ve acımasızdır. Sevgili ile
  âşığın birlikteliğini engeller. Âşık kendisiyle sevgili arasına giren rakipten şikayetçidir. Âşığa
  göre rakip sevgiliye kendisinden daha yakındır. Bu nedenle âşık üzüntü içindedir. Sevgiliyi
  rakip ya da ağyara karşı davranışları konusunda uyarmasına rağmen âşık sevgilinin beklediği
  biçimde davranmasını sağlayamaz. Rakip ya da ağyar sevgilinin diğer âşıkları olduğu için
  sevgili âşıktan çok onlarla ilgili görünür. Âşıkla rakip arasında sürekli bir mücadele vardır.
  Âşığa göre rakip onun sevgiliye kavuşmasını engelleyen, ona sevgili kadar eziyet eden kişidir.
  Rakiple uğraşmakta bazen çaresiz ve güçsüz kalan âşık sevgilinin ona kendisinden daha çok
  ilgi göstermesi karşısında öyle büyük bir üzüntü duyar ki bu üzüntüyü çekmektense ölmeyi
  tercih eder (Pala 1989: 21-22, 408; Şentürk 1995) . Aşağıdaki beyitlerde bu düşüncenin dile
  getirildiğini, yani âşığın sevgilinin rakibe ilgi göstermesi yüzünden ölümü istediğini görürüz.

  Çünki yâr ağyar ile dem-sâzdır
  Bana günde bin kez ölmek azdır (Necati D.G.88, b. l, s. 189)

  "Sevgili ağyar ile arkadaş, sırdaştır. Bana günde bin kez ölmek azdır." beytinde
  âşık, sevgilinin ağyarla birlikte olması.karşısında duyduğu üzüntü yüzünden kendisini
  günde bin kez ölmüş gibi hissetmekte hatta bin kez Ölmenin bile böyle bir durumda
  kendine az geleceğini belirtmektedir.

  Safāda gayriler/e sen cefâlar içre kalam ben
  Ölem yeğdir bu dirlikden gidelim bari şehrinden {Usûlî D., G. 11, b,2, s. 207)

  "Sen başkalarıyla zevk ve mutlulukla doluyken ben eziyet içindeyim. Bu durumu
  görmektense ölmeyi yeğlerim. Bari senin şehrinden gideyim." beytinde ise, sevgili
  başkalarıyla neşe ve mutluluk içindeyken âşık üzüntü ve sıkıntı içindedir. Âşığa göre bu
  durumu görmektense ölüm tercih edilmeli ve sevgilinin bulunduğu yerden gidilmelidir.

  Olum işi Hak işidir andan kim incinir
  Yâr Necâtî gayr île görmek durur ölüm (Necati D.G.360, b. 7, s. 311)

  "Ölüm Allah'ın işidir. Ondan kim incinir? Necâtî ölüm sevgiliyi başkalarıyla
  görmektir." beytinde ise şâir, Allah'tan gelen bir emir sonucu gerçekleşen ölüm
  olayından kimsenin incinmeyeceğini, asıl ölümün sevgiliyi başkalarıyla görmek
  olduğunu söyler. Çünkü şâire göre sevgiliyi başkalarıyla görmek ölüm kadar acı ve
  üzüntü vericidir. Bu örneklerde olduğu gibi âşık sadece sevgilinin rakibe ilgi göstermesi
  yüzünden ölümü istemekle kalmaz, rakibin ölümünü de İster.

  işittim ki rakİb ölmüş habîbin ömrü çoğ olsun
  Kapıdan bir seg eksilmiş anı sanman ziyanlıdır (Necâîî D.,G.69, b.1, s. 181)

  "Duydum ki rakip ölmüş, sevgilinin ömrü uzun olsun. Onun zarara uğradığını
  sanmayın kapıdan bir köpek eksilmiştir." beytinde âşık rakibin ölümünü duyunca sevgilisine
  uzun Ömür dilerken, rakibin ölümünü de sevgilinin kapısındaki köpeklerden
  birinin eksilmesi olarak değerlendirir. Ayrıca bu durum dolayısıyla sevgilinin herhangi bir
  kayba uğramadığını rakibin ölümünün önemsiz olduğunu vurgular, rakibi köpeğe
  benzetir.

  Zahm-ı şemşir ile tenhâda rakibi öldür
  Eskiden darb-ı meseldür ki 'ibâdet mahfi (Sabit D.,G.322, b.3, s. 515)

  "Kılıç yarasıyia tenha bir yerde rakibi öldür. Eskiden ata sözüdür derler ki ibadet
  gizlidir." beytinde ise âşık rakibin gizlice kılıçla öldürülmesini tavsiye eder. Eski bir ata
  sözünde söylendiği gibi "İbadet gizlidir" diyerek rakibi gizlice öldürmenin ibadet yerine
  geçeceğini söyler. Rakibe olan nefretini dile getirir.

  Acır isen gel Necâtî-i derd-mende acı kim
  Ne leb-i dilber nasih oldu ne helvā-yı rakîb (Necâîî D.,G.26, b.5, s. 162)

  "Acırsan gel dertli Necati'ye acı. Çünkü ona ne dilber dudağı ne de rakibin, helvası
  kısmet oldu." diyerek Necâtî de aşk konusundaki nasipsizliğinden yakınır.
  Kendisine sevgilinin dudağı nasip olmamıştır. Şâir, bu beyitte helvâ-yı rakîb tamlamasiyia
  rakibin ölmesini ve onun ölümünden sonra yapılacak helvayı kastetmektedir.
  Dolayiı olarak rakibin ölümünü istemekte bu isteğini dile getirirken de ölü için helva
  yapma geleneğine telmihte bulunmaktadır. Öte yandan dilber dudağı aynı zamanda
  bir tatlı adıdır. Şâir bu kelimenin her iki anlamını da dikkate aiarak beyitte
  kullanmıştır.

  Ser-/ kuyunda ger gavgā-yı 'uşşak olmasın dirsen
  Rakib-i kâfiri öldür ne ceng ü ne cidal olsun (Bakî D., G. 372, b.4, s. 330}

  "Eğer bulunduğun yerde âşıklar arasında kavga olmasın diyorsan, kâfir rakibi
  öldür ne kavga ne gürültü olsun." beytinde ise. Bakî sevgilinin kendisinin bulunduğu
  yerde âşıklar arasında kavga olmamasını istiyorsa kâfir rakibi öldürmesini tavsiye
  eder. Çünkü bütün olumsuzlukların sorumlusu rakiptir. Onun öldürülmesiyle âşıklar
  arasındaki kavga sona erecektir.

  Meydâna geldi na'ş-t rakîb-İ nemîme-sâz
  Kıldum huzûr-ı kalb ile 'Ömrümde bir namaz (Sabit D., G. 130, b. 1, s. 415)

  "Dedikoducu rakibin cenazesi ortaya geldi. Ömrümde kalp huzuruyla bir
  namaz kıldım." beytinde rakibin cenazesini gören âşığın ömründe ilk kez kalp
  huzuruyla bir namaz (rakibin cenaze namazı) kıldığı anlatılır.
  Âşıkla rakip arasındaki düşmanlık hiç bitmez. Âşık ancak rakibin ölümünü
  görünce rahatlar. Fakat âşık rakipten önce öldüğü zaman cenazesini rakibin
  kaldıracağını düşünür.

  Ben ölicek kapunda cenazem götürmeğe
  Cem' olup itierün yapışa üstühânuma (Mesîhî D.,G. 239, b.2, s. 271}

  "Ben kapında ölünce cenazemi götürmeye kaptndaki köpekler toplanıp" kemiklerime
  yapışa." Beytine âşık sevgilinin kapısında ölünce onun kapısının köpeği olan
  rakiplerin kemiklerine yapışacağını söyler.

  Nicesi şermsâr olmayayın ben itleründen kim
  Ölürsem anlara lâ'ik tenümde üsîühânum yok (Mesîhî D.,G. 123, b.3, s. 197)

  "Ben köpeklerinden nasıl utanmayayım ki, ölürsem tenimde onlara lâyık kemik
  yok." beytinde âşık alaycı bir dille öldüğünde teninde rakip denilen köpeklere lâyık
  kemik bulunmayacağı için utanacağını belirtir.

  Sayısı kolayca arttmlabilecek örnek beyitlerden de anlaşılacağı gibi ölüm,
  divan şiirinde sık işlenen temalardan biridir. Divan şiirinde ölüm, dinî-tasavvufî duyuş
  ve düşünüş çerçevesinde sonsuzluk ve ruhun ölmezliği düşüncesiyle işlenir. Bu
  nedenle ölüm konusunda divan şiirindeki metafizik derinlik islâm kültürü ve tasavvuf
  kültürüyle sınırlıdır. Divan şâirinin ölüme bakışında ve ölümü değerlendirmesinde
  önemli rol oynayan İslâm inancında ölüm, karanlık ve meçhul değildir. Mutlak son ve yok oluş
  anlamına gelmez. Aksine ölüm ikinci bir hayattır. İnsanın gerçek varlığı ruhtur ve ruh
  ölümsüzdür, ölümlü olan bedendir. Ölümsüz olan ruh bedenden ayrılarak, misafir
  olduğu bu dünyadan gerçek olana, ahrete göç eder. Çünkü ölüm gerçek dünyaya,
  ahrete açılan kapıdır, insanlar için ölümde ibret alınacak pek çok şey vardır. Ölüm
  karşısında isyan kadere isyandır. Bu nedenle ölümün verdiği üzüntü ifade edilirken
  muhayyel bir varlık olan feleğe çatılır. Bütün bu inanç, düşünce ve duygular içinde
  divan şiirinde ölüm ve ölüm sonrası, mezar alerni, bedenin fâniliği, ruhun ebediliği
  düşüncesi etrafında dinî-tasavvufî duyuş ve düşünüş çerçevesinde realist bir bakışla
  anlatılır. Divan şâirinin ölüm karşısında aldığı tavır da bireysel değil gelenekseldir.
  Divan şâiri öiüme geleneğin belirlediği çerçeveden bakar. Ölüm ancak Tanzimat sonrası
  edebiyatta felsefî bir boyut kazanır.

  Divan şiirinde ölüm, sadece mersiyelerde söz konusu edilmez. Divan şâirleri gazellerinde
  de ölüme, ölümle ilgili uygulamalara, düşünce ve inançlara hatta bazı âdet ve
  geleneklere yer vermişlerdir. Ölüm sonrasında yazılan şiirler olan mersiyelerde ölümün
  sorgulanmadığı, ölenin iyi yönlerinin sıralanıp, kişinin ölümünden duyulan üzüntünün
  anlatıldığı görülür. Mersiyelerde gerçekleşen bir ölüm olayı sonrasındaki duygular ve
  düşünceler dile getirilirken, gazellerde gerçekleşmemiş, tasavvur halindeki ölüm olayı ile
  ilgili duygu ve düşüncelere yer verilir. Ölüden ya da gerçekleşmiş bir ölümden söz edilmez.
  Divan şiirinde gazellerde yer verilen ölüm teması ölüm sonrası düşüncelerin, acıların,
  duyguların anlatılmasına yönelik olmayıp daha çok aşk açılarıyla kıvranan âşığın durumunu
  belirtmek, sevgilinin zulmünün âşığı ölecek duruma getirdiğini anlatmak için kullanılır.
  Gazellerde dile getirilen öiümie ilgili duygu ve düşünceler divan şiirinin
  gelenek: sel üçlüsü durumundaki âşık-sevgili-rakip tipleriyle bağlantılı olarak ele
  alınmıştır. Bu üçlü içerisinde yer alan ideal ve soyut güzelliğin simgesi durumundaki
  sevgili tipinin ölümüne pek rastlanmaz. Sevgili ölmez ama kendisi için canını vermeye
  razı olan âşığa da öldüresiye eziyet eder. Her hareketiyle âşığı öldürmeye çalışır
  gibidir. Kılıç veya ok gibi bakışı, harami benleri, benlerinin kurduğu tuzak, ilgisiz ve
  aldırmaz davranışlarıyla âşığa olmadık eziyetler eder. Ancak âşık eziyetleri yüzünden
  kendisini öldürmek üzere olan sevgiliyi suçlamaktan, ona sitem etmekten biraz çekinir.
  Çünkü sevgiiinin kendisine eziyet için dahi olsa ilgi göstermekten vazgeçmesinden
  korkar. Bu korkuyla sevgiliye kavuşamama nedeninin rakip olduğunu düşünerek
  sevgiliden çok rakibi suçlar.

  Âşık sevgilinin elinden, onun çektirdiği eziyetler yüzünden ölmeyi şehit olmak
  olarak kabul ederek, ölümü korkunç bir şey olmaktan çıkarır. Âşığın bu düşüncesinde
  şüphesiz köklü islâm ve öte dünya inancının etkisi vardır.

  Ölürn karşısında âşığın durumuna bakıldığında, âşık ölüme en yakın kişi olarak
  karşımıza çıkar. O daima acıdan, üzüntüden, ayrılık derdinden ölmek üzeredir.
  Sevgilinin ölümünü görmeye asla dayanamayacağını düşünerek onun yerine de ölmeye
  razı olur. Sevgiliden merhamet bekler. Biraz olsun kendisine ilgi göstermesi için
  hep ölmek üzere olduğundan söz eder. Sevgilinin kendisine acıyıp ilgi göstermesini
  ister. Ancak ne sevgili âşığa ilgi gösterir ne de âşık öiümie yaşam arasında gidip
  gelmekten kurtulur. Âşığın ölümü bu kadar çok İstemesinde sevgilinin ilgisini çekme,
  sevgisini gösterme gibi nedenlerin yanı sıra geleneksel âşık anlayışının da rolü vardır.
  Rakibe gelince o âşığın bir an önce ölmesini, ortadan kalkmasını istediği kişidir.
  Fakat rakip hiçbir zaman âşık kadar ölüme yakın değildir. Bir türlü ölmez, âşıkla
  sevgilinin birbirlerine kavuşmalarını engeller. Hatta âşık ölür, rakip onun tabutunu
  taşır. Âşığın rakibin ölümüne yönelik beklentileri gerçekleşmeyerek âşığın acısının
  artmasına neden olur. Asık İçin ölümden daha zor ikinci bir ölüm de sevgilinin rakibe yüz
  verdiğini, ilgi gösterdiğini görmektir. Âşık sevgiliye kavuşamarnasımn tek nedeni
  olarak gördüğü rakipten nefret eder, Gazellerde divan şiirinin bilinen geleneksel üçlüsüyle ilgili olarak ele alman
  ölüm düşüncesinin yanı sıra ölüm konusundaki kimi uygulamalardan, âdet, gelenek ve
  inançlardan da söz edilmiştir. Sözü edilen bu âdet gelenek ve inançlar daha çok din
  kültürü, halk kültürü ve divan şiir geleneğiyle ilgilidir. Ayrıca ölüm temalı divan şüri
  örneklerinde bu şiirlerin yazıldığı dönem insanının ölüm karşısındaki tavrına ait
  ipuçları da vardır.

  Kısacası ölüm, ölümle ilgili inanç ve düşünceler bugün olduğu gibi geçmiş
  kültürümüzde de önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle geçmişten günümüze kültür
  hayatimizi ilgilendiren pek çok eserde Ölüm ve ölümle ilgili düşünceler âdetler,
  gelenekler ve.inançlar ele alınıp İşlenmiş böylece sözü edilen konuyla İlgili kültür birikiminin
  duygu, düşünce ve davranışların gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmıştır. Bu
  düşüncelerden yola çıkarak kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan edebî
  eserlerimizin değişik bakış açılarıyla değerlendirilmesi yararlı olacaktır diyerek yazımızı
  Hayâlî'nin eceli herkesin geçeceği bir köprüye benzettiği aşağıdaki beyitle bitiriyoruz.

  Bir köprüdür bu âlem-i gilde ecel hemîn .
  K'andan sipâh ü mîr ü gedâ vü gani geçer (Hayalî D., G. 92, b. 4, s. 121)

  Kaynaklar
  AKYÜZ, Kenan; YÜKSEL, Şedit; BEKEN, Süheyl; CUNBUR, Müjgan (1990} Fuzûlî Divanı, Ankara: Akçağ Yayınevi.
  İSEN, Mustafa (1990) UsûlîDivanı, Ankara: Akçağ Yayınevi.
  İSEN, Mustafa; KURNAZ Cemal (1990) Şeyhî Divanı, Ankara: Akçağ Yayınevi.
  KARACAN, Turgut {1991) Bosnalı Alaeddİn Sabit, Divan, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayını.
  KÜÇÜK, Sabahattin (1996) Bakî Divanı Tenkitli Basım, Ankara: AKDTYK, TDK Yay.
  MENGl, Mine (1995) Mesîhf Divanı, Ankara: AKDTYK, AKM Yayını.
  PALA, İskender (1989) Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, l-li., Ankara: Akçağ Yayınevi.
  PALA, iskender (1995) "Ah Mine'l-Aşk", Cogito, Aşk, IV, İstanbul: Yapı Kredi Yayınlan,s.81-102
  ŞENTÜRK, Ahmet Atillâ (1995) Klâsik Osmanlı Edebiyatı Tiplerinden Rakibe Dair, İstanbul:Enderun Kitap evi
  TARLAN, Ali Nihat (1992) Hayalî Divanı, Ankara: Akçaġ Yayınevi.
  TARLAN, Ali Nihat (1992) NecatiBeg Divanı, Ankara: Akçağ Yayınevi.

  Orijinal Makaleyi indir->>> Divan Şiirinde Âşık, Sevgili, Rakip Üçlüsü ve Ölüm


Benzer Konular

 1. Divan şiirinde mazmun örnekleri ve inceleme
  Konu Sahibi yoyo Forum Soru-Cevap
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 29.Nisan.2015, 19:40
 2. Divan Şiirinde Aşk Anlayışı
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili ve Edebiyatı Genel İçerik
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 11.Temmuz.2011, 13:44
 3. Divan Şiirinde Yergi Amaçlı Söz Sanatları
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili ve Edebiyatı Genel İçerik
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 20.Mayıs.2011, 21:55
 4. Divan Şiirinde Sabâ
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili ve Edebiyatı Genel İçerik
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 20.Mayıs.2011, 21:49
 5. Divan şiirinde ritm arayışları
  Konu Sahibi ahbar Forum Türk Dili ve Edebiyatı Genel İçerik
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 17.Nisan.2011, 18:46

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •