SORULAR – ÖZ ŞİİR

1. Öz şiir anlayışını sürdüren şiirin özellikleri ile ilgili aşağıdaki cümlelerin karşısına
yargılar doğru ise (D) , yanlış ise (Y) yazınız.
A. Şiirde ahenk söyleyiş tarzı, ritim, kafiye, iç kafiye vb. ile sağlanır. ( )
B. Şairler daha çok serbest nazmı tercih etmişlerdir. ( )
C. Şiirde yerli ve mahallî unsurlara çok yer verilmemiştir. ( )
D. Şairler şiire özgü düşsel bir âlem kurmuşlardır. ( )
E. Bu dönem şiirinin oluşmasında Millî Edebiyat Dönemi şiir hareketleri etkili olmuştur. ( )

2. Aşağıdaki noktalı yeri uygun kelimeyle doldurunuz.
A. Öz şiir anlayışını sürdüren şairler daha çok Batı edebiyatındaki................ ....................
akımından etkilenmişlerdir.
B. Saf şiir anlayışını benimseyen ilk edebi topluluk ………………………………………………………………… dir.

3. Aşağıdaki şairlerden hangisi Yedi Meşale grubuna dâhil değildir?
A. Sabri Esat SİYAVUŞGİL
B. Yaşar Nabi NAYIR
C. Vasfi Mahir KOCATÜRK
D. Cahit Sıtkı TARANCI
E. Ziya Osman SABA

Paul Valery “Bir edebi eserin değeri, her kişiye göre ayrı bir yoruma meydan vermesindedir.” demiştir.
4.Aşağıdaki şairlerimizden hangisi, Paul Valery ile aynı anlayıştadır?
A) Tevfik Fikret
B) Cenap Şehabettin
C) Yahya Kemal
D) Ahmet Haşim
E) Orhan Veli
ÖSS-1982


“. . . Bunlar şiirlerinde biçim-içerik ikiliğini kaldırmaya, şiirin anlamı ile yapısını kaynaştırmaya çalışırlar. İsterler ki şiirlerinde ses ve anlam ayrılmaz hale gelsin, düzyazıya çevrilemesin, ses ve anlam öylesine yoğrulsun ki anlam tek başına sıyrılıp çıkarılamasın, şiir katıksız biçim olan müziğe yaklaşsın.”
5.Bu yargılar, aşağıdaki şairlerden hangisinin şiirleriyle örneklendirilebilir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Orhan Veli Kanık
D) Kemalettin Kamu
E) Ahmet Haşim ÖSS-1983

Şiir, öykü, roman, deneme ve edebiyat tarihi alanlarında yapıtlar vermiş, çok yönlü bir yazardır. Daha çok sembolist akıma girebilecek ahenkli ve orijinal hayallerle yüklü şiirler yazmıştır. Hikâyelerinde insan ruhunun temeli saydığı bilinçaltına ve rüyalara geniş yer vermiştir. Romanlarında bu öğelerle birlikte, tarihsel, toplumsal konuları da ele almıştır.
6. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yakup Kadri Karaosmanoğlu B)Abdülhak Şinasi Hisar
C)Ahmet Hamdi Tanpınar D)Namık Kemal
E)Hüseyin Rahmi Gürpınar ÖSS-1994

7. "Gözlerim bir kuyu, dilim kördüğüm,
Bir görünmez âlem olsa gördüğüm;
Mermer bir kabuğa girip ördüğüm,
Kapansam içimden gelen âhenge. . . "
Necip Fazıl KISAKÜREK
Yukarıdaki dörtlükte öz şiir anlayışının hangi özellikleri görülmektedir?


1. Eserlerin yazarlarını ve türlerini boşluklara yazınız.

1.Huzur ………………………………………………………………
2.Gölgeler ………………………………………………………………
3.Sebil ve Güvercinler ………………………………………………………………
4.Çile ………………………………………………………………
5.O Böyle İstemezdi ………………………………………………………………
6.Örümcek Ağı ………………………………………………………………
7.Ziya’ya Mektuplar ………………………………………………………………

1.Sahnenin Dışındakiler ………………………………………………………………
2.Çöle İnen Nur ………………………………………………………………
3.Mahur Beste ………………………………………………………………
4.Beş Şehir ………………………………………………………………
5.Mesut İnsan Fotoğrafhanesi ………………………………………………………………

13. Abdullah Efendi’nin Rüyaları ………………………………………………………………
1.Aynadaki Kadın ………………………………………………………………
2.XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi ………………………………………………………………
3.Büyük Doğu’ya Doğru ………………………………………………………………
4.Saatleri Ayarlama Enstitüsü ………………………………………………………………
5.Kaldırımlar ………………………………………………………………
6.Ömrümde Sükût ………………………………………………………………
7.Ben ve Ötesi ………………………………………………………………
8.Tohum ………………………………………………………………
9.Otuz Beş Yaş ………………………………………………………………
10.Yaşadığım Gibi ………………………………………………………………
11.Edebiyat Üzerine Makaleler ………………………………………………………………
12.Yaz Yağmuru ………………………………………………………………
13.Düşten Güzel ………………………………………………………………
14.İdeologya Örgüsü ………………………………………………………………
15.Nefes Almak ………………………………………………………………
16.Bir Adam Yaratmak ………………………………………………………………
17.Geçen Zaman ………………………………………………………………
18.Reis Bey ………………………………………………………………
19.Çerçeve ………………………………………………………………

Türk edebiyatının en iyi romanlarından olan ---1949’da kitap olarak basılır. ---- İstanbul’a olan derin sevgisini yansıttığı bu romanında, Mümtaz ile Nuran’ın aşkı çerçevesinde eski-yeni, Doğu-Batı ve aşk ile toplumsal sorumluluk arasındaki çatışmayı ve bu çatışmaların doğurduğu bireysel bunalımları irdeler.
1. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerdenhangileri sırasıyla getirilmelidir?
A) Baba Evi – Orhan Kemal
B) Huzur – Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Küçük Ağa – Tarık Buğra
D) Bir Düğün Gecesi – Adalet Ağaoğlu
E) Yorgun Savaşçı – Kemal Tahir
LYS-2010


2.Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Epik şiirin ustası olan Fazıl Hüsnü Dağlarca, Kurtuluş Savaşı ile ilgili destansı, lirik şiirleriyle tanınır.
B) Metafizik konularla ilgilenen Necip Fazıl Kısakürek, uzun yıllar Büyük Doğu adlı dergiyi çıkarmış; tarih, medeniyet, Batılılaşma ve politika konularında yazılar yazmıştır.
C) Ahmet Muhip Dıranas, öykülerinde şiirsel bir söyleyişe, insanlar arasındaki sıcak ilişkilere yer vermiştir.
D) Arif Nihat Asya, yurt, millet ve bayrak sevgisiyle ilgili şiirler yazmış; şiirleriyle millî duyguları harekete geçirmiştir.
E) Orhan Veli Kanık, şairane söyleyişlerden, basmakalıp söz ve benzetmelerden kaçınmış; gündelik yaşamı, günlük konuşma diliyle, esprili bir biçimde anlatmıştır.
LYS-2010

Yazar, romanında Mümtaz'ın Nuran'a karşı duymuş olduğu aşkı, bu aşk çerçevesinde ise İstanbul’u konu edinmektedir. Romanın birinci bölümünde Mümtaz'ı, Beyazıt Sahaflar Çarşısı'nda, salaş dükkânlarda, bitpazarında, Çekmece'de balıkçı muhitinde ve kır kahvelerinde dolaştırarak, İstanbul’un bir kronikçisi, İstanbul’da eski zamanın donup kaldığı ve biriktiği köşelerin bir tasvircisi oluyor. Romanın sonraki bölümlerinde ise okuyucuyu Mümtaz ile birlikte Boğaz'a, zen*gin bir eve, sanki başka bir dünyaya ekiyor. Pırıl pırıl görünen modern semtte önceleri çok mutlu olan Mümtaz, giderek bu çevrede yaşayan in*sanlardan kaynaklanan olayların sonucunda yıkı*lıyor. 3.Bu parçada sözü edilen roman ve yazarı aşa*ğıdakilerden hangisidir?
A) Tütün Zamanı - Necati Cumalı
B) Huzur - Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Hanımın Çiftliği - Orhan Kemal
D) Kuyucaklı Yusuf - Sabahattin Ali
E) Yaprak Dökümü - Reşat Nuri Güntekin

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bu romanında Cemal, üni*versite eğitimi için İstanbul’a gelmiştir, akrabası olan Behçet Bey'in evine gidecektir. Yolda çocukluğunun geçtiği şehrin, altı yıl içinde çok değiştiğini fark eder. işgal altında olan şehrin her yerinde, İngiliz, Fransız ve İtalyan askerleri vardır. Cemal, birçok tarihî yapının yı*kılmış olduğunu görür ve çok üzülür. Mahallesini çok merak ettiği için önce oradaki evlerini görmeye karar verir. Elagöz Mehmet Efendi Mahallesi'ne geldiğinde eski günlerini hatırlar. Altı yıl öncesindeki geçmişine döner. O dönemde Vefa Lisesi'nde okumaktadır. Kom*şularının kızı olan Sabiha'yı içten içe sevmektedir. 4.Bu parçada sözü edilen yapıt aşağıdakilerden han*gisidir?
A) Yaz Yağmuru
B) Beş Şehir
C) Çamlıca'daki Eniştemiz
D) Esir Şehrin insanları
E) Sahnenin Dışındakiler

5. Yediçınar Yaylası'yla, —-Matmazel Noralya'nın Koltuğu'yla, —; Saatleri Ayarlama Enstitüsü'yle —, Cum*huriyet Dönemi romancılığımızda önemli bir yere sa*hiptir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Ahmet Hamdi - Peyami Safa - Kemal Tahir
B) Peyami Safa - Kemal Tahir - Ahmet Hamdi
C) Kemal Tahir - Peyami Safa - Ahmet Hamdi
D) Kemal Tahir - Ahmet Hamdi - Peyami Safa
E) Ahmet Hamdi - Kemal Tahir - Peyami Safa

6. Daha çok, yitik aşklar, mutlu sevdalar, yalnızlık, kaçış, yaşadığı bohem hayatın buruklukları, çocukluk özlemi şiirlerine konu olmuştur. En çok da yaşama sevinci ve ölüm temalarına yer vermiş, nedense hep ölümün üs*tüne gitmiştir. Edebî mektupları "Ziya'ya Mektuplar" adı altında kitaplaştırılmıştır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Veli Kanık
B) Ziya Osman Saba
C) Ahmet Kutsi Tecer
D) Cenap Sahabettin
E) Cahit Sıtkı Tarancı

7. Şiir, sessiz bir şarkıdır. Şiir düşüncelere değil duygulara seslenmelidir. Sözcüğün anlam değe*rinden çok, müzikal değeri önemlidir. Şiirde an*lam kapalı olmalıdır ve herkes şiire kendince bir yorum getirebilmelidir. Durgun sular, ay ışığı, ala*cakaranlık, tan ağartısı, perdede gezinen gölge*ler ve ölüm şiir için başlıca temalardır. Lirizm, şii*rin en önemli öğesidir. Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışla şiir ya*zan şairlerden biri değildir?
A) Rimbaud
B) Verlaine
C) Mallarme
D) Baudelaire
E) Lamartine

8. Yedi Meşalecilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türk şiirine yeni ufuklar açmak amacıyla ortaya çıkmışlardır.
B) Verlaine, Mallerme gibi Fransız şairleri örnek almışlardır.
C) "Canlılık, samimiyet ve daima yenilik" sloganıyla hareket etmişlerdir.
D) Şiirde ölçü ve kafiye gibi kalıplaşmış kuralları gereksiz görmüşlerdir.
E) Beş Hececilere tepki olarak ortaya çıkmışlar, Beş Hececilerin şiirini sığ bulduklarını söylemişlerdir.

9. Öz (saf) şiir, her türlü ideolojik sapmanın dışında kalıp sadece okuyucuda estetik haz uyandırmayı amaçlayan şiir yazma eğilimidir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde verilen dizeler öz şiire örnek gösterilebilir?

A)Üzülme Aliş'im, sabana geçmezse hükmün
Ağanın davarlarına geçer
Kim görecek kepenek altında eksiğini
Kapılanırsın boğaz tokluğuna

B) Gaz fişi, ekmek karnesi derken
Kimler karışmadı ki piyasaya
Kimini sefil etti 39 harbi
Kimini şair etti

C) Düştük eli kalem tutup da
Eli silah tutmayanların peşine
Cenk meydanlarını dolaştık
Denizler geçtik dağlar aştık

D)Düştükse itibardan
Ölmedik ya, yaşıyoruz işte
Yaşıyoruz dedik, yaşıyoruz be
Heeeey, fincancı katırları
E)Bir gamlı hazanın seherinde
Israra ne hacet yine bülbül
Bil, kalbimizin bahçelerinde
Can verdi senin söylediğin gül
Sanatçı, Fransız sembolistlerinden etkilenmiştir. Üslu*bunda Baudelaire'in etkileri görülür. Asıl gücünü "Olvido", "Ağrı", "Dağlara" gibi destansı şiirlerinde gösterir. Şiirlerinde, Anadolu ağzına özgü söyleyişler görülür. En tanınmış şiiri "Fahriye Abla"dır. 10.Bu parçada sözü edilen Cumhuriyet Dönemi şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Veli Kanık
B) Melih Cevdet Anday
C) Ahmet Muhip Dıranas
D) Ziya Osman Saba
E) Cahit Sıtkı Tarancı

Yedi Meşale topluluğunun şiir anlayışını, yaşamının sonuna kadar sürdüren tek şairidir. Şiirlerinde çocuk*luk özlemi, anılara düşkünlük, ev-aile sevgisi, iyilik dü*şüncesi, kadere boyun eğiş, küçük mutluluklarla yetinme... gibi temaları işlemiştir. Şiirlerini "Sebil ve Güvercinler", Geçen Zaman" ve "Nefes Almak" adlı ki*taplarda toplamıştır. 11.Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmektedir?
A. Ziya Osman Saba
B. Yaşar Nabi Nayır
C. Cevdet Kudret Solok
D. Vasfi Mahir Kocatürk
E. Kenan Hulusi Koray

Şiirlerinde evler, aile, çevre, aşklar, bunalımlar, hasta*lıklar, yalnızlıklar ve ölüm şairin kendine has anlatımı ile dile getirilmiştir. Eski ve yeni kelimeleri ustaca şiiri*ne yerleştiren sanatçının, sağlam ve tutarlı bir şiir dün*yası vardır. "Kapalı Çarşı", "Çevre", "Evler", "Eski Top*rak" şiir kitaplarından bazılarıdır. Şiirin yanı sıra ede*biyat dünyasına "Edebiyatımızda isimler Sözlüğü" ve "Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü" gibi kaynak eserler de kazandırdı. 12.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Behçet Necatigil
B. Fazıl Hüsnü Dağlarca
C. Ahmet Muhip Dıranas
D. Cahit Sıtkı Tarancı
E. Ahmet Kutsi Tecer


Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede
Bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de
Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati
Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi
Yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan
Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan
Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir
Duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir
13. İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurul*duğunda, yukarıdaki şiirin aşağıdaki şairlerden han*gisi tarafından yazıldığı söylenebilir? A. Orhan Veli
B. Nazım Hikmet
C. Cemal Süreya
D. Edip Cansever
E. Yahya Kemal Beyatlı


14.Necip Fazıl ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) "Çile" şiirlerinin yer aldığı bir yapıtıdır.
B) "Sakarya Türküsü" tanınmış şiirlerinden biridir.
C) Toplumsal gerçekçi şiirin öncülerindendir.
D) "Reis Bey" ve "Tohum" oyun türünde yapıtlarıdır.
E) Şiirlerinde duru bir dil kullanmıştır.


Saf (öz) şiir akımının önemli temsilcilerindendir. Kendi*ne özgü bir şiir dili ve biçemi olan — şiirlerinde, güç*lü bir Türkçe tutkusu göze çarpar. "Türkçem benim ses bayrağım." dizesi bu tutkunun en güzel kanıtıdır. Şairliğinin yanı sıra bir süre dilin arılaştırılması çabala*rına da katılmıştır. Ayrıca Kurtuluş Savaşı'nı anlatan destan tarzında şiirler kaleme almıştır. —, şiirlerinin yer aldığı tanınmış yapıtlarından biridir.
15. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda*kilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel - Han Duvarları
B) Mehmet Akif Ersoy - Safahat
C) Fazıl Hüsnü Dağlarca - Havaya Çizilen Dünya
D) Orhan Veli Kanık - Destan Gibi
E) Edip Cansever - Yerçekimli Karanfil16.Kimi şairlerimizin adları, bazı şiirleriyle adeta özdeşleş*miştir. Fahriye Abla'sıyla, —; Ben Sana Mecburum'uyla, —; Süleymaniye'de Bayram Sabahı'yla, — buna en güzel örnektir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Ahmet Muhip Dıranas - Attila İlhan - Yahya Kemal
B) Faruk Nafiz - Ahmet Hamdi - Necip Fazıl
C) Fazıl Hüsnü - Attila İlhan - Mehmet Akif Ersoy
D) Faruk Nafiz - Orhan Veli - Yahya Kemal
E) Ahmet Muhip Dıranas - Cahit Sıtkı - Ahmet Hamdi

Saf (öz) şiir anlayışında estetik tavır ön plandadır. Bu anlayıştaki şairler didaktiklikten ve her türlü ideolojiden uzak durup; bir şey öğretmeyi değil, musikiyle ya da musikinin çağrıştırdığı imgelerle insanın estetik duyar*lılığını doyurmayı amaç edinirler.
17.Buna göre aşağıdakilerin hangisinde verilen dize*ler, saf (öz) şiir anlayışını örneklendirmez?
A) Ağır, ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak
Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak
B) Canan gülüyor eski yerinde
Canan ki gündüzleri gelmez
Akşam görünür havz üzerinde
C) Ne içindeyim zamanın
Ne de büsbütün dışında
Yekpare geniş bir anın
Parçalanmaz akışında
D) Değil mi cephemizin sinesinde iman bir
Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir
Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz
Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz
E) Yeşil pencerenden bir gül at bana
Işıklarla dolsun kalbimin içi
Geldim işte mevsim gibi kapına
Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ

18. Aşağıdakilerinhangisinde verilen dizeler, saf (öz) şiir anlayışını örneklendirmez?
A) Bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et
Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet
Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir
A) Kardır yağan üstümüze geceden
Yağmurlu, karanlık bir düşünceden
Ormanın uğultusuyla birlikte
Ve dörtnala dümdüz bir mavilikte
C) Ebedi aşığın dönüşünü bekler
Yalan yeminlerin tanığı çiçekler
Artık olmayacak baharlar içinde
D) Aşkın bu karanlık gecesinde
Hicranımı duydum, seni andım
Firkatzede bülbül gibi yandım
E) Durgun havuzları işlesin bırak
Yaprakların güneş ve ölüm rengi
Sen kalbini dinle, ufuklara bak


19. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde be*lirtilen kişiyle ilgili değildir?
A. Öykücülüğümüzü, İstanbul dışına çıkararak Ana*dolu'ya yöneltmiş, yurt gerçeklerini gözlemlere da*yanarak yansıtmış, mizahi ve siyasi eserler vermiş*tir. (Refik Halit Karay)
B. Eserlerinde İstanbul’un varlıklı insanlarını, Boğaz'ı ve geçmiş zaman yaşamlarını anlatır. (Abdülhak Şinasi Hisar)
C. Bireysel tutkularla toplumsal gerçekleri hayaller ve simgelerle ortaya koymuş, epik ve destansı şiirle*riyle tanınmıştır. (Fazıl Hüsnü Dağlarca)
D. Yurt sevgisini lirik bir söyleyişle dile getiren sanat*çı, Beş Hececiler'in en genç ve tanınmış şairidir.(Faruk Nafiz Camlıbel)
E. Şiirlerinde rüya, zaman, bilinçaltı kavramlarını kul*lanmış, hece ölçüsüyle yazdığı şiirleriyle dilimize yeni bir ses ve deyiş getirmiştir. (Ahmet Haşim)


Şiirin, dil ve imge aracılığıyla gerçekliği yoğunlaştıran, en özlü ve en az söze indirgeyen bir anlatımı vardır.
20.Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede söylenene ör*nek gösterilemez?

A)Döndürsün bizi
Kalbin akıp giden bulutlara benzeyen sesi Yağmursuz bir yağmura açılmış kapılardan Ve akılda kalan bir yokuştan B)Bir kişi bile değilim yalnızlıktan
Gözlerim ormanlara asılı
Ağaçlar, kırlar ve şehirler geçiyor kaputumdan O kadar geçiyorlar ki, sadece duruyorum
C)Senin odan gün ışığı en güzel müzik bana
Farklılıklar odası
Giden tren buharları içinde örümcek ağı
Sen güzel örümcek ağı yaşamakla yaşamamak
D) Akşamdan beri yağmur yağıyor
Sıkılıyorum evde oturmaktan
Sahile gidiyorum biraz dolaşmak için
Üstüm başım fena ıslanıyor
E)Biz ki zamanı tırnak içine alıp yaşadık
İsteğin bulanık kıyısında
Bundan değil midir bizim aşkımızda Sürekli bir akşam hüznü vardır


Yarın rıhtıma gitmeli
Rönesans çıkacak vapurdan
Bakalım, nasıl şey Rönesans
Kılığı kıyafeti nasıl
Şık mı, sünepe mi
Siyasî mi, bastonu var mı elinde
Yoksa kâküllü, bıyıklı
Hokkabaza mı benziyor
Ambardan mı çıkacak, kamaradan mı
Yoksa ateşçi filân mı
Çalışarak mı geliyor gemide

21.Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Redif kullanılmıştır.
B) Serbest ölçüyle yazılmıştır.
C) İntak sanatına ağırlık verilmiştir.
D) Günlük konuşma diliyle oluşturulmuştur.
E) Soru eki yinelenerek ahenk oluşturulmuştur.


Dalgalar söylenip duruyor kayalara yıllardır
Lakin kayalarda çıt yok; duymuyorlar, duymuyorlar

22.Bu dizelerde aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?
A) Bir sözü, benzetme amacı gütmeksizin başka bir söz yerine kullanma
B) İnsanlara özgü bir niteliği cansız varlıklara aktarma
C) Söylenen sözün, gerçek ve mecaz anlamı dışında büsbütün tersini kastetme
D) Bir olayı ya da durumu, gerçekte olduğundan daha üstün gösterme
E) Bir olayı, gerçek nedeninin dışında, hayali ve güzel bir nedene bağlama


Ne ilmim var ne taatim
Ne gücüm var ne kuvvetim
Meğer senin inayetin
Kıla yüzüm ak Çalabım

Yarlığagıl sen Yunus'u
Bu günahlı kullar ile
Eğer yarlığamaz isen
Key katı firak Çalabım

23.Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Redif kullanılmıştır.
B) Birden çok ulama vardır.
C) İkinci dörtlükte şairin adı geçmektedir.
D) Zengin uyak kullanılmıştır.
E) İçerik ve biçim olarak tekke şiiri geleneğine özgü nitelikler taşımaktadır.


Sarmış yine afakini bir dûd-i muannid
Bir zulmet-i beyzâ ki peyapey mütezâyid
Tazyikinin altında silinmiş gibi eşbâh
Bir tozlu kesafetten ibaret bütün elvâh

Bir tozlu ve heybetli kesafet ki nazarlar Dikkatle nüfuz eyliyemez gavrine, korkar
24.İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundurul*duğunda, yukarıdaki şiirin aşağıdaki şairlerden han*gisi tarafından yazıldığı söylenebilir? A) Ziya Gökalp
B) Ziya Osman Saba
C) Tevfik Fikret
D) Orhan Veli Kanık
E) Ahmet Hamdi Tanpınar


Bir buse mi bir gül mü verirsin dedi gönlüm
Bir nîm tebessümle o âfet gülü verdi.

Bu dizelerde "gülü verdi" sözüyle hem çiçek olan gül, hem de gülmek eylemi anlatılmak istenmiştir. Dolayı*sıyla sözcük her iki anlamda anlaşılacak biçimde kul*lanılmıştır. 25. Bu örnekte görüldüğü gibi, nükte yapmak amacıyla iki anlamı bulunan bir sözcüğün uzak an*lamını kastederek kullanma sanatına ne ad verilir? A) istiare B) Tevriye C) Cinas
D) Hüsn-i talil E) Tecahül-i arif


Her şey yerli yerinde; masa, sürahi, bardak
Serpilen aydınlıkta dalların arasından
Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman
Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak

Her şey yerli yerinde, bir dolap uzaklarda
Azapta bir ruh gibi gıcırdıyor durmadan
Bir şeyler hatırlıyor belki maceramızdan
Kuru güz yaprakları uçuşuyor rüzgârda
26.Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Her Şey Yerli Yerinde" ad*lı şiirinden alınan bu dizelerle ilgili olarak aşağıda*kilerden hangisi yanlıştır? A) Değişik nesneler, şairin duygu, hayal ve düşünce*leri de katılarak yansıtılmıştır.
B) Soyut bir kavram olan "zaman" benzetme yoluyla somutlaştırılmıştır.
C) Sarma uyak düzeniyle oluşturulmuştur.
D) Bütün dizelerde uyak ve rediften yararlanılmıştır.
E) Dolabın gıcırdama nedeni, geçmişten bir şeyler hatırlama nedeniyle açıklanarak hüsn-i talil sanatı yapılmıştır.Bülbül yetişir bağrımı hûn etti figânın
Zabt eyle dehânın
Hançer gibi deldi ciğerim tîğ-ı zebanın
Tesîr-i lisânın
Âh etse n'ola bülbül-i dil mesnedim üzre
Tâ mahşer olunca
Çok çekti gam-ı harını gül-zâr-ı cihanın
Bu bâğ-ı fenanın

27.Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Uyak ve redif kullanılmıştır.
B) Müstezat türünün özelliklerini taşımaktadır.
C) Birden çok ünlü düşmesi vardır.
D) Halk şiiri geleneğinin biçim ve içerik özelliklerine bağlı kalınmıştır.
E) Yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklü bir söyleyiş*le oluşturulmuştur.

28.Aşağıdakilerden hangisi şiirde ahenk sağlayan öğe*lerden biri değildir?
A) Durak B) Asonans C) Ölçü D) Uyak E) Hüsn-i talil


1B-2C-3B-4E-5C-6E-7E-8D-9E-10C-11A-12A-13E-14C-15C-16A-17D-18A-19E-20D-21C-22B-23D-24C-25B-26D-27D-28E