SORULAR-CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATININ OLUŞUMU
1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D) , yanlış ise (Y) yazınız.
A. Cumhuriyet Döneminde memleket edebiyatı zevkiyle Batı'dan gelen anlatma biçimleri
Türk edebiyatında başarılı bir şekilde kullanılmıştır.
( )
B. Cumhuriyet Döneminde Anadolu coğrafyası ile Anadolu insanının hayatı, zevkleri edebî
eserlerde çok fazla işlenmiştir. ( )
C. Psikoloji ve psikiyatri alanında yapılan ilmî çalışmalardan yararlanılmıştır. ( )
D. Cumhuriyetin ilk yıllarında edebî eserlerde özellikle İstanbul’a ve İstanbul insanına bir yöneliş söz konusudur. ( )
E. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatındaki eserlerin dili Servet-i fünun Edebiyatının dili gibi ağır ve ağdalıdır.( )
F. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Atatürk ilke ve inkılâplarının edebî eserlere
yansıdığı görülmektedir. ( )

2. Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yere uygun kelimeyi yazınız.

A..................... , insanın var oluşuyla doğal nesnelere özgü varlık türü arasındaki karşıtlığı büyük bir güçle vurgulayan, iradesi, bilinci ve aklı olan insanların irade ve bilinçten yoksun nesneler dünyasına fırlatılmış olduğunu öne süren bir düşünce akımıdır.
B. Cumhuriyet dönemi roman ve hikâyesinde ………………………….. ve …………………………………………….. akımı ön plana çıkmıştır.
C. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının oluşumunda ……………………………ve ………………………gerçekleştirilen ilmî çalışmalardan edebî eserlerde yararlanılmıştır.
D. Birinci ve ikinci Dünya Savaşı arasında …………………….. dünyasında ortaya çıkan ……………. bunalımını esas alan edebî hareketlerden yararlanılmıştır.

ÖSS - 2008:
Dil özellikleri dikkate alınırsa aşağıdaki dizelerden hangisinin Cumhuriyet Dönemine ait olduğu söylenebilir?
A) Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkid ne bilir
Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç sâ'at

B) Leblerin mecruh olur dendân-ı sîn-i buseden
Lâlin öptürmek bu haletle muhal olmuş sana

C) Tahammül mülkünü yıktın Hülâgû Han mısın kâfir
Aman dünyayı yaktın âteş-i sûzan mısın kâfir

D) Sülfür inceldi ve en yorgun yerinden kırıldı ayna
Ayna pusluydu bunca yıl nice sır taşımaktan

E) Senin hüsnün benim aşkım senin çevrin benim sabrım
Demâdem artar eksilmez tükenmez bî-nihayettir

3. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez'
A. Milleti oluşturan değerlerin farklı yönleriyle edebî metinlerde yer aldığı
B. Bu dönemde Batı düşüncesindeki gelişmelerden doğan yeni açılımların edebî eserlerde kendini gösterdiği
C. Bireyin anlatılmasında psikoloji alanında gerçekleştirilen yeniliklerden yararlanıldığı
D. Sezgicilik, varoluşçuluk ve gerçeküstücülük gibi Batılı akımların etkisinin görüldüğü
E. Dil ve zevkte eski geleneğin devam ettiği
4. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Cumhuriyet Döneminde eser vermemiştir?
A. Cemal SÜREYA
B. Tevfik Fikret
C. Reşat Nuri GÜNTEKİN
D. Necip Fazıl KISAKÜREK
E. Peyami SAFA


5. 1923 -1940 arası Cumhuriyet edebiyatı ile ilgili ve*rilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bu dönemde yazılan yapıtlar Cumhuriyet devrimlerini destekleyen niteliklere sahiptir.
B) Dil ve konu olarak Milli edebiyatın devamı niteli*ğindedir.
C) Konular Anadolu'dan ve Anadolu insanının yaşa*mından seçilmeye başlanmıştır.
D) Bu dönem edebiyatına birçok şiir topluluğu dam*gasını vurmuştur.
E) Genç Kalemler, Beş Hececiler ve Garipçiler bu dö*nemdeki şiir topluluklardır.


6. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döne*minde ortaya çıkan şiir hareketlerinden biri değildir?
A) Hisarcılar
B) Garipçiler
C) İkinci Yeniciler
D) Yeni Lisancılar
E) Yedi Meşaleciler

7. Dil özellikleri dikkate alınırsa aşağıdaki dizelerden hangisinin Divan Edebiyatı dönemine ait olduğu söylenemez? A) Her bâbda bir derde düürür derbeder-i aşk
Hââ ki kedersiz geçile rehgüzer-i aşk

B) Hevâ-yı aşka uyup kûy-i yâra dek gideriz
Nesîm-i subha refikiz bahara dek gideriz
C) Bir hümâdır kim şikâr etmiş nice ankâları
Evc-i hüsnünde senin bâz eyleyip per perçemin
D) Bülbüller kırılır umutsuzluktan yalnızlık korusunda
Eylül dağılmış gönül tenha çalgılar kış uykusunda

E) Bâis-i bünyâd-ı hüsnün kalb-i vîrândır senin
Zülfün ejder gösteren bu genc-i pinhândır senin

8.Biçim, içerik, dil ve anlatım bakımından aşağı*daki dizelerden hangisinin Cumhuriyet Döne*minde yazıldığı söylenemez? A) Ben sana mecburum bilemezsin
Adını mıh gibi aklımda tutuyorum
B) Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder
Dante gibi ortasındayız ömrün
C) Katı gönlün neden bu zulm ile bidâde râgıbtır
Güzeller sen tegi olmaz cefa senden vaciptir
D) Bütün sevgileri atıp içimden
Varlığımı yalnız ona verdim ben

E) İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya
Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya9.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farklılık ortadan kalkmıştır.
B) Toplumun temel alınmasıyla edebiyat toplumcu bir karakter kazanmış ve gerçeklik ön plana çıkmıştır.
C) Edebiyatın her alanında yetkin örnekler verilmiştir.
D) Batı'daki bilimsel ve edebî gelişmeler dikkate alın*mamış, dünyaya kapalı bir edebiyat anlayışı be*nimsenmiştir.
E) Farklı anlayışları ilke edinen birçok şiir topluluğu ortaya çıkmıştır.

10. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Anadolu'yu ve millî heyecanları, yurt manzaralarını ve insanlarını tas*vir eden ve gördükleri karşısındaki izlenim ve duygularını dile getiren şairlerin oluşturduğu şiir anlayışına — denir. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Memleketçi şiir
B) Öz şiir
C) Toplumcu şiir
D) Millî şiir
E) Sosyal şiir

3E-4B-5E-6D-7D-8C-9D-10A