Reklam
Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Türk edebiyatı, dil ve anlatım dersleri 2. Dönem zümre

  AKŞEHİR TİCARET MESLEK LİSESİ
  2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
  TÜRK EDEBİYATI, DİL VE ANLATIM DERSLERİ
  II. DÖNEM ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI
  Toplantı no:3
  Toplantı Tarihi:15.02.2010
  Toplantı Yeri: Öğretmenler odası
  Toplantı saati:12.00
  Toplantı Başkanı: Halil BOZCA
  Toplantıya katılanlar: Halil BOZCA, Hüseyin İNCE, Rabia İŞCAN

  GÜNDEM MADDELERİ:
  1.Açılış ve yoklama
  2.1739 sayılı Milli Eğitim Kanunun amaçları ve temel ilkelerinin okunması,
  3.Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım derslerinin genel ve özel amaçlarının okunması.
  4.1.dönem zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi planlandığı halde uygulanamayan, uygulandığı halde beklenen sonucu vermeyen konuların görüşülmesi,
  5.Sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin okunması ve değerlendirilmesi,
  6.Öğretim programının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler
  7. a)I.dönem ders başarı durumunun tespiti
  b)Başarıyı artırıcı tedbirlerin tespitinin karara bağlanması
  8.Ölçme değerlendirme konusunda yapılması gerekenler,
  9.Günlük planlar ve hazırlanması
  10. Derslerin işlenişinde Atatürkçülük ile ilgili konulara yer verilmesi
  11.Yıllık ödevlerin verilip toplanması, değerlendirilmesi(2182 sayılı Tebliğler Dergisi), Yıllık Ödev esasları, konuların tespiti (2300)
  12.Belirlenen hedef ve davranışlara ulaşmak için ;
  a)Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,
  b)Okulda ve çevrede bulunan araç gereçler ve bunlardan nasıl yararlanılacağının tespiti,
  13.Öğretmen, öğrenci ve veli ilişkileri,
  14.Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği,
  15.Dersleri daha zevkli işlemek için faaliyetler,
  16. II. Dönemde faaliyet düzenlenecek olan önemli gün ve haftalar.
  17.Dilek ve temenniler,kapanış.

  ALINAN KARARLAR:

  MADDE–1. Zümre Başkanı Halil BOZCA tarafından yoklama yapılarak toplantı başlatıldı. Toplantıya tüm zümre öğretmenlerinin katıldığı tespit edildi.

  MADDE–2.1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanunu Rabia İŞCAN tarafından okundu. Buna göre;
  Millî Eğitimin genel amacı bütün bireyleri;
  1. Atatürk İnkılâp ve İlkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa'nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
  2.Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
  3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;
  Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.
  ÖZEL AMAÇLAR
  Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve temel ilkelere uygun olarak tespit edilir.
  Yukarıda sayılan eğitimin genel ve özel amaçları, her eğitim etkinliğinde uyulması gereken amaçlardır. Bu genel ve özel amaçlar bir bakıma eğitime bir çerçeve vermektedir.
  1.3. TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN TEMEL İLKELERİ
  1.Genellik ve Eşitlik
  2.Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları
  3.Yöneltme
  4.Eğitim Hakkı
  5.Fırsat ve İmkân Eşitliği
  6.Süreklilik
  7.Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği
  8.Demokrasi Eğitimi
  9.Lâiklik
  10. Bilimsellik
  11. Plânlılık
  12. Karma Eğitim
  13.Okul ile Ailenin İş Birliği
  14. Her Yerde Eğitim

  MADDE-3. Türk Edebiyatı 1, 2,3 ve 4; Dil ve Anlatım1,2,3 ve 4 derslerinin müfredatları incelendi. Derslerin genel amaçları Hüseyin İNCE tarafından okundu.

  Türk Edebiyatı dersinin genel amaçları

  1. Edebiyatın kültürel ve tarihî olandan hareketle dille gerçekleşen bir güzel sanat etkinliği olduğunu kavratmak 2. Edebî eser ve metinlerin, ortaya çıktıkları dönemi, güzel sanatlara özgü duyarlılıkla yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından temsil ettiklerini sezdirmek 3. Edebî metinleri yapı, tema, dil, anlatım ve anlam bakımlarından yazıldıkları dönemin zihniyetiyle ilişkilendirmek 4. Ulusal ve evrensel değerlerin sanat eseri olan edebî metinlerde zenginleşerek varlıklarını nasıl sürdürdüklerini kavratmak 5. Türkçenin, tarihî akış içinde yaşanılan medeniyet daireleri çevresinde nasıl zenginleştiğini ve edebiyat dili hâline geldiğini kavratmak 6. Toplumsal hayatın ve her türlü bireysel değerin edebî metinlerde nasıl yansıdığını belirlemek. 7. Türkçenin, Türk ulusunun kimliği olduğunu kavratmak 8. Yeni düşünceler üretebilme yeteneğini geliştirmek 9. Okuma zevki ve alışkanlığını geliştirmek 10. Araştırma, tartışma, anlama, değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmek 11. Öğrencilerin sanat zevk ve anlayışlarını geliştirmek 12. Dille gerçekleştirilen sanatın etkinliklerini anlayabilecek zevk ve bilgi birikimini kazandırmak 13. Dil ve edebiyat ilişkisini kavratmak 14. Edebiyat ile diğer çalışma alanları ve bilim dalları arasındaki ilişkiyi kavratmak 15. Zamanın akışına paralel olarak -en eski dönemden bugüne- Türk yaşama tarzını, düşüncesini, dil zevkini ve kültür hayatına özgü gelişmeleri edebî metinler çevresinde değerlendirmek 16. Edebî metinlerden hareketle Türk kültür hayatının, tarihinin ve edebiyatının birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu kavratmak 17. Edebî metinlerin zamanın getirdiği değişmelerle zenginleştiğini ve geliştiğini kavratmak 18. Edebî eserler çevresinde Türk insanının kültür, anlayış ve zevk bakımından gelişmesini kavratmak 19. Öğrencilerin; kazandıkları yöntem ve dikkatle karşılaştıkları her türlü yazılı ve sözlü metni anlamalarını, değerlendirmelerini ve yorumlamalarını sağlamak 20. Başta sanat metinleri olmak üzere her türlü metinde ulusal ve evrensel kültür, düşünce ve zevk ögelerini belirlemek; bunlar arasındaki ilişkiyi kavratmak 21. Her türlü insan etkinliğinin edebî eserlerde, sanata has duyarlılıkla dile getirilerek değerlendirildiğini kavratmak 22. Öğrencilerin Türk ulusunun yaşadığı medeniyet daireleri ile Türk edebiyatının dönemlerini bu günden geçmişe yönelen bir dikkatle değerlendirip yorumlayacak düzeye ulaşmalarını sağlamak Dil ve Anlatım Dersinin Genel Amaçları

  1. Dilin rolünü ve önemini kavratmak 2. Dil-kültür ilişkisini kavratmak 3. İletişim aracı olarak dilin işlevlerini kavratmak 4. Türkçeyi doğru ve güzel kullanma yeteneği kazandırmak 5. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini kavratmak 6. Kelime, cümle ve metin düzeylerinde dil-anlam ilişkisini kavratmak 7. Günlük hayatın ihtiyaçlarını karşılayacak yazma ve konuşma becerisi kazandırmak 8. Metin ve metin parçalarını, doğru ve güzel okuma, doğru anlama ve yorumlama becerileri kazandırmak 9. Anlatım türlerinin özelliklerini kavratmak 10. Her anlatım türünde yazma becerisi kazandırmak 11. Metin türlerinin özelliklerini kavratmak 12. Dinlediklerini ve okuduklarını doğru inceleme ve anlama becerisi kazandırmak 13. Türkçenin kendine özgü ses, yapı ve anlam özelliklerini metinler çevresinde kavratmak 14. Dil bilgisi kurallarını; ses, kelime, kelime grubu, cümle ve metin düzeylerinde doğru uygulama becerisi kazandırmak 15. Sanat metinlerini anlama, inceleme ve değerlendirme becerisi kazandırmak 16. Tartışma, değerlendirme becerisi kazandırmak 17. Türkçenin köklü bir dil ailesinden geldiği bilincini kazandırmak 18. Türk diliyle edebî zevk ve estetik değerler taşıyan eserler verildiğini kavratmak 19. Türkçenin millî birlik ve bütünlüğümüzün vazgeçilmez unsurlarının başında geldiğini benimsetmek 20. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma faaliyetlerinde Türkçenin yazım kurallarına, söyleyiş özelliklerine ve inceliklerine özen göstermelerini sağlamak 21. Dinlediklerini, okuduklarını, anladıklarını, düşündüklerini söz ve yazıyla planlı, etkili, akıcı, anlaşılır biçimde ifade edebilmelerini sağlamak 22. Konuşurken ve yazarken anlatım kurallarına uymalarını sağlamak
  Zümre Başkanı Halil BOZCA derslerin işlenişinde genel ve özel amaçların dikkate alınmasını istedi.


  MADDE-4.1.Dönemin zümre toplantı kararları okunarak uygulama sonuçları değerlendirildi. Kararların uygulandığı görüldü. Yalnızca yazılı sınavların zamanında yapılamadığı tespit edildi. Yazılıların tarihine uyulamamasında plansız tatillerin etken olduğu tespit edildi. İkinci kanaat döneminde buna dikkat edilmesi istendi.
  Yapılan rehberlik veli toplantılarına başarılı olan öğrencilerin velileri daha fazla ilgi gösteriyor; başarısız ve sorunlu öğrencilerin velileri rehberlik, ara karne toplantılarına katılmıyor. Bu öğrencilerin velileri çağrıldığı halde bu velilerle irtibat kurulamıyor. Ödevini yapmayan ve ilerleme kaydetmeyen ders araç gereci getirme konusunda sorun çıkaran öğrenciler ile ilgili istenilen hedefe ulaşılamamıştır.
  Öğrenci başarısının düşük olduğu sınıflarda, temele dayanan bilgi eksikliği, veli görüşmelerinin istenildiği gibi uygulanamayışı, öğrencinin ilgisizliği gibi sorunlarla karşılaşılmıştır.

  MADDE-5. Sınıf geçme ve sınav yönetmeliği Zümre Başkanı Halil BOZCA tarafından okundu. Ölçme değerlendirme faaliyetlerinde sınav yönetmeliğinde belirtilen hususlara uyulması gerektiğini söyledi.

  MADDE-6. Zümre Başkanı Halil BOZCA: Yeni öğretim programının okul seviyesine göre çok ağır geldiği; şimdiye kadar hazır bilgiye alışan öğrencilerin bir anda araştırmacı bir sisteme alışamamasından kaynaklanan problemlerin derslerde verimi düşürdüğü; aynı zamanda bu sistemin daha çok öğrenci merkezli hazırlanmasına rağmen, öğrencilerde araştırma-öğrenme ruhu olmadığı için ve bu eksikliğinde kısa sürede tamamlanamadığı için öğretmene çok fazla yük bindiği görülmüştür.
  Mesleki eğitim veren okullarda, genel liselerde okutulan dil ve anlatım kitabının aynı oluşu hem ders saati noktasında hem de uygulama noktasında sıkıntılar yaratmaktadır. Özellikle Meslek Liseleri için kitapların içeriğinin azaltılması uygun olacaktır.

  Hüseyin İNCE:Ders kitaplarındaki kimi metinlerin uzun olması öğrencinin anlamasını, kavramasını zorlaştırmaktadır. Bu metinlerin yerine daha kısa ve konuya uygun metinlerin seçilmesi gerekir.
  Rabia İŞCAN :Bütün sınıflar düzeyinde bazı ölçme-değerlendirme soruları verilen metinlerden ve konulardan bağımsız. Verilen metinlerle ölçme-değerlendirme birbirleriyle paralellik göstermiyor.Ölçme-değerlendirmedeki soruların bazılarında seviye tutturulamamıştır. Öğrencinin cevaba tek başına ulaşabilmesi mümkün görünmemektedir. Bu tür sorularda ayrıntılardan yola çıkılarak cevaba ulaşılması amaçlanmış görünüyor. Bu da öğrencinin motivasyonunu ve azmini engelleyen bir durumdur. Ayrıca bu tür sorular zaman zaman öğrencileri yanlış cevaplara götürebiliyor.

  MADDE-7
  a)Tüm çabalara rağmen dokuzuncu sınıf öğrencilerinden istenilen verim alınamadığıgörülmüştür. Gerek sistemin getirdiği yeniliklere alışamamak gerekse öğrencilerde ilköğretimdeki sistemin getirdiği ‘nasıl olsa geçeriz’ zihniyetinin verdiği rehavetin bu başarısızlığa sebep olduğu düşünülmektedir. Özellikle lise birinci sınıf derslerindeki başarı oranlarının düşük olması öğrencilerin yeni sisteme alışamamasından kaynaklanmaktadır.

  I.dönemin başarı oranları % olarak:

  SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DİL VE ANLATIM
  9/A %48 %38
  9/B %38 %09
  A9/A %100 %60
  A9/B %92 %56
  10A %56 %83
  A10/A %62 %86
  A10/B %55 %75
  11/A %90 %95
  11/B %100 %100
  A11/A %100 %86
  A12/A %95 %91
  12/A %70 %78

  b)Her şeyin başında olduğu gibi başarının oluşmasının başında da tabiî ki ‘sevgi’ vardır.
  Öğrenci başarısının arttırılması için;
  Başarısız öğrencilere de özellikle rehberlik edilmesi, velilerin ilgilerinin arttırılması başarıyı arttıracaktır. Ayrıca rehberlik servislerinden de yararlanılması gerekmektedir.
  Derslerde kullanılan araçların doğru ve yerinde kullanılması, konuların öğrencilerin derse ilgilerini arttırıcı özdeyiş, fıkra ve deyişlerden faydalanarak anlatılması da başarıyı olumlu yönde attıracaktır.
  Ayrıca öğrenci başarısını arttırmak için şu kararlar alındı: a) Soru cevap ağırlıklı aktif bir yöntemin kullanılması, b) Öğrenme yolları ve kaynak kullanımını öğretmek, c) Planlı çalışma yollarının verilmesi, d) Dersin derste öğrenileceğinin verilmesi, e) Edebiyat konularına göre kompozisyon ve dil derslerinin arasında paralellik sağlanması f) Kitap okuma alışkanlığının kazandırılması, g) Kütüphaneden faydalanma yollarının öğretilmesi, h) Okuduğunu anlatma ve yorum yapma çalışmalarının yapılması, i) Öğrencinin derse hazırlıklı gelmesinin temin edilmesine, j) Öğrencilerin motive edilmesine ve hedefler gösterilmesine, k) Öğrencilerin derste devamlı aktif tutulmasına, l) Gazete haberlerinden hikâye yazdırma
  m) Öğrencilere sunum hazırlatma
  n) Kelime oyunu oynatma
  o) 5 dakikalık hazırlıklı konuşma uygulamaları
  p) Yeni çıkan kitapların tanıtımını yapma
  q) Haftalık kompozisyon yazma ödevleri verme
  r) Atasözleri ve deyimleri canlandırma
  s) Karikatür yorumlatma
  t) Bir konuşma metninin dinlettirildikten sonra soru sorma
  u) Yazarın kılığına girip hayatını anlattırma
  v) Yanlış kelimeleri vererek düzeltme çalışmaları
  w) Noktalama işaretleri olmayan metin uygulaması
  x) Güncel olaylar hakkında yorum yaptırma
  y) Günlük hikâye, bilmece ve yazılara yer verme
  z) Sınıf panosunu kullandırma

  MADDE-8.Ölçme ve değerlendirme konusunda 1. dönemdeki alınan kararlara aynen riayet edilmesine karar verildi. Buna göre;
  a)Tebliğler dergisinde geçtiği şekliyle lise 1. ve 2. sınıflarda Türk Edebiyatından 3; lise 1. 2.3. ve 4. sınıflarda Dil ve Anlatımdan 2 sınav yapılmasına; lise 3’ lerde ve 4’lerde Türk Edebiyatı dersinde 2 sınav yapılmasına;
  *sınıfları aynı olan şubelerin aynı sorulardan yazılı yapılabilmesine;
  *soru sayılarının öğretmenin inisiyatifine bırakılmasına ve her zorluk derecesinde genelde kısa cevaplı sorular sorulmasına;
  *sözlü notu verilirken sadece birkaç soruyla değil sınıf içi, okul içi genel hal ve hareketlerini, diğer derslerdeki durumunu da göz önünde bulundurarak verilmesine karar verilmiştir.
  2. DÖNEM Dersin Adı Sınıfı 1. Yazılı 2. Yazılı Dil ve Anlatım Lise 1 12-16 Nisan 31Mayıs-4 Haziran Dil ve Anlatım Lise 2 12-16 Nisan 31Mayıs-4 Haziran Dil ve Anlatım Lise 3 12-16 Nisan 31Mayıs-4 Haziran Dil ve Anlatım Lise 4 12-16 Nisan 31Mayıs-4 Haziran Dersin Adı Sınıfı 1. Yazılı 2. Yazılı 3. Yazılı Türk Edebiyatı Lise 1 15-19 Mart 26-30 Nisan 7-11 Haziran Türk Edebiyatı Lise 2 15-19 Mart 26-30 Nisan 7-11 Haziran Türk Edebiyatı Lise 3 12-16 Nisan 31Mayıs-4 Haziran Türk Edebiyatı Lise 4 12-16 Nisan 31Mayıs-4 Haziran

  MADDE-9.Zümre Başkanı Halil BOZCA: "Günlük planlar bir öğretmenin dersini en verimli şekilde işlemesi için gerekli en önemli etkinliktir. Günlük plan yapılarak girilen dersler tam vaktinde bitirilmekte ve konularda geri kalma ya da ileri gitme engellenmektedir. Bu hususlar göz önüne alınırsa, günlük plan yapmanın önemi ortaya çıkacaktır. Bu zaten yönetmeliklerinde ortaya koyduğu bir zorunluluktur. Günlük planlarımızı en güzel biçimde yapmamız gerektiğine inanıyorum." şeklinde görüş bildirdi.
  Günlük ders planları hazırlanırken 2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge bağlamında, · Planın hazırlanmasında okul ve çevre şartları ile öğrenci hazır bulunuşluklarının dikkate alınmasına, · Eğitim programında ve ünitelendirilmiş yıllık planda gösterilen konu, kazanım, hedef ve davranışlara yer verilmesine, · Konuya ilişkin gezi, gözlem, tartışma soruları, proje ve ödevlere, · Uygulama çalışmalarına, · Ders araç-gereç ve kaynaklarına, · İşlenecek konuya ilişkin öğretim metot ve tekniklerine, · Öğrenme-öğretme sürecini değerlendirmeye yönelik ölçme etkinliklerini, kapsayacak nitelikte olmasına dikkat edilmelidir.
  MADDE-10. Konulara uygun olarak ayrılacak ders saati açık olarak belirtilecek, konular tüm eğitim öğretim yılına eşit olarak dağıtılacak, Atatürk İlke ve İnkılâpları yıllık planlara yazılarak derslere yansıtılacak, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 14.07.2005 tarih ve 197 sayılı kararı ile kabul edilen Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Dersleri Öğretim Programında verilen Atatürkçülük konuları ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI TÜRK EDEBİYATI

  ATATÜRKÇÜLÜK KONUSU KAZANIMLAR SINIF BİRLİKTE İŞLENECEK ÜNİTE VE ÜNİTE KONUSU AÇIKLAMALAR
  ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE YER ALAN TEMEL FİKİRLERİ KAPSAYAN BAZI KONULAR
  · Güzel sanatlar
  · Milletlerin tanınmasında güzel sanatların rolü
  1.Atatürk’ün edebiyatla ilgili düşüncelerini kavrar.
  2.Atatürkçü düşüncede güzel sanatların önemini belirler.
  3.Milletlerin tanıtılmasında güzel sanatların rolünü sezer.
  9.SINIF I.ÜNİTE: GÜZEL SANATLAR ve EDEBİYAT
  1.Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri
  ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE YER ALAN TEMEL FİKİRLERİ KAPSAYAN BAZI KONULAR
  · Akılcılık ve bilime verilen önem
  1.Atatürk düşünceyle akılcılık arasında ilişki kurar.
  2.Atatürk’ün bilime verdiği önemi fark eder.
  9.SINIF IV. ÖĞRETİCİ METİNLER
  2.Öğretici Metin Örneklerini İnceleme (Karşılaştırma)
  “Akılcılık ve bilime verilen önem” konusuyla ilgili makale buldurulur. Bu konu bu makaleyle işlenir.
  ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE YER ALAN TEMEL FİKİRLERİ KAPSAYAN BAZI KONULAR

  • Basın hürriyeti
  1.Atatürk’ün basına verdiği önemi fark eder. 9.SINIF IV.ÜNİTE:ÖĞRETİCİ METİNLER
  Gazete Çevresinde Oluşan Öğretici Metinler
  ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE YER ALAN TEMEL FİKİRLERİ KAPSAYAN BAZI KONULAR

  • Türkçenin yaşayan ve zengin bir dil olma özelliği
  • Milli kültürümüzün korunmasında dilin önemi
  10.SINIF III.ÜNİTE:İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
  2.İslami Dönemde İlk dil ve Edebiyat Ürünleri (11 ve 12.yüzyıl
  “Divanü Lügat’it Türk” eseri incelenirken hareketle Atatürk’ün dile verdiği önem konusu birlikte ele alınır..
  ATATÜRK İLKELERİ
  · Cumhuriyetçilik ilkesi
  · Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri (Gücünü milletten alması, egemenliğin millete ait olması, insan haklarına saygılı olması, Atatürk milliyetçiliğine bağlı olması, demokratik olması, laik olması, sosyal ve hukuk devleti olması, millî ve üniter devlet olması
  1.Cumhuriyet ilkesinin özelliklerini belirler.
  2.Cumhuriyetin nitelikleriyle ilgili çıkarımlarda bulunur.
  11.SINIF IV.ÜNİTE: MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
  ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE YER ALAN TEMEL FİKİRLERİ KAPSAYAN BAZI KONULAR
  · Çağdaşlaşma ve Uygarlık
  1.Atatürk’ün çağdaşlaşma ve uygarlığa verdiği önemi kavrar 11.SINIF II.ÜNİTE: TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
  ATATÜRK İLKELERİ
  · Milliyetçilik ilkesi
  · Millî birlik ve beraberliğin anlam ve önemi
  1.Millî birliğin sağlanmasında milliyetçilik ilkesinin önemini fark eder. 11.SINIF IV.ÜNİTE MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
  ATATÜRK İLKELERİ
  · Cumhuriyetçilik ilkesi
  · Cumhuriyetçiliğin Türk toplumuna sağladığı faydalar
  · Laiklik ilkesi
  · Dinî istismar ve taassup konularında Atatürk’ün düşünceleri
  ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ
  · Atatürkçülüğün nitelikleri
  1.Cumhuriyetçilik ilkesinin özeliklerini fark eder.
  2.Cumhuriyetin Türk toplumuna sağladığı faydaları sezer.
  3.Laiklik ilkesiyle ilgili çıkarımlarda bulunur.
  4.Atatürk’ün din konusundaki görüşlerini sezer.
  12.SINIF I.ÜNİTE:CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATININ OLUŞUMU
  ATATÜRK İLKELERİ
  · Laiklik ilkesi
  · Laikliğin Türk toplumuna sağladığı faydalar
  · Din ve vicdan hürriyeti
  · Kanun önünde eşitlik
  · Çağdaşlaşma
  · Toplumsal barış ve huzuru sürekliliği sağlama
  · Millî birlik ve beraberliği güçlendirme
  · Atatürk ilkelerine sahip çıkmak ve devamlılığını sağlamak
  1.Laikliğin Türk toplumuna sağladığı faydaları belirler.
  2.Din ve vicdan hürriyetinin önemini kavrar.
  3.Atatürkçülükte kanun önünde eşitliğin önemini belirler.
  12.SINIF II.ÜNİTE: CUMHURİYET DÖNEMİ ÖĞRETİCİ METİNLER

  ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI DİL VE ANLATIM

  ATATÜRKÇÜLÜK KONUSU KAZANIMLAR SINIF BİRLİKTE İŞLENECEK ÜNİTE VE ÜNİTE KONUSU AÇIKLAMALAR
  ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE YER ALAN TEMEL FİKİRLERİ KAPSAYAN BAZI KONULAR
  § Türk dili
  § Atatürk’ün Türk diliyle ilgili görüşler
  § Türkçenin yaşayan ve zengin bir dil olma özelliği
  § Millî kültürümüzün korunmasında dilin önemi
  ATATÜRK İLKELERİ
  § Milliyetçilik ilkesi
  § Millî birlik ve beraberliğin güçlenmesinde dilin işlevi
  1. Atatürk’ün Türk dili ve diller hakkındaki görüşlerini araştırır.
  2. Atatürk’ün Türk dilinin gelişmesiyle ilgili yaptığı çalışmaları belirler.
  9.SINIF II.ÜNİTE İLLERİN SINIFLANDIRILMASI
  2.Türk dilinin tarihi gelişimi ve Türkiye Türkçesi
  ATATÜRK’ÇÜ DÜŞÜNCEDE YER ALAN TEMEL FİKİRLERİ KAPSAYAN BAZI KONULAR

  • Basın hürriyetti
  1.Atatürk’ün basına ve basın hürriyetine verdiği önemi fark eder. 9.SINIF I.ÜNİTE:İLETİŞİM
  1.İletişim
  Atatürk’ün basınla ilgili görüşlerini içeren metinlerin bulunması sağlanır. Bu metinler üzerinde Atatürk’ün basına verdiği önem gösterilir.
  ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ
  § Atatürkçülüğün Türk toplumu için önemi
  1. Atatürkçü düşüncenin toplumumuz için önemini fark eder. 10.SINIF I.ÜNİTE: SUNUM-TARTIŞMA-PANEL
  1.Sunum
  ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE YER ALAN TEMEL FİKİRLERİ KAPSAYAN BAZI KONULAR

  • Dayanışma
  • Millî birlik ve beraberlik yönünden dayanışmanın önemi
  • Türk kadının toplumdaki yeri ve kadın hakları
  1.Atatürkçü düşüncede dayanışmanın millî birliğin sağlanması bakımından önemini belirler.
  2.Türk kadınının Cumhuriyetle birlikte kazandığı hakları fark eder.
  10.SINIF III.ÜNİTE:ANLATIM TÜRLERİ
  5.Öğretici Anlatım-Açıklayıcı Anlatım-Tartışmacı Anlatım-Kanıtlayıcı Anlatım
  ATATÜRK’ÜN HAYATI
  § Atatürk’le ilgili anılar
  1. Atatürk’le ilgili anılar bulur.
  2.Atatürk’ün anılarından hareketle Atatürk’ün kişiliği ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
  11.SINIF II.ÜNİTE:
  ÖĞRETİCİ METİNLER
  3.Anı
  ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE YER ALAN TEMEL FİKİRLERİ KAPSAYAN BAZI KONULAR
  Eğitimde öğretmenin önemi ve rolü
  Millî eğitim
  Eğitimin önemi
  Millî eğitimin esasları
  Eğitimin yaygınlaştırılması
  1. Eğitimin millî özelliklerini fark eder.
  2. Eğitimin insan hayatındaki önemini sezer.
  3. Türk millî eğitiminin temel esaslarıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.
  4. Eğitimin yaygınlaşmasının önemini fark eder.
  11.SINIF II.ÜNİTE:
  ÖĞRETİCİ METİNLER
  8.Fıkra
  10.Makale
  Bu konular işlenirken gazete ve dergilerden konuyla ilgili makale ve fıkralar buldurulur, üzerinde incelemeler yapılır.
  ATATÜRK İLKELERİ
  Türkiye Cumhuriyetinin Türk Gençliğine Emanet Edilmesi
  1. Atatürk’ün gençlere verdiği önemi sezer. 11.SINIF III.ÜNİTE:
  SÖZLÜ
  ANLATIM
  3.Söylev(Hitabet, Nutuk)
  Bu konu Atatürk’ün “Gençliğe Hitabe”siyle ilişkilendirilerek işlenecektir.
  ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİ ve ÖZELLİKLERİ

  • Vatan ve millet sevgisi
  • İdealist oluşu
  • Açık sözlülüğü
  • Öğreticilik yönü
  • Önder oluşu
  • Kararlı ve mücadeleci oluşu
  • Yönetici oluşu
  • Birleştirme bütünleştirme gücü

  ATATÜRK’ÜN HAYATI
  § Fikir hayatı
  1. Atatürk’ün kişisel özelliklerini belirler.
  2. Atatürk’ün düşünce hayatıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.
  11.SINIF II.ÜNİTE:ÖĞRETİCİ METİNLER
  4.Biyografi
  Atatürk’le ilgili bir biyografide Atatürk’ün kişilik özellikleri buldurulur.
  ATATÜRK’ÜN KİŞİLİĞİ ve ÖZELLİKLERİ
  Vatan ve millet sevgisi
  Birleştirme bütünleştirme gücü
  1.Sanat metinlerinde Atatürk’ün vatan ve millet sevgisinin işlenişini belirler. 12.SINIF II.ÜNİTE: SANAT METİNLERİ
  4.Roman
  ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE YER ALAN TEMEL FİKİRLERİ KAPSAYAN BAZI KONULAR
   Eğitimin Önemi
  1.Atatürk’ün eğitim anlayışıyla ilgili bilimsel yazı bulur.
  2.Bilimsel yazılarda Atatürk’ün eğitime verdiği önemi belirler.
  12.SINIF IV.ÜNİTE:BİLİMSEL YAZILAR
  Zümre Başkanı Halil BOZCA:“ Atatürk İlke ve İnkılâpları sosyal kulüp çalışmalarına da yön vermelidir. Özellikle belirli gün ve haftalarda okul duvar gazeteleri bu doğrultu da çıkarılmalıdır.”

  MADDE-11. Yıllık ödevlerle ilgili olarak 2348 ve 2300 sayılı tebliğler dergilerinin ilgili bölümleri Zümre Başkanı Halil BOZCA tarafından okundu. Verilecek ödevlerin inceleme ve araştırmaya dayalı olması, öğrencileri kaynak arama tarama faaliyetlerine yöneltmesi vurgulandı. Yıllık ödevlerle ilgi hususların aşağıdaki şekilde olmasına karar verildi: 1- Yıllık Ödevler ekim ayında verilip, nisan ayının ikinci haftasında toplanacak ve her ay ödev hazırlıkları takip edilecek, 2- Öğrenciler ödevlerini sözlü olarak savunacaklardır.
  3- Ödevler 7 sayfadan az 15 sayfadan çok olmayacak,
  4-Öğrenciler aylık olarak ödev aldığı öğretmenle görüşmeye gelmezse ikaz edilecek, öğretmenle irtibat halinde olması sağlanacak,
  5- Ödev değerlendirme ölçütleri şu şekilde tespit edilerek karara bağlandı,

  Yıllık ödevlerin değerlendirilmesi:

  DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR PUAN
  1 Ödev hazırlama planı yapması ve uygulama başarısı 10
  2 Ödev için gerekli bilgi,doküman araç-gereç toplanması ve kullanabilmesi 10
  3 Kendisini geliştirmek için ödevi bizzat yapması ve gösterdiği çaba 10
  4 Ödev hazırlama sırasında ders öğrt. İle diyalog kurması ve bilgi sunması 10
  5 Kaynak kişilerle ve varsa grupla iletişim kurabilme, işbirliği yapabilme yeteneği 10
  6 Ödevin doğruluk ve kullanılabilirlik derecesi 10
  7 Ödevin yazım kurallarına ve dersin özel kurallarına uygunluğu 10
  8 Düzgün ifade kullanma ve anlaşılabilir olması 10
  9 Ödevin özenle yapılması ve estetik görünümü 10
  10 Ödevin zamanında teslim edilmesi 10
  TOPLAM 100  Bütün sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı grubu Yıllık ödevleri 20 Kasım 2009’e kadar verilecek, 16 Nisan 2010 tarihine kadar toplanacaktır.
  Yıllık ödevlerin değerlendirilmesi aşağıdaki şablona göre yapılacaktır.

  Devamı aşağıdadır->>>

 2. #2
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Cevap: Türk edebiyatı, dil ve anlatım dersleri 2. Dönem zümre

  MADDE-12.
  a) Yöntem ve teknikler Üzerinde büyük bir hassasiyetle durmamız gereken hususlardan biri de derslerin işlenişinde kullanılacak metotların neler olduğunun tespitidir. Yani bir konuyu nasıl ve ne şekilde öğreteceğimizi tespit etmemiz lazım. Bir de öğrenme kavramından ne anladığımız konusundaki düşüncelerimiz, kullanacağımız öğretim metotlarıyla doğrudan ilgilidir. Bir konunun nasıl öğretileceği ya da öğrenileceği her sınıfa göre hatta her öğrenciye göre değişiklik arz eder. Soru-cevap yönteminin kullanılması öğrencinin derse katılımını sağlayacaktır. Bunun yanında bazen kısa tekrarlar yapılmalı. Bunlar konuların akılda kalmasına yardımcı olacaktır. Konuların öğretiminde kullanılacak metotların da farklı olması gerektiğine inanıyorum. Bilmece-bulmaca tarzına, kısaca eğlence içinde öğretmeye yönelik çalışmalar yapabiliriz öğrencilerimizin katılımını sağlayarak görsel ve işitsel malzemelerle dersimizi zenginleştirebiliriz. 9. sınıflarda “yazma” yönteminin ağırlık olarak kullanılması; yazarak öğrenme ve yazının güzelleştirilmesi bakımından faydalı olacaktır. Özellikle 9. sınıflarda kelime, kavram, deyim ve atasözlerini öğrenmeye yönelik grup yarışmaları, sınıf yarışmaları düzenlenebilir. Örneğin, “Hadi anlat bakalım”, “Kim doğruyu söylüyor?” vb. yarışma programları düzenlenebilir. Bunun yanı sıra soru – cevap bence edebiyat dersleri için ideal bir yöntem. Ama elbette ki sözel bir ders olduğu için anlatım metodu terk edilemez. Öğrenciler bu metotlarla uzun zaman dinlemekten sıkılabilecekleri için bazen de drama, bilgisayar sunuları vb. gibi çok katılımcı etkinlikler de yapılabilir. Eğitim ve öğretimde verimi artırmanın yolunu, öğrencinin daha aktif olmasını sağlamakta görüyorum. Öğrenciyi harekete geçirme açısından, işleyeceğimiz konular daha önceden öğrencilere bildirilebilir, ödev verilebilir. Ayrıca öğrenciye, öğrenmesinin gerekliliği çok iyi anlatılmalı ve öğrenci derslere motive edilmelidir.

  Edebiyat eğitimi ve hazırlanan programdan kaynaklanan hususlar özel olarak ifade edildikten sonra yöntem ve teknikler konusunda dikkat edilmesi gerekenler maddeler hâlinde şöyle sıralanmıştır: 1. Problemler basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene, kolaydan zora giden bir sırada ele alınmalıdır. 2. Öğrencilerin metinleri anlamaları, yorumlamaları ve ondan estetik zevk almaları için; problem çözme, tartışma, açıklama, canlandırma, yeniden yapılandırma gibi teknikler kullanılmalıdır. 3. Edebiyat eğitiminin sınıfla sınırlanmadığı unutulmamalı, öğrencilerin kütüphaneler ve kültür merkezleri başta olmak üzere birçok kaynaktan yararlanılmasına imkân hazırlanmalıdır. 4. Edebiyat eğitiminin bir yönüyle zevk eğitimi olduğu unutulmamalı öğrencilerin zevklerinin yücelmesi ve gelişmesi yolunda çevrenin şartları dikkate alınarak etkinlikler düzenlenmelidir. 5. Öğrencilerin okuma zevk ve alışkanlığı kazanabilmeleri için her dönemde seviyelerine uygun kitapları okumaları, incelemeleri ve arkadaşlarına tanıtmaları sağlanmalıdır. 6. MEB’in belirlediği listede yer alan kitaplar okunmalı değerlendirilmelidir. 7. Edebiyatın kendisine özgü bir iletişim aracı olması sebebiyle öğrencilerden; edebî metin ve eserlerin neyi, kime, nasıl ilettiklerini araştırmaları istenmeli, gelen sonuçlar sınıfta ve okulda değerlendirilmelidir. 8. Edebî metinlerin gerçeklikle ilişkisi konusunda hemen her sınıfta tartışmalar ve konuşmalar düzenlenmelidir. 9. Edebî metin ve eserlerin kendi dönemlerini nasıl temsil ettikleri her sınıfta tartışılmalıdır. 10. Edebî metin ve eserlerin kültür taşıyıcılık işlevi ve bu işlevlerinin ortaya çıkardıkları sonuçlar üzerinde yazılı ve sözlü çalışmalar yapılmalıdır. 11. Konuların işlenişinde eğitim ve öğretimin vazgeçilmez unsurları olan eğitim araç ve gereçlerinden yararlanılmalıdır. Tepegöz, televizyon, kasetçalar, video, projektör gibi araçlar etkili bir biçimde kullanılmalıdır. 12. Öğrenci kazanımları sadece işlendiği konuda değil, diğer konularda da pekiştirilmelidir. Özelliğine göre birkaç kazanımın bir ders saatinde gerçekleştirilebileceği gibi, bazı kazanımların öğrenciye kazandırılması yıl boyu sürebilir. 13. Türk dilinin kullanılmasında imlâ birliği sağlamak amacıyla kabul görmüş terim ve kavramlara yer verilmelidir. Türk Dil Kurumunun Kılavuzu ve Sözlüğü esas alınmalıdır. 14. Öğrencilerin imlâ, noktalama ve dil bilgisi kurallarına uymayı alışkanlık hâline getirmelerine özen gösterilmelidir. 15. Edebiyat, sanat ve kültürle ilgili hususlar metinlerden hareketle kavratılmalı, sanatçıyla metin arasında ilişki kurulmalıdır. 16. Programda her metnin sonunda: “Şair ve yazarla ilgili çıkarımlarda bulunur”, ifadesine bağlı olarak aşağıdaki hususlar gerçekleştirilecektir. 1. Şair ve yazarın hayat hikâyesi ile metin arasında ilişki kurma 2. Şair ve yazarın ortak temalara getirdiği farklı yorumları açıklama 3. Şair ve yazarın beslendiği kültür kaynaklarını açıklama 4. Şair ve yazarın toplumsal düşüncelerden etkilenip etkilenmediğini belirleme
  5. Şair ve yazarın dönemindeki ve geçmişteki diğer yazarlardan etkilenip etkilenmediği belirleme 6. Şair ve yazarın dönemindeki yazarları ve şairleri etkileyip etkilemediğini belirleme 7. Şair ve yazarın sanata getirdiği yenilikleri belirleme 8. Şair ve yazarın edebî grup içindeki ve edebiyat tarihindeki yerini açıklama 9. Şair ve yazarın önemli eserleri hakkında bilgi edinme
  Dil ve Anlatım dersinin amacına tam olarak ulaşabilmesi için ayrıca aşağıda verilen ders işleniş yöntem ve tekniklerine de dikkat edilmelidir: 1. Konular basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene, kolaydan zora giden bir sıra ile ele alınmalıdır. 2. Öğrencilerin metinleri anlamaları, yorumlamaları ve ondan estetik zevk almaları için; problem çözme, tartışma, açıklama, canlandırma, beyin fırtınası gibi teknikler kullanılmalıdır. 3. Öğrencilerin okuma zevk ve alışkanlığı kazanabilmeleri için her dönemde seviyelerine uygun kitapları okumaları, incelemeleri ve arkadaşlarına tanıtmaları sağlanmalıdır (Bu konuda MEB tarafından tavsiye edilen yüz temel eserden yararlanılmalıdır.). 4. Dilin kültür taşıyıcılık işlevi ve bu işlevin ortaya çıkardığı sonuçlar üzerinde yazılı ve sözlü çalışmalar yapılmalıdır. 5. Konuların işlenişinde eğitim ve öğretimin vazgeçilmez unsurları olan eğitim araç ve gereçlerinden yararlanılmalıdır. Tepegöz, bilgisayar, televizyon, kasetçalar, video gibi araçlar ders işlenişinde etkili bir biçimde kullanılmalıdır. 6. Bir ünitede belirlenen kazanımlar diğer ünitelerde dersin bütünlüğü bozulmadan tekrar edilerek pekiştirilmelidir. Sarmal yapı göz önünde bulundurulmalıdır. 7. Türk dilinin kullanılmasında imlâ birliği sağlamak amacıyla kabul görmüş terim ve kavramlara yer verilmelidir. Bu noktada, Türk Dil Kurumunun İmla Kılavuzu’nun son baskısı ve TDK Sözlüğü esas alınmalıdır. 8. Öğrencilerin imlâ, noktalama ve dil bilgisi kurallarına uymayı alışkanlık hâline getirmelerine özen gösterilmelidir. 9. Teknik liseler ile meslek liselerinde haftalık ders saatleri ve yıllık eğitim süresi dikkate alınarak programın yapısı bozulmadan ve metin inceleme yöntemleri doğrultusunda, okutulacak konular zümre öğretmenleri tarafından programdan seçilmelidir. Uygulanacak metotlar; Okuma, Yazma, Soru- cevap, Örnekleme, Anlatma, Tekrar, Analiz, Tartışma, Dramatizasyon, Karşılaştırma, Tümdengelim, Tümevarım, Çözümleme, Sentez, Açıklayıcı anlatım, Gözlem, Tahlil.
  Öğretmen ve öğrencinin derse hazırlıklı gelmesine ve yukarıdaki metotların uygulanmasına karar verildi.
  b)Okulda, yeni öğretim programını destekleyecek her türlü teknolojik araç ve gerecin bulunduğu bunlardan gerekli istifadenin yapılması gerektiği hatırlatıldı.

  MADDE-13.Zümre BaşkanıHalil BOZCA öğretmen öğrenciyi olduğu gibi kabul etmeli ve ona hoşgörüyle yaklaşmalı, öğrenci seviyesine inebilmeli; öğretmen öğrenci ilişkilerinde samimiyetin olması fakat gerekli mesafenin korunması gerektiğini vurguladı.
  Öğretmen, öğrenci velileri ile ilişki içerisinde olmalı yeri geldikçe öğrenci velisi ve öğretmen beraber hareket ederek öğrencideki olumlu yahut olumsuz davranışları değerlendirebilmelidir.
  Veli ve öğretmenin beraber hareket etmesi öğrenci üzerinde olumlu sonuç verecektir.

  MADDE-14. Zümre Başkanı Halil BOZCA:Birirnci dönemde alınan zümreler arası işbirliği karalarınınbu dönemde aynen kabul edilmesini teklif etti.
  Birinci dönemde alınan zümreler arası işbirliği kararları:
  Diğer zümrelerle işbirliği yapılacak konular aşağıdaki gibi çıkarıldı:
  Dil, imla ve noktalama kurallarının işlerliği açısından bütün zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılacaktır. Bütün öğretmenlerin imla ve noktalama konusunda öğrencileri yönlendirici davranması, gerektiğinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden bilgi almaları istenecektir.
  Atatürk'ün hayatı. Atatürk'le ilgili anılar. Atatürkçü düşünce sistemi; Atatürkçülüğün Türk toplumu için önemi. Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirlerini kapsayan bazı konular; akılcılık ve bilime verilen önem, Milli eğitim, eğitimin önemi, Milli eğitimin esasları, eğitimin yaygınlaştırılması, eğitimde öğretmenin yeri ve önemi. Atatürk ilkeleri; Cumhuriyetçilik ilkesi, Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri, gücünü milletten alması, egemenliğin millete ait olması, insan haklarına saygılı olması, Atatürk milliyetçiliğine bağlı olması, demokratik olması, laik olması, sosyal bir hukuk devleti olması, milli ve üniter devlet olması, Türkiye Cumhuriyetinin Türk gençliğine emanet edilmesi konularında da Tarih öğretmeninden bilgi alınacaktır.

  Gezi ve anı yazılarında Coğrafya ve Tarih öğretmenleriyle iş birliği yapılabilir.
  İstanbul’un Fethi, Çanakkale Zaferi, 19 Mayıs, 23 Nisan, 10 Kasım gibi günlere denk gelen derslerde Tarih zümresiyle, imlâ-noktalama konularında bütün öğretmen arkadaşlarla iş birliğine gidilmesi gerekir.”
  Zümre Başkanı Halil BOZCA:Diğer zümrelerle işbirliği yaparken konuların aynı zaman içerisinde olmaması problem oluşturmaktadır.Bu sebeple,örneğin edebiyat dersinde İslam öncesi Türk edebiyatı konusu işlenirken Tarih öğretmeninden derse başlamadan o döneme ait kısa bir bilgi vermesi istenebilir.Ya da Yabancı Dil öğretmeninden dil bilgisi konusunu işlerken terimlerin Türkçe karşılıklarını vererek işlemesi istenebilir.
  Her şube öğretmeni yapacağı işbirliğini önceden planlayıp derse hazır bir şekilde girmelidir.


  MADDE-15.Dersleri daha zevkli hale getirebilmek için aşağıdaki faaliyetlerin ders içinde uygulanabileceği kararlaştırıldı.
  *Gazete haberlerinden hikâye yazdırma,
  *Öğrencilere sunum hazırlatma
  *Kelime oyunu oynatma
  *Cd, film, kaset dinlettirerek soru sorma
  *5 dakikalık hazırlıklı konuşma uygulamaları
  *Kompozisyon yazdırma ve kitap okutma,
  *Yeni çıkan kitapların tanıtımını yapma,
  *Atasözleri ve deyimleri canlandırma,
  *Karikatür yorumlatma
  *Dramatize çalışmaları
  *Güncel edebi ve sanatsal olaylar hakkında yorum yaptırma

  MADDE-16. II. Dönemde faaliyet düzenlenecek olan önemli gün ve haftalar.

  -12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü -18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü
  -15–22 Nisan Turizm Haftası
  -23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  -19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı
  - Okul Gecesi
  Yukarıda belirtilen faaliyetlerde öğrenci sayısının mümkün olduğuca fazla olması kararlaştırıldı.

  MADDE-17. Zümre Başkanı Halil BOZCA alınan kararların hayata geçirilmesi için zümre öğretmenlerin gereken hassasiyeti göstermelerini istedi.
  Toplantı, Zümre Başkanı Halil BOZCA tarafından başarılı bir dönem geçirilmesi dilek ve temennisiyle sona erdirildi.


  Zümre Başkanı Üye

  Halil BOZCA Rabia İŞCAN
  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

  Üye
  Hüseyin İNCE
  Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

  UYGUNDUR
  16/02/2010
  Zühtü ŞAHİN
  Okul Müdürü

Benzer Konular

 1. Liselerde Dil ve Anlatım ile Türk Edebiyatı Dersleri Birleştirildi.
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili ve Edebiyatı Genel İçerik
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 23.Ağustos.2015, 21:55
 2. Edebiyat grubu dersleri yılsonu il zümre öğretmenleri toplantı tutanağı
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili ve Edebiyatı Zümre
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 25.Haziran.2011, 13:23
 3. Türk Dili ve Edebiyatı Grubu Dersleri Yılsonu Zümre
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili ve Edebiyatı Zümre
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 22.Haziran.2011, 22:32
 4. Edebiyat grubu dersleri il zümre öğretmenleri toplantı tutanağı
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili ve Edebiyatı Zümre
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 22.Haziran.2011, 13:39
 5. Türk Dili Ve Edebiyatı Dersi Öğretmenleri 2.Dönem İlçe Zümre Tutanağı
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili ve Edebiyatı Zümre
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 22.Haziran.2011, 13:19

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •