Sponsorlu Bağlantılar
Toplam 4 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 4 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  530

  Okul spor kulüpleri yönetmeliği

  OKUL SPOR KULÜPLERİ YÖNETMELİĞİ
  BİRİNCİ BÖLÜM
  GENEL HÜKÜMLER
  TD:2336
  Amaç
  Madde 1-Bu yönetmeliğin amacı,okul spor kolları ve lig heyetlerinin işleyişi ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.
  Kapsam
  Madde 2-(TD:2620) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, resmî ve özel, örgün eğitim kurumlarını kapsar.
  Yaygın eğitim kurumları okul spor faaliyetlerini Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütebilirler.
  Dayanak
  Madde 3-Bu yönetmelik,1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun’a dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen;
  Bakanlık :Milli Eğitim Bakanlığı’nı,
  Daire Başkanlığı:okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Daire Başkanlığı’nı,
  Sporcu:okul içinde ve okul dışında yapılan sportif faaliyetlere katılan öğrenciyi,
  Kategori:öğrencilerin öğretim kademeleri ve yaş durumlarına göre yapılan sınıflandırmayı,
  Branş Kaptanı: okuldaki spor branşlarını temsilen, sınıflardan seçilen başkanı,
  Genel Kaptan:okul branş kaptanlarından gösterilecek adaylar arasından seçilen kaptanı,
  Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF):yurt içinde ve yurt dışında uluslararası spor yarışmalarını organize eden kuruluşu ifade eder.
  Beden eğitimi spor ve izcilik ilsis uygulaması: (TD:2620) Okullarda yürütülen spor ve izcilik faaliyetlerine ait tüm verilerin merkezi bir veritabanı havuzunda toplanması, sporcu lisans bilgilerinin düzenlenmesi, faaliyetlerin takibi ve müsabakaların organize edilerek sonuçlandırılması gibi işlemlerin, internet üzerinden daha güvenilir şekilde yürütülmesi için yapılan yazılım programını,
  Lig heyeti: (TD:2620) İldeki, resmî ve özel örgün eğitim kurumları arasında, spor etkinliklerini düzenleyen ve yürüten kurulu,
  Formatörlük kursu başarı belgesine sahip beden eğitimi öğretmeni: (TD:2620) Branşı beden eğitimi öğretmenliği olan ve Bakanlıkça düzenlenen beden eğitimi öğretmenleri formatörlük kursu başarı belgesi alan beden eğitimi öğretmenini,
  Koordinatör formatörlük kursu başarı belgesine sahip beden eğitimi öğretmeni: (TD:2620) Formatör beden eğitimi kursunda başarılı olanlardan, koordinatör formatör kursuna katılıp başarı belgesi alan beden eğitimi öğretmenini,
  İl koordinatörü olarak görevlendirilen beden eğitimi öğretmeni: (TD:2620) Öncelikle ilde bulunan koordinatör formatörlük kursu başarı belgesine sahip beden eğitimi öğretmenleri arasından, bulunmaması durumunda formatörlük kursu başarı belgesine sahip beden eğitimi öğretmenleri arasından seçilen ve il millî eğitim müdürlüğü ile beden eğitimi öğretmenleri arasında koordineyi sağlayan, temsilciler kurulunda başkan yardımcılığı görevini yerine getiren ve il lig heyetinin tabi üyeleri arasında yer alan beden eğitimi öğretmenini.
  İKİNCİ BÖLÜM
  OKUL SPOR KOLLARININ KURULUŞ VE ORGANLARI
  Okul Spor Kollarının Kuruluşu
  Madde 5-(TD:2620) Örgün eğitim kurumlarında, okul içi ve okullar arası beden eğitimi ve spor faaliyetlerini yürütmek üzere, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre bir spor kulübü kurulur, spor kulübü o okulun adı ile anılır, faaliyetlerini bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütür.
  Madde 6- (TD:2620) Spor kulübünün forması, okulun spor kulübünün kuruluşunda, genel kurulun teklifi ve okul müdürünün onayı ile seçilen renkleri taşır. Aynı il, ilçe ve belde içindeki okul spor kulüpleri farklı renkleri seçerler. Bu konuda çıkabilecek anlaşmazlıklar, il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerince, kuruluş tarihi eski olan okullara öncelik ve seçim hakkı tanınarak çözümlenir.
  Madde 7-Spor kollarının organları şunlardır:
  a) Genel Kurul,
  b)Yönetim Kurulu,
  Genel Kurul
  Madde 8-Genel Kurul,aşağıdaki üyelerden oluşur:
  a) Okul Müdürü,
  b) Beden eğitimi derslerini yürüten öğretmenler,
  c) Sınıflardan seçilen birer spor kolu temsilcisi,
  Madde 9-Genel kurul,okul müdürünün çağrısı üzerine;okulların yeni öğretim yılına başladığı tarihi takip eden 15 gün içinde, diğeri ikinci yarı yılın ilk haftası içinde olmak üzere yılda iki kez toplanır.Okul müdürünün bulunmadığı hallerde,Kurul’a müdürün görevlendirileceği bir yetkili başkanlık eder.Kurul,ayrıca üyeleri arasından iki yazman seçer.
  Madde 10-Genel kurulun görevleri şunlardır:
  a) Bir önceki öğretim yılına ait faaliyet raporunu inceler ve değerlendirir.
  b) Spor kolu yeni yönetim kurulu üyelerini seçer.
  c) Yeni öğretim yılında yapılacak faaliyetler için dilek ve tekliflerde bulunur.
  d) Spor kolunun faaliyetlerini çeşitlendirmek ve amaçlarını gerçekleştirmek için okulun her türlü imkanlarının kullanılmasına yardımcı olur.
  Yönetim Kurulu
  Madde 11- MADDE 11 – (TD:2620) Yönetim Kurulu; öğretmenler kurulunca, yeterli sayıda beden eğitimi öğretmeni varsa beden eğitimi öğretmenlerinden, yoksa bu dersi okutan veya ilgili diğer öğretmenlerin arasından seçilen 3 asil ve 3 yedek öğretmen üye ile spor kulübü genel kurulunca gösterilecek adaylar arasından seçilen 8 asil öğrenci üyeden oluşturulur. Öğretmen üyeliklerinden herhangi birinin boşalması hâlinde, öğretmenler kurulu toplanıncaya kadar görev yapmak üzere genel kurulca, yerine yedek üye öğretmenlerden sıra ile öğretmen görevlendirilir.
  Öğretmenler kurulu; yönetim kuruluna 3 asil üye olarak seçilen öğretmenden birini yönetim kurulu başkanı, birini başkan yardımcısı olarak belirler.
  Yönetim kurulu; ilk toplantısında başkan yardımcısı olarak görevlendirilen öğretmeni sayman, yönetim kuruluna seçilen öğrenciler arasından 1 sekreter, 1 sayman yardımcısı, 2 malzeme koruyucusu seçer.
  Yönetim kurulu üyeleri eşit oy hakkına sahiptir. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.
  Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri
  Madde 12- (TD:2620) Yönetim kurulu üyelerinin görevleri şunlardır.
  a) Başkan;
  1) Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder, spor kulübünün yıllık çalışma programlarını hazırlatır, program ve alınan kararları okul müdürüne onaylattıktan sonra uygulanmasını sağlar.
  2) Spor kulübünün çalışmalarında takım ruhu, grup dinamiği, birlik ve beraberlik içinde yönetim kurulu ve öğrencilere rehberlikte bulunur.
  3) Okul spor kulüpleri toplantılarında ve gereken diğer durumlarda okulun spor kulübünü temsil eder.
  4) Spor kulübünün çalışmalarında, okulun beden eğitimi öğretmenlerinin görevlerini belirler.
  5) Yazışmaların yürütülmesini, defterlerin tutulmasını ve gerekli belgelerin toplanmasını sağlar.
  6) Yönetim kurulu toplantılarının gündemini hazırlar.
  7) İstatistikî bilgi formlarının doldurulmasına yarayacak bilgileri toplar, dosyalar ve zamanında ilgili yerlere gönderilmelerini sağlar.
  8) Spor kulübü faaliyetlerine katılacak öğrencilerin lisansları ile ilgili işlemleri, başkan yardımcısının sorumluluğunda takip eder, bunların bir dosyada saklanmasını sağlar.
  b) Başkan yardımcısı;
  1) Başkana vekalet eder.
  2) Sayman yardımcısı ile birlikte saymanlık işlerini yürütür.
  3) Spor kulübünün bütçe taslağını hazırlayıp yönetim kuruluna sunar, banka işlemlerini izler, yapılması gereken acil harcamalar için memur aylıklarına uygulanan maaş kat sayısı x 3000 gösterge tutarına kadar TL parayı kasada bulundurabilir.
  4) Spor kulübüne ait malzemelerin, malzeme koruyucusu öğrencilerle birlikte demirbaş ve yoğaltım malzeme defterlerine kaydedilmesini, çalışmalar ve yarışmalar için, ilgililere teslim edilmesini ve teslim alınmasını sağlar.
  c) Üye Öğretmen;
  1) Yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder.
  2) Sekreter ve malzeme koruyucularına rehberlik eder.
  ç) Yedek üye öğretmen; Yönetim kurulu üye öğretmenlerinden birinin ayrılması durumunda asil üye öğretmen olarak görevlendirilir.
  d) Sekreter; yönetim kurulu başkanının rehberliğinde yazışmaları yapar, defterleri işler, tutanaklarını tutar ve dosyalar.
  e) Malzeme Koruyucuları; spor kulübüne ait malzemelerin korunmasında, dağıtılmasında, demirbaş ve yoğaltım malzeme defterlerinin işlenmesinde başkan yardımcısına yardım eder
  Spor Kolu Yönetim Kurulu’nun Toplanması ve Görevleri
  Madde 13-Yönetim kurulu,ayda bir toplanır.İlk toplantısını okulun açıldığı ilk üç hafta içinde yapar.
  Ayrıca,başkanın çağrısı üzerine de olağanüstü toplanabilir.
  Madde 14-Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
  a) Sınıflar arası yarışmaları programa bağlar ve uygulanmasını sağlar.
  b) Her yıl;yıllık faaliyet programları ile milli eğitim müdürlüğünce (lig heyetince) gönderilen program ve emirlere göre okul çalışma programlarını yapar,okullar arası yarışmalarda okulun katılacağı spor branşı ve kategorileri tespit eder,okul müdürünün onayına sunar ve ilgililere duyurur.
  c) Onaylanan yıllık programlarının bir örneğini okulun öğretime başladığı tarihi takip eden bir ay içinde milli eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlar.
  d) Okullar arası spor faaliyetlerinin istenilen biçimde düzenlenmesine katkıda bulunur.
  e) Halk oyunları,eğlenceli oyunlar,müzikli ve müziksiz jimnastik ve spor gösterileri ile gelir getirici diğer faaliyetleri düzenler,yapılacak harcamalar için karar verir.
  f) Özel spor yarışmaları,inceleme gezileri ve spor gelişim kampları düzenler.
  g) Spor disiplinine uymayan öğrenciler hakkında gerekli önlemleri alır ve ilgili kurullara iletir.
  h) Öğretim yılı sonunda genel kurula sunmak üzere çalışma raporunu hazırlar.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  KATEGORİLER VE FAALİYETLERİ
  Madde 15- (TD:2620) Okul Spor kulüpleri, yetenekli olup üstün başarı gösteren öğrencilerin sportif çalışmalarını takip eder. Yaş, cinsiyet, fiziksel özellikleri ve yeteneklerine uygun faaliyetleri aşağıdaki kategoriler çerçevesinde yürütür.
  a) Minikler Kategorisi,
  b) Küçükler Kategorisi,
  c) Yıldızlar Kategorisi,
  ç) Gençler Kategorisi.
  Bu kategoriler,yaş sınırları dikkate alınarak doğum yıllarına göre her yıl yeniden tespit edilerek ilan edilir.Yaş hesabında doğum yılı esas alınır.
  Ancak;ISF ile ulusal federasyonların uygulamaları ve spor branşlarının özellikleri dikkate alınarak gerektiğinde bu kategorilerin yaş sınırlarında değişiklik yapılabilir.
  Madde 16-(TD:2620) Okul spor kulüpleri, her yıl Bakanlıkça yayınlanan spor faaliyetleri programında yer alan branş ve kategorilerde faaliyet yürütebilir.
  Bakanlıkça yayınlanan spor faaliyetleri programında yer almayan branşlarda spor alıştırmaları, inceleme gezileri ve spor gelişim kampları, eğlenceli oyunlar, halk oyunları, müzikli ve müziksiz jimnastik ve benzeri gösterileri yapabilir.
  Madde 17-Her öğretim yılı başında illerimizde,bu yönetmelikte belirlenen kategorilere göre yarışma yapılacak spor branşları,o öğretim yılı için geçerli olmak üzere her ilin özelliği ve tesis imkanları göz önüne alınarak Bakanlıkça yayınlanır.
  Lig heyetleri,yayınlanan yarışma programında yer almayan spor branşlarında bu yönetmelikte belirlenen esaslara uygun olarak il düzeyinde yarışma yapabilir.
  Kategoriler Arasında Geçişler
  Madde 18-Kategoriler arasında geçişler,aşağıdaki şekilde yapılır:
  a) (TD:2620) Bakanlıkça doğum yılı esas alınarak bir üst kategoriye terfi edebilme yaşı ile terfi edilebilecek branşlar ISF esasları dikkate alınarak belirlenir
  b) Herhangi bir spor branşında yaşının üstündeki bir kategoride yarıştırılan öğrenci,o öğretim yılında aynı branşta veya diğer spor branşlarında asıl yaşının bulunduğu kategoriye dönüş yapamaz.
  c) (TD:2620) Öğrenci terfi ettirilerek temsil ettiği okulun resmî bir yarışmasında yer almış ise il içinde veya il dışında naklen gittiği okulda, terfi ettirildiği kategoride yarışmalara katılabilir
  Madde 19- (TD:2620) Yürürlükten kalktı.
  Yarışma Çeşitleri
  Madde 20-Okul spor kollarının yarışmaları resmi ve özel olmak üzere ikiye ayrılır.
  a) Resmi Yarışmalar,
  (1) Milli eğitim müdürlüklerince (lig heyetlerince) düzenlenen il içi yarışmalar,
  (2) Eleme,grup,yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmaları,
  (3) ISF’ce düzenlenen yarışmalardır.
  b) Özel yarışmalar;hafta sonu,dinlenme ve bayram tatillerinde spor kollarının çalışmalarını yaymak, canlandırmak, öğrencilerin spor eğitimini geliştirmek,serbest zamanlarını değerlendirmek,okullar arasında tanışma ve kaynaşma sağlamak amacıyla ilgililerin izni alınarak yapılan yarışmalardır.
  Yarışmalarla İlgili Diğer Hükümler
  Madde 21-Yarışmalarda ilgili diğer hükümler şunlardır:
  a) (TD:2620) Okullar arası yarışmalar; ISF esasları ile faaliyet planında yer alan branşlardaki ilgili federasyonların oyun kuralları ve Bakanlıkça spor faaliyetlerine ilişkin tüm mevzuat hükümlerine göre yürütülür.”
  b) (TD:2620) Yarışmalara katılacak örgün eğitim kurumu öğrencilerine; bu Yönetmelik ile Bakanlık, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında lisans çıkarmaya ilişkin mevzuat hükümlerine göre lisans çıkartılır.
  c) Okulların yurt içinde ve yurt dışında yapacakları ulusal ve uluslararası resmi spor organizasyonları ve bunlara ilişkin işlemler; Bakanlık ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nce planlanır ve yürütülür.
  d) Okulların yabancı ülke okulları ile yurt içinde ve yurt dışında yapacakları özel spor organizasyonları, Bakanlığın izni ile gerçekleştirilir.
  e) Bir ildeki okul takımları veya il karmaları,ilgili valiliğin izni ile aynı şartları taşıyan başka il veya kentlerin takımları ile özel yarışmalar yapabilirler.

 2. #2
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  530
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  ÜYELİK VE SPOR KOLU DEĞİŞTİRME
  Madde 22-
  (TD:2620) Üyelik ve spor kulübü değiştirmeleri aşağıdaki şekilde yapılır.
  a) Öğretmen ve öğrenciler, kendi okullarındaki spor kulübünün tabii üyesidir.
  b) Öğrenciler, kendi okullarının spor kulübüne girebilir ve yarışmalara kendi okulları adına katılabilir. Ancak tatillerde başka yerlerdeki herhangi bir okul spor kulübünün faaliyetlerine resmî yarışmalarda yer almamak kaydıyla geçici olarak da katılabilirler.
  c) İl içinde bir okuldan diğer bir okula naklen giden öğrenciler; öğretim yılının başladığı günden itibaren 30 gün içerisinde, tatile rast gelmesi durumunda onu izleyen ilk iş günü akşamına kadar yeni kayıt oldukları okullarında, okula kayıt gününden başlamak üzere 30 gün geçtikten sonra okullar arası yarışmalara katılabilirler.
  ç) Bir ilden başka bir ile nakillerde;
  1) Birinci dönemin son iş günü akşamına kadar başka bir ildeki okula naklen giden öğrenciler, kayıt tarihinden başlamak üzere, 60 gün sonra yeni okullarında okullar arası yarışmalara katılabilirler.
  2) Birinci dönemin son iş günü akşamına kadar başka bir ile naklen giden ve aynı öğretim yılında tekrar ayrıldıkları okullarına kayıt olduklarında kayıt gününden başlamak üzere, 30 gün geçtikten sonra yarışmalara katılabilirler. Bu öğrenciler başka okula kayıt yaptırdıklarında o öğretim yılında yeni kayıt oldukları okul adına yarışmalara katılamazlar.
  3) Velisi veya vasisinden dolayı iller arası nakillerini belgelendiren öğrencilerde bu süreler dikkate alınmaz.
  d) Bir öğretim yılında, il içi ve il dışında ikiden fazla okul değişikliği yapan öğrenciler o dönemde, yeni kayıt oldukları okullarında yarışma haklarını kaybederler.
  e) Yabancı uyruklu öğrencilerle yurt dışından gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin, kayıt oldukları okulun spor yarışmalarına katılıp katılmayacakları ile ilgili hususlarda Bakanlığın spor yarışmalarına ilişkin mevzuat hükümlerine uyulur.
  f) Ortaöğretim kurumlarında, mezun olamayan son sınıf öğrencileri yarışmalara katılamazlar.
  g) Bir öğrencinin herhangi bir sebeple okulla ilişiğinin kesilmesi hâlinde okul spor kulübü ile de ilişkisi kesilir.
  ğ) Kız öğrenciler, minikler ve küçükler kategorileri hariç erkek öğrencilerle aynı veya karşı takımda yarıştırılamazlar.”
  Okul Spor Kolu Üyelerinin Sağlık Durumları
  Madde 23- (TD:2620) Spor faaliyetlerine katılacak öğrenciler, resmî veya özel sağlık kuruluşlarında gerekli sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra alınan sağlık raporları saklanır. Yarışmalar süresince gerekli sağlık önlemleri alınır.
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  SPOR KOLLARINDA TUTULACAK DEFTERLER VE DOSYALAR
  Madde 24- Spor kolunda ,aşağıda belirtilen defter ve dosyalar ekli örneklerine uygun olarak tutulur.
  a) Karar Defteri (Örnek 1)
  b) Spor Kolu Demirbaş Malzeme Defteri (Örnek 2)
  c) Yoğaltım Malzeme Defteri (Örnek 3)
  d) Spor Kolu Tahmini Bütçe Taslağı (Örnek 4)
  e) Gelir-Gider Defteri (Örnek 5)
  f) Karşılaşma Sonuçları Defteri (Örnek 6)
  g) Gelir Makbuzu (Örnek 7)
  h) (TD:2620) Fatura dosyası
  i) Sağlık Raporları Dosyası
  j) Bütçe Taslağı ve Bilanço Dosyası
  Okul Spor Kolunun Bütçesi Gelir ve Giderleri
  Madde 25- Okul Spor Kolunun yıllık bütçesi bir öğretim yılı için düzenlenir. (TD:2620) Spor kulübünün gelirleri, kamu bankalarının herhangi birinde açılan hesaplarda saklanır. Paralar, bankadan yönetim kurulu başkanı ve saymanın ortak imzaları ile çekilir. Gelir ve giderleri aşağıda gösterilmiştir.
  a) Gelirler,
  1) Bakanlık tarafından gönderilecek ödeneklerden,
  2) Kişi başına yılda devlet memurları aylığına uygulanan katsayı x 50 gösterge tutarı Tl.’nı geçmemek üzere spor kolu üyelerinin aidatlarından;
  3) Okul kooperatifleri karının % 5’inden,
  4) Koruma Derneklerinden,
  5) Üyelerin,velilerin,özel ve resmi kuruluşların bağışlarından,
  6) Okul içinde ve dışında düzenlenecek piyango ve yarışma gelirlerinden,
  7) Banka faizlerinden,
  8) Çay,eğlence,şölen,gibi faaliyetlerden elde edilen gelirlerden sağlanır.
  b) Giderler;
  1) Okula ait saha,tesis yapımı ve onarımına,
  2) Yarışmaların düzenlenmesi ve yönetiminde görev alanların zorunlu harcamalarına,
  3) Beden eğitimi dersleri,spor kolu faaliyetleri için gerekli görülen malzemelere,
  4) Yarışmalar sonunda derece alan takım ve sporculara verilecek ödüllere,
  5) Sporcu öğrencilerin antrenman,müsabaka,ulaşım,sağl ık ve beslenme masraflarına harcanır.
  Spor kolları,gelirlerini aşan harcamalar yapamazlar ve bir sonraki bütçe yılına borç devredemezler.
  ALTINCI BÖLÜM
  ÖĞRENCİ VE SPOR KOLLARININ BAŞKA KURUMLARLA İLİŞKİLERİ
  Öğrenciler ve Takımlarla İlgili Disiplin İşleri
  Madde 26 - (TD:2620) Okul içi ve okullar arası her türlü spor faaliyetlerinde, başarı gösterenler ve disiplinsiz davranış gösteren öğrencilere, örgün ve yaygın eğitim kurumlar arası öğrenci faaliyetlerine ilişkin ödül ve disiplin mevzuatı hükümlerine göre işlem yapılır.
  Ayrıca, okullar arası mahalli yarışmalarda il disiplin kurullarınca cezalandırılan öğrenciler cezalı oldukları süre içerisinde mahalli müsabakalara katılamazlar. Grup, yarı final, Türkiye birinciliği yarışmalarında merkez disiplin kurulunca cezalandırılan öğrenciler, cezalı oldukları sürece okullar arası yarışmalara katılamazlar.
  Yönetici ve Öğretmenlerle İlgili Kurallar
  Madde 27- Yönetici ve öğretmenler aşağıdaki kurallara uymak zorundadırlar.
  a) Okulun yarışmalara katılmasından ve iyi bir biçimde temsil edilmesinden, yarışmalar anında çıkacak olumsuz davranışlardan,okul müdürü ile o yarışmada görevli beden eğitimi öğretmenleri ve okul yönetimince görevlendirilen yönetici ve öğretmenler sorumludurlar.
  b) Milli Eğitim Müdürlüklerince düzenlenen yarışmalara, okulların imkanları elverdiği branşlarda katılmaları ve yarışmaların sonuçları alınıncaya kadar devam etmeleri zorunludur.
  c) (TD:2620) Yürürlükten kalktı.
  d) Resmi ve özel her çeşit yarışmalara katılan öğrencilerin başında en az bir öğretmen veya bir yönetici bulunur.Okul müdürlükleri mahalli yarışmaların önemine göre daha fazla sayıda yönetici ve öğretmeni görevlendirebilir.Okullar arası yarışmalarda başlarında resmen görevli en az bir öğretmen veya yönetici bulunmayan okul,yarışmaya katılma hakkını kaybeder.
  Öğrencilerin Spor Kollarının Başka Kollar ve Spor Kurumları ile İlişkileri
  Madde 28- Öğrenciler Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince tescilli kulüplere kaydolarak ilgili federasyonların yaş kategorilerine aşağıdaki şartlarda yarışmalara katılabilirler.
  a) Velisinin yazılı iznini almak (izin belgesi öğrenci dosyasında saklanır.)
  b) Öğrencilerin okula devamı,derslerdeki başarısı ve karakteri yönünden kulüpte oynamasında bir sakınca görülmediğine dair sınıf öğretmeni,spor kolu başkan yardımcısı ve okul müdürlüğünden yazılı bir izin belge si almış olmak.
  1) Bu izni almadan okul dışı kuruluşların çalışma ve karşılaşmalarına katılanlar,okul disiplin kurulunca cezalandırılır.Kulüpte,yarışma larına izin verilen öğrencilerden ders, disiplin durumları ve davranışları bozulanların kulüpte yarışma izni kaldırılır.
  2) Kulüp adına lisans almış öğrenciler,aynı gün hem okulunun hem de kulübün yarışması olursa okulunu seçmek zorundadır.Aksi halde kulüp adına verilen izin belgesi geri alınır.Ayrıca,okul disiplin kurulunca cezalandırılır.
  3) Spor faaliyetlerinde üstün yetenek gösteren öğrencilerle ulusal ve temsili yarışmalara katılacakların özel programla yetiştirilmeleri ve yarıştırılmaları Bakanlığın izni ile sağlanır.
  4) Bir kulüp adına lisans çıkarmış öğrenciler ilgili yönetmelik uyarınca kulüp değiştirebilirler.Ancak yeni gireceği kulüp için de yönetmelikte belirtilen yazılı izin belgelerini yeniden almak zorundadır.
  5) (TD:2620) Okul spor kulübü, okulda hizmet veren diğer eğitici kulüplerle işbirliği içinde çalışır.
  c) Spor kolları Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin anlaşması ve velilerin izni ile amatör kulüplerle antrenman ve özendirici yarışmalar yapabilirler. Yukarıdaki belirtilen anlaşmalarla ilgili istekler Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla valiliğin onayına sunulur.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  530
  YEDİNCİ BÖLÜM
  LİG HEYETLERİ
  Lig Heyetlerinin Kuruluşu
  Madde 29- İlk ve Orta öğretim kurumlarının mahalli spor faaliyetlerini düzenlemek üzere;
  a) İl merkezlerinde il lig heyetleri,
  b) (TD:2620) İl millî eğitim müdürlüklerinin uygun bulması hâlinde ilgili ilde ilçe lig heyetleri kurulur.
  Lig Heyetlerinin Teşkili
  Madde 30- (TD:2620) Lig heyetleri tabiî üyeler ve seçimle gelen üyelerden meydana gelir.
  a) Tabiî üyeler,
  1) Başkan; millî eğitim müdürü, görevlendireceği millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü,
  2) Üye; gençlik ve spor il müdürlüğünün spordan sorumlu şube müdürü,
  3) Üye; il koordinatörü,
  b) Seçimle gelen üyeler,
  1) Genel sekreter
  2) Sayman
  3) Üye (2-8 kişi), bu üyelerden ikisi ilköğretim kurumlarının faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak üzere ilköğretim kurumlarından seçilir.
  4) Asil üyeler dışında asil üye kadar yedek üye seçilir. Birden fazla merkez ilçenin bulunduğu büyük illerde asil ve yedek üyelerin seçiminde denge sağlanır. İhtiyaç duyulan merkezlerde üye sayısı arttırılabilir.
  Lig heyeti seçim usulleri;
  a) Lig heyetine seçilecek adaylarda öncelikle beden eğitimi öğretmeni olma şartı aranır. Beden eğitimi öğretmeni sayısının yetersizliği durumunda başka branşlarda olup spor kulübü başkanlığı görevini yürüten öğretmenler arasından seçim yapılır.
  b) Lig heyetine seçilecek adaylarda, okul spor kulübü başkanı olma şartı aranmaz.
  c) Seçimler, açık oy usulü ile yapılır ve bir yıl süreyle görev yapar.
  d) Adayların seçime liste veya kişisel girme durumları, genel kurulda yapılan açık oylama sonucuna göre belirlenir.
  (RG:3.11.2009/27395) Lig heyetinin seçimle gelen üyelerinin seçilememesi hâlinde bu üyeler, ildeki beden eğitimi öğretmenleri arasından millî eğitim müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Valilikçe belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen üyeler, bir sonraki yıl lig temsilciler kurulu toplantısına kadar görev yapar.
  Lig Heyetinin Toplanması
  Madde 31- Lig temsilciler kurulunun seçtiği asıl üyeler en kısa zamanda tabii üyelerle toplanarak aralarında seçimle görev bölümü yaparlar.
  (TD:2620) Lig heyeti haftalık çalışmalarını değerlendirmek üzere haftada en az bir defa toplanır. Ayrıca, lig heyeti başkanı veya üyelerinin 1/3 ünün başkanlığa yapacağı yazılı istek üzerine olağanüstü de toplanabilir.
  Kararlar üye tam sayısının çoğunluğu ile kesinleşir.Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edilir.
  Lig Heyeti Toplantılarına Katılmayan Görevli Öğretmenlere Yapılacak İşlem
  Madde 32- Öğretim yılı içinde okul spor kolları ve okullar arası mahalli spor faaliyetleri ile ilgili toplantıya katılmayan görevli öğretmenler,okullarda yapılan öğretmenler kurulu toplantısına katılmayan öğretmenler gibi işlem görürler.
  Lig Heyetlerinin Görev ve Yetkileri
  Madde 33- Lig heyetlerinin görev ve yetkileri şunlardır.
  a) Bakanlık tarafından gönderilen program ve genelgelere uygun olarak yarışma çeşitlerini belirler, gerekli görüldüğünde kategorileri kümelere ayırır ve yıllık çalışma programını hazırlar.
  b) (TD:2620) Okulların öğretim yılına başladığı tarihi izleyen 30 gün içinde, il lig heyeti üyeleri ve ilçe lig heyetlerinden birer temsilci il millî eğitim müdürünün daveti ile il merkezinde toplanırlar. Bu toplantıda kategori ve branşlara göre ilçe ve il merkezinden yarışmalara katılacak okul sayıları göz önünde bulundurularak il birinciliklerinin statülerini hazırlar. Lig heyetleri bu statüye göre yarışma programlarını düzenler.
  c) (TD:2620) Düzenlenen bu programlar esas alınarak branş ve kategorilere göre yapılacak faaliyetleri her yıl beden eğitimi, spor ve izcilik ilsis uygulaması üzerinden en geç 1 Kasıma kadar Bakanlığa bildirir.
  d) (TD:2620) Yarışmaların gün, yer ve saatlerini okullara internet/telefon ve yazı ile vaktinden önce haber verir.
  e) (TD:2620) Hakemlerin, saha komiserlerinin ve lig heyeti temsilcisinin raporlarını hafta içinde inceler, yarışmaların bitiminde branşlarına ait sonuçları tescil eder, ilgili okullara duyurur ve Bakanlığın okul içi beden eğitimi spor ve izcilik ilsis uygulamasına işler.”
  f) Kaçınılmaz sebeplerle yapılamayacağı anlaşılan yarışmaları, ilgili branş müsabaka yönetmeliği hükümlerine göre erteler.Ertelenen yarışmaların yerini,gününü ve saatini ilgililere bildirir.
  g) Yarışmalar için gerekli müsabaka amirinin,saha komiserinin, sağlık personeli ve diğer görevlilerin gençlik ve spor il müdürlükleri ile işbirliği yaparak tayinlerini sağlar.
  h) (TD:2620) Yarışma programı tamamlandıktan sonra alınan teknik sonuçlara göre dereceleri ilan eder ve ödüllerini verir.
  ı) (TD:2620) Okullar arası yarışmalarda disipline ilişkin olaylarda, ilgililer hakkında gerekli soruşturmayı yapar ve belgeleri doğrudan il disiplin kuruluna tedbirli veya tedbirsiz olarak gönderir. Tedbir koyma yetkisi lig heyeti başkanına aittir.
  j) (TD:2620) Okullar arası yarışmalarda idari ve teknik hususlara ilişkin her türlü anlaşmazlıklarda, ilgili federasyonların oyun kuralları ve Bakanlıkça spor faaliyetlerine ilişkin tüm mevzuat hükümlerine göre gerekli kararları alır.
  k) Hakemlerin ve diğer görevlilerin raporlarında belirtilmese dahi yarışmalardan önce yarışmalar esnasında ve sonunda eğitim amaçlarına,okul sporunun anlam ve özüne uygun olmayan disiplin olayları hakkında konuya ilişkin soruşturma yaparak okul takımları hakkında gerekli önlem ve kararları alır,sonucu tedbirli veya tedbirsiz olarak ilgili kuruluşa iletir.
  ı) Yıllık bütçeyi hazırlar,harcanması konusunda gerekli kararları alır.
  m) Yarışmalar için,lig heyeti görevlisini seçer,Lig heyeti görevlisi yarışmalarda göreve gelmeyen,görev yapmayan öğretmenleri ve diğer görevlileri belirler.İzleyici öğrenci ve görevli öğretmenlerin eğitim amaçları dışına çıkan davranışlarına karşı gerekli uyarıda bulunur ve önlemleri alır,görevlendirildiği yarışmalar hakkın da lig heyetine rapor verir.
  n) (TD:2620) İli temsilen müsabakalara katılacak sporcu, okul takımı ve yöneticilerle ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirir.
  o) (TD:2620) Yürürlükten kalktı.
  p) (TD:2620) Okullar arası yarışmalarda cezalı bulunan sporcu, yönetici, antrenör ve takımların yarışmalara katılmalarını önlemek için ceza alan katılımcıların durumunun ilgililer tarafından beden eğitimi spor ve izcilik ilsis uygulamasına işlenmesini sağlar.
  r) (TD:2620) Yürürlükten kalktı.
  s) Çalışmalıyla ilgili istatistiki bilgileri derler,Bakanlığın genel planlaması ve gelişim çalışmalarına esas olacak biçimde değerlendirir ve her yıl Temmuz ayı içerisinde Bakanlığa gönderilmesini sağlar.
  Lig Heyetinin Tutacağı Defterler ve Dosyalar
  Madde 34- Lig heyeti; aşağıdaki defter ve dosyaları tutar.
  a) Karar defteri,
  b) Gelir-Gider ve kassa defteri,
  c) Yoğaltım defteri,
  d) Yarışma sonuçları kayıt defteri,
  e) Spor kolları gelirlerini toplamak için kopyalı,seri numaralı ve mühürlü makbuz,
  f) (TD:2620) Fatura dosyası.
  g) Bakanlığa gönderilen sonuçlar dosyası,
  h) Yarışma fikstürleri dosyası,
  i) Lisans işlemleri dosyası,
  j) Spor faaliyetleriyle ilgili istatistiki bilgiler dosyası,
  Lig temsilciler kurulunun oluşumu
  Madde 35- (TD:2620) Lig temsilciler kurulu; lig heyeti başkanı ve okul spor kulübü başkanları, il veya ilçedeki tüm koordinatör formatörlük kursu başarı belgesine sahip beden eğitimi öğretmenleri, formatörlük kursu başarı belgesine sahip beden eğitimi öğretmenleri ve gençlik ve spor il müdürlüğü temsilcisinden oluşur.
  Lig Temsilciler Kurulunun Toplanması
  Madde 36- Lig temsilciler kurulu,Milli Eğitim Müdürlüklerinin çağrısı üzerine okulların öğretim yılına başladığı tarihi izleyen 25 gün içinde toplanır.Toplantı,lig heyeti başkanı başkanlığında,üyelerin kendi araların da seçecekleri bir başkan yardımcısı bir veya iki sekreterle yönetilir.Temsilciler kurulu bir defa toplanır.Ayrıca, gereken hallerde başkanın daveti veya üyelerin 1/3’nün yazılı isteği üzerine olağanüstü de toplanabilir.
  Lig Temsilciler Kurulunun Görevleri
  Madde 37- Lig temsilciler kurulunun görevleri şunlardır.
  a) Lig heyeti tarafından hazırlanan bir önceki öğretim yılına ait çalışma raporunu inceler,rapor hakkında görüşlerini bildirir.
  b) Lig heyetinin tabii üyeleri dışındaki asıl ve yedek üyelerini seçer.
  c) Yeni öğretim yılı faaliyetlerini planlar.
  SEKİZİNCİ BÖLÜM
  BÜTÇE
  Lig Heyetinin Bütçesi
  Madde 38- Lig heyetinin yıllık bütçesi,bir öğretim yılı içinde düzenlenir. (TD:2620) Lig heyetinin gelirleri, kamu bankalarının herhangi birinde açılan hesapta saklanır. Yapılması gerekli harcamalar için, kasada memur aylıklarına uygulanan maaş kat sayısı x 5000 gösterge tutarına kadar TL para bulundurulabilir.Yapılması gerekli harcamalar için kasada memur aylıklarına uygulanan maaş katsayısı x 1000.Tl. kadar para bulundurulabilir.
  a) Lig heyetinin gelir kaynakları şunlardır.
  1) Lig heyetinin düzenlediği yarışmalara katılan okulların bir öğretim yılı hesabıyla,katılacağı her branş ve kategori için lig heyetince belirlenen miktardan az olmamak üzere ödediği ödentiler.
  2) Okullar arası özel yarışmalarda izleyici ve öğrencilerin ödediği giriş ücretleri.
  3) Mahalli kuruluşlardan sağlanacak yardımlar (Özel Resmi)
  4) Diğer gelirler.
  5) (TD:2620) Okul spor kulüplerinin toplam gelirlerinin %10’u, il lig heyeti hesabına aktarılır. Lig heyetleri, ilçedeki sportif faaliyetlerin yoğunluğuna göre ilçe lig heyetlerine gerekli maddi desteği verir.
  b) Lig Heyetinin giderleri şunlardır.
  1) Spor faaliyetlerinin gerektirdiği çeşitli malzeme giderleri,
  2) Derece alacak takım ve sporculara verilecek ödül giderleri,
  3) Basılı evrak ve kırtasiye giderleri,
  4) Çeşitli harcamalar.
  c) Lig heyetinin genel bütçe ile ilgisi,
  1) Okullar arası yarışmaların saha kirası ile hakem ve personel giderleri genel bütçeden karşılanır.
  2) Okullar arası yarışmalardan elde edilen gelirler, yarışmaların her türlü giderleri,Bakanlıkça gönderilen ödeneklerle hazinece karşılandığı için hazineye gönderilir.
  DOKUZUNCU BÖLÜM
  DİĞER HÜKÜMLER
  Madde 39- Çıraklık eğitim merkezleri bu yönetmelik hükümlerine göre spor kolu kurabilirler.Söz konusu merkezlerde eğitim yapan öğrenciler de yaşlarına uygun kategorilerde okullar arası yarışmalara katılabilirler.
  (TD:2620) Yürürlükten kalktı.
  Madde 40- Yıllık çalışma programları her yıl bu yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir ve uygulanır.
  Madde 41- Eleme,gurup,yarı final ve Türkiye Birinciliği ve uluslararası yarışmalardan önce,yarışmalar süresince ve yarışmalar sonunda eğitim amaçlarına ve okul sporunun anlam ve özüne uygun olmayan disiplin olayları hakkında tedbir konularak gerekli işlemler yapılır.
  ONUNCU BÖLÜM
  YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
  Madde 42- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile 09.11.1981 gün ve 17509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Spor Kolları Yönetmelik Hükümleri yürürlükten kalkar.
  Madde 43- Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  Madde 44- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  530

Benzer Konular

 1. Sosyal Kulüpler, Öğrenci Kulüpleri Çizelgesi
  Konu Sahibi refresh Forum Sosyal Kulüpler
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Temmuz.2018, 22:11
 2. Kılık kıyafet yönetmeliği neden var?
  Konu Sahibi melis Forum Soru-Cevap
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 02.Ekim.2012, 20:41
 3. Meb Okul-Aile Birliği Yönetmeliği
  Konu Sahibi refresh Forum Öğretmen Özlük- Mevzuat
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 18.Ağustos.2011, 06:35
 4. Meb disiplin amirleri yönetmeliği
  Konu Sahibi refresh Forum Öğretmen Özlük- Mevzuat
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 18.Ağustos.2011, 06:29
 5. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı Şiirleri
  Konu Sahibi ahbar Forum Belirli Günler ve Haftalar
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 09.Mayıs.2011, 21:55

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •