SORULAR ve CEVAPLARI
1-) Türk edebiyatında ilk roman Şemsettin Sami’nin ……………………..……………..
adlı eseridir. Ancak bu roman teknik yapısı ve karakter tahlilleri bakımından zayıf olduğu için ilk edebi roman olarak Namık Kemal’in ………………..……. adlı eseri olarak kabul edilir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sıra ile aşağıdakilerden hangisi getirilmedir?
a) Telamak-Cezmi
b) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat-İntibah
c) Sergüzeşt–İntibah
d) Küçük Şeyler-Telamak
e) Felatun Bey ile Rakım Efendi-İntibah

2) Aşağıdakilerden hangisi postmodern romanla ilgili kavramlardan biri değildir?
a) Hayatın sorgulanması
b) Akla ve mantığa yer verilmesi
c) Birden fazla anlatıcı olabilmesi
d) Estetik değerlerin ret edilmesi
e) Modern dünya ile alay etme

3) Aşağıdakilerden hangisi romanı öyküden ayıran özelliklerden biri değildir?
a) Tek bir olayın yer alması
b) Geniş bir zaman kavramının olması
c) Yer kavramının sınırlandırılmaması
d) Ayrıntılı gözlem ve anlatım tekniğinin olması
e) Olayın çeşitli mekânlarda geçmesi

4) Aşağıdakilerden hangisi sosyal roman türünde yazılmamıştır?
a) İnce Mehmet
b) Saatleri Ayarlama Enstitüsü
c) Bereketli Topraklar Üzerinde
d) Sefiller
e) Prenses Cléves

5) Aşağıdakilerden hangisi göstermeye bağlı edebi türlerden biri değildir?
a) Operat
b) Kabare
c) Skeç
d) Melodram
e) Efsane

6) Aşağıdakilerden hangisi epik tiyatro izleyicinin oyunu izlerken yapacağı yorumlardan ve değerlendirmelerden biri olamaz?
a) Hayır bu böyle yapılmamalıdır!
b) Bu böyle gitmez!
c) Mutlaka bir çıkar yol olmalıdır!
d) Böyle sürdürülmemeli!
e) Bu sorunlar daima var olacaktır!

7) “Savaş sığmadı dile” bu dizede ağır basan anlatım ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tutarlılık
b) Yoğunluk
c) İçtenlik
d) Doğallık
e) Özgünlük

8) Güzelliğin açıklıkta değil, kapalılıkta olduğunu söyleyen, Sarı yapraklardan kısık lambalardan söz eden bir şair aşağıdaki edebi akımlardan hangisi temsilcidir?
a) Klasisizm
b) Romantizm
c) Realizm
d) Sembolizm
e) Parnasizm

9) Aşağıdakilerden hangisi şiirde yer alan ahenk öğelerinden biri değildir?
a) Uyak
b) Redif
c) Tema
d) Ölçü
e) Aliterasyon

10) Aşağıdaki sözlü anlatım türlerinin hangisinde bir başkan bulunmaz?
a) Acık oturum
b) Forum
c) Sempozyum
d) Konferans
e) Panel

11) İyi bir konferansçı aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
a) Konuyu anlamlı bir sonuca bağlamalıdır,
b) Konuşmasının ana hatlarını özet olarak sunmalıdır,
c) Dinleyenleri selamlayarak konuşmasına başlamalıdır,
d) Konuşma süresince aynı ses tonuyla konuşmalıdır,
e) Konferansın amacını açıkça belirtmelidir.

12) Aşağıdakilerden hangisinde sözlü anlatım türleri bir arada verilmiştir? (soru hatalı)
a) Nutuk-anı-söyleşi
b) Mülakat-röportaj-söyleşi
c) Gezi yazısı-mülakat-nutuk
d) Nutuk-makale-anı
e) Söyleşi-konferans-eleştiri

13) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazılarla ilgili kavramlardan biri değildir?
a) Açıklık
b) Estetik
c) Kesinlik
d) Anlaşılırlık
e) Kanıtlama

14) Aşağıdakilerden hangisi açık oturumun konularından biri olamaz?
a) Türkiye’nin dış politikası
b) Ekonomik sorunlar
c) Yazılı anlatım türleri
d) Televizyonun insan salığına etkisi
e) GDO’lu ürünlerin zararları

15) Aşağıdakilerden hangisi konferans ve açık oturumun ortak özelliklerindendir?
a) Hazırlıklı konuşmalar olması
b) Toplu tartışma türü olması
c) Konunun olumlu ve olumsuz yönleriyle tartışılması
d) Toplumun ve ülkenin Pek çok sorunun Tartışılması
e) Bir topluluğa belli bir duygunun aşılanması

16) Aşağıdakilerden hangisi sempozyumun özelliklerinden biri değildir?
a) Bilimsel bir toplantıdır
b) Seçilen konuda uzman olan kişiler konuşmacı olabilir
c) Espiri ağırlığı fazla elendirici konuşmalar tercih edilir
d) Bir konuya farklı bakış açılarıyla yaklaşılır
e) Bildirilenin bütünü sanat ya da bilim dünyası için önemli bir kazançtır

17) Forumu diğer sözlü anlatım türlerinden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Geniş bir kitleye seslenmesi
b) Dinleyicilerinde tartışmaya katılması
c) Sosyal konulara değinmesi
d) Sorunun giderilmesi amaçlanması
e) Bir başkan tarafından yönetilmesi

18) Aşağıdakilerden hangisi panelle forumun ortak özelliğidir?
a) Bir başkan tarafından yönetilmeleri
b) Toplumu ilgilendiren sorunları işlemeleri
c) Konuyu bir sonuca bağlamaları
d) Uzun bir araştırma sonucu oluşmaları
e) Geniş bir dinleyici topluluğuna sahip olmaları

19) Aşağıdakilerden hangisi münazara ile ilgili kavramlardan biri değildir?
A) Savunma
b) Tez-antitez
c) Jüri
d) Söz yarışması
e) Uzman olma

20) “Münazaraların diğer tartışmalardan farkı ekiptekilerin……..……....kaygısı taşımasıdır”
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Dinleyici
b) Yarışma
c) Üslup
d) Konuşmama
e) Tartışma