1. Aşağıdakilerden hangisinde yazar-eser ve eserin özelliği hakkında verilen bilgi yanlıştır?
A) Samipaşazade Sezai Küçük Şeyler: İlk edebi hikaye
B) Recaizade Mahmut Ekrem-Talim-i Edebiyat: İlk edebiyat ders kitabı
C) Namık Kemal-İntibah: İlk romantik roman
D) İbrahim Şinasi-Tahrib-i Harabat: İlk eleştiri
E) Nabizade Nazım-Karabibik: İlk realist roman

2. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat dönemi şair­lerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Aruz veznini hece veznine göre daha az kullanmışlardır.
B) Fransız İhtilali’nin etkisiyle özgürlük, adalet gibi kavramları işlemişlerdir.
C) Genellikle romantizm akımından etkilenmişlerdir.
D) I. dönem sanatçıları Sanat toplum içindir görüşünü benimsemişlerdir.
E) Dilde sadeleşmeyi benimseseler de bu amaçlarını gerçekleştirememişlerdir.

3. Recaizade Mahmut Ekrem,
I. Tanzimat ikinci döneminin sanatçısıdır.
II. Servet-i Fünûn edebiyatının kurucusudur.
III. Şiir, roman, hikaye, oyun ve eleştiri türünde eserler vermiştir.
IV. Sanat, toplum için anlayışına bağlıdır.
V. Ona göre şiirde tek amaç güzelliktir. Şiirin iki konusu vardır: İnsan ve Tabiat.
Yukarıda numaralandırılmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

4. Tanzimat romanında, yazarların hemen her konuya değindiğine şahit oluruz. “Karabibik”te, Antalya civarında bir köy ışığında kırsal kesim gerçeklerine, “İntibah”ta, kötü kadınların ihtiras ve entrikalarına kapılarak hem kendilerini hem başkalarını mahveden gençlere; “Felatun Bey­le Rakım Efendi”de, Batılılaşmayı yanlış anla­manın eleştirilerine; “Sergüzeşt”te ise Dilber adlı kızın etrafında esir ticaretine tanık oluruz.
Bu parçada aşağıdaki sanatçılardan hangisinin romanından söz edilmemiştir?
A) Namık Kemal
B) Ahmet Mithat Efendi
C) Nabizade Nazım
D) Sami Paşazade Sezai
E) Recaizade Mahmut Ekrem

5. Tiyatro; düşüncenin hayallerine vicdan, vicdanın yüreğine can verir. Tiyatro; hem ahlak yönünden insanı yüceltici, olgunlaştırıcı, hem de dil bakımından öğretici, eğitici bir okul durumundadır. Tiyatro aşka benzer, insanı hazin hazin ağlatır; fakat verdiği şiddetli üzüntülerde de bir lezzet bulunur.
Yukarıda tiyatro hakkındaki görüşleri veri­len,“Gülnihal”, “Akif Bey” gibi tiyatroların; “Tahrib-i Harabat”, “Takip” adlı eleştirilerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal
B) Şinasi
C) Ahmet Mithat Efendi
D) Muallim Naci
E) Abdülhak Hamit Tarhan

6. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiya­tının genel özelliklerinden biri değildir?
A) Batı edebiyatı, özellikle Fransız edebiya­tına büyük ilgi gösterilmiş, çoğu Fransızca eser Türkçeye çevrilmiştir.
B) Tiyatro türü özel bir önem kazanmış, tiyatro bir eğitim yuvası olarak görülmüştür.
C) Dilde sadeleşme amaçlanmış ancak yeterince başarılamamıştır.
D) Sanatçılar eserlerini genel olarak sembo­lizm akımının etkisiyle meydana getirmiştir.
E) O güne dek edebiyatımızda görülmeyen, roman, hikaye, makale gibi nesir türleri kullanılmıştır.

7. Tanzimat döneminin bütün özelliklerini üzerin­de taşıyan isimdir. Devlet adamlığının yanında iyi bir şairdir. Edebiyat yaşamı iki bölüme ayrılır: “Şiir ve İnşa” makalesinde, geçmiş edebiyatı yerdiği dönem; “Harabât” antolojisi ile bu düşüncelerinden vazgeçtiği dönem.
Yukarıda özellikleri verilen Tanzimat edebi­yatı birinci dönem sanatçısı aşağıdakiler­den hangisidir?
A) İbrahim Şinasi
B) Ziya Paşa
C) Namık Kemal
D) Ahmet Vefik Paşa
E) Ahmet Mithat Efendi

8. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Namık Kemal, Ziya Paşa’nın “Harabat”ına karşı “Tahrib-i Harabat” ve “Takib”i yazmıştır.
B) Şinasi, Tanzimat edebiyatına birçok yenilikler getirmiş ve klasik kasidenin kalıplarını yıkmıştır.
C) Tanzimat sanatçıları, devlet adamlığı, gazetecilik, şairlik, çevirmenlik gibi birçok özelliği kimliğinde taşıyan isimlerdir.
D) Tanzimat döneminde Namık Kemal ve Ahmet Mithat romantizmden etkilenmişlerdir.
E) Recaizade Ekrem, Muallim Naci Tanzimat edebiyatının birinci kuşağı ve öncüleridir.

9. I.1860’ta Tercüman-ı Ahval’de tefrika edildi.
II. Tam bir töre komedisi.
III. Karagöz-Ortaoyunu tekniğinden yararlanılmış.
IV. Kişiler, kimliklerine uygun adlar almış.
V. Üç birlik kuralına uyar.
Yukarıda bazı özellikleri numaralandırılarak verilen Tanzimat tiyatrosu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kara Bela
B) Afife Anjelik
C) Şair Evlenmesi
D) Vatan Yahut Silistre
E) Ayyar Hamza

10. Servet-i Fünûn edebiyatının kurulmasına öncülük etmiştir. Şiir, roman, hikaye, oyun ve eleştiri türünde eserler verdi. Sanat, sanat içindir anlayışına bağlıdır. Üç çocuğunu kaybetmiş bir babadır. Bu nedenle onun eserlerinde bir hüzün, karamsarlık sezinlenir.
Yukarıda bahsedilen “Edebiyatımızda ilk realist roman” örneğini veren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Mehmet Rauf
C) Recaizade Mahmut Ekrem
D) Sami Paşazade Sezai
E) Namık Kemal

11. “Küçük Şeyler” adlı yapıtında romantizmden realizme geçişi örneklendiren öykülerini toplamıştır. “Küçük Şeyler”den sonraki hikayelerinden başka, nesirlerini topladığı bir diğer eseri de “Rumuz’ül Edep” adını taşır.
Bu bilgiler aşağıdaki sanatçılardan hangisiyle ilgilidir?
A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Sami Paşazade Sezai
C) Şemsettin Sami
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Muallim Naci

12. Aşağıdaki eserlerden hangisi Tanzimat dönemine aitdeğildir?
A) Tarih-i Kadim
B) Şair Evlenmesi
C) İntibah
D) Harabat
E) Letaif-i Rivayet

13. Aşağıda verilenlerden hangisinde Tanzimat romanlarının bir niteliğiverilmemiştir?
A) Konular tarihten, günlük yaşamdan alınır. Saray ve çevresi işlenir.
B) Kişiler iyi ise iyi, kötüyse kötüdür, kişiler çok yönlü düşünülmez.
C) Batı özentiliği, cariyelik anlayışı işlenir.
D) Genellikle romantizmin etkisi vardır, iyi-kötü, doğru - yanlış birlikte verilir.
E) Romanda yazar kişiliğini saklar, bilgi vermekten kaçınır.

14. Abdülhak Hamit Tarhan “Makber” şiirini niçin yazmıştır?
A) Torununu kaybetmenin verdiği acıyı anlatmak için
B) Ülkenin durumundan duyduğu sıkıntıyı göstermek için
C) Ölen karısının ardından duyduğu üzüntüyü dile getirmek için
D) Edebiyat ve sanatla ilgili görüşlerini aktarmak için
E) Yeni şiire has nazım şekline örnek göstermek için

15. Edebiyatımızda ilk roman Yusuf Kamil Paşa’nın …….adlı sanatçıdan çevirdiği ………… yapıtıdır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Moliere — Cimri
B) Fenelon — Telemak
C) Cervantes — Don Kişot
D) Victor Hugo — Sefiller
E) Tolstoy — Hacı Murat

16. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünûn sa­natçılarının ortak özelliklerindendeğildir?
A) Politikadan uzak durmaları
B) Melankolik bir ruh haline sahip olmaları
C) Uzak diyarlara göç etmeyi istemeleri
D) Divan edebiyatını kendilerine yakın bulmaları
E) Batılı yaşam biçimini tercih etmeleri

17. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’e ait bir şiir kitabıdeğildir?
A) Rubab-ı Şikeste
B) Haluk’un Defteri
C) Lane-i Melal
D) Tarih-i Kadim
E) Rübabın Cevabı

18. Tevfik Fikret ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisiyanlıştır?
A) Divan şiirindeki beyit ve mısra disiplinini kırmış, anlamı birkaç mısraya yaymıştır.
B) Parnasizmden etkilenmiş ve şiirler yaz­mıştır.
C) Bireysel konuların yanında toplumsal yaşantıyı yansıtan şiirler de yazmıştır.
D) Çocuklar için “Şermin” adlı bir şiir kitabı hazırlamıştır.
E) Yaygın olarak heceyi kullanmış ve başarılı olmuştur.

19. Sanatçı siyasi yazılarıyla şimşekleri üzerine çekmiş hatta Fransızcadan çevirdiği “Edebiyat ve Hukuk” adlı makalesiyle Servet-i Fünûn dergisinin kapanmasına ve Servet-i Fünûn edebiyatının bitmesine neden olmuştur.
Yukarıda tanıtılmaya çalışılan Servet-i Fü­nûn sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüseyin Cahit
B) Ali Ekrem
C) Cenap Şehabettin
D) Hüseyin Siret
E) Süleyman Nazif

20. Servet-i Fünuncuların gezi yazısı türündeki yazıları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Edebiyatımızda gezi yazısı türündeki ilk yazılar bu dönemde yazılmıştır.
B) Şiire göre yalın olsa da, dönemin dil anlayışına uygun ağır bir dille yazılmıştır.
C) Mekan olarak hem Doğu hem Batı ülkeleri seçilmiştir.
D) Cenap Şahabettin, gezi yazısı türündeki eserlerinde şiirsel bir dil kullanmıştır.
E) Gezi yazıları dönemin dergileri etrafında gelişmiştir.

21. Tanzimat ve Servet-i Fünûn edebiyatıyla ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
A) Tanzimat’ta toplumsal; Servet-i Fünûn’da bireysel konular ağırlıklıdır.
B) Tanzimat romanında realizm; Servet-i Fünûn’da ise romantizm akımının etkileri vardır.
C) Tanzimat’ta dilde sadeleşme cereyanı varken, Servet-i Fünûn’da böyle bir durum yoktur.
D) Tanzimat’ta tiyatro önemli bir yer tutarken, Servet-i Fünûn’da ihmal edilmiştir.
E) Tanzimat’ta sanatçılar halkı eğitmeyi amaçlamıştır; Servet-i Fünûn’da böyle bir amaç güdülmemiştir.

22. Servet-i Fünun romanının iki büyük yazarı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir.
A) Cenap Şahabettin – Halit Ziya Uşaklıgil
B) Mehmet Rauf – Hüseyin Cahit
C) Halit Ziya Uşaklıgil – Mehmet Rauf
D) Tevfik Fikret – Cenap Şahabettin
E) Hüseyin Cahit – Tevfik Fikret

23. Cenap Şahabettin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Fransız sembolistlerin etkisindedir.
B) Şiirin yanında nesir türünde de eserler vermiştir.
C) Şiirlerinde ağır ve sanatlı bir dil kullanır.
D) Şiirlerini Siyah İnciler adlı kitapta toplamıştır.
E) Şiirlerinde parnasizmin etkisiyle gerçekçi manzaralar çizer.

24. Tevfik Fikret, ... adlı kitabında oğlunun kişiliğinde, istediği neslin özelliklerini, onlara verdiği öğütleri anlatmıştır. Buradaki şiirler sanat için sanat prensibinden toplum için sanata doğru yol aldığını gösterir.
Parçadaki boşluğa getirilmesi gereken Tev­fik Fikret eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rubab-ı Şikeste
B) Haluk’un Defteri
C) Rübabın Cevabı
D) Tarih-i Kadim
E) Haluk’un Amentüsü

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, Türk edebiyatı ile ilgili bilgiyanlışıvardır?
A) Edebiyat-ı Cedide döneminde Batı’dan alınmış nazım biçimleri de kullanılmıştır.
B) Sahnelenen ilk tiyatro eseri Vatan Yahut Silistre’dir.
C) Edebiyat-ı Cedide döneminde tiyatro türü yaygın değildir.
D) Tanzimat ikinci dönem sanatçılarında romantizm akımının etkileri görülür.
E) Tevfik Fikret Edebiyat-ı Cedide’nin anı türünde de örnek vermiş bir sanatçısıdır.