Sponsorlu Bağlantılar
+ Konuya Cevap Yaz
Toplam 8 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 8 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  banu begüm Misafir

  Aşıkane Beyitler

  ben aşıkane beyitler araştırmaktayım bana aşk konulu bilinmeyen beyitler yazabilirseniz çook sevinirim !!!

 2. #2
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Cevap: Aşıkane Beyitler

  ÂŞIKANE BEYİTLER
  Ben pür olsam ol tehîdir ol pür olsa ben tehî
  Sâgar-ı meydir bu bezm-i gamda hem-meşreb bana
  Nâbî

  Cân ü dil kaydını çekmekten özüm kurtardım
  Cânı cânâneye ettim dili dildâre fedâ
  Fuzûlî

  Benzedirmiş kendisin âyîne rû-yı dilbere
  Her işi aksinedir bir kimseden etmez hicâb
  Nef’î

  Hazâkat ile bakıp nabzıma buyurdu tabîb
  Bu ‘illet ehline hoştur hevâ-yı kû-yı Habîb
  Musullu Es’ad

  Benim bir Leylî-i Şirîn-lebim olsun da âlemde
  Cihânın deşt ü kûhu Kays ile Ferhâdın olsun hep
  Çelebi-zâde Âsım

  Zülfünde dil ederse n’ola vuslatın talep
  Derler ki müstecâb olur elbet du’â-yı şeb
  Fasîh

  Kûyuna varmaz rakîb âhımdan eyler ictinâb
  Atılır zîra ki şeytân üstüne gökten şehâb
  Derûnî

  Şeb-i yeldâyı muvâkkitle müneccim ne bilir
  Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç sâ’at


  Eğer su sepmeseydi dem-be-dem endîşe-i vuslat
  Ne dil kordu ne cân yandırmadık tâb-ı gam-ı firkât
  Rumî

  Ey tıfl-ı dil ümîdi ko âzâd olamazsın
  Bir cum’ası yok haftadır eyyâm-ı mahâbbet


  Aceb mi eylese sad-pâre inkisârım anı
  O mâhı eyledi hod-bîn ü hod-nümâ mir’ât
  Vahyî Balat
  Şehhi-zâde

  Dedi katsam mı şarâbına rakîbin zehri
  Dedim ana tolu sun câmı hey âfet kat kat
  Velehu

  Cihâna gelmeğe ‘aşk oldu bâ’is
  Benim Ferhat ile Mecnûna sâlis
  Hüseyin Kâtibî

  Subh ü şâm u şeb ü rûz u gam ü şâdî birdir
  Biz karar ettiğimiz şehrde ‘ıyd olmaz hiç
  Âgâh

  ‘Abes değil dil-i mecrûha tünd hûyî-i yâr
  Zarardır etse zahm-dâra merhamet cerrâh
  Vâsıf-ı Enderûnî

  Hem-reng-i ‘ârız u hat u ruhsârı olmasa
  Bulmazdı i’tibâr sefîd ü siyâh ü sürh
  Nazîm

  Kûy-ı dildârı koyup taglara çıktı Ferhâd
  Olmadı yine seri kayd-ı belâdan âzâd
  Lâ edrî

  Cevâb-ı merg geldi tişesinden
  Devâ sordukta derd-i ‘aşka Ferhâd
  Zâtî

 3. #3
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Cevap: Aşıkane Beyitler

  El Çek İlacımdan Tabib

  Aşiyan-i mürg-i dil zülf-i perişanındadır
  Kanda olsam ey peri gönlüm senin yanındadır

  Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib
  Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır

  Çekme damen naz edip üftadelerden vehm kıl
  Göklere açılmasın eller ki damanındadır

  Bes ki hicranındadır hasiyyet-i kat'-i hayat
  Ol hayat ehline hayranem ki hicranındadır

  Ey Fuzuli şem'-veş mutlak açılmaz yanmadan
  Tablar kim sünbül rişte-i canındadır

  Fuzuli

 4. #4
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Cevap: Aşıkane Beyitler

  "Her ne varsa alemde aşk imiş
  ilim ancak bir kıyl-ü kal imiş" (Fuzuli)

  Aklın alır âşıkın neşve-i humâr-ı aşk
  Gecesi gündüz olup doğar mihr-i yâr-ı aşk

  demiş her gonceye aşıklığım razın saba derler
  el ağzın tutmak olmaz korkaram ey gül sana derler

  Ömrüm oldukça güzel sevmeyeyim derdim lik
  Nideyim bu dil-i şeyde beni yalan etti. (Baki)

  "Göz gördü,gönül sevdi seni ey yüzü mahım
  Kurbanın olam var mı benim bunda günahım.

  Aşıklığıma şahid-i adil mi değildir
  Evza-i hazinimle garibana nigahım" ( ? )

  Arz-ı hal etmeye cana seni tenha bulamam
  Seni tenha bulacak kendimi asla bulamam

  Şirler pençe-i kahrımda olurken lerzan
  Beni bir gözleri ahuya zebun etti felek (Yavuz Sultan Selim)


  Âh mine’l-aşkı ve hâlâtihî
  Ahraka kalbî bi-harârâtihî

  Ah, aşkın elinden ve onun hallerinden; ateşiyle kalbimi yaktı yandırdı...

  (Şeyh Galip)

  Ben göz açmam hâbdan bîdârdır gönlümdeki
  Gerçi ben mestim velî hûşyârdır gönlümdeki

  Enderunlu Vâsıf
  Manâ murad olunduğunda:
  (Gönlümde öyle bir aşk var ki, ben uyurken bile uyanık, ben gerçi mest olmuşum amma gönlümdeki her an uyanık.)


  Ey Fuzûlî çıksa cân çıkmam tarîk-i aşkdan
  Rehgüzâr-ı ehl-i aşk üzre kılın medfen bana

  Fuzûlî

  ( Ölsem de ayrılmam bu aşk yolundan.Ey Fuzûlî! Onun için öldüğüm vakit mezarımı,
  aşıkların gelip geçtiği yol üzerine yapınız.)


  Bir gül dedi bülbül güle, Gül gülmedi gitti
  Gül bülbüle, bülbül güle, Yar olmadı gitti (?)


  Mecnun ile bir mektebi-i aşk icre okuduk
  Ben Mushafı hatmettim, o Leyli'de kaldı. (Fuzuli)


  Âşıka dünya ve cân terk eylemek âsân olur
  Lîk cânân terkini etmek gelipdir câna güç (?)

 5. #5
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Cevap: Aşıkane Beyitler

  Yine ol mah benim aldı kararım bu gece
  Çıkacaktır feleğe nale-i zarım bu gece

  Var idi subh visaline Fuzuli ümmid
  Çıkmasa hasret ile can-ı figanım bu gece

  "O ay yüzlü sevgili şairin aklını başından almıştır ve şairin ağlamaları, aşk derdi ile inleyişleri bu gece gökyüzüne kadar çıkacaktır.

  Ey Fuzuli, sabah kavuşma için ümidim var idi eğer bu gece yaralı incinmiş canım hasret ile çıkmasaydı. "

  -------------------------------------------------------------

  "Sakın terk-i edebden kûy-ı mahbûb-ı Hudâ'dır bu,
  Nazargâh-ı İlâhî'dir Makâm-ı Mustafâ'dır bu.-Nâbî "

  Daha bugün hikayesini dinledim bu şiirin, harikaydı...

  Nabi Hac vazifesini yerine getirmek için kutsal mekanlara gider, Medine'ye doğru gelinirken, mola verirler, yanında devlet erkanından bir zat ayaklarını Medine'ye doğru uzatmış uyumaktadır, tabi Nabi heyecandan uyuyamaz. Medine'ye gelindiğinde sabah ezanı okunmaktadır ve müezzin ezandan sonra bu gazeli okur. Nabi gider sorar müezzine sen nereden buldun da okudun. Bunun üzerine müezzin şöyle der: Hz. Muhammed rüyama girdi bu gece ve bu ümmetimden biri buraya gelmekte bu gazeli okumamı söyledi.

  O günden sonra bu rivayete göre Urfa'da uzun bir süre sabah namazlarından sonra bu gazel okunurmuş. (Nabi de Urfalıdır)
  Eksik veya kusurlu anlatmış olabilirim, affola...

  ----------------------------------------------

  Dest bûsı arzûsuyla ger ölürsem dostlar;
  Kûze eylen toprağım sunun ânunla yare su.
  Fuzûli

  Açıklama:

  "Yarin dudağından birdefa öpme isteğiyle eğer ölürsem dostlar, öldüğüm zaman mezar toprağımdan bir desti yapın ve onunla yare suverin." diyor büyük usta.

  Çağımızda ki günlük sevdalara en güzel cevap budur bence. Sevmek, menfaatten uzak kalarak sevmek... Zannediyorum biz yaman sevdaya kapıldığımız zaman bu kadar düşlünmek hiç işimize gelir miydi.

  Tükenme ey sevdam! Zira sensin beni yaşatan,
  Coş ey deli gönül! Sensin sevdaları başlatan.

  ------------------------------------------------------

  Nice demden mukîm-İ vâdı-i derd ü gam u aşkız
  Ser –i kûy-ı vefânun sanma kim mihmânıyuz cânâ

  Selimî

  (Nice zamandır aşk,gam ve dert vadilerinde konaklamadayız;
  sanma ki ey sevgili ,vefa yurdunun başköşesinde ağırlanıyoruz!..)

  Sînene aşk ile elifler kes
  Bilsin ol servi sevdiğin herkes

  Bakî

  Ey âşık!.. Bağrına aşk ile selvi biçimli çizikler çek; ta ki o selvi boyluyu sevdiğini herkes anlasın.

  -----------------------------------------------------------

  Aşk odu evvel düşer maşuka, ondan aşığa
  Şem'i gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi.

  ---------------------------------------------

  Halâs olmak için ez-cân u
  dil aşkından ol yârin
  Dua etsem de dergâhında
  ya Rab müstecab etme
  Halîm

  O sevgilinin aşkından kurtulmak için can u yürekten de dua edecek olsam, onu dergâh-ı izzetinde kabul etme Allah'ım!..

  ------------------------------------------------------

  Vehm ilen söyler dil-i meruh peykanın sözin
  ihtiyat ilen içer her kimde yara su
  FUZULİ

  -----------------------------------------------

  Gönül Mecnûn gibi dil-beste olma zülf-i Leylâ'ya
  Seni sâhra-neverd-i aşk eden zîrâ Hudâ'dır hep
  -Haşmet-

  A gönül! Mecnun misali, Leyla'nın zülfüne hemen gönül bağlama.

  Çünkü seni aşk çöllerinde gezdirip duran Leyla değil, Mevlâ'dır hep.

  ---------------------------------------------------------------

  Cennet için men eden âşıkları dîdârdan
  Bilmemiş ki cenneti âşıkların dîdâr olur

  Fuzûlî

  Cennetten uzaklaştırdığı gerekçesiyle âşıkları sevgilinin diyarına (yüzüne) bakmaktan alıkoyan kişi bilmiyor ki âşıkların cenneti sevgilinin yüzüdür!..

  ------------------------------------------------------------
  Feryad ki feryadıma imdad edecek yok
  Efsus ki beni gamdan azad edece yok

  Te'sir-i mahabbetle yıkılmış güzel amma
  virane dili bir dahi abad edecek yok

  Kes varsa alakan bana ey tali-i dunum
  Sen var iken alemde beni yad edecek yok

  Nigar Hanım

  -----------------------------------------

  Kârbân-ı râh-ı tecrîdiz hatar havfın çekip
  Gâh Mecnûn gâh ben devr ile nevbet bekleriz


  Fuzulî
  Soyutlanmışlık yolunun kervanıyız biz. Yolkesiciler kervanımıza saldırıp da tekilliğimizi bozmasınlar diye şu dünyada bazan Mecnûn, bazan da ben, sıra ile aşk nöbetini tutuyoruz.

  -----------------------------------------------------

  Şehîd-i aşkın oldum iâle-zâr-ı dağdır sînem
  Çerâğ-ı türbetim şem-i mezârım varsa sendendir

  Şeyh Galip

  Aşkının şehidi oldum. Göğsüm yaralarla lale bahçesine döndü.
  Eğer türbemin bir kandili varsa, mezarımda mum yanıyorsa senin sayendedir.

  ------------------------------------------------------

  Aşk kim ruha gıdadır ne yenir ne yutulur
  Bir demir leblebidir çiğneyene aşk olsun

  Şinasi

  -------------------------------------------------

  Âşık öldürmek tutalım muktezâ-yı hüsn imiş
  Tîğ-ı hicrân ile katl etmek kimin fermanıdır

  Ahmet Paşa

  Diyelim ki âşık öldürmek, güzelin güzellik hakkıdır. Peki de, âşıkı ayrılık denen kılıca mahkûm ederek canını almak, kimin fermanıdır?

  --------------------------------------------------------

  Esîr-i derd-i aşk u mest-i câm-ı hüsn çok amma
  Biziz meşhur olan, Leylâ sana, Mecnun bana derler

  Fuzûli

  -------------------------------------------------------

  Vermeyen cânın sana bulmaz hayât-ı câvidân
  Zinde-i câvîd ana derler ki kurbândur sana
  Fuzuli

  “Sana canını vermeyen ebedî hayata erişemez.
  Ebedî hayata erişen ona derler ki sana kurbândır.”

  ------------------------------------------------

  Demişsin ki yolumda ölmez Ahmed
  Bir öldüm bir de tekrar öldürürsin
  Ahmed Paşa

  ----------------------------------------

  Yılda bir kurban keserler halk–ı âlem ıyd içün
  Ben senin sâat–be–sâat dem–be–dem kurbânınam

  Fuzuli

  --------------------------------------------------------------

  Aşk derdinin devası kabil-i derman değil
  Terk-i can dirler bu derdin mu'teber dermanına

  Fuzûlî


  "En ummadığın keşfeder esrar-ı derûnun; Sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsın." Ziya Paşa

  Bana gönül ateşinden başka yanan olmaz, kapımı sabah yelinden başka açan olmaz.

  -------------------------------------------------------------------------------

  Derdim nice bir sînede pinhân ederim ben
  Bir âh ile bu âlemi vîrân ederim ben


  Nef'î

  ----------------------------------------------------------

  Sakın sen kûy-ı cananı uzakdur sanma ey Mecnûn
  Seher yola giren âşık gece Leylâ'da akşamlar

  Bursalı İsmail Beliğ (18. yy)

  -------------------------------------------------------

  Bir kez gönül yıkdın ise bu kıldığın namâz değil
  Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil
  (Yunus Emre)

  Yaratılanı sev yaratandan ötürü
  (Yunus Emre)

  Hak bir gönül verdi bana, ha demeden hayran olur
  Bir dem gelir şadan olur, bir dem gelir giryan olur
  (Yunus Emre)

  Ferman-ı aşka can iledir inkıyadımız
  Hükmü kazaya zerre kadar yok inadımız
  (Baki)

  Ezelden şâh-ı ‘aşkın bende-i fermânıyuz cânâ
  Muhabbet mülkinün sultân-ı ‘âlî şânıyuz cânâ
  (Baki)

  Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş (Baki)

  Mende mecnundan fizun aşıklık istidadı var
  Aşık-ı sadık menem mecnunun ancak adı var
  (Fuzuli)

  Hâsılım yoh ser-i kûyunda belâdan gayrı
  Garazım yoh reh-i aşkında fenâdan gayrı
  Ne yanar kimse bana âteş- i dilden özge
  Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı
  (Fuzuli)

  Yâ Rab bela-yı aşk ile kıl âşîna beni
  Bir dem bela-yı aşktan kılma cüdâ beni
  (Fuzuli)

  Ben değildim sana mail sen ettin aklımı zail
  Bana ta’n eyleyen gafil seni görgeç utanmaz mı
  ( Fuzuli)

  Öyle ser-mestem ki idrâk etmezem dünyâ nedir
  Ben kimim sâkî olan kimdir mey-i sahbâ nedir
  (Fuzuli)

  Yılda bir kurban keserler halk-ı alem ıyd içün
  Dem-be-dem saat-be-saat men senün kurbanunam
  (Fuzuli)

  Dest-bûsî arzûsıyla ger ölürsem dostlar
  Kûze eylen toprağum sunun anunla yâre su
  (Fuzuli)

  Söylesem tesiri yok sussam gönül razı değil (Fuzuli)

  Ehl-i temkinem beni benzetme ey gül bülbüle
  Derde yok sabrı anın her lahza bin feryadı var
  ( fuzuli)

  Aşk imiş her ne var alemde
  İlim bir kil ü kal imiş ancak
  (Fuzuli)

  Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib
  Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır
  (Fuzulî)

  Cânı kim cânânı içün sevse cânânın sever
  Cânı içün kim ki cânânın sever cânın sever
  (Fuzuli)

  Âşığım dersen belâ-yı aşkdan âh eyleme
  Âh edip ağyârı esrarından âgâh eyleme
  (Fuzuli)

  Karban-ı rah-ı tecridiz hatar havfın çekip
  Gah Mecnun gah ben devr ile nevbet bekleriz
  ( Fuzuli )

  Zih-i kemal-i terakki zih-i cemal-i celal
  Ki hüsn sende oldu garip ışk bende garip
  ( Necati)

  Kâ'be olmasa kapun ay ile gün leyl ü nehâr
  Eylemezlerdi tavaf ol güzeri döne döne
  (Necati)

  Ayagı yir mi basar zülfine ber-dar olanun
  Zevk ü şevk ile virür can u seri döne döne
  (Necati)

  Cânıma bir merhabâ sundu ezelden çeşm-i yâr
  Öyle mest oldum ki gayrın merhabâsını bilmedim
  ( Ahmet paşa)

  Zülfün hikâyesini gönülde misâl edip
  Gam kıssasını levh-i perîşâne yazmışam
  ( Ahmet Paşa)

  Sultan-ı gam nişimen idelden derunumu
  Sahrayı kalbe leşker-i sevda gelür gider
  (Nabi)

  Ne çerh-i hüsne senin gibi mâh-pâre gelir
  Ne kûy-ı aşka benim gibi nâ-be-çâre gelir
  (Nabi)

  Ne tende cân ile sensiz ümmîd-i sıhhat olur
  Ne cân bedende gam-ı firkatinle rahat olur
  (Nefi)

  Biz aşık- ı azadeyiz amma esir-i badeyiz
  Alufteyiz, dildadeyiz, bizden diriğ etme kerem
  (Nef'i)

  Meclis-i erbab-ı dil bir lahza sensiz olmasın
  Hürmetin inkar eden alemde hürmet bulmasın
  (Nefi)

  Gönlü dilberden kesilmezse acep mi âşıkın
  Gamzesiyle tâ ezelden âşinâdır n'eylesin
  (Nefi)

  Benim âşık ki rüsvâlıkla tutdu şöhretim şehri
  Yazanlar kıssa-i Mecnûn’u hep yabâne yazmışlar
  (Nefi)

  Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen
  Merdüm- i dide- i ekvan olan ademsin sen
  (Şeyh Galip)

  Gül âteş gül-bün âteş gül-şen âteş cûy-bâr âteş
  Semender-tıynetân-ı aşka bestir lâle-zâr âteş
  (Şeyh Galip)

  gönül ders-i gamın çokdan unuttu hatırın hoş tut
  o mürgü başka bir sayyad tuttu hatırın hoş tut
  (Şeyh Galip)

  Âşıkda keder n'eyler gam halk-ı cihânındır
  Koyma kadehi elden söz pîr-i mugânındır
  (Şeyh Galip)

  Efendimsin cihânda i'tibârım varsa sendendir
  Miyân-ı âşıkanda iştiharım varsa sendendir
  (Şeyh Galip)

  Yine zevrak-ı derûnum kırılıp kenâre düşdü
  Dayanır mı şîşedir bu reh-i seng-sâre düşdü
  O zaman ki bezm-i canda bölüşüldü kâle-i kâm
  Bize hisse-i mahabbet dil-i pare pâre düşdü
  (Şeyh Galip)

  dert na-malum iken her gah agah etmek de güç
  ( şeyh galip)

  hac yollarında meş'ale-i karban gibi
  erbab-ı aşk içinde nümayansın ey gönül
  (Nedim)

  Tahammül mülkünü yıktın Hulagu Han mısın kafir
  Aman dünyayı yaktın ateş-i suzan mısın kafir
  (Nedim)

  Haddeden geçmiş nezaket yal ü bal olmuş sana
  Mey süzülmüş şişeden ruhsar-ı al olmuş sana
  Yok bu şehr içre senin vasfettiğün dilber nedim
  Bir peri suret görünmüş bir hayal olmuş sana
  (Nedim)

  Güllü diba giydin amma korkarım azar eder
  Nazeninim saye-i har-ı gül-i diba seni
  (Nedim)

  hevâ-yı aşka uyup kûy-i yâra dek giderüz
  nesîm-i subha refîkız bahâra dek giderüz
  (Naili)

  Arz- ı hal etmeğe seni tenha bulamam
  Seni tenha bulacak kendimi asla bulamam
  (Ulvi)

  Süzme çeşmün gelmesün müjgan müjgan üstine
  Urma zahm- ı sineme peykan peykan üstine
  (Rasih)

  Gittin amma ki kodun hasret ile canı bile
  İstemem sensiz olan sohbet-i yaranı bile
  ( Neşati)

  Biz cism-i nizâr üzre döküp dâne-i eşki
  Çün rişte-i cân gevher-i ma'nâda nihânız
  (Neşati)

  Ne beyân-ı hâle cür'et, ne figâna tâkatım var
  Ne recâ-yı vasla gayret, ne firâka kudretim var
  (Enderunlu vasıf)

  Savm ü salatı fevt olan anı kaza kılur
  Sensiz geçen zaman ile vaktin kazası yok
  ( Seyyid Nesimi)

  Sun sagarı saki bana mestane desünler
  Uslanmadı gitti gör ol divane desünler
  ( Şeyhülislam Yahya)

  Ayıtdı ol perî bir gün düşüne girerim bir şeb
  Sevincimden nice yıllar geçipdir görmedim uyku
  (Zati)

  Sanma şâhım, herkesi sen sadıkâne yâr olur
  Herkesi sen, dostun mu sandın, belki ol ağyâr olur
  Sadıkâne, belki ol âlemde bir didâr olur
  Yâr olur, ağyâr olur, didâr olur, serdâr olur
  Yavuz Sultan Selim

  Şi’rler pençe-i kahrımda olurken lerzan
  Beni bir gözleri ahuya zebun etti felek
  (Yavuz Sultan Selim)

  Cihân-ârâ cihan içindedür arayı bilmezler
  O mâhiler ki deryâ içredür deryâyı bilmezler
  ( Hayali)

  aşk bir şem-i ilahidir benüm pervanesi
  şevk bir zincirdür gönlüm anın divanesi"
  (hayali)

  Cihanı hiçe saymaktır adı aşk,
  Döküp varlığı gitmektir adı aşk
  Elinde sükkeri ayruğa sunup,
  Ağuyu kendi yutmaktır adı aşk
  Bela yağmur gibi gökten yağarsa
  Başını ona tutmaktır adı aşk
  Bu alem sanki oddan bir denizdir
  Ana kendini atmaktır adı aşk
  Var Eşrefoğlu Rumi bil hakikat
  Vücudu fani etmektir adı aşk
  (Eşrefoğlu Rumi)

  Handan ol ki gönül visal ihtimali var
  Firkat kemale erdi, kemalin zevali var

  Gören sanır sefadan sema‘-ı rah ederim:
  Döner döner bakarım kuy-ı yare, ah ederim !
  (Esrar Dede)

  Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkit ne bilir
  Mübtela-yı gama sor kim geceler kaç saat
  (Sabit)

  Cihanda sanma aşık-ı mehcura rahat olur :
  Neler çeker bu gönül, söylesem şikayet olur
  (Şeyhülislam Yahya)

  Kanı ol gül gülerek geldiği demler şimdi
  Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz
  (Mahir)

  Ey rûy-ı nigâr sanma senden dûrum
  Her yerde seni görmeye ben mecburum
  Pervane-i envar-ı cemalin olalı
  Sensin dersem cümle cihan mazurum

  Ben yitirdim, ben ararım,yar benimdir kime ne
  Gah girerim öz bağıma,gül dererim kime ne
  Gah giderim medreseye, ders okurum Hak için
  Gah giderim meyhaneye,dem çekerim kime ne
  Sofular haram demişler bu aşkın şarabına
  Ben doldurur,ben içerim,günah benim kime ne
  Ben melamet hırkasın kendim giydim eğnime
  Ar-u namus şişesini taşa çaldım,kime ne
  Gah çıkarım gökyüzüne,hükmederim kaf ve kaf
  Gah inerim yeryüzüne, yar severim kime ne
  Kelp rakip böyle diyormuş'güzel sevmek pek günah'
  Ben severim sevdiğimi,günah benim kime ne
  Sofular secde ederler mescidin mihrabına
  Yar eşiği secdeğahım,yüz sürerim, kime ne
  Nesimi'ye sordular ki,yarin ile hoş musun
  Hoş olayım olmayayım,o yar benim kime ne
  (Nesimi)

 6. #6
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Cevap: Aşıkane Beyitler

  Gönül gamını nice safha–i beyâna yazam
  Kalemden od çıkuban korkarım ki yana yazam
  (Avni)

  Kimsesiz hiç kimse yok herkesin var kimsesi
  Kimsesiz kaldım yetiş ey kimsesizler kimsesi

  Göz gördü,gönül sevdi seni ey yüzü mahım
  Kurbanın olam var mı benim bunda günahım
  (Nahifi)

  Bir kâsedir alev dolu gönlüm yana yana
  Ben tâ senin yanında dahi hasretim sana
  (İsmail hami danişment)

  Pâyın sadâsı gelse de sen hîç gelmesen
  Ben dinlesem kıyâmete dek vuslat istemem
  Bulsam izinle semtini ol semte ermesem
  Assam zamânı hasretin encâmı gelmeden
  (İsmail hami danişment)

  Mecnûn ile bir mekteb-i aşk içre okurduk
  Ben Mushaf’ı hatm etdim o “Ve’l-leyl”de kaldı
  (La-Edri)

  Bülbül güle gel gül dedi gül gülmedi gitdi
  Bülbül güle gül bülbüle yâr olmadı gitdi

  Seb-i yeldâda uzar fecre kadar kıssa-i ask
  Tâ ki Mecnûn bitirir nutkunu Leylâ söyler
  (Yahya Kemal)

  Can yandı nâr-ı aşkına, yansın beden dahi
  Ateş-peresti-i aşka gerekmez kefen dahi
  (Ali Ruh-i Bey)

  Hem-demim sâyem durur akşam olıcak âh kim
  Okumazsam mum ile ol dahi gelmez yanıma

  Zâtî

  -----------------------------------------------------

  Senin hüsnün, benim askim, senin cevrin, benim sabrim
  Demâdem artar, eksilmez, tükenmez, bî-nihâyettir.
  Zeynep Hatun


  ---------------------------------------------------

  Hastayım, yalnızım, seni yanımda
  Sanıp da bahtiyar ölmek isterim

  Mahmûr-ı hülyayım câm-ı lebinden
  Kanıp da bahtiyar ölmek isterim

  Rıza Tevfik

  --------------------------------------------------

  Âşiyân-ı murg-ı dil zülf-i perîşanundadur
  Kanda olsam ey perî gönlüm senün yanundadur

  Fuzuli


  Senin serbest ve gür saçların bir kuş yuvası gibidir, benim gönlüm de senin saçlarına yuva yapmış bir kuştur. Her nerede olursam olayım ey güzelliği periye benzeyen sevgili, gönlüm seninle beraberdir, senin saçlarında gezer, diyor dünyanın en değerli şairlerinden Fuzuli.

  ----------------------------------------------------------------

  Bir perî peyker mi var yanında ağyâr olmaya
  Var mıdır bir gül ki ânın çevresi hâr olmaya

  Kanunî(Muhibbi)

  Yanında ağyar( yabancı kimseler, sevgili ile aşığın arasındaki 3.kişiler) olmayan bir peri yüzlü var mıdır? Etrafında dikeni olmayan bir gül var mıdır ?

  ( Dikeni olmayan bir gülün olmadığı gibi yanında râkiblerin , yabancıların olmadığı bir peri yüzlü sevgili yoktur )

  -----------------------------------------------------------------------

  Rasih

  Sevgili, açtığı her yaraya elmas tozu ekiyor. Lütfu var olsun; (aşıkına) ihsan üstüne ihsanda bulunuyor (Sevgilinin birinci ihsanı aşıkının bağrında açtığı yara, ikinci ihsanı da o yaranın kapanmasını engelleyen elmas tozudur.)

  --------------------------

  Kûyunda nâle kim dil-i müştâkdan kopar
  Bir nağmedir Hicaz'da uşşâkdan kopar
  Naili

  İlk anlam: Ey sevgili! Senin mahallende kopan çığlıklar sana hasret çeken gönüllerin eseridir. O öyle bir nağmedir ki sanki Kâbe'ye varmış hak âşıklarının ağlayışlarını andırır.

  İkinci anlam: Ey sevgili! Senin meclisinde duyulan terennümleri hicaz veya uşşak makamından şarkılar sanma. Bilakis onlar, sana hasret ve özlem duyan âşıklarının istemeden dışa vurdukları iç geçirmeler, öykünmelerdir.

  --------------------------------------------------------

  Gûr-ı hâne-i râz-ı tû çün dil şeved
  An murâdet zudter hâsıl şeved

  *Mesnevî*

  --------------------------------

  Aşkın oldu yüreğimde neler eyler neler eyler
  Bu gün ben bir dertli gördüm bu halimden haber eyler

  Sarraflığı bilmeyenler bu gevheri boncuk sanır
  Alır verir yok nesneye bilmez kaça sattığını

  Yüzgeçliği öğrenmeyen kul girmesin bu deryaya
  Aşk deryası derin olur aceplemeyin battığıma

  Salih Baba Divanı

  -------------------------------------------

  Âh mine’l-aşkı ve hâlâtihî
  Ahraka kalbî bi-harârâtihî

  Ah, aşkın elinden ve onun hallerinden; ateşiyle kalbimi yaktı yandırdı...

  Şeyh Galip

  -------------------------------------------------

  Ey Fuzûlî çıksa cân çıkmam tarîk-i aşkdan
  Rehgüzâr-ı ehl-i aşk üzre kılın medfen bana

  Fuzûlî

  --------------------------------------

  '' Ben göz açmam hâbdan bîdârdır gönlümdeki
  Gerçi ben mestim velî hûşyârdır gönlümdeki ''

  Enderunlu Vâsıf

  -------------------------------------------

  "Göz gördü gönül sevdi seni ey yüzü mâhım
  Kurbânın olam var mı benim bunda günâhım"

  Nahifi

  ------------------------------------------

  Zabt-ı âh eylemedir âşıka evvel çâre
  Ben ise âhsız ârâm edemem âh meded
  Nedim

  (Aşıkın derdine çare ahını zapt etmesidir. Ben ise ahsız etmeden duramam ah meded.)

  ---------------------------------------------------------

  Kendi elimle yâre verdigim kalem
  Fetvâî-yı hun-ı nâ-hakımı yazdı ibtidâ

  Nevres-i Kadim

  (Kendi elimle-ucunu-açıp sevgiliye verdiğim kalem; kanımın-dökülmesi- fetvasını haksız yere başından’-kesilsin şeklinde- yazdı.)

  --------------------------------------------------------------

  Dile her muyu bir ejder görünür ol zülfün
  Nice bin ejderi bir yerde tahayyül ne belâ
  (Nefî)

  Saçının her teli aşığın gönlüne biir ejder gibi görünür ve bin ejderi aynı yerde(yürekte)tahayyül etmek (hayal etmek, canlandırmak) aşık için ne büyük bir belâdır.

  --------------------------------------------------------------

  Saklarım sinemde her an seni canım diyerek
  Gelmedin sineme bir kerre mekanım diyerek...

  ------------------------------------------

  Cân u ten oldukça menden derd ü gam eksik değil
  Çıksa can hâk olsa ten ne can gerek ne ten bana.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Cevap: Aşıkane Beyitler

  Sırrını âşık olan şöyle nihan etsin kim
  Duymasın ağladığın dide-i giryan-ı bile


  Riyazî

  -------------------------------------------

  Yâ Râb belâ-yı aşk ile kıl âşinâ beni
  Bir dem belâ-yı aşktan etme cüdâ beni

  Fuzûlî

  -----------------------------------------

  Râst geldim yâre bir nanl-i revân olmuş gelir
  Serde gül, destinde gül, ceybinde gül, dâmende gül


  Öyle bir yâr ile karşılaştım ki yürüyen bir fidan idi ve başında, elinde, cebinde, eteklerinde hep gül vardı.

  -Fasih Ahmet Dede-

  ---------------------------------------------------

  Cânı Kim Cânânı İçin Sevse Cânânın Sever
  Cânı İçin Kim Ki Cânânının Sever Cânın Sever

  Fuzuli

  Yaslım dileyen çevrimi çeksin der imiş yâr
  Bu va'desi gûyâ ki değil çevrine dâhil


  Sevgili, "Vuslatımı dileyen eziyetime katlanır!" diyormuş. Sanki bu vaadi eziyet değilmiş gibi!,, (Oysa bu söz de bir zulümdür. Âşıka vuslattan söz ediyor. Buna dayanılır mı hiç!...)

  ---------------------------------------------------

  Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkit ne bilir

  Mübtelâ-yı gama sor kim geceler kaç saat


  En uzun gecenin hangisi olduğunu ne müneccim, ne de takvim yapanlar bilir...

  Gam tutkunlarına sor ki geceler kaç saattir!..

  -Sâbit-
  ------------------------------------------

  Âşiyân-ı murg-ı dil zülf-i perîşânındadır
  Kande olsam ey perî gönlüm senin yanındadır

  Fuzûlî

  --------------------------------------------

  Aşk mıdır ki boynuma takıp belâ zincirini
  Gezdirip mecnun gibi alemde rüsva eyleyen…

  (Muhibbî)

  ------------------------------------------

  Ger ben ben isem nesin sen ey yâr
  Ger sen sen isen neyim men-i zâr

  (Fuzûlî)

  ----------------------------------

  Aşk bir şem-i ilahidir benim pervanesi
  Şevk bir zincirdir gönlün anın divanesi

  Şeyh Galib
  -----------------------------------------

  Ya rab bana cism-u can gerekmez,
  Cânân yok ise cihan gerekmez

  (Fuzuli)


  Esîr-i dâm-ı aşkın olalı senden vefâ görmen
  Seni her kanda görsem ehl-i derde âşinâ görmen

  Fuzuli

  Perişan-hâlin oldum sormadın hâl-i perişânım
  Gamından derde düştüm kılmadın tedbîr-i dermânım

  Fuzuli

  Gözümden dem-be dem bağrım ezip yaşım kimi gitme
  Seni terk etmezem çün men meni sen dahi terk itme

  Fuzuli

  Ey melek-sîmâ ki senden özge hayrândır sana
  Hak bilür insân demez her kim ki insândır sana


  Fuzuli

  “Ey melek yüzlü, senden başka herkes sana hayrandır. Allah bilir ya, insan olan sana insan demez. (Melek der)”

  Vermeyen cânın sana bulmaz hayât-ı câvidân
  Zinde-i câvîd ana derler ki kurbândur sana

  Fuzuli
  “Sana canını vermeyen ebedî hayata erişemez. Ebedî hayata erişen ona derler ki sana kurbândır.”

  Âlemi pervâne-i şem’-i cemâlün kıldı ışk
  Cân-ı âlemsin fedâ her lahza min cândır sana

  Fuzuli

  “Aşk bütün âlemi güzelliğinin mumu etrafında pervâne etmiştir. Sen âlemin cânısın. Her an sana bin cân fedâ olsun.”

  Âşıka şevkunla cân vermek inen müşkil degül
  Çün Mesîh-i vaktsen cân vermek âsândur sana

  Fuzuli

  “Hararetli, içi yanan bir aşkla canını sana vermek o kadar müşkil değildir. Çünkü vaktin İsâsısın, âşıka cân vermek sana kolaydır.”


  Çıkma yârum geceler agyâr ta’nından sakın
  Sen meh-i evc-i melâhatsın bu noksândır sana

  Fuzuli

  “ Ey sevgilim! Geceleri sokağa çıkma, çünkü başkaları sana ta’n ederler, ayıplarlar, kötü söz söylerler. Sen güzelliğin en yüksek noktasında bulunan bir aysın, bu senin için noksanlıktır.”


  Pâdişâhum zulm edip âşık seni zâlim demiş
  Hûb olanlardan yaman gelmez bu bühtândır sana
  Fuzuli

  “Pâdişâhım, âşık sana zulm isnâd ederken kendisine zulmetmiş. Zira güzel olanlardan kötü şey gelmez, bu sana iftiradır.”


  Ey Fuzûlî hûb olanlardan tegâfüldür yaman
  Ger cefâ hem gelse anlardan bir ihsândır sana

  Fuzuli

  “Ey Fuzûlî! Güzeller aşıkları görüp tanımamazlıktan gelirler, onlarla hiç ilgilenmezlerse asıl kötü olan budur. Onlar tegafül etmeyip cefâ etseler sana bir ihsândır.”

  --------------------------------------------------------

  Gamı-ı hecre düştü melal içinde kaldı gönül
  Hayal-i vuslat ile yaşadı her kışı bahar sandı gönül
  ***
  Serv-i hıramanımsın incinmez bastığın yer
  Taht-ı payinde bir zerre gubarı kıskandı gönül...
  ****
  ( Gönül; ayrılığın verdiği gam ile hüzün içinde kaldı, yare kavuşmanın hayaliyle yaşadı ve bu ümid ile her kışı bahar sandı.

  Sen benim, yürürken salınan servilere benzettiğimsin.Öyle ki bastığın toprak bile senin bu salınışından incinmez. Gönül, senin cefalarından dolayı hep incindiği için artık o yürürken bile incitmediğin ayağının altındaki tozları bile kıskanıyor.)

  -----------------------------------------------------------

  Haddeden geçmiş nezaket yal-ü bal olmuş sana
  Mey süzülmüş şişeden ruhsar-ı al olmuş sana
  NEDİM

  ---------------------------------------------------

  Ya öldür beni yâhud vasla irgür
  Elüne virmişem ben ihtiyârı

  Cem Sultan

 8. #8
  banu begüm Misafir

  Cevap: Aşıkane Beyitler

  teşekkür ediyorum nerden buldunuz böyle !!!

Benzer Konular

 1. Aşağıdaki beyitler hangi şaire ait?...
  Konu Sahibi Kayıtsız Üye Forum Türk Dili ve Edebiyatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 10.Nisan.2018, 20:34
 2. Arifane Beyitler
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili ve Edebiyatı Genel İçerik
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 22.Mayıs.2011, 15:30

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
 •