METHİYE: Sözcük olarak "birini övme, birinin iyi özelliklerini sayma" anlamına gelmektedir.

Edebiyatta bir kimseyi övmek amacıyla yazılan manzum veya mensur eserlere denir.

Eski şair ve yazarlarımız başta padişah, sadrazam, şeyhülislam ve valiler olmak üzere, ya devlet adamlarını ya da başta dört halife olmak üzere diğer din ve tarikat büyüklerini överlerdi.

Methiyeler çoğunlukla kaside nazım biçimiyle yazılır.