TÜRKİYE'DE ŞİİR KURAMI ÜZERİNE BİR KAYNAKÇA DENEMESİ

Şiir, insanoğlunun ilk edebi ürünüdür. Şiir nedir, şair kimdir, şiir sanatının sahip olması gereken özellikler nelerdir gibi sorular, şairlerin, araştırmacı ve eleştirmenlerin yüzyıllardır üzerinde durdukları temel problemler olmuştur. Ve her toplum, her çağ, her ozan bu sorulara farklı yanıtlar vermiştir. Yaşadığımız çağda da, şiir hakkındaki araştırmaların kuramsal bir temele dayandırılması yolunda pek çok çalışma yapılmıştır, yapılmaktadır. Şiir yazma yolları, şiirin ögeleri ve özellikleri, şiir ile diğer sanat ve bilim dalları arasındaki ilişkiler üzerine Batıda makaleler, kitaplar yazıldığı halde, Türkiye'de bu konuda çok fazla yayın bulunmadığı görülmektedir. Bunun nedenini, bizde egemen olan tavrın şiir veya şair eleştirisine dayalı olmasında aramak mümkündür. Oysa şiir kuramı, bir tek şiiri veya bir tek şairi değil, doğrudan doğruya şiirin kendisini ele alarak incelemeye; bu kavramın konum, durum ve değerini belirlemeye yönelik bir araştırma alanıdır. Yirminci yüzyılda Türkiye'de şiir hakkında yazılmış telif ve çeviri eserlerin bibliyografik olarak saptanmasını amaçlayan "Türkiye'de Şiir Kuramı Üzerine Bir Kaynakça Denemesi" başlıklı çalışmanın ortaya çıkış nedeni de bu açıdan düşünülmelidir.

Türkiye Makaleler Bibliyografyası, Türkiye Bibliyografyası ile 90 çeşit dergi-gazeteyi ve 80 adet kitabı kapsayan toplam 549 eserden oluşan bu kaynakçada, en eski tarihli telif yazı 1930 yılına (Tanpınar) ve en eski çeviri 1954 yılına (Eliot) aittir. Kaynakça dikkatle incelendiğinde görülecektir ki, Türkiye'de şiir hakkında yazılanların çoğunda imza, aynı zamanda şair olan kişilere aittir ve şiir kuramı üzerinde profesyonel anlamda çalışan bilim adamı-incelemeci yazar sayısı oldukça azdır; üstelik böyle araştırmacıların adlarına ancak son 20-25 yıllık süre içinde rastlanabilmektedir. Dolayısıyla, bu tür bir şiir kuramı kaynakçasına, şairlerin şiir hakkındaki yazılarının toplandığı bazı deneme-inceleme kitaplarının da alınmasının nedeni, sanatçıların, şiire ve şaire ait tanımlamalarının, konu hakkında araştırma yapan kişilere yardımcı olacağının düşünülmesidir. Bununla birlikte kaynakça hazırlanırken, bir şiirin ya da bir şairin eleştirisini, bir dönemin şiir anlayışını, bir şiir akımının özelliklerini esas alan yazılar özellikle kapsam dışı bırakılmış; doğrudan doğruya 'şiir'in anlamını, işlevini, niteliklerini, bağıntılarını, ögelerini çözmeyi amaçlayan yazıların belirlenmesine çalışılmıştır. Aşağıdaki kaynakça içerik olarak değerlendirildiğinde şu konular ile karşılaşılacaktır: Şiir nedir? - Şiir sanatı - Şiirin doğuşu, kaynakları ve oluşumu - Şiir nasıl yazılır? - Şair ve şiir - Şiir ve okuyucu - Şiir ve düzyazı - Şiir ile mitoloji, felsefe, mantık, retorik, müzik, resim, tarih, sinema, iktisat vb. arasındaki bağıntılar - Dilbilim açısından şiir - Yapısal özellikleri bakımından şiir - Şiirin ögeleri - Şiir dili - Şiirsel söyleyiş - Şiir eleştirisi - Şiir çevirisi. 160 adet çeviri ve 389 adet telif yazıyı kapsayan bu kaynakça, Türkiye'de şiir kuramı hakkında yapılan çalışmaların azlığına ve araştırma alanının boşluğuna dikkat çekmek amacını taşıyan bir giriş denemesi olup, yeni kaynaklar ve incelemelerle genişletilmeye açıktır.

Prof. Dr.Umay Günay Armağanı, Ed. Özkul Çobanoğlu-Metin Özarslan, Ankara, 1996: 217-234'te yayınlandı.


ACARI, Halis 1959 "Şiiri Anlatmak". Yeditepe: 1018, 16/31 Temmuz, 4.
ADA, Ahmet 1979 "Şiir ve Şiir Dili Üstüne Notlar". Oluşum: 22-23/64-65, Ağustos/Eylül, 34-35.
ADALI, Bilgin 1978 "Şiir Eleştirisi Üstüne". Oluşum: V, 47, Mart, 8-9.

AGNES, Nemes Nagy 1974 "Çağımızın Şiiri". Varlık: XXXIX, 774, Mart, 31. (Çeviren: İnci Gürel).
AĞAOĞLU, Tektaş 1956 "Şiir Üzerine Bazı Düşünceler". Varlık: XXIV, 436, 15 Ağustos, 8.
AKATLI, Füsun 1992 "Şiir ve Soru". Hürriyet Gösteri: 23(139), Haziran, 24-25.
AKBAL, Oktay 1981 "Şiir Çevrilir Mi?". Yazko Edebiyat: I, 5, Mart, 62-67. - 1982 Önce Şiir Vardı. İstanbul: Adam Yayınları.
AKIN, Gülten 1981 "Şiir Çalışmaları". Türk Dili: XLIII, 356, Ağustos, 77-78. - 1983 Şiiri Düzde Kuşatmak. İstanbul: Alan Yayıncılık. - 1989 "Şiir Üstüne". Çağdaş Türk Dili: II, 18, Ağustos-Eylül, 262-263. - 1991 "Şiir, Dünyaya Usla Karşı Çıkıştır". Varlık: 1004, 1 Mayıs, 15.
AKIN, Sunay 1994 "Semiyolojik Şiir". Milliyet: 15 Haziran, 18.
AKSAL, Sabahattin Kudret 1953 "Vezinle Kafiye". Türk Dili: II, 23, 1 Ağustos, 758-759. - 1954a "Şiirde Nükte".
Vatan: XIV, 7 Şubat, 3. - 1954b "Şiir Gibi". Vatan: XIV, 21 Şubat, 2. - 1963a "Şiir Üstüne". Türk Dili: XII, 141, Haziran, 482-489. - 1963b "Şiirde Biçim". Yeni İnsan: I, 6/7, Haziran/ Temmuz, 9. - 1981 "Şiir Yazmak". Türk Dili: XLIII, 356, Ağustos, 78-81. - 1991a "Şiir İki Çelişik Kavramın Bileşkesidir: Büyü ve Matematik". Varlık: 1004, 1 Mayıs, 8-9. - 1991b "Şiirin Dünü, Bugünü, Yarını". Varlık: LVII, 1004, Mayıs, 8-9.
AKSAN, Doğan 1974 "Dilbilim Açısından Şiir." Türk Dili: XXIX, 271,558-559. - 1990 "Şiir Dilinin Kimi Semantik Özellikleri Üzerine Gözlemler". 4. Dilbilim Sempozyumu Bildirileri: 59-69. (İstanbul, 17-18 Mayıs, Boğaziçi Üniversitesi). - 1992 "Göstergeler ve Şiir Dili". 20. Yıl Yazıları: 155-162. (Ankara, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü). - 1993 Şiir Dili ve Türk Şiir Dili (Dilbilim Açısından Bakış). Ankara: Şafak Matbaacılık.
AKTÜREL,Teoman 1984a "Şiirin Gücü". Varlık: LI, 916, Ocak, 4-5. - 1984b "Şiirin Kaynağı". Varlık: LI, 917, Şubat, 4-5. - 1984c "Şiir İşçiliği". Varlık: LI, 924, Eylül, 20-21. - 1985a "Şiir Dili ya da Şiirce 1". Düşün(Bizim Belde Toplum Sanat): 16, Temmuz, 75-76. - 1985b "Şiir Dili ya da Şiirce 2". Düşün(Bizim Belde Toplum Sanat): 17, Ağustos, 76-77. - 1985c "Şiir Dili ya da Şiirce 3". Düşün(Bizim Belde Toplum Sanat): 18, Eylül, 80-81. - 1985d "Şiir Dili ya da Şiirce 4". Düşün(Bizim Belde Toplum Sanat): 19, Ekim, 84-84. - 1990 "Şiir Dönüştürümü". Metis Çeviri: 13, Güz, 22-25.
ALAIN 1958 "Nesir ile Şiir Üstüne". Dost: II, 9, Haziran,29-31. (Çeviren: Acarı). - 1961 "Şiir Üzerine". Türk Dili: X, 113, Şubat, 253-254.(Çeviren: Fehmi Baldaş). - 1963 "Şiirde Ritm". Otağ: II, 2, Şubat, 7-8. (Çeviren: Asım Bezirci) -
1981 "Şiir: Şair;Şiir Sanatı;Düzyazı ile Şiir;Güzelin Kaynağı Eylem;Şiirde Zaman;Şiirde Ritm". Edebiyat Üzerine Söyleşiler. İstanbul: Yazko Yayınları, 53-69. (Çeviren: Asım Bezirci).
ALBERES, R.M. 1961 "Şiirin İşi". Türk Dili: X, 113, Şubat, 251-253. (Çeviren: Salâh Birsel).
ALKAN, Erdoğan 1992a "Şiir, Düş ve Sanrı". Varlık: 1013, 1 Şubat, 44-45. - 1992b "Şiir ve Mitoloji". Varlık: 1015, Nisan, 17-20.
ALPTEKİN, Turan 1988 "Şiir ve Mitoloji". Hürriyet Gösteri: 15(88), Mart, 28-29.
ALSAÇ, Üstün 1992 "Şiir ve Mimarlık". Adam Sanat: 84, Kasım, 52-56.
ALTINEL, Sabri 1983 "Şiirsel Eylem". Çağdaş Eleştiri: II, 3, Mart.
ALTINTAŞ, Güner 1967 "Şiir Nasıl Yazılır?". Soyut: 31, Kasım, 8-9.
ALTIOK, Metin 1992 Şiirin İlk Atlası. Ankara: Promete Yayınları.
ANDAÇ, Feridun 1989 "Şiirde Öyküleme". Gerçekçilik Yolunda. İstanbul: Cem Yayınevi, 272-285.
ANDAY, Melih Cevdet 1962a "Şiir Üstüne Konuşma". Ataç: I, 1, 15 Mayıs, 8-12. - 1962b "Şiirin Vazgeçilmez Üç Dönemi". Yeditepe: XIII, 63, 16/31 Mayıs, 3. - 1967 "Şiir ve Gelenek". Cep Dergisi: II, 13, Kasım, 35-39. - 1984 Açıklığa Doğru. İstanbul: Adam Yayınları. - 1991a "Ozan ve Romancı". Cumhuriyet: 8 Mart, 2. - 1991b "Avutmak".
Cumhuriyet: 31 Mayıs, 2. - 1991c "Düzanlatım Şiiri Nedir?". Cumhuriyet: 20 Eylül,2. - 1994a Geleceği Yaşamak. İstanbul: Adam Yayınları. - 1994b "Bilinmeyen Şiir". İmge Ormanları: 337-341. İstanbul: Adam Yayınları.
ARAGON, Louis 1986 Elsa'nın Mecnunu. İstanbul: Deyiş Yayınları. (Çeviren: Erdoğan Alkan).
ARAGON, MAYAKOVSKI, ELUARD, BRECHT, NERUDA 1984 Saf Şiir Yoktur. İstanbul: Broy Yayınları. (Çevirenler: E.Yalçın, E.Alkan, T.Aktürel, H.Çelik, M.Ziyalan).
ARAZ, Nezihe 1954 "Şiir Sanatı". İstanbul: I, 6, Nisan, 15-17.
ARISOY, M. Sunullah 1989 "Şiir Üstüne Notlar". Çağdaş Türk Dili: II, 18, Ağustos-Eylül, 264-268.
ARISTOTELES 1993 Poetika. İstanbul: Remzi Kitabevi, 5. Basım. (Çeviren: İsmail Tunalı).
ATABAŞ, Hüseyin 1977 "Şiirde Yenilik". Oluşum: I, 42/43, Ekim/Kasım, 6-8.
ATAÇ, Nurullah 1959 "Nazım ve Nesir". Varlık: XXVI, 504, 15 Haziran, 4. - 1967 "Şiir Denen Güzel". Türk Dili: XV, 188, 1 Mayıs, 603-605. - 1969 "Kolay Şiir". Halkevleri Dergisi: III, 33, Temmuz, 17.
ATAKAY, Kemal 1986 "Şiirin Sesi". Adam Sanat: 5, Nisan, 41-44.
ATAYMAN, Veysel 1985 "Şairlik Üzerine". Varlık: LIII, 939, Aralık, 3-4.
AYHAN, Ece 1981 "Şiirin Kurgusu". Türk Dili: XLIII, 356, Ağustos, 81-82.
AYTÜR, Necla 1993 "Şiir Dili". Kuram:1, Ocak, 43-46.
AYTÜR, Ünal 1993 "Şiirin Gücü". Gündoğan Edebiyat: 8, Güz, 75-82.
BACHELARD, Gaston 1974 "Şiir Felsefesi 1". Köken: 10, Aralık, 21-28. (Çeviren: Necati Engez).
BALABAN, Memduh 1959 "Şiiri Anlamak". Varlık: XXVI, 502, 15 Mayıs, 11.
BARNSTONE, Willis 1990 "Şiir Çevirisinde Tercihler". Metis Çeviri: 13, Güz, 96-99.(Çeviren: Gülşat Aygen).
BARTHES, Roland 1967 "Düzyazı ve Şiir". Cep Dergisi: 13, Kasım, 40-42. (Çeviren: Berke Vardar).
BAŞCILLAR, Seyfettin 1964 "Şiirde Oluşum". Türk Dili: XIII, 150, Mart, 336-338.
BATU, Selahattin 1966a "Şiir ve Mistisizm". Hisar: VI, 32, Temmuz, 7-8. - 1966b "Şiir ve Mistisizm". Hisar: VI, 33, Ağustos, 5-6. - 1968a "Şiir Deyince". Varlık: XXXVI, 725, 1 Eylül, 5. - 1968b "Şiir Konusu". Varlık: XXXV, 720, 15 Haziran, 4. - 1970 "Şiir Üstüne". Varlık: XXXVIII, 754, Temmuz, 7.
BATUR, Enis 1979 "Şiirin Yapımı". Babil Yazıları: 54-56. İstanbul: Afa Yayıncılık. - 1980 "Eğretileme: Felsefe ile Şiir Arasında Anlam Köprüsü". Papirüs: 1,47-51. - 1981 "Şiir ve Ötesöz". Oluşum: 46-47/88-89, Ağustos/Eylül, 2-4. - 1992a Şiir ve İdeoloji. İstanbul: Mitos Yayınları. (2. Baskı). - 1992b Söz'lük. İstanbul: Düzlem Yayınları.
BAUDELAIRE, C. 1987 "Lirik Şiir". Broy: 15, Ocak, 39-40.46. (Çeviren: Erdoğan Alkan).
BAYPINAR, Yüksel 1993 "Tuhaf Bir Şiir Anlayışı: Somut Şiir". Gündoğan Edebiyat: 5, Kış, 65-76.
BEHRAMOĞLU, Ataol 1986 "Şiir ve Slogan". Broy: 12, Ekim, 20-21. - 1988 "Organik Şiir". Adam Sanat: 30, Mayıs, 21-22. - 1993 Yaşayan Bir Şiir. İstanbul: Adam Yayınları.
BELGİL, Vehbi 1994 "Şiirin Bilimsel Tanımı". Cumhuriyet Bilim Teknik: 362, 26 Şubat, 13.
BENGİ, Işın 1992 "Şiir Çevirisini Yönlendiren Kısıtlamalar". Dilbilim Araştırmaları 1992: 101-112. Ankara: Hitit Yayıncılık.
(BENGÜ), Memet Fuat 1959 "Şair-Şiir-Okuyucu". Varlık: XXVI, 500, 15 Nisan, 3-4. - 1960 "Şiirin Kolaylaşması". Yeditepe: X, 18, 1/15 Şubat, 3.
BENN, Gottfried 1961 "Modern Şiir Ne Değildir?". Türk Dili: X, 113, Şubat,269-270. (Çeviren: Behçet Necatigil).
BERGER, John 1988 Şiirin Saati. İstanbul: Adam Yayınları. (Çeviren: Gönül Çapan).
BERK, İlhan 1962 "Şiirin Çizdiği Çizgi". Dost: IX, 14, Mayıs, 16-18.30. - 1969 "Şiire Bakmak". Varlık: XXVII, 523, 1 Nisan, 14-15. - 1975 "Şiir Üstüne 1". Türk Dili: XXXII, 288, Eylül, 510-511. - 1981 "Bir Şiirin Oluşumu". Türk Dili: XLIII, 356, Ağustos, 84-87. - 1984 Şiirin Açık Tarihi. İstanbul: Yazko Yayınları. - 1991 "İnferno 90: Şiirde Çeviri Dili ve Ayraç Kullanımı Hakkında". Hürriyet Gösteri: 122, Ocak, 5-6. - 1992a El Yazılarına Vuruyor Güneş(1955-1990)(Günlük). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. - 1992b Şairin Toprağı. İstanbul: Simavi Yayınları. - 1993 "Poetika: Şiirin Sıfır Noktası". Adam Sanat: 87, Şubat, 25-34. - 1994a "Poetika 3: Şiirin Yapısı". Adam Sanat: 102, Mayıs, 27-32. - 1994b "Poetika 4: Dizenin Serüveni". Adam Sanat: 108, Kasım, 35-39.
BERKÖZ, Egemen 1981 "Şiir, Şiir, Şiir". Varlık: XLVIII, 886, Temmuz, 16.
BİNYAZAR, Adnan 1987 "Şiirin İlkeleri". Milliyet Sanat Dergisi: 164, Mart, 36-37.
BİRSEL, Salâh 1986 Şiirin İlkeleri. İstanbul: Broy Yayınları. - 1993 Şiir ve Cinayet. İstanbul: Nisan Yayınları.
BOILEAU 1993 Şiir Sanatı. Bursa: Repta Yayınları. (Çeviren: Mustafa Durak).
BOLAT, Salih 1984 "Şiirsel Kurguda Zaman Kavramı" Düşün(Bizim Belde, Toplum, Sanat), 8, Kasım, 63-64. - 1985 "Şiirsel İmge". Broy: 1, Kasım, 30-31.
BOZTAŞ, İsmail 1994 "Metindilbilim Açısından Şiir". Dilbilim Araştırmaları 1994: 171-194. Ankara: Hitit Yayıncılık.
BÖLSCHE, Wilhelm 1961 "Tabiat Bilimleri ve Şiir". Türk Dili: X, 118, Temmuz, 689-690. (Çeviren: Cemil Ziya Şanbey).
BRECHT, Bertolt 1990 "Şiir ve Mantık". Denemeler Seçkisi. (Hazırlayan: Gürsel Aytaç). Ankara: Gündoğan Yayınları, 82-86. (Çeviren: Yıldız Ecevit).
BRESKIN, Paul 1980 "Çağdaş Şiiri Nasıl Okumalı?". Türk Dili: XXX, 346, Ekim, 394-403. (Çeviren: Sevim Raşa).
BROOKS, Cleanth 1963 "Şiir ve Gelenek". Türk Dili: XII, 142, Temmuz, 686-687. (Çeviren: Ayşegül Günkut).
BUDAK, Ali 1986 "Şiir ve Bilgi". Boğaziçi: 46, Nisan, 26-27.
BUNUEL, Luis 1968 "Şiir ve Sinema". Türk Dili: XVII, 196, 1 Ocak, 419-422. (Çeviren: Nijat Özön).
BUTOR, Michel 1967a "Roman ve Şiir". Cep Dergisi: I, 8, Haziran, 3-12. (Çeviren: Tahsin Yücel). - 1967b "Roman ve Şiir". Cep Dergisi: I, 9, Temmuz, 23-32. (Çeviren: Tahsin Yücel).
CAILLOIS, Roger 1964a "Şiir Sanatı 1". Varlık: XXXI, 617, 1 Mart, 7. (Çeviren: Tahsin Yücel). - 1964b "Şiir Sanatı 2".
Varlık: XXXI, 621, 1 Mayıs, 13. (Çeviren: Tahsin Yücel). - 1965a "Şiir Sanatı 3". Varlık: XXXI, 646, 1 Mayıs,10. (Çeviren: Tahsin Yücel). - 1965b "Şiir Sanatı 4: Anlatabilmek". Varlık: XXXII, 648, 1 Haziran, 8. (Çeviren: Tahsin Yücel). - 1965c "Şiirin Sınırları". Varlık: XXXII, 649, 1 Temmuz, 9. (Çeviren: Tahsin Yücel). - 1965d "Şiir Sanatı 5-7".
Varlık: XXXII, 650, 15 Temmuz, 6. (Çeviren: Tahsin Yücel). - 1970 "Şiir Nasıl Çevrilir?". Varlık: XXXVI, 750, Mart, 20-22. (Çeviren: Nihal Önol). - 1986a "Şiir Ne Demeğe Gelir?". Broy: 4, Şubat, 20-22. (Çeviren: Yakup Şahan). - 1986b "Şiir Sanatı". Broy: 6, Nisan, 15-16. (Çeviren: Ramis Dara).
CAN, Ayhan 1967 "Geleceğin Şiiri". Dost: XIX, 32, Haziran, 3-7.
CANBERK, Eray 1992 Şiir ve Şair Üzerine Aykırı Düşünceler. İstanbul: Sarmal Yayınevi.
CANPOLAT, Mustafa 1994 "Şiir Dili". Dilbilim Araştırmaları 1994: 155-170. Ankara: Hitit Yayıncılık.
CANSEVER, Edip 1959a "Şiir Üstüne Konuşma". Yeditepe: X, 1, 1/15 Nisan, 6-7. - 1959b "Şiiri Açımlamak". Yeditepe: X, 4, 16/31 Mayıs, 6-7 - 1959c "Anlamsızı Anlamak". A Dergisi: II, 17, Haziran, 3-4. - 1963 "Geleceğin Şiiri". Yeni İnsan: 1, 6/7, Haziran/Temmuz, 8.39.
CARY, Edmond 1960 "Şiir Çevirisi". Tercüme: XIV, 71/72, Temmuz/Aralık, 104-110. (Çeviren: Fuat Pekin).
CAUDWELL, Christopher 1968 "Şiirin Doğuşu". Yeni Dergi: IV, 46, Temmuz, 14-29. (Çeviren: Mehmet Doğan). - 1969 "Şiirin Temel Özellikleri". Yeni Dergi: V, 59, Ağustos, 142-152. (Çeviren: Mehmet Doğan). - 1972a "Şiirin Düş Görevi 1". Yeni Dergi: 95, Ağustos, 75-86. (Çeviren: Mehmet Doğan). - 1972b "Şiirin Düş Görevi 2". Yeni Dergi: 96, Eylül, 128-133. (Çeviren: Mehmet Doğan). - 1972c "Şiirin Düş Görevi 3". Yeni Dergi: 97, Ekim, 176-182. (Çeviren: Mehmet Doğan). - 1972d "Şiirin Düş Görevi 4". Yeni Dergi: 98, Kasım, 222-233. (Çeviren: Mehmet Doğan). - 1988 Yanılsama ve Gerçeklik(Şiirin Kaynakları Üzerine Bir İnceleme). İstanbul: Payel Yayınları. (Çeviren: Mehmet H. Doğan).
CELAL, Metin 1981 "Tavşan Suyuna Çorba (Şiir Çevirimi Üzerine)". Yeni Olgu: I, 2, Mayıs, 24-27.
CENGİZ, Metin 1986 "Şiirin Gücü". Broy: 12, Ekim, 4-5.
CHERRY, Chris 1989 "Şiir...Kimsenin Umurunda Mı?". Çağdaş Türk Dili: II, 18, Ağustos-Eylül, 341-344. (Çeviren: Erendiz Atasü).

CİN, Halil 1991 "Şiir Üzerine Sözler". Kültür ve Sanat: III, 12, Aralık, 8-10.85-86.
CÖMERT, Bedrettin 1970a "Şiirsel İmgenin Akılsallığı". Halkın Dostları: 9, Kasım. - 1970b "Şiirin Semantik Anahtarı 1". Halkın Dostları: 10, Aralık. - 1971 "Şiirin Semantik Anahtarı 2". Halkın Dostları: 11, Ocak. - 1972a "Şiirde Duygu". Yansıma: 5, Mayıs. - 1972b "Şiirde Müzik". Soyut: 48, Temmuz, 27-29. - 1975a "Şiirde Düşüncenin Payı ve Görevi". Yeni Ufuklar: XXII, 257, Şubat, 37-44. - 1975b "Şiirin Özgül Niteliği". Yeni Ufuklar: 258, Mart. - 1976 "Şiirde Nicel Soluk". Yeni Halkçı: 4 Ocak. - 1978 "Genel Dilbilim ve Şiir Değerlendirmesi". FDE: 1, Bahar,128-130.
CÖNTÜRK, Hüseyin 1956 "Şiir Çevirmesinde İzlenimcilik". Yeni Ufuklar: IV, 32, Mayıs, 462-464. - 1958 "Şiirde Üç Bağıntı". Varlık: XXV, 475, 1 Nisan, 8. - 1959a "Şiirin İçi Dışı". Yeditepe: X, 4, 16/31 Mayıs, 4-5. - 1959b "Şiir ve Retorik". Yelken: 35, Aralık, 3-4.
CRANE, Hart 1960 "Şiirde Yenilik". Maya: I, 4, Nisan, 4. (Çeviren: Hüseyin Cöntürk).
ÇEKİRGE,Yavuz 1982 "Şiirsel Adlandırma ve Dilin Estetik İşlevi". Yazko Çeviri: 6,148-152.
ÇETİN, Ergül 1985 "Yaşamın Dışındaki Şiir". Yarın: 52, Aralık, 23.
ÇETİN, Nurullah 1992 "Şiirde İmaj ve Sembol". AÜDTCF Türkoloji Dergisi: 10,165-168.
ÇOLAK, Veysel 1977 "Konuşma Dili, Şiir ve Anlam". Yeni Toplum: II, 19, Mayıs, 32-34. - 1986 "Sinema Dili ve Şiir".
Broy: 6, Nisan, 12-15. - 1987 "Şiirde Dilin Olgu ile İlişkisinin Zorunluluğu". Broy: 19, Mayıs, 15.28.
ÇUMRALI, Celal 1962 "Şiir Kaynağından Uzaklaşıyor Mu?". Dost: X, 21, Aralık, 7. - 1963 "Şiirde Çağrışım Akımı".
Sanat Dünyası: VIII, 174, 15 Mayıs, 8. - 1964 "Şiirin Geleceği". Dost: XIV, 38, Mayıs, 24-25.31. - 1965a "Şiirde Devinim". Dost: XV, 2, Ocak, 18. - 1965b "Şiirsel Aydınlık". Yelken: 98, Nisan, 6-7. - 1965c Şiirin Geleceği: Şiir Sorunları. Mersin: İçel Matbaası Yayınları. - 1975 "Şiirin Yorum Gücü". Türk Dili: XXXI, 284, Mayıs, 344-346.
DAGUY, Michel 1972 "Çağımızın Şiiri". Varlık: XXXIX, 777, Haziran, 20-25. (Çeviren: İnci Gürel).
DARA, Ramis 1988 Şiir Çünkü Şiir. İstanbul: Broy Yayınları.
DARCAN, Ali Nihat 1959 "Şiirde Sebep ve Sonuç". Özsu: I, 1, Şubat, 1.8.
DEMİR, Fahrettin 1990 "Şiirde Öykü-Öyküde Şiir". Broy: 55-56, Mayıs-Haziran, 13-14.
DEMİRASLAN, İlhan 1958 "Şiir Üzerine Karalama". Varlık: XXV, 473, 1 Mart, 6.
DIRANAS, Ahmet Muhip 1994 Yazılar. İstanbul: Adam Yayınları.
DİLMEN, Naci 1985 "Şiirin Unsurları". Türk Edebiyatı: 138, Nisan, 49.
DİZDAROĞLU, Hikmet 1966 "Şiiri Yorumlamak". Varlık: XXXIII, 665, 1 Mart, 6-7.
DOĞAN, Mehmet H. 1962 "Şiirin Geçerliği". Yeni Dergi: VI, 62, Kasım, 425-438. - 1966a "Şiirde Konu ve Anlam".
Şiir Sanatı: 11, Eylül, 6-7. - 1966b "Şiirde Teknik ve Toplumsal Öge". Şiir Sanatı: 13, Kasım, 1-2. - 1969 "Şiirde Biçim Üzerine". Papirüs: 34, Nisan, 6-13. - 1986 "Şiir ve Okuru". Adam Sanat: 13, Aralık, 25-30. - 1993a Yazıdan Bakmak. İstanbul: Adam Yayınları. - 1993b Çağının Tanığı Olmak. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
DOĞRUER, Cemil 1965 "Şiir Hakkında". Aksu:I, 5, Şubat, 14-15.
DURAK, Mustafa 1992 "Şiir Dili". Biçem.
EDMAN, Irwin 1977 "Dünya, Kelime ve Şair". Sanat ve İnsan(Estetiğe Giriş). İstanbul: İnkılap ve Aka Kitabevleri, 30-43. (Çeviren: Turhan Oğuzkan).
ELIOT, T. S. 1954a "Şiir=Felsefe". Doğu ve Batı: 10, Ağustos, 6. (Çeviren: Emel Dilmen). - 1954b "Şiirin Üç Sesi".
Türk Düşüncesi: II, 12, 1 Kasım, 449-457. (Çeviren: Züleyha Münif). - 1957 "Güç Şiir". Yeditepe: VII, 126, 1 Mart, 3. (Çeviren: ?). - 1958 "Şiir ve Felsefe". Yelken: 23, Aralık, 9-10. (Çeviren: Ömer Gürcan). - 1959 "Güç Şiir ve Eleştirmenin Görevi". A Dergisi: II, 18, Temmuz, 1.7. (Çeviren: Akşit Göktürk). - 1960 "Düşünce-Yır". Türkçe: 2, Şubat, 2. (Çeviren: Doğan Hızlan). - 1961 "Kötü Şiir". Türk Dili: X, 113, Şubat, 350-351. (Çeviren: Fikret Kolverdi). - 1971 "Şiirin Toplumsal Görevi". Türk Dili: XXIII, 234, 1 Mart, 499-509. (Çeviren: Nur Deriş). - 1985 "Kötü Şiir-İyi Şiir".
Broy: 1, Kasım, 18-20. (Çeviren: Tülin Yılmaz). - 1988 Denemeler. İstanbul: Remzi Kitabevi. (Çeviren: Halit Çakır). - 1990 Edebiyat Üzerine Düşünceler. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. (Çeviren: Sevim Kantarcıoğlu).
ELUARD, Paul 1984 Ozan ve Gölgesi. İstanbul: Adam Yayınları. (Çeviren: Özdemir İnce).
EMRE, Abidin 1991 " 'Solgun Bir Gül' ya da 'Gül-Gûn Bir Piyale' Midir Şiir Çevirisi?" Frankofoni: 3, 119-127.
ENZENSBERGER, Hans Magnus 1967 "Modern Şiirin Dünya Hali". Yeni Dergi: III, 30, Mart, 225-230. (Çeviren: ?). - 1982 "Şiir ve Siyasa". Varlık: L, 907, Nisan, 23. (Çeviren: Koral Özgül).
ERBAŞ, Şükrü 1984 "Şiirde/ Sanatta Esin, Bilinç, Birikim". Yarın: 38, Ekim, 20.
ERDOST, Muzaffer 1955 "Şiir". Evrim: 5, Ocak,9-11.
EREN, Zahit 1986 "Şiir ve Kuram". İmece: II, 14, Nisan, 17-19.
ERGÜVEN, Abdullah Rıza 1978 "Doğa, İnsan, Toplum, Şiir ve Dil" Ilgaz: XVIII, 207, Aralık, 13-15.
EROĞLU, Ebubekir 1993 Modern Türk Şiirinin Doğası. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
ERTEM, Tuna 1994 "Şiir Üzerine". Gündoğan Edebiyat: 11/12, Yaz/Güz, 179-182.
ERTÜRK, İsmail 1993 "İktisat ve Şiir". Sombahar: 20, Kasım-Aralık, 3-13.
ETHEMOĞLU, Armağan 1994 "Bütün Sanatların Güzel Annesi: Şiir." Frankofoni: 6, 335-340.
ETIEMBLE 1972 "Çağımızın Şiiri". Varlık: XXXIX, 775, Nisan, 19. (Çeviren: İnci Gürel).
EYUBOĞLU, Bedri Rahmi 1987 Delifişek. Ankara: Bilgi Yayınevi.
EYUBOĞLU, İsmet Zeki 1965a "Şiirin Yapısı 1". Varlık: XXXIII, 647, 1 Haziran, 8. - 1965b "Şiirin Yapısı 2". Varlık: XXXIII, 651, 1 Ağustos, 6-7.
EYUBOĞLU, Sabahattin 1960 "Şiirin Yapısı". Yeni Ufuklar: I, 1, Mart, 1-7. - 1989 Söz Sanatları(Bütün Yazıları 1). İstanbul: Cem Yayınları.
FERHAD, Hüseyin 1981 "Şiir ve Mitologya". Bilim ve Sanat: 7, Temmuz, 4-7.
FOLLAIN, Jean 1987 "Şiirde Esinin Oluşumu". Broy: 20, Haziran, 14. (Çeviren: Ramis Dara).
GEÇER, İlhan 1962 "Şiire Dair". Ilgaz: I, 9, 2. - 1964a "Anlamsız Şiir Dedikleri". Ilgaz: III, 32, Mayıs, 5. - 1964b "Şiir ve Mısra". Ilgaz:III, 34, Temmuz, 7. - 1980 "Sanat, Şiir ve Edebiyata Dair". Milli Kültür: II, 3/5, Ağustos/Ekim, 43-44.
GENCAN, Tahir Nejat 1979 "Esin-I- Deyişin(Şiirin) Doğuşu, Tanımı, Türleri, Gereği". Ilgaz: XIX, 219, Aralık, 14-15.
GENEZ, F. Muallâ 1968 "Şiir Çevirisi Üzerine". Hisar: VIII, 54, Haziran, 7.
GOFFIN, Robert 1968 "Şiirin Çevrilmesi". Cep Dergisi: III, 26, Aralık, 12-19. (Çeviren: Tahsin Yücel). - 1970 "Şiir ve Çevirisi". Varlık: XXXVI, 752, Mayıs, 20-21. (Çeviren:?).
GÖKYAY,Orhan Şaik 1992 "Şiir ve Şairler Hakkında". Tarih ve Toplum: XVIII, 104, Ağustos, 73-76.
GRAVES, Robert 1961 "Şiir". Türk Dili: X, 113, Şubat, 246-250. (Çeviren: Ömer İnanç).
GREIMOS, A. Julien 1983 "Şiirsel Söylem Kuramı Üzerine". Yazko Çeviri: III, 13, Temmuz-Ağustos, 157-161. (Çeviren ?).
GUILLEVIC 1970 "Şiir ve Çevirisi". Varlık: XXXVI, 751, Nisan, 22-23. (Çeviren: Nihal Önal).
GÜNEŞ, Durdu 1985 "Şair ve Şiir". Erguvan: 4, Haziran, 4.
GÜRSEL, Nedim 1978 "Şiir Çevirisinde Yöntem". Türk Dili: XXXVIII, 322, Temmuz, 155-158.
GÜVEN, Metin 1984 "Şiirde İçerik Sorunu ve Biçem Olayı". Yarın: 36, Ağustos, 29.
GÜZ, Nüket 1987 "Şiirsel İşlev ve Yapısal Çözümleme". Dilbilim: 7, 83-99.
HAEDENS, Kleber 1961 "Şiirin Tanımı". Türk Dili: X, 113, Şubat, 244-245. (Çeviren: Lütfi Ay).
HALMAN, Talat Sait 1962 "Şiirin Çizdiği Çizgi". Dost: IX, 14, Mayıs, 16-18.30.
HAŞİM, Ahmet 1983 "Şiir Hakkında Bazı Mülâhazalar". Bütün Şiirleri: 200-215. İstanbul: Can Yayınları. (Hazırlayan: Asım Bezirci).
HEIDEGGER, Martin 1960 "Şiirin Özü". Türkçe: 3, Mart, 3. (Çeviren: Akşit Göktürk).
HIZLAN, Doğan 1960 "Şiir Kuramı Üzerine". Türk Dili: X, 111, Aralık,125-127. - 1962 "Şiirin İşlevi". Türk Edebiyatı Birliği Yıllığı 1961: 224-227.
HİLAV, Selahattin 1993 "Şiirin Pratiği". (1967) Edebiyat Yazıları: 141-142. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
HOLROYD, Stuart 1955 "Tiyatroda Şair". Şiir Sanatı: I, 15 Ocak, 14-16. (Çeviren: Cihat Alpan).
(HOROZCU), Oktay Rifat 1947 "Şiirde Mana". Varlık:XIV, 318, 1 Ocak, 8. - 1957 "Bir Şiirin Güzelliği". Esi: 14, Şubat, 9. - 1992 Şiir Konuşması. İstanbul: Adam Yayınları.
HULME, T. H. 1959 "Modern Şiir". A Dergisi: II, 22/23, Kasım/Aralık, 10-11. (Çeviren: Hüseyin Cöntürk).
HUXLEY, Aldous 1955 "Şiirde Konu Meselesi". Varlık: 415, 1 Şubat, 14-15. (Çeviren: Önay Sözer).
İLHAN, Attila 1974 "Şiir Üzerine Sorusuz Karşılıklar". Türk Dili: XXX, 279, Aralık, 928-930. - 1993 "Kelime". Hangi Edebiyat: 219-220. Ankara: Bilgi Yayınevi.
ILLYES, Gyula 1971 "Şiirde Gelenek ve Yenilik". Varlık: XXXVIII, 764, Mayıs, 26-27. (Çeviren: Muzaffer Uyguner).
İNAL, Tuğrul 1991 "Şiir Çevirisi Estetik Bir İfadedir." Frankofoni: 3, 67-72.
İNCE, Özdemir 1983 "Şiirsel Gerçek ve Boyutları". Yazko Edebiyat: VI, 33, Temmuz, 85-92. - 1984a "Şiir ve Gerçekçilik". Varlık: LI, 918, Mart, 17-20. - 1984b "Şiir İnsana Benzer". Varlık: LI, 924, Eylül,18-19. - 1986 "Şairin İşi". Broy: 11, Eylül, 8-10. - 1987 "Şiirsel Söylemin Bir Yapı Çözümlemesi Üzerine". Yeni Düşün: 41, Eylül, 40-42. - 1988a "Parçalanan Şiir". Adam Sanat: 30, Mayıs, 24-38. - 1988b "Şiirsel Anlamın Yapısı". Adam Sanat: 33, Ağustos, 43-57. - 1991 Ses, Harf, İmge. İstanbul. - 1992a Söz ve Yazı. İstanbul: Telos Yayınları. - 1992b Tabula Rasa. İstanbul: Can Yayınları. - 1992c "Şiirin Dili 1". Adam Sanat: 82, Eylül, 34-53. - 1992d "Şiirin Dili 2". Adam Sanat: 83, Ekim, 43-66. - 1993a Dinazorca. İstanbul: Telos Yayınları. 1993b Yazınsal Söylem Üzerine. İstanbul: Can Yayınları.
JACOB,Max 1960 "Genç Bir Şaire Öğütler". Tercüme: XIV, 71/72, Temmuz/Aralık, 68-76. (Çeviren: Salâh Birsel). - 1961 "Genç Bir Şaire Öğütler". Türk Dili: X, 113, Şubat: 316-317. (Çeviren: Salâh Birsel). - 1986 "Şiir Sanatı". Broy: 4, Şubat, 14-15. (Çeviren: Metin Cengiz).
JAKOBSON,Roman 1982 "Şiir Nedir?". Yazko Çeviri: II, 8, Eylül-Ekim, 148-156. (Çeviren: Yurdanur Salman). - 1990 "Bir Şiir Sanatı Bilimine Doğru". Sekiz Yazı. İstanbul: Düzlem Yayınları, 9-14. (Çeviren: Mehmet Rifat, Sema Rifat).
JAKOBSON, KARSEVSKY, TRUBETSKOY 1982 "Şiir Dili Üstüne Savlar". Yazko Çeviri: I, 6, Mayıs/Haziran, 145-147. (Çeviren: Engin Büyükinal).
JARRELL, Randall 1961 "Şairin Kapalılığı". Türk Dili: X, 113, Şubat, 256-257. (Çeviren: Doğan Hızlan).
JOUBERT,J. L. 1993 Şiir Nedir? Ankara: Öteki Yayınları. (Çeviren: Ece Korkut).
KABAKLI, Ahmet 1986 "Şiir ve Müstehcen". Türk Edebiyatı: 148, Şubat, 4-5.
(KANIK), Orhan Veli 1992 Bütün Yazıları. İstanbul: Adam Yayınları.
KANSU, Ceyhun Atuf 1977a "Şiir, Duyarlığı Dile Çevirmektir". Özgür İnsan: VI, 44, Haziran, 60-62. - 1977b "Çeviri Şiir". Özgür İnsan: VI, 47, Eylül, 72-75. - 1977c "Şiirin Gizi". Varlık: XLIV, 840, Eylül,8. - 1977d "Şiire Başlamak".
Özgür İnsan: VI, 48, Ekim, 66-78. - 1977e "Şiir ve Kavga". Özgür İnsan: VI, 49, Kasım, 47-51. - 1977f "Şiirlerden Umuda". Özgür İnsan: VI, 50, Aralık, 73-78.
KANTEL, Semiramis 1984 "Dilbilim Açısından Şiir Dili". Yabancı Diller Birinci Sempozyumu: 92-99. (Bursa, 18-22 Haziran).
KANTÜRK, Turgay 1984 "Şiir Çelişkidir (Gerçeklik ve Şiir Üzerine Eleştirel Bir Deneme)". Yazko Edebiyat: VII, 43/44, Mayıs/Haziran, 103-105.
KAPLAN, Mehmet 1971 "Şiir ve İlim". Hisar: XI, 94, Ekim, 3-4. - 1986 "Şiir Denilen Muamma". Boğaziçi: 48, Haziran, 4.
KARADAŞ, Muammer !988 "Kara Şiir". Varlık: LV, 974, Kasım, 8-9.
KARADAYI, İsmet Kemal 1965 "Gerçek Şiir, Şiire Övgü ve Şiirin Yapısı, Gücü, İşlevi". Yelken: 103, Eylül, 9-11. - 1992 "Gerçek Şiir". Patlıcan Fidelerine Muska: 31-34. İstanbul: Broy Yayınları.
KARAKOÇ, Sezai 1955 Şiir Sanatı. Ankara. - 1990 "Şiir". Yunus Emre ile İlgili Makalelerden Seçmeler: 267-278.
Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
(KARAOSMANOĞLU), Yakup Kadri 1932 "Şairin Bize Anlatacağı Şey Kaldı Mı?". Kadro:1,Ocak, 28-30.
KARKOVSKİ, Andrey 1984 "Sinema ve Şiir Üzerine Bir Konuşma". Hürriyet Gösteri: 41, Nisan, 72-74. (Çeviren: Rekin Teksoy).
KAVAFIS, Konstantinos 1993 Sanat Her Zaman Yalan Söylemez Mi?(Poetika ve Etika Üzerine Notlar). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. (Çeviren: Samih Rifat).
KAYHAN, Hikmet 1988 "Şiir Çevirisi Üzerine". Metis Çeviri: 2, Kış, 148-150.
KAYRA, Erol 1993 "Şiir Çevirisinde Yöntem". Gündoğan Edebiyat: 8, Güz, 115-118.
KEMAL, Mehmet 1981 Şairler Dövüşür. İstanbul: Çağdaş Yayınları.
KLEIST, Heinrich von 1961 "Şairden Şaire Mektup". Türk Dili: X, 113, Şubat, 262. (Çeviren: Melahat Özgü).
KOCAGÖZ, Halil 1961 "Şiir, Bilim, Sanat". Yeni Ufuklar: X, 110, Temmuz, 38-43.
KONESKİ, Blaje 1985 "Şiirde Gelenek ve Yenilik". Yarın: 49, Eylül, 24-25. (Çeviren: Ferdane Elmazoviç Altanay).
KOPARAN, Ergin 1985 "Şiirin İşlevi Ya Da Havanda Kuram Dövmek". Varlık: LIII, 939, Aralık, 8.
KORCAN, Kerim 1982 "Şiir Üstüne". Bilim ve Sanat: 13, Ocak, 49.
KORTANTAMER, Tunca 1982 "Türk Şiirinde Ses Konusunda ve Ses Gelişmesinin Devamlılığı Üzerine Genel Bazı Düşünceler". Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi: 1, 61-106.
(KORKMAZGİL), Hasan Hüseyin 1981a "Bilim ve Şiir Üzerine". Bilim ve Sanat:1, Ocak, 27-28. -1981b "Şiirsel Ben ve Şiirin Kullanım Değeri". Bilim ve Sanat: 7, Temmuz, 38-39.
KÖKLÜGİLLER, Ahmet 1977 "Şiir Nedir?". Varlık: XLIII, 834, Mart, 15.
KROLOW, Karl 1986 "Somut Bir Madde Olarak Söz". Broy: 13, Kasım, 22-23. (Çevirenler: Gertrude Durusoy- Ahmet Necdet).
KUPRIAN, Hermann 1978 "Şairin Yaratıcılığı". Hisar: XVIII, 169, Ocak, 14-16. (Çeviren: Burhanettin Muz).
KÜÇÜK, İskender 1992 "Şiir: Şeytan Ezanı". Milliyet Sanat Dergisi: 55(283), 1 Mart,36.
KÜÇÜK, Sabahattin 1982 "Şiir ve Şiir Sanatında Ses Unsuru". Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi: I, 2, 101-112.
KÜLEBİ, Cahit 1985 Şiir Her Zaman. İstanbul: Altın Kitaplar.
LEFEVRE, André 1990 "Şiir Çevirirken: Yedi Strateji ve Bir Şablon". Metis Çeviri: 13, Güz, 35-42. (Çevirenler: Gülşat Aygen, Yurdanur Salman).
LEVERTOY, Denise 1992 "Şiirde Organik Biçim Üzerine Notlar". Çağdaş Türk Dili: V, 50/51, Nisan/Mayıs, 45-49. (Çeviren: Ahmet Kocaman).
MACİT, Muhsin 1991 "Şiir". Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı: 287-296.
MACNEICE, Louis 1960 "Şiire İncelik Sağlamlık Gerek". Varlık: XXVII, 523, 1 Nisan, 7. (Çeviren: Memet Fuat).
MACLEISH, Archibald 1980 "Şiirin Dili". Türk Dili: XXIX, 345, Eylül, 321-330. (Çeviren: Akşit Göktürk).
MALLARME, Stephane 1956 "Şiir Üzerine Mektuplar". Türk Dili: V, 59, 1 Ağustos, 686-687. (Çeviren: Oktay Akbal).
- 1980 "Şiirin Dili". Türk Dili: XLI, 345, 321-330. (Çeviren: Akşit Göktürk). - 1985 Şiir Üzerine Düşünceler. İstanbul: Çizgi Yayıncılık. (Çeviren: Mazhar Candan). - 1986 "Şiir Krizi". Broy: 7, Mayıs, 12. (Çeviren: Metin Cengiz). MAULNIER, Thierry 1961 "Başlangıçta Şiir". Türk Dili: XI, 123, Aralık, 160-161. (Çeviren: Tahsin Saraç).
MAURIAC, François 1959 "Şiir ve Gerçek". Varlık: XXVI, 495, 1 Şubat, 16. (Çeviren: Tahsin Yücel). - 1961 "Şiir ve Yalnızlık". Türk Dili: X, 112, Ocak, 202-203. (Çeviren: Orhan Gürsel).
MAYAKOVSKİ, Vladimir 1990 Şiir Nasıl Yazılır? İstanbul: Yaşantı Sanat Kitapları. (Çeviren: Yurdanur Salman).
MENEMENCİOĞLU, Nermin 1958 "Şiir Anlamı". Forum: IX, 100, 15 Mayıs, 18-19. - 1973 "Bir Şiirin Oluşumu".
Yeni Dergi: 103, Nisan, 39-45.
MENTEŞE, Oya Batum 1991 "Şiir Çevirisinde 'Çevrilmezlik' Sorunu." Frankofoni: 3, 83-87.
MIDDLETON, Christopher 1981 "Şiir Neden Çevrilmeli?". Yazko Çeviri: I, 2, Eylül, 167-171. (Çeviren: Zeynep Sayın).
MIEDZYRZECKİ, Arthur 1970 "Şiir ve Çevirisi". Varlık: XXXVI, 752, Mayıs, 21. (Çeviren:?).
MİNARECİOĞLU, Minaceddin 1984 "Şiir ve Musıki". Üçüncü Yeni: I, 6, Eylül, 12-14.
MOLNIER, Therry 1987 "Şiir Başka Yerdedir". Broy: 15, Ocak, 39-40.46. (Çeviren: Ramis Dara).

MORAN, Berna 1981 "Şiirde Yazınsallık". Edebiyat Kuramları ve Eleştiri. İstanbul: Cem Yayınevi, 169-172.
MOUNIN, Georges 1961 "Yeni Bir Şiir Okuma ve Dinleme Tekniğinin Doğuşu". Türk Dili: X, 114, Mart, 408-409. (Çeviren: Ali Avni Öneş). - 1981a "Şiir ve Tarih". Varlık: XLVIII, 886, Temmuz, 9-10. (Çeviren: Teoman Aktürel). - 1981b "Şiir ve Politika". Varlık:XLVIII, 888, Eylül, 12. (Çeviren: Teoman Aktürel).
MUKAROVSKY, S. 1982 "Şiirsel Adlandırma ve Dilin Estetik İşlevi". Yazko Çeviri: I, 6, Mayıs/Haziran, 148-152. (Çeviren: Yavuz Çekirge).
MUTLUAY, Rauf 1969 "Şiirin Alfabesi". Yeni Edebiyat: I, 1, Kasım, 24-25.
NAYIR, Yaşar Nabi 1958 Şiir Sanatı. İstanbul: Varlık Yayınları.
NECATİGİL, Behçet 1983a Düzyazılar 1(Bile/Yazdı - Yazılar) Bütün Eserleri 5. İstanbul: Cem Yayınları. - 1983b Düzyazılar 2(Konuşmalar - Konferanslar) Bütün Eserleri 6. İstanbul: Cem Yayınları.
NERUDA, Pablo 1981 "Saf Olmayan Bir Şiire Doğru". Sanat Olayı: 8, Ağustos, 74. (Çeviren: Yusuf Atılgan) - 1994 Şiir Boşuna Yazılmış Olmayacak. İstanbul: Broy Yayınları, 4. Basım. (Çeviren: Nesrin Arman).
NEVZAT, Yusuf 1973 "Şiir Enerjisi". 1. Milletlerarası Türkoloji Kongresi: 359-364.
NIETZCHE, Friedrich 1955 "Şairlere Dair". Şiir Sanatı: 2, 15 Şubat-15 Mayıs, 17-18. (Çeviren: Sadi Irmak).
NUTKU, Özdemir 1955 "Şiirde Beş Unsur". Mavi: 27, 1 Şubat, 3-4,28-30.
OCAKTAN, Mehmet 1981 "Şiirin İmgeselliği ve İdeolojik Söylem". Yönelişler: I, 2, Mayıs, 13-14.
OKAY, Orhan 1988 "Şiir Sanatı Üzerine". Mehmet Kaplan İçin: 177-183. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.
OKTAY, Ahmet 1980 "Özgürlüktür Şiirin İmlediği." Yazko Edebiyat: 1, Kasım. - 1984 "Verili Toplumsal İlişkiler Ortamında Düşünür-Gezer Olarak Şair". Çağdaş Eleştiri: III, 2, Şubat, 11-19. - 1990a "Şairin Konumu". Milliyet: 20 Kasım. - 1990b "Söylen, Şiir ve Tarih". Milliyet: 21 Aralık. - 1991a "Şiirin Savunulması". Milliyet: 9 Şubat. - 1991b "Şiir Korkusu". Milliyet: 15 Mart. - 1992 Şair ile Kurtarıcı. İstanbul: Korsan Yayıncılık. - 1993a "Şiir, Anlam ve Güzellik". Milliyet: 13 Mart, 16. - 1993b "Yaşam ve Şiir". Milliyet: 17 Haziran, 16.
OZANSOY, Munis Faik 1980 "Şiir ve Tenkit". Hisar: XX, 194, Nisan, 3-4.
ÖNGÖREN, Ferit 1959 "Durgun Şiir". A Dergisi: II, 22/23, Kasım/Aralık, 5-8. - 1967a "İlkel Şiir". Soyut: 31, Kasım, 10-12.25. - 1967b "Yazılı Olmayan Şiir". Soyut: 32, Aralık, 19-21.
ÖNGÖREN, Veysel 1988 "Yalın İmgeye Dayalı Şiir". Yeni Düşün: 53, Ağustos, 55-59.
ÖZDEMİR, Emin 1983 "Şiirin Artalanı". Çağdaş Eleştiri: II, 9, Eylül.
ÖZEL, İsmet 1965 "İmge ve Açık Anlatımlı Şiir". Devinim 60: 1, Şubat, 3.8. - 1994 Şiir Okuma Kılavuzu. İstanbul: Oğlak Yayınları.
ÖZGENTÜRK, Işıl 1986 "Şiirle Sinemanın Apaçık Sevdası". Broy: 6, Nisan, 9-10.
ÖZGÜ, Melahat 1946 Şiir ve Musıki; Şiir ve Plastik Sanatlar; Sanatta Dünya Görüşü. Ankara: AÜDTCF Yayınları(Konferanslar Dizisi).
ÖZLÜ, Demir 1961a "Şiir Üstüne". Yeditepe: II, 41, 1/31 Mayıs, 4. - 1961b "Şiir Üstüne". Yeditepe: II, 42, 1/30 Haziran, 14.
ÖZMEL, İsmail 1986 "Şiir ve Kültür". Boğaziçi: 49, Temmuz/Ağustos, 55-56.
ÖZMEN, Kemal 1990 "Şair ve Gölgesi." Frankofoni: 2, 17-28.
ÖZÜNLÜ, Ünsal 1983 "Deyişbilimde Şiir İncelemeleri ve Dönüşümsel-Üretici Dilbilgisi". FDE: 11, Bahar, 44-53. - 1988 "Şiir Dilinde Sapmalar". Türk Dili: XLV, 368,Ağustos,77-85. - 1992 "Şiir Dilinin Bazı Ayrıcalıkları". Çağdaş Türk Dili: V, 50/51, Nisan/Mayıs, 36-42.
PAZ, Octavio 1981 "Şiir ve Tarih". Sanat Olayı: 8, Ağustos, 68-69.(Çeviren: Yusuf Atılgan). ???? Yay ve Lir 1: Şiir Nedir? - (1956) İstanbul: Armoni Yayınları. (Çeviren: Ömer Saruhanlıoğlu). - 1986 "Özetlemek Gerekirse". Broy: 4, Şubat, 18-19. (Çeviren: Cevat Çapan). - 1993 "Modernliğin Şiiri". Modern İnsan ve Edebiyat. İstanbul: Remzi Kitabevi, 37-74. (Çeviren: Turhan Ilgaz).
PERES, Yves Day Lewis 1969 "Şiirin Alfabesi 1". Yeni Edebiyat: I, 2, Aralık, 17. (Çeviren: Cemal Süreya). - 1970a "Şiirin Alfabesi 2". Yeni Edebiyat: I,3, Ocak, 10. (Çeviren: Cemal Süreya). - 1970b "Şiirin Alfabesi 3". Yeni Edebiyat: I, 4, Şubat. (Çeviren: Cemal Süreya). - 1970c "Şiirin Alfabesi 4". Yeni Edebiyat: I, 5, Mart, 17-19.(Çeviren: Cemal Süreya). - 1970d "Şiirin Alfabesi 5". Yeni Edebiyat: I, 6, Nisan, 13-14. (Çeviren: Cemal Süreya). - 1970e "Şiirin Alfabesi 6". Yeni Edebiyat: I, 7, Mayıs, 20-21. (Çeviren: Cemal Süreya). - 1970f "Şiirin Alfabesi 7". Yeni Edebiyat: I, 8, Haziran, 20-21. (Çeviren: Cemal Süreya). - 1985 "Şiir Neye Yarar?". Yarın: 51, Kasım, 22-23. (Çeviren: A.Tekin).
PERSE, Saint John 1960 "Ozanın İşi". Yeni Ufuklar: IX, 103/104, Aralık/Ocak(1961), 351-354.(Çeviren: Sabahattin Eyuboğlu). - 1961a "İsveç Söylevi". Türk Dili: X, 113, Şubat,323-325. (Çeviren: Tahsin Saraç). - 1961b "Şiir Üzerine".
Türk Dili: X, 113, Şubat, 326. (Çeviren: İlhan Berk). - 1961c "Usun Yarattığı Her Şeyde Önce Şiir Vardı". Türk Dili: X, 113, Şubat, 324. (Çeviren: Tahsin Saraç). - 1986 "Şiir Sanatına Uygun Ögeler". Broy: 9, Temmuz, 26-29. (Çeviren: Metin Cengiz).
PICON, Galton 1966 "Şiirin Durumu". Soyut: 13, Mayıs, 2. (Çeviren: ?).
POE, Edgar Allan 1961 "Şiirin İlkesi". Türk Dili: X, 113, Şubat, 274-278. (Çeviren: Fikret Kolverdi). - 1982 "Şiirin İlkesi". Çağdaş Eleştiri: I, 10, Aralık, 52-64. (Çeviren: Fikret Kolverdi).
POETHEN, Johannes 1961 "Şair-Şiir-Okuyucu". Türk Dili: X, 113, Şubat, 271-273. (Çeviren: Melahat Özgü).
RENZI, Lorenzo 1982 "Şiir Nasıl Okunur?" Çağdaş Eleştiri: I, 4, Haziran. (Çeviren:?).
REVERDY, Pierre 1982 "Şiirsel İşlev". Çağdaş Eleştiri: I, 8, Ekim, 16-20. (Çeviren: Adnan Benk).
RICHARDS, I. A. 1971 "Şiir ile İnanç". Türk Dili: XXIII, 234, 1 Mart, 614-618. (Çeviren: Taciser Ulaş).
RILKE, Rainer Maria 1961 "Şiir Nasıl Doğar?". Türk Dili: X, 113, Şubat, 265. (Çeviren: Suut Kemal Yetkin).
RODMAN, Selden 1969 "Modern Şiir". Yeni Dergi: V, 57, Haziran, 550-569. (Çeviren: Yurdanur Salman).
RYMKIEWICZ, Jaroslaw Marek 1968 "Şiir Nedir?". Cep Dergisi: II, 16, Şubat, 64-68. (Çeviren: Ender Gürol).
SAFA, Peyami 1951 "Şiir Üzerine Düşünceler". Türk Dili: I, 2, Kasım, 5-9.
SALİHOĞLU, Mehmet 1957 "Şiirde Moda ve Yenilik". Türk Dili: VI, 64, 1 Ocak, 224-225. - 1960 "Şiir Üzerine Birkaç Söz". Ilgaz: V, 60, 7. - 1961 "Şiir Üzerine Sözler". Varlık: XXIX, 564, 15 Aralık, 11. -1966 "Şiir Sanatı ve Ötesi". Ilgaz: V, 58, Temmuz, 6-7. - 1967 "Şiir Yazmak ya da Yazmamak". Ilgaz: VI, 65, 4-5 - 1972 "Şiir Üstüne". Türk Dili: XXVI, 250, Temmuz, 323-328. - 1974 "Deneme-Şiir Üstüne Birkaç Söz". Ankara Sanat: VIII, 93, Ocak, 13-14.27. - 1975 "Şiir Üstüne Bir Söyleşi". Türk Dili: XXIX, 280, Ocak, 38-42. - 1976 "Şiir ve Anlam". Türk Dili: XXXIV, 300, Eylül, 400-401. - 1982 "Şiirin Gücü ve Güçlüğü". Türk Dili: XLIV, 364, Nisan, 4-5. - 1984a "Şiir Dedikleri". Ankara Sanat: XVIII, 214, Şubat, 6-8. - 1984b "Şiirde Devrim ve Güzel". Ankara Sanat: XVIII, 215, Mart, 6-8.30. - 1989 "Şiir ve Saçma". Türk Dili Dergisi: II, 11, Mart/Nisan, 5-7.
SCHLEGEL, Friedrich 1961a "Evrensel Şiir". Türk Dili: X, 113, Şubat, 262. (Çeviren: Melahat Özgü). - 1961b "Şiir Üzerine". Türk Dili: X, 118, Temmuz, 680-681. (Çeviren: Melahat Özgü).
(SEBER), Cemal Süreya 1966 "Şiirin Çevrilmezliği Üzerine". Soyut: 9, Ocak, 1. - 1967 "Konuşma Dili ve Şiir". Papirüs: 19, Aralık, 1-2. -1969 "Şiir ve Devrim". Papirüs: 35, Mayıs, 5-8. - 1991 Şapkam Dolu Çiçekle. İstanbul: Yön Yayıncılık. - 1992a Aydınlık Yazıları- Paçal. İstanbul: Kaynak Yayınları. - 1992b Folklor Şiire Düşman. İstanbul: Can Yayınları. - 1992c Uzat Saçlarını Frigya. İstanbul: Yön Yayınları. - ???? Papirüs'ten Başyazılar. İstanbul: Cem Yayınevi.
SELDMAYR, Hans 1985 "Saf Şiir". Yönelişler: IV, 38, Şubat, 27-31. (Çeviren: S. Umran).
SERENGİL, Aziz Behiç 1945 "Şiir Üzerine". Varlık: XII, 280/281, 1/15 Mart, 619-621.
SEWELL, Arthur 1956 "Şiir ve Sentaks". AÜDTCF Dergisi: XIV, 3/4, Eylül/Aralık, 31-40. (Çeviren: Ahmet Edip Uysal).
SILAY, Celal 1957 "Şiirin Kurtarıcılığı". Çağrı: I, 3, Aralık, 2.15. - 1963 "Şiir Üstüne 1". Yeni İnsan: I, 12, Aralık, 14.
SITKI, Şahap 1991 "Şiir Üstüne". Türk Dili Dergisi: IV, 24, Mayıs/Haziran, 39-41.
SMREK, Jean 1970 "Şiir ve Çevirisi". Varlık: XXXVI, 751, Nisan, 23. (Çeviren: Nihal Önal).

(SOLOK), Cevdet Kudret 1962 "Şiir ile Musıki". Türk Dili: XI, 128, Mart, 667-668. - 1981 "Şiir Nedir, Ne Değildir?". Varlık: XLVIII, 886, Temmuz, 3. - 1991 "Şiir Nasıl Yazılır?" Kalemin Ucu. - İstanbul: Cem Yayınevi,15-19.
SORESCU, Marin 1967 "Şair ve Şiir Üstüne". Cep Dergisi: I, 11, Eylül, 9-13. (Çeviren: Berke Vardar).
SÖNMEZ, Tekin 1981 "Şiir Üstüne". Varlık: XLVIII, 886, Temmuz,16.
SPENDER, Stephen 1967 "Bir Şiirin Oluşumu". Yeni Dergi: 30, Mart, 178-193. (Çeviren: Yurdanur Salman). - 1971 "Genç Şair". Türk Dili: XXIII, 234, Mart, 632-637. (Çeviren: Nur Deriş).
STANKIEWICZ, Edward 1980 "Dilbilim ve Şiir Dilinin İncelenmesi". Türk Dili: XLI, 348, Aralık, 545-555. (Çeviren: Ahmet Kocaman).
STEINER, George 1981 "Şiir Çevirisi Üzerine". Yazko Çeviri: I, 1, Temmuz, 147-155. (Çeviren: Nihal Akbulut).
STEVENS, Wallace 1993 "Şiir ve Resim Arasındaki Bağıntılar". Sombahar: 20, Kasım-Aralık, 25-33. (Çeviren: Yasemin Kâhyaoğlu).
ŞAHAN, Halil 1974 "İşlevsel Açıdan Şiirin Özü ve Biçimi". Yeni Ufuklar: XXI, 248, Mayıs, 44-46.
ŞAHAN, Yakup 1988a "Şiir Çevirisi Üstüne Notlar 1: Sanat Yapıtının Dokunulmazlığı". Varlık: 966, 1 Mart, 12-13. - 1988b "Şiir Çevirisi Üstüne Notlar". Varlık: LV, 973, Ekim, 6-9.
ŞEHABETTİN, Cenap 1954 "Şair Kimdir?". İstanbul: I, 10, Ağustos, 45. - 1982 "Şair Nedir?". Çağdaş Eleştiri: VII, Eylül, 42-43.
ŞENER, Muhsin 1993 "Şiir Cümlesinin Kapıları Dövülüyor". Adam Sanat: 89, Nisan, 71-77.
TAFTALI, Oktay 1994 Anti-Postmodern Bakış: Şiirin Mikro-Estetik Eleştirisi. İstanbul: Ero Yayıncılık.
TANPINAR, Ahmet Hamdi 1943 "Şiir ve Rüya 1". Ülkü: V, 50, 3-4. - 1944 "Şiir ve Rüya 2". Ülkü: V, 57, 6-7. - 1992a "Şiir Hakkında 1-2". (1930) Edebiyat Üzerine Makaleler. İstanbul: Dergâh Yayınları. (3. Baskı): 13-20. - 1992b "Şiir ve Dünya Ölçüsü". (1947) Edebiyat Üzerine Makaleler.İstanbul: Dergâh Yayınları. (3. Baskı): 38-41.
TANYOL, Cahit 1956 "Müstehcenlik ve Şiir". Cumhuriyet: XXII, 5 Eylül, 2. - 1962 "Şair ve Şiir Üstüne". Yeditepe:
66, 1/15 Temmuz, 14-15. - 1963a "Şiir ve Düşünce". Yeni İnsan: I, 9, Eylül, 6.39. - 1963b "Şiir ve Gerçek". Yeni İnsan: I, 10, Ekim, 6. - 1963c "Şiir ve Gerçek". Yeni İnsan: II, 12, Aralık, 6-7.
TANYOL, Tuğrul 1985 Poetika: Şiir Sanatı Sorunları. İstanbul: Çizgi Yayıncılık. - 1987 "Şiir ve Müzik İlişkileri Üzerine Notlar". Broy: 18, Nisan, 29-31. - 1993 "Şairin Statüsü". Sombahar: 19, Eylül, 20-23.
TARANCI, Cahit Sıtkı 1956 "Şiir Üzerine Düşünceler". Varlık: XXIV, 442, 15 Kasım, 7.
TATE, Allen 1960 "Modern Şiir ve Gelenek Şiir". Maya: I, 2/3, Şubat/Mart, 5. (Çeviren: Hüseyin Cöntürk). - 1966 "Şair Kime Karşı Sorumludur? ". Yeni Dergi: II, 16, Ocak, 32-40. (Çeviren: İpek Tümerdem).
TECER, Ahmet Kutsi 1946 "Şiir Üzerine". Ülkü: IX, 107, 4.
TEMELKURAN, Ece 1994 " 'Nasıl Şair Olunur?' ve 'Nasıl Şair Kalınır Sorusuna Yanıt". Cumhuriyet: 1 Ağustos, 12.
TEOMAN, Sabahattin 1969 "Dilden Dile Şiir Çevrilebilir Mi?". Varlık: XXXVI, 739, 1 Nisan, 8-9. - 1971 "Şiir Üstüne Çeşitlemeler". Türk Dili: XXIV, 237, 1 Temmuz, 196-206.
THOMAS, Dylan 1966 "Şiir Sanatı Üzerine Notlar". Şiir Sanatı: 9, Temmuz, 2-5. (Çeviren: Murat Belge).
THOMSON, George 1982 "Şiir Sanatı". Folklora Doğru: V, 53, 5-32. (Çeviren: Celal Üster).- 1984 Şiir Sanatı. İstanbul: Üç Çiçek Yayınevi. (Çeviren: Cevat Çapan). - 1987 Marksizm ve Şiir. İstanbul: V Yayınları. (Çeviren: Cevat Çapan).
TİMUÇİN, Afşar 1965 "Şiirin Kaynakları". Şiir Sanatı: 1, Kasım, 4-5. - 1966a "Şiirin Kaynakları". Şiir Sanatı: 4, Şubat, 7-8. - 1966b "Şiir Eleştirileri". Şiir Sanatı: 9, Temmuz, 1-2. - 1970 "Şiir ve Serüven". Papirüs: 45, Nisan, 3-6.
TOMRİS, R. 1967 "500 Kelimeyle Şiir, 300 Kelimeyle Eleştiri". Papirüs: 10, Mart, 17-19.
TOPRAK, Ömer Faruk 1968 "Toplumsal Açıdan Şiire Bakmak". Yeditepe: XIX, 149, Eylül, 6. - 1969 "Şiirin İçeriği".
Yeditepe: XIX, 155, Mart, 8.12. TUNÇ, Mustafa Şekip - 1964 "Şiirin Sırrı". Yeni İnsan: II, 1, Ocak, 31. -1984 "Şiirin Yapısı". Türk Edebiyatı: 125, Mart, 93.
TURAL, Sadık Kemal 1983a "Şiirin Dünyasına Yaklaşmak". Konevi: I, 10, Temmuz, 20-22. - 1983b "Şiirin Dünyasına Yaklaşmak". Konevi: I, 12, Eylül, 8-10. - 1983c "Şiirin Dünyasına Yaklaşmak". Konevi: II, 13, Ekim, 5-9. - 1983d "Şiirin Dünyasına Yaklaşmak". Konevi: II, 15, Aralık, 10-15.
TURAN, Alptekin 1988 "Şiir ve Mitoloji". Hürriyet Gösteri: 88, Mart, 28-29.
TURAN, Güven 1979 "Şiir ve Yazı". Oluşum: XVII, 59, Mart, 7. - 1991 "Şiir Sonsuz Bir Ütopyadır". Varlık: 1004,1 Mayıs,15.
TURAN, Metin 1987a "Şiirde İç Ses Uyumu 1". İmece: II, 24, Şubat, 26-27. - 1987b "Şiirde İç Ses Uyumu 2".
İmece: III, 25, Mart, 16-18.
TÜMER, Gürhan 1988 "Şiirde Bilim, Bilimde Şiir". Adam Sanat: 30, Mayıs, 52-56.
TÜRKAY, Osman 1967 "Şiir Çevrilebilir Mi?". Yeditepe: XVIII, 132, Nisan, 6.12. - 1968a "Somut Şiir 1". Cep Dergisi: 20, Haziran, 37-44. - 1968b "Somut Şiir 2". Cep Dergisi: 21, Temmuz, 74-79.
UÇAROL, Tuncer 1970 "Şiir Başlıkları". Soyut: 28, Temmuz, 20-21. - 1986 "İyi Şiir Formülü: Y x (K-V)=İ ". Broy: 13, Kasım, 36-39.
UÇKAN, Hasan Vasfi 1967 "Şiir, Dil ve Eleştiri Üzerine". Şiir Sanatı: 18, Nisan, 21-24.
UĞURLU, Nurer 1986a "Tarih ve Şiir 1". Broy: 9, Temmuz, 7-9. 1986b "Tarih ve Şiir 2". Broy: 10, Ağustos, 6-9. - 1986c "Tarih ve Şiir 3". Broy: 11, Eylül, 11-14. - 1986d "Tarih ve Şiir 4" Broy: 12, Ekim, 22-26. - 1986e "Tarih ve Şiir 5". Broy: 13, Kasım, 15-21. - 1986f "Tarih ve Şiir 6". Broy: 14, Aralık, 19-23. - 1987a "Tarih ve Şiir 7". Broy: 15, Ocak, 17-22.44. - 1987b "Tarih ve Şiir 8". Broy: 16, Şubat, 21-25.46.
UMRAN, Sedat 1977 "Şiir Üzerine Şiirlemeler". Hisar: XVII, 166, Ekim, 23.
USMANBAŞ, İlhan 1987 "Şiir ve Müziğin Kan Bağı". Broy: 18, Nisan, 18-24.
ÜLKÜ, Verda 1994 "Şiir Üzerine Düşünmeler". Sombahar: 26, Kasım/Aralık, 48-54.
ÜNSAL, Metin 1982 "Şiir Ne Değil Ki?". Ankara Sanat: XVII, 182, Ekim, 23.
ÜNSAL, Sumru 1984 "Şiir ve Tercüme". Musıki ve Nota: II, 15, Mart, 37.
VALERY, Paul 1961 " 'Şiir'le Soyut Düşünce". Türk Dili: X, 113, Şubat, 312-314. (Çeviren: Orhan Gürsel). - 1990 "Şiir ve Soyut Düşünce". Metis Çeviri: 13, Güz, 76-82. (Çeviren: Necmiye Alpay).
VOLPE, Galvano Della 1971 "Şiirsel Söyleyiş ve Bilimsel Söyleyiş". Türk Dili: XXIII, 234, 1 Mart, 705-709. (Çeviren: Bedrettin Cömert).
WAHL, Jean 1961 "Şiir Üstüne Notlar". Türk Dili: X, 113, Şubat, 255. (Çeviren:Onat Kutlar). - 1962a "Şiir ve Metafizik". Türk Dili: XI, 129, Haziran, 711-715. (Çeviren: Mehmet Toprak). - 1962b "Şiir ve Metafizik". Türk Dili: XI, 130, Temmuz, 782-785. (Çeviren: Mehmet Toprak).
WEINHEBER, Josef 1961 "Şair ve Dil". Türk Dili: X, 118, Temmuz, 743-744. (Çeviren: Yaşar Önen).
WELLEK, René 1979 "Biçembilgisi, Şiir Sanatı ve Eleştiri". Türk Dili: XL, 339, Aralık, 338-347. (Çeviren: Ahmet Kocaman).
WHEELOCK, John Hall 1959 "Şiir Hakkında Düşünceler". Varlık: XXVI, 494, 15 Ocak, 11. (Çeviren: Ferhan Oğuzkan).
WORDSWORTH, William 1963 "Şiirsel Söyleyiş". Türk Dili: XII, 142, Temmuz, 643-644. (Çeviren: Memet Fuat).
YALÇIN, Alemdar 1984 "Şiir ve Tenkit". Töre: XIV, 157, Haziran, 31-32.
YALÇIN, Hüseyin Cahit 1982 "Estetiğe Dair: Şiir". Çağdaş Eleştiri: I, 8, Ekim, 42-43.
YALÇIN, Mehmet 1978 "Şiirde Dil Dizgesi". Oluşum: VIII, 50, Haziran, 15-17. - 1990 "Şiirin Yapısal ve İletişimsel Boyutları 4". Sombahar: 6, Temmuz-Ağustos. - 1991 Şiirin Ortak Paydası(Şiirbilime Giriş). Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları.
YAVUZ, Hilmi 1980 "Şiir Yapılır Mı?". Eleştiri: 10. - 1991 Dilin Dili. İstanbul: Arma Yayınları.
YAZICI, Olcay 1985 "Şiir: Sonsuz Yorumlanan Söz". Boğaziçi: 37, Temmuz, 40-41.
YEATS, W.B. 1985 "Şiir Sanatında Sembolizm". Broy: 2, Aralık, 18-21. (Çeviren: Tülin Yılmaz).
YENİŞEHİRLİOĞLU, Şahin 1977 "Şiir Yazmak, Şair Olmak". Oluşum: I, 42/43, Ekim/Kasım, 9-10.
YETKİN, Suut Kemal 1952 "Şiir Var, Şair Yok". Türk Dili: I, 5, Şubat, 249-255. - 1955 "Şiir Tercümeleri".
Varlık: XXI, 418, Mayıs, 4. 1969 Şiir Üzerine Düşünceler. İstanbul: Varlık Yayınları. - 1973 "Şair ve Sözcükler".
Varlık: 796, Aralık, 4.
YİĞİT, Fatih 1979 "Şiir Üzerine Düşünceler". İlim, Kültür ve Sanatta Gerçek: II, 13, Temmuz, 17-21.
YÜCE, Ali 1976 Şiirin Dili, Yapısı, İşlevi. ?
YÜCEL, Tahsin 1968 "Şiir ve Yorum". Varlık: 718, Mayıs, 3-4.
ZAT, Erdir 1986 "Müzik-Şiir İlişkisi Üzerine Saptamalar". Broy: 11, Eylül, 34-37.
ZEKÁ, Necmi 1986 "Şiirin Sesi Soluğu". Adam Sanat: 2, Ocak, 22-28. (Çeviren: Cevat Çapan).
ZOLKOVSKİ, Alexandre 1987 "Şiir". Adam Sanat: 19, Haziran, 45-56. (Çeviren: Ülker İnce).