Reklam
Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Türkçenin dünya dillerine etkisi

  TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİNE ETKİSİ

  Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ

  Öğrenme ve öğretmeler sürecinin bir sonucu olan bu diller arası alışverişler, o dillerin konuşurlarının
  türlü düzlemlerdeki karşılıklı ilişkilerinden ortaya çıkar. Dillerin dünya üzerinde kapladığı coğrafya ile bu coğrafyada yaşayanların ilişkiler süreci, yani tarih, bu konunun ana eksenleridir; çünkü her kişi ya da topluluk, kendisininkinden farklı coğrafyalarda yaşayan ve farklı bilgilendirme yollarından geçmiş başka kişi ya da topluluklardan yeni şeyler öğrenir ve öğrendiklerinin adını da kendi diline taşır.

  Bilgilenme, bir toplumun kendi yapıp etmeleri kadar

  başka toplumlardan öğrendikleri veya

  öğrenebildiklerine de bağlıdır. Günümüz insanının

  bilgilerinin büyük kısmı, içinde yaşadığı toplumdan

  çok, başka toplumlara aittir. Çağımız insanının birden

  fazla yabancı dile gerek duyması da bu yüzdendir. Eski

  devirlerde göçler, savaşlar, ticaret kervanları ve din

  yayıcılarıyla taşınabilen bilgiler, bugün, çok kısa

  bir sürede dünyanın her yerine ulaşabilmektedir.

  Küreselleşmeyi bu anlamda, tekniğin dünyayı küçültmesi

  anlamında anlamak gerekmektedir. Eski devirlerde

  yalnızca yöneticilerini eğiten halklar, tek tanrılı

  dinlerle birlikte eğitim-öğretim hizmetinin

  demokratikleşmesiyle, cami avlularındaki medreseler

  ile kilise avlularındaki manastırların bu

  demokratikleşmenin başlangıç noktalarını

  oluşturmasıyla hız kazanan bilgi birikimi, daha bu

  çağlarda ulusal sınırlara sığmaz olmuştu. Dillerin

  yazı ve ses kayıt cihazlarıyla kolayca başka yer ve

  zamanlara taşınabilmesi, dünyayı, ‘çok gezenin çok

  bildiği bir dünya’ olmaktan çıkarıp, ‘çok okuyan veya

  çok dinleyenin çok bildiği bir dünya’ haline

  getirmesi, bilgi birikiminin ve ulaşılan yeni

  bilgilerin çok kısa bir sürede dünyayı kuşatabilmesi,

  küreselleşmenin anlamı olmuştur.

  Topluluklar arasındaki tarih ve coğrafya farklılığına

  doğru orantılı olarak bağlı olan bu almalar, binlerce

  yıl önce başladığı kabul edilen, henüz tamamlanmamış

  ve hiç bir zaman da sona ermeyecek olan bir süreci,

  “dil ailelerinin oluşma süreci”ni temsil ederler. Arka

  planında, yakın zamana kadar bir hanedanlar tarihi

  olan dünya tarihinin kavim bölünme ve birleşmelerinin

  yattığı bu toplumlar arası ilişkiler süreci, yerli

  yersiz, gönüllü gönülsüz, haklı haksız dil bölünme ve

  birleşmeleri yaratır; her dil, bir başka dilden şu

  veya bu ölçüde etkilenerek, tarih dediğimiz bu süreç,

  böylece sürüp gider. Tarihçilerin en güvenilir

  kaynakları olarak dil verileri, bize, tarihin bir

  savaşlar tarihinden ibaret olmadığını, savaşların

  birkaç saatlik, birkaç günlük işler olduğunu, asıl

  tarihin, savaşlar da dahil, bir ilişkiler tarihi, bir

  öğrenmeler ve öğretmeler süreci olduğunu

  göstermektedir.

  Türkçe, bugün yaşayan dillerin en yaşlılarından

  biridir ve bu tarih derinliği yanında mekanca da geniş

  bir coğrafyaya sahiptir. Türkçenin konuşucuları, bu

  geniş tarih ve coğrafya diliminde birçok devlet

  kurmuşlar, komşuluklarında yer alan kavimlerden birçok

  bilgi öğrenmişler ve komşularına da birçok bilgi

  öğretmişlerdir. Dolayısıyla, Türklerin komşularına

  öğrettikleri ile komşularından öğrendikleri bilgilerin

  adları, Türkçe ile ona komşu olarak yaşayan başka

  diller arasında, oldukça zengin bir söz alış verişine

  yol açmıştır.

  Öğrenme ve öğretmeler sürecinin bir sonucu olan bu

  diller arası alışverişler, Türkçe kadar komşusu

  ulusların dillerini de ilgilendiren bir konudur.

  Türkçe ve komşu diller konusunda, bugüne kadar yüzün

  üzerinde kitap ve on binin üzerinde makalenin

  yazılması, Türkçenin tarihçe derinliği ve coğrafyaca

  genişliğinin bir sonucudur. Sayıları böylesine kabarık

  olan bu kitap ve makaleler içinde, türkologlara ait

  olanlar, pek sınırlı sayıdadır; çünkü dediğimiz gibi,

  bu konu, türkologlar kadar sinolog, hungarolog,

  islavist, arabist, vb. araştırmacıları da

  ilgilendirmektedir.

  “İlk çağlardan beri, gerek Avrupa gerekse Asya’daki

  tarım kuşağında yaşayan ülkelerin tarih kayıtlarında

  geçen ve hep kuzeyden geldiği söylenen kavimler

  arasında değişik adlarla da olsa yer alan Türkler,

  tarihin bildiği kadarıyla, sadece bozkır kuşağının tek

  hakimi olmakla kalmamışlar, aynı zamanda, Çin, Kuzey

  Hindistan ve Ortadoğu’yu içine alan tarım kuşağını da

  yurt edinmişlerdi. Bu sebeple de bugün, nüfus

  yoğunluğu Türkistan, Hazar çevresi ve Anadolu

  ekseninde olmak üzere yaklaşık 6-7 milyon

  kilometrekareyi kaplayan Türk dili, tarih içinde,

  Sibirya’dan Doğu Avrupa’ya, Orta Asya’dan Orta

  Akdeniz’e kadar yaklaşık 11 milyon kilometrekarelik

  bir coğrafyaya yayılmıştır” .

  Bu yazımızda, Türklerin ve dolayısıyla Türkçenin bu

  geniş coğrafyasında yaşanmış ve yaşanmakta olan

  komşuluk ilişkilerine bağlı olarak, Çince, Farsça,

  Urduca, Arapça, Rusça, Ukranca, Ermenice, Macarca,

  Fince, Romence, Bulgarca, Sırp-Hırvatça, Çekçe,

  İtalyanca, Arnavutça, Yunanca, Lehçe, Fransızca,

  Almanca, İngilizce vs. gibi dillerle Türkçenin

  ilişkilerinden söz edeceğiz”

  Türkçe ile komşu diller arasındaki alış verişler,

  Türkler ile komşu uluslar arasındaki bilgi

  alışverişini gösterir. Komşulardan birinin diğerinden

  öğrendiği her bilgi, genellikle, komşunun dilindeki

  adıyla tanındı. Kısacası, Türkçe ile Türkçeye komşu

  olarak yaşamış ve yaşamakta olan diller arası

  ilişkilerin tespiti demek, bir ölçüde, Türklerle

  komşuları arasındaki ilişkilerin tespiti, Türklerin

  komşularına öğrettikleri ile komşularının Türklere

  öğrettiklerinin belirlenmesi demektir.

  Şimdi Türkçenin komşularıyla ilişkilerini ve bu

  ilişkiler konusunda yapılan çalışmaları kısaca gözden

  geçirelim. Bilindiği gibi özel adların her türü, tarih

  ve coğrafyanın, yani ansiklopedilerin malı olan dil

  birimleridir ve anlam boşalmasına uğradıkları için dil

  ve düşünce dünyasının üyeleri olmaktan uzaktırlar.

  Biz, burada, Türkçenin derin tarih ve geniş

  coğrafyasından miras kalan her türlü özel adı bir

  kıyıya bırakarak, Türkçe ile komşu diller arasında,

  birinden diğerine bilgi taşımış, gittiği dilin anlam

  örgüsünde kendisine yer bulmuş sözlük birimlerinden

  söz edeceğiz. ve Türkçenin bu dillerle olan gramer

  ilişkilerinden, bu konularda yapılmış çalışmalardan

  söz edeceğiz.

  1. Türkçe-Çince İlişkileri

  Bugünden binlerce yıl öncelere uzanan Türk-Çin

  ilişkilerinin ilk devirleri tamamen karanlıktır. Çin

  kaynaklarında “sien-pi, tu-yü hun, hiung-nu, ti, tik,

  tinglin, t'ie-le” gibi adlarla zikredilen kuzey

  kavimlerinin Türklüklerini tarihçiler

  tartışadursunlar, Türkçede, “Türk” adının ilk defa

  kullanıldığı Kök Türkler devrinden günümüze kadar

  süren Türk-Çin ilişkilerinin bile hayli derin olduğu

  bilinmektedir. Ticaretten savaşa, aynı devletin

  vatandaşlığından dindaşlığa kadar her türlü komşuluk

  ilişkilerini yaşamış olan bu iki ulus, günümüz

  dünyasının en eski komşularıdır. Çağlar boyu süren bu

  komşuluk, bu iç içelik, mutlaka, bu ulusların

  dillerine de yansımıştır.

  Türkçe ve diğer Altay dilleri ile Çince üzerindeki

  çalışmalar, bugün için çok yetersizdir. Henüz Altay

  dillerinin ve Çincenin tarihî sözlükleri hazırlanmamış

  ve bütün bu dillerdeki kelime kök ve aileleri tespit

  edilmemiştir. Dolayısıyla, bugün, ancak Çin

  kaynaklarında geçen "Çin transkripsiyonlu Türkçe

  kelimeler"den bahsedebiliyoruz veya Türkçede ailesini

  yahut Altay dillerindeki paralellerini tespit

  edemediğimiz herhangi bir kelimeyi Çince (veya Farsça,

  Tohorca, Sanskritçe, Tibetçe, vs.) kabul etmekten daha

  ileri bir çalışma yapamıyoruz.

  Çinliler, şu anki bilgilerimize göre, Türklerden çok

  daha önce yazıyı kullanmağa başlamışlardır. Onların

  bilhassa Türkçenin yazıya geçirilmiş en eski

  örneklerinin bulunduğu 8. yüzyıldan daha önceki yazılı

  eserleri, Türkçeye ve diğer Altay dillerine ait

  değerli bir malzeme yığınını barındırırlar. Şimdiye

  kadar değerlendirilemeyen bu malzeme, 8. yüzyıl öncesi

  Türk tarihi ve Türk dili tarihi açısından çok

  önemlidir; fakat bu malzeme yığınının

  değerlendirilmesi güçlüklerle doludur. Bu güçlükler,

  1941'de, L. Ligeti'nin “Çin Transkripsiyonlu Barbar

  Glosarları Meselesi” adlı yazısında ele alınmıştır.

  Ligeti, bu yazısında, sinologların Altay dillerinin

  meseleleriyle ilgilenmediklerinden, Altay dillerini

  bilenlerin ve bu yolda araştırma yapanların da

  Çincenin bilmeceleri karşısında kılavuzsuz

  çırpındıklarından şikayet eder. Bunlara ek olarak,

  Çincenin tarihinde (bilhassa kelime sonu seslerinde)

  hem ses hem imlâ bakımından büyük değişiklikler

  olduğunu vurgulayıp Türkçe-Çince ilişkisini

  araştırmada yardımlarına muhtaç olduğumuz Çin

  transkripsiyonlu metinlerin çözümü ile uğraşacakların

  Çin ve Altay dillerinin tarihlerini bilmeleri

  gerektiğini belirtir.

  Ligeti, adı geçen yazısında, Türkçedeki Çince veya

  Çincedeki Türkçe unsurlar yerine, ancak "Çin

  Transkripsiyonlu Türkçe kelimeler" üzerinde durmuştur.

  Bu konuyla Ligeti'den önce birkaç bilgin daha

  uğraşmış; fakat Altay dillerini de bilen ve bu yolda

  en çok çalışan o olmuştur. Tekrar edelim: Bu

  çalışmalarda söz konusu edilen şey, bu dillerin

  birbirlerinden aldıkları unsurlardan çok, Çin

  yazısıyla yazılmış Türkçe kelime ve metinler olmuştur.

  Ne yazık ki bu konuda da fazla bir yol alınmış

  değildir. Bu çalışmalar, daha, Çin transkripsiyonlu

  Türkçe kelimelerin aslî şekillerinin tespitini

  sağlayacak seviyeye ulaşmamıştır. Nitekim Çincenin ve

  Türkçenin tarihî gelişmelerini çok iyi bilen ve

  Karlgren'in sözlüğünü kullanan bazı türkologlar

  tarafından bu konuda yapılan yanlışları düzeltmeğe

  çalışan Ligeti bile Hunların meşhur hükümdarının adını

  Bagator yerine hep Çin transkripsiyonuna bağlı

  kalarak Mao-tun şeklinde kaydetmiştir. Aslında,

  Ligeti'den önce başlayan bu yanlış değerlendirme,

  "bagator < Moğ. baga 'küçük,~Tü. baga 'genç'

  Moğ.~ufak ; az' + Tü. tor 'kale; kale beyi'

  kur-a 'kale, şehir'" adı yerine Mao-tun şeklinde aslî

  olmayan bir şahıs adının literatüre girmesine, bizde

  de Mete gibi bir hayalet sözün doğmasına yol

  ~açmıştır. Yapısı son derece açık olan ve tor

  or (~çor-a, > kurgan~Mac. úr “bey”)

  gibi dal kökleri bulunan bu kelimeyi G. Clauson'un

  alıntı kelime olarak değerlendirmesini ise anlamak

  mümkün değildir.  1.1. Türkçedeki Çince Unsurlar:

  Türkçedeki Çince unsurlar üzerinde henüz monografik

  bir çalışma yapılmamıştır. Bu yolda şimdiye kadar

  yapılan tek şey, Çin yazısıyla yazılı Türkçe kelime ve

  cümleler, şahıs ve yer adları, kısacası Çin

  harfleriyle transkripsiyonlanmış Türkçe ile ilgilenmek

  olmuştur. Türkçeye geçmiş, herhangi bir bölgede,

  herhangi bir devirde Türkçenin malı olmuş, Türk

  düşüncesinin yapı taşlarından biri haline gelmiş Çince

  unsurlar, bilimin ölçüleri içinde araştırılmamıştır.

  Bu konuda elimizde bulunan, ancak, çeşitli sözlük

  yazarlarının Türkçedeki varlığını açıklayamadıkları

  bazı kelimeleri özel bir çaba harcamaksızın Çinceye

  yakıştırmalarından ibarettir. Meselâ, M. Räsänen,

  sözlüğünde 147 kelimeyi Çince kaynaklı göstermiştir;

  fakat ne bu sözlükte Çince asıllı gösterilen

  kelimelerin hepsinin Çince oldukları, ne de bu 147

  sayısı kesindir. Ahmet Caferoğlu’nun Eski Uygur

  Sözlüğü’nde ise Çince kaynaklı gösterilen 70 söz

  vardır . Çinlilerin, Türklerin en az iki bin yıllık

  komşuları olduklarını düşünürsek, bu sayının daha da

  arttırılma imkanı kendiliğinden doğar. Hatta söz

  almanın ötesinde, söz dizimi düzleminde gerçekleşmiş

  etkileşmelerden bile şüphelenmemiz gerekmektedir.

  Türkçe ile Farsça, Rusça, Bulgarca ve bütün Balkan

  dilleri arasındaki ilişkiye benzer veya ondan da güçlü

  ve köklü bir ilişki gerçekleşmiş olmalıdır. Bilindiği

  gibi, Türkçeyi gözardı ederek, bu dillerin ne

  sözlükleri ne de gramerleri yazılabilir. Çince için

  de durum pek farklı olmasa gerektir; nitekim Çince,

  bugün çok heceli dillere oldukça yaklaşmıştır.

  Yeni devirlerin Çincesinden Türkçeye geçmiş unsurları

  işleyen bir çalışma, 1970 yılında, Moskova'da

  yayımlandı. Tabiî ki diller arasındaki alıntıların

  tespiti, yazının yaygınlık kazandığı yeni devirler söz

  konusu olduğunda, eski devirlerle kıyaslanamayacak

  kadar kolaydır. Nitekim daha ilk çalışma olmasına

  rağmen, bugünkü Uygur Türklerinin dilinde 1873 Çince

  kelime ve şekil tespit edilmiştir. Bu çalışma,

  dediğimiz gibi Moskova'da, 1970 yılında Rahimoviç

  tarafından “Çağdaş Uygur Dilinin Çince Unsurları”

  adıyla yayımlandı.  1.2. Çincedeki Türkçe Unsurlar:

  ‘Çincedeki Türkçe unsurlar’ sözü bile, zor

  söylenebilecek bir sözdür. Böyle bir şeyden söz etmek

  bile, açıklayamadıkları her sözü Çinceden alınmış bir

  söz gibi sunmağa çalışan ve Çince bilmedikleri halde,

  bu işten büyük bir zevk alan meslektaşlarımızı çileden

  çıkaracaktır . Bu meslektaşlarımızın Çince kaynaklı

  ilan ettikleri sözleri, “Çağdaş Çincenin Sözlüğü” ile

  Liu Zhengyan, Gao Mingkai, Mai Yongqian, Shi Youwei

  gibi Çinli dilciler tarafından hazırlanan ve

  varyantlarıyla birlikte, çeşitli dillerden Çinceye

  giren 10,000 kelimelik "Çincedeki Alıntılar Sözlüğü"

  adlı eserlerin Türkçe kaynaklı göstermeleri, oldukça

  düşündürücüdür. Bunun, tabii ki bazı sebepleri vardır.

  Bu sebeplerin en önemlisi, elimizdeki yazılı en eski

  Türkçe belge ile Çinçenin ilk yazıya geçirildiği devir

  arasında bin yıllık bir sürenin bulunuşudur. Bir başka

  sebep, yazının dilden daha elle tutulur bir yapı

  olarak dilin yerini almasıdır.

  Eski dilleri bugün için ancak yazı ile izleyebiliyor

  olsak da, etimoloji çalışmaları yapanların elinde,

  köklerin dal biçimleri, eski bilgi-yeni bilgi

  ilişkisine dayalı anlam örgüsü, vb. başka belgeler de

  vardır . Bu belgeler, en az yazılı belgeler kadar

  güvenilir kaynaklardır. Burada iki konu bilhassa çok

  önemlidir. Birinci konu, dillerin ses yapıları ve

  bugünkü türetme mekanizmalarını geliştirmeden önceki

  yeni bilgileri adlandırma yoludur. Diller, kendilerini

  sınıflandırmada bir ölçek olarak kullandığımız bugünkü

  türetme mekanizmalarını geliştirmeden önce, yeni

  bilgileri, değişik ses farlılıklarıyla oluşmuş dal

  köklerle adlandırmışlardır ve bu kök dallanması,

  dillerin yazı ile buluşmasından çok önce

  gerçekleşmiştir . İkinci konu ise, dillerin anlam

  yapılarıdır. Burada mutlaka önceki ve sonraki bilgi

  ilişkisi aranmalıdır. İnsan zihninde bir önceki bilgi

  ile ilişkilendirilmemiş hiçbir yeni bilgi olamaz; her

  yeni bilgi, önceki bilgilerimizden birinin komşusudur.

  Bir dilin belli bir zaman ve mekan diliminde kurulan

  bu ilişki, bir başka yer ve zaman diliminde kurulmamış

  veya unutulmuş olabileceği için, tarihi boyunca

  dillerdeki ses ve anlam değişmelerini incelemeyi ana

  görevi edinmiş olan dilcilik, eş zamanlı ve eş mekanlı

  çalışmalara gerek duymaktadır. Bilindiği gibi diller

  biçim ve anlam yapılarından oluşmaktadır ve her iki

  yapı da değişkendir. Bireysel olan ses yapıları, anlam

  yapılarına göre çok hızlı bir değişkenlik içindedir.

  Gerek dal köklerin yaşama alanı bulabilmeleri, gerek

  bütün dillerde ortak olan düzensiz ses değiştirme

  yollarıyla ortaya çıkan biçimler ve gerekse türetme

  mekanizmalarının çalıştırılmasıyla, yani düzenli ses

  değiştirme yollarıyla elde edilen yeni biçimler, anlam

  dallanmalarının bir sonucudur. Bütünüyle sosyal olan

  dillerin anlam yapıları, yani önceki ve sonraki

  bilgilerden oluşan anlam örgüleri veya ‘dil içi dünya

  görüşleri’, etimoloji çalışmalarının en sağlam

  belgeleridir ve etimoloji çalışmalarının ana amacı da,

  dillerde ortak olan düzenli ve düzensiz türetmeleri

  izlemek değil, dillerdeki eski-yeni bilgi ilişkilerini

  araştırmak, bu ilişkilere dayanarak o dilleri

  konuşanların bilgilenme yollarını birleştirebilmek,

  zihin haritasını çizebilmektir.

  Yukarıda, ses değişmelerinin ve ses olaylarının,

  genellikle, bütün dillerde ortak olduğunu, anlam

  değişmelerinde, birinci-ikinci anlam, yani önceki ve

  sonraki bilgi ilişkilerinde büyük farklılıkların

  yaşandığını söylemiştik. Bu farklılıklara rağmen,

  çeşitli dillerdeki birinci anlam-ikinci anlam, yani

  önceki ve sonraki bilgi ilişkisinin zaman zaman

  çakıştığını hayretle görürüz. Bu durum, dillerin

  ortaya çıkışları konusunda veya bilhassa onların

  yazının birleştirici ve tutucu işlevinden

  yararlanamadıkları sözlü devirlerinde olup bitenleri,

  bu yazı öncesi devir insanlarının dil ve düşünce

  dünyasını yakalamakta, etimoloji çalışmalarına büyük

  ip uçları sunar .

  Böyle yapmazsak, dil ile yazının buluşmasının insan

  dilinin oluşum süreci içinde oldukça yeni bir olay

  olduğu ve diller yazı ile buluştuklarında, kök dal

  biçimlerinin çoktan oluşup komşu bilgileri

  adlandırmada kullanıldıklarını göremezsek, yubu-n-

  ~ çim- ~ çubuk ~ çub ~

  suvar-, vb. sözlere rağmen ‘su (~çimgen <sub)

  sözü Çincedir’ diye veya Türkçe konuşan insanların,

  yazı yazma bilgisini “yontmak, kazmak, kazımak”

  bilgisine dayanarak adlandırdıklarını gözardı edersek,

  yani Türkçe konuşanların eski bilgi-yeni bilgi

  yar-~ilişkisini görmezlikten gelirsek, yaz-

  ~ yır ~ kaz- ~ çız- ~

  ~yır(t)- yara, vb. ilişkisini ihmal edersek,

  biti- ilişkisini görmezsek, ‘biti-~bıç-/biç-

  fiili Çince piet’ten gelir’ diye yüz yıldır süren ve

  bestesiyle güftesi birbirini tutmayan şarkıları söyler

  dururuz.

  Orkon âbidelerindeki gelişmiş alfabeye, sistemli ve

  pek ekonomik imlâya bakarak, Türkçenin çok eski bir

  yazı geleneğine sahip olduğunu, 8. yüzyıldan en az bin

  yıl önceden beri yazılmakta olduğunu düşünebilir veya

  Aurel Stein'in ifadesiyle 'kumlara gömülü şehirler'de

  eski Türk kültürünü araştırmak için bir türlü

  başlatılmayan kazılara ümit bağlayabiliriz; fakat

  eldeki dil malzemesini dikkatlice değerlendirerek bu

  yorumların veya yeni yapılacak keşiflerin sonuçlarını

  beklemeden de bazı hükümlere ulaşabiliriz: Biz,

  Orkon'da, bir kavim diliyle, yani bir 'kök dil' bir

  'kök Türkçe' ile değil, şiveler ve akraba diller arası

  iç alıntılar ile beslenmiş, az da olsa, yabancı

  komşularından aldıklarıyla zenginleşmiş bir

  imparatorluk diliyle, bir kültür diliyle karşılaşırız.

  Kök Türk İmparatorluğunun dilinin bir imparatorluk

  dili olarak Osmanlıcadan veya İngilizceden farkı,

  birliğe iştirak eden kavimlerin, aynı dilin, yani Eski

  Türkçenin değişik şivelerini konuşanlardan veya bu

  dilin akrabası olan dilleri konuşanlardan oluşmasıdır.

  Kısacası, Çincedeki Türkçe unsurlar sözü, kolayca

  söylenebilen bir söz değildir. Yukarıda da söylendiği

  gibi Çincede Türkçe unsurların bulunabileceği bir çok

  araştırmacı tarafından düşünülmemiştir. Bir taraftan

  da yakın zamana kadar, hem Çinceyi hem Türkçeyi bilen

  Çince veya Türkçe bilginlerinin yetişmemiş olması, bu

  konudaki araştırmaların Paul Peliot ve öğrencisi

  Lajos Ligeti’nin ulaştıkları noktada kalmasına yol

  açmıştır.

  Son yıllarda yayımlanan Çağdaş Çincenin Sözlüğünün ve

  Çincedeki Yabancı Sözler Sözlüğünün taranması bile,

  oldukça ilgi çekici sonuçlar doğurmuştur. Bir Uygur

  Türkü olan Alimcan İnayet, sağlam bir Çince ve Türkçe

  bilgisine sahip olmanın verdiği ehliyetle, bu

  sözlükleri taradığında ilgi çekici sonuçlara ulaşmış

  ve Çincede 307 Türkçe söz olduğunu tespit etmiştir .

  2. Türkçe-Farsça İlişkileri

  Asya ve Avrasya'nın bilinen en eski kavimleri olan ve

  İranî olup olmadıkları halâ tartışılan Kimmerler (M.Ö.

  12.-8. yy.) ve İskitler (M.Ö. 8.-3. yy.) istisna

  tutulursa, bildiğimiz ilk Türk-İranî kavim ilişkisi,

  Hunlar ile Alanlar arasında M.S. 370'lerde olmuştur.

  Bu tarihlerde doğu-batı yönündeki bir Hun akını, Orta

  Asya steplerindeki İranî kavimlerin hakimiyetine

  günümüze kadar son verdi. Daha sonra tarih sahnesine

  çıkan ne Partuşlar, ne Soğdlar, ne de Sâsânîler, Asya

  steplerinde söz sahibi olabildiler.

  Çinlilerden sonra en eski komşuluğumuz İranlılarla

  olmuştur. Sâsânîlerden yirminci yüzyılın ikinci

  çeyreğine kadar İran'ın dâimâ bir Türk devleti

  tarafından yönetildiğini ve bugünkü devletin sınırları

  içinde yaşayan halkın yarıdan çoğunun Türk olduğunu

  düşünürsek, bu ilişkinin sadece çok uzun değil, aynı

  zamanda çok derin bir ilişki olduğunu anlarız. Hele

  son bin yılda Türklük dünyasının ortasında kalan

  İranlılar ile Türkler, bu uzun komşuluk ilişkisi

  sırasında birbirlerinden pek çok şey öğrenmişlerdir.

  Ankara’da, 1995 yılında yapılan bir yayın, bu

  ortaklaşalığın bugün bile sürdüğünü göstermektedir. A.

  Dilberipur’un “Türkçe-Farsça Ortak Kelimeler Sözlüğü”,

  bize, bugünkü Fars ve Türk dilleri sözlüklerinin 7.000

  sözünün ortak olduğunu göstermektedir  2.1. Türkçedeki Farsça Unsurlar:

  Sâsânîlerin sonuna kadar sürdüğü kabul edilen Eski ve

  Orta Farsça ile Sanskritçe, Tohorca, Soğdca gibi diğer

  Hint-Avrupa dillerinden Türkçeye geçen unsurlar

  konusu, hemen hemen, Türkçe-Çince ilişkileri kadar zor

  ve çetin bir konudur.

  Türkçe ve Altayca çalışmalarının yetersizliği

  yüzünden, bugün, bu dillerde ailesi ilk anda göze

  çarpmayan kelimeleri, bu Hint-Avrupa dillerinden

  birine mal etmek moda haline gelmiştir. Bu moda,

  tabii olarak, zaman zaman tenkitlere uğramaktadır.

  Hattâ bu modaya çok uyanlardan bile zaman zaman bu tür

  tenkitler yükselmektedir. .

  Farsçadan Türkçeye geçmiş unsurlar konusunda bugüne

  kadar epeyce çalışma yapılmıştır. Türk ve Fars

  toplumları arasında sanıldığından daha kuvvetli bir iç

  içelik, dolayısıyla da bu diller arasında daha geniş

  çaplı bir alış-veriş söz konusu olmalıdır. Bu konuda

  sözlük yazarlarının çok kısa sürede koydukları

  teşhisleri, sözlüklerinin madde başlarında

  işaretlemeleri dışında, komşu dillerdeki Türkçe

  alıntılar üzerine yapılan çalışmalarda, Türkçe

  aracılığıyla bu dillere geçmiş Farsça sözler

  gösterilmiş, yani Türkçeden alınan bu sözlerin ilk

  kaynaklarının Farsça olduğu işaretlenmiştir.

  Türkçedeki Farsça unsurları başlı başına bir konu

  olarak ele alan incelemeleri ise, geçtiğimiz günlerde

  kaybettiğimiz türkolog Andreas Tietze başlatmıştır .

  Bu çalışmada, Farsçadan Türkçeye geçmiş 136 söz

  incelenmiştir. Bu konudaki son çalışmaları Stanislaw

  Stachowski yapmış, 1972-1979 yıllarında yedi bölüm

  halinde yayımladığı çalışmalarını, daha sonra kitaba

  dönüştürmüştür . Bu çalışmada Farsçadan Türkçeye

  geçmiş 686 söz incelenmiştir.  2.2. Farsçadaki Türkçe Unsurlar:

  M. Fuad Köprülü, 1938'deki Şarkiyatçılar kongresine

  sunduğu bildiride bu konunun önemini vurgulamış ve 280

  sözü liste halinde örnek olarak vermiştir. Bundan

  çeyrek yüz yıl sonra da bu konu geniş ve ayrıntılı bir

  şekilde Gerhard Doerfer tarafından incelenmiş ve "Yeni

  Farsçada Türkçe ve Moğolca Unsurlar" adıyla

  yayımlanmıştır. Bu eserde Türkçeden Farsçaya geçtiği

  müzakere edilen 2545 Türkçe ve Moğolca söz yer

  almaktadır.

  Bu kabarık sayıya bakarak Farsçadaki Türkçe unsurların

  belirlenmesinin sona erdiği düşünülmemelidir. Bugün

  Farsçada kullanılan ve Türkçe oldukları açık olan pek

  çok söz, bu eserde yer almamaktadır. G. Doerfer'in

  emek mahsulü bu eseri hakkında iki hususu belirtmek

  gerekir. Birincisi, araştırmacının Türkçe oldukları

  son derece açık olan bazı kelimeleri tereddütle

  karşılamış olması, hattâ bu kelimeleri başka dillere

  ait göstermesidir. Meselâ o, birçok tarih yazarının

  Türkçeliğini kabul etmedikleri, al ~ yal değişmesinin

  henüz inandırıcı şekilde açıklanmadığı ve kelimenin

  bilhassa İran’la sınırı olan Türk illerinde yaşadığı

  gibi hafif gerekçelerle Farsçada da kullanılmakta olan

  alev kelimesinin Türkçe olmadığını ileri sürer.

  Aslında, Fars. alav <Tü. alev 'alev' kelimesi, sadece

  Türkçenin bir kelimesi değil, diğer Altay dillerinde,

  hattâ Ural dillerinde de ortak olan bir kelime

  alış-~ailesinin üyesidir: Tü. alap 'alev'

  ~ yalap 'alev' ~'tutuşmak; alışmak'

  ~ yalın 'alev' ~yalabı- 'alevlenmek'

  yalaz 'yalaz,~yal- 'yalınmak, alevlenmek'

  yıldırım~ yıldız 'yıldız' ~alev'

  yaldrı-/ yaldra- 'ışımak,~'yıldırım'

  ışık 'ışık'~ yaşu- 'ışımak' ~parlamak'

  ~ yaşna- 'parlamak, şimşek çakmak' ~

  ~yaşın 'ışık, parıltı, yıldırım' (EDPT, VEWT)

  çaş(ı)->çeş(i)- > çeşmek 'şimşek' (DS) > çemşek >

  şemşek 'şimşek' (DS) > ~şimşek 'şimşek' , vb.

  ulabur~Moğ. ulal- 'kızarmak, kırmızı olmak'

  ulabtur “kırmızımsı, pembe”~'kırmızılık'

  ulagan/ulaan~ ulabalza- 'kızarmak' ~

  ulayma 'kızgın, kızıl'~'kırmızı, kızıl'

  gilab~ gilay- ‘ışıldamak, parlamak’ ~

  gilalza- “ışıldamak”~“ışıklı, alevli”

  gilas~ gilbay- ‘ışımak, ışıldamak’ ~

  gilaski- ‘ışıldamak”~‘ışıklı; ışıkla’

  ayungga “şimşek, yıldırım, nayzagay, çakın,~

  Kor. pul/bul 'ateş'~çakılgan” vb. (Lessing)

  Jap. foshi/hoshi~ pyel 'yıldız' ~

  'yıldız' // Mac.vil- kökünden: villámlik 'ışıldamak'

  villamós~ villán 'parıltı' ~

  villámlás 'yıldırım',~'elektrikli, tramvay'

  ~ világ 'dünya' ~villány 'elektrik'

  ~ Fin. valo 'ışık' ~csillág 'yıldız'

  valoisuus~valoisa 'ışıklı, aydın'

  ~ valaistus 'parlatma' ~'aydınlık'

  valaiseva 'parlatıcı, ışık'.

  G. Doerfer'in adı geçen eseri hakkında belirtilmesi

  gereken ikinci husus, bugün Farsçada kullanılan pek

  çok Türkçe kelimenin eserde yer almamasıdır. Öyle

  görünüyor ki bu yolda bilhassa konuşma dilini kaynak

  alarak yapılacak daha ileri çalışmalar, Farsçadaki

  Türkçe unsurların sayısını daha da arttıracaktır.

  Meselâ G. Doerfer'in eserinde yer almayan ve Redhouse

  dışında bütün sözlüklerde Farsça olarak işaretlenen

  atiş 'ateş' kelimesi Türkçeden alınmıştır: Tü. ot> od

  ota- 'ısınmak, odun yakmak' (EDPT,~'ateş'

  otaş/öteş~VEWT) > ataş ‘ateş' (kelime

  Farsçaya muhtemelen bu şekliyle geçmiş ve Farsçada

  atiş telâffuzunu alarak daha sonra bu Farsça telâffuzu

  otlan-~ile tekrar Türkçeye alınmıştır)

  otlug 'ateşli,~'ateşlenmek, öfkelenmek'

  ~ oçak ‘ocak’ ~öfkeli', otung 'odun'

  kotar-~ uçkun ‘kıvılcım” ~otag ‘otağ’

  “pişirmek” Moğ. odu(n) 'yıldız'~(EDPT)

  ~ oçı(n) 'kıvılcım' ~ modun ‘ağaç’

  koço/hoço ‘şehir’ (Lessing).~

  Bu konudaki çalışmalar sürdürülmektedir. Al-Sayyid

  ‘Addi Shir, “Arap Dillerindeki Farsça Alıntılar

  Sözlüğü” adlı araştırmasını 1980 yılında yayımlar . Bu

  sözlüğün üçte birini Türkçe sözler oluşturur.

  Araştırmacı, bu sözlerin Türkçe olduklarını belirtmiş

  ve bunların Arapçaya Farsça yoluyla geçtiğini ileri

  sürmüştür.

  Yine son yıllarda da, A. Ershadi Fard, “Fars Dil ve

  Edebiyatında Türkçe Alıntılar Sözlüğü” adlı

  çalışmasını yayımlamıştır .

  3. Türkçe-Urduca İlişkileri

  Bir Ural-Altay dili olan Türk dili ile Hint-Avrupa dil

  ailesinin Hindî dilleri arasındaki ilişkiler çok eski

  dönemlere kadar uzanır. Hindistan, Türklerin

  benimsediği dinlerden biri olarak, budacılığın merkezi

  olması yanında, çeşitli Türk boylarının da göç yeri

  olmuştur. Hint kavimleri, tarihin her döneminde, bir

  veya birkaç Türk kavmiyle komşuluk yaşamıştır. Son

  olarak da, islam dindaşlığının Gazneli Mahmud ile

  komşuluk ilişkisine ve nihayet Kutbettin Aybek’in

  1192’de Delhi Sultanlığı’nı kurmasıyla da

  yöneten-yönetilen ilişkisine dönüşmesi, 665 yıl süren

  bir birliktelik yaratmış ve bu ilişkiler, İngilizlerin

  1857’de Hindistan’ı işgaliyle sona ermiştir.

  3.1. Türkçedeki Urduca Unsurlar

  Böyle bir çalışmaya rastlayamadık. Türkçede Urduca

  unsurların bulunabileceği düşünülmediği gibi, Türkçeye

  Hint dillerinden girmiş her sözü Farsça kaynaklı

  göstermek gibi bir yanlışlık da sürekli

  tekrarlanmaktadır.

  Eski devirler söz konusu olduğunda, Budacılığı

  benimseyen eski Uygurların dilindeki Sanskritçe sözler

  üzerinde epeyce durulmuştur. Eski Uygur metinlerinin

  her yayınında, hatta ilk Türkçe islami metinlerin ve

  Kuran çevirilerinin yayınında Sanskritçe sözler

  gündeme gelmiştir. Aracı dil sözlükleriyle de olsa,

  Eski Uygurcadaki Sanskritçe sözler çözülmeğe

  çalışılmıştır. Bu sözlerin büyük kısmı, Budacılık

  terimleri oldukları için, Uygurların yeni bir din

  olarak müslümanlığı benimsemeleriyle canlılıklarını

  yitirmişler ve tarihsel sölükteki yerlerini

  almışlardır. Tabii ki budacılık dininde kalan

  Moğolların sözlüğünde önemli bir yer işgal ederler.

  3.2. Urducadaki Türkçe Unsurlar

  Günümüzde Pakistan devletinin resmi dili olan ve

  Hindistan'ın da resmi dilleri arasında yer alan

  Urduca, günümüzde başta Pakistan ve Hindistan olmak

  üzere dünyanın değişik ülkelerinde yüz milyonlarca

  kişi tarafından konuşulmaktadır. Urduca ile Türkçenin

  ilişkisi üzerine bazı çalışmalar vardır .

  Türk dilinin etkilediği sahalardan Hindistan

  yarımadasında, Hindî dillerle Türk dili ilişkileri

  konusundaki ilk çalışma, Otto Spies’in yayımladığı

  Hindî dillerdeki Türkçe kökenli sözlerle Türkçe

  üzerinden bu dillere geçen sözlerin yer aldığı 135

  sözden oluşan bir listedir.

  Bu konuda Abidin İtil tarafından yayımlanan makalede

  ise Türkçe-Sanskritçe ilişkileri değerlendirilerek,

  Sanskritçeden Türkçeye ve Türkçeden Sanskritçeye geçen

  birtakım sözlerin üzerinde bu iki dil arasındaki

  linguistik paralellikler gösterilmiştir.

  Türkçe-Sanskritçe ilişkilerinin çok eskilere

  dayandığını vurgulayan bu yazıda, Türk hanedanların

  kuzey Hindistan’da kurdukları uzun süreli yönetimlerde

  resmî dil olarak Farsçayı kullanmalarına rağmen günlük

  dil olarak Türkçeyi kullandıklarını, bunun sonucu

  olarak da gerek Farsçaya gerek Hindistan’daki değişik

  lehçelere, hatta modern Sanskritçeye çok sayıda Türkçe

  kelimenin yerleştiği ve Hindûstânî dilinde 80, Bengal

  dilinde de 40 kadar Türkçe kökenli sözün bulunduğu

  belirtilmiştir.

  Türkçe- Hintçe ve Urduca arasındaki ilişkilerle ilgili

  olarak, “eski ve büyük sözlükleri taramanın uzun zaman

  alacağını” söyleyen Erkan Türkmen, başlıca iki pratik

  sözlüğü tarayarak hazırladığı 118 kelimelik bir

  listeyi, iki yazı olarak yayımlar .

  Bu konuda son çalışmayı yapan Münevver Tekcan ise

  şunları söylemektedir: “Yukarıdaki araştırmacılar

  tarafından daha önce tespit edilen Hindî dillerdeki ve

  Urducadaki Türkçe sözlere ek olarak 77 söz daha tespit

  ettik. Daha önce yapılan çalışmalarda taranan

  eserlerin dışında, Urduca-Urduca , Türkçe-Urduca

  olarak hazırlanmış üç sözlük ile Delhi Sultanlığı’nın

  saray hayatını konusunda yazılan Bezm-i Âhir adlı

  eseri taradık. Bu sözlerin etimolojik ve morfolojik

  özelliklerini başka bir çalışmanın konusu olarak

  bıratık. Elde edilen yeni sözler ile daha önce

  yayımlanan sözler, yapı özelliklerine göre ve tematik

  olarak değerlendirildi. Tespit edilen sözlerin sayısı

  227’dir. Sosyal hayatla ilgili 140, yönetimle ilgili

  61, beslenme ile ilgili olanlar 17; giyimle ilgili

  olanlar ise 9’dur .

  4. Türkçe-Arapça İlişkileri

  Sâsânîleri aşıp geçerek Kafkaslardan Şiraz dolaylarına

  kadar uzanan Avar Hunlarını veya hanedanlarının adıyla

  Heftalitleri ayrı tutarsak, ilk Türk-Arap ilişkisi,

  M.S. 630'larda, bugünkü İran topraklarında

  başlamıştır. Bu ilişki, coğrafî sebepler yüzünden,

  Selçuklular devrine kadar Farslar kanalıyla olmuştur.

  Ayrıca Ruslardan satın aldıkları Türk köleler

  vasıtasıyla Kafkaslar üzerinden gerçekleşmiş sınırlı

  bir Türk-Arap ilişkisi de söz konusudur.

  Arapça, Türkler için sadece bir komşu dili olmaktan

  daha fazla şeyler ifade etmiştir. Bu dil, Türklerin

  yeni dinlerinin ve Farslardan öğrendikleri Arap edebî

  geleneğinin taşıyıcısıydı. Dolayısıyla komşuluğun

  ötesinde, yöneten ve yönetilenin dili ilişkisi,

  Farsça-Türkçe arasında olduğu kadar Arapça-Türkçe

  arasında da mevcuttur.

  Bu yoğun ilişkilere rağmen, gerek Türkçedeki Arapça

  unsurlar, gerekse Arapçadaki Türkçe unsurlar

  konularında yapılmış monografik çalışmalar olsa da, bu

  çalışmalar, her iki konunun da geniş ve hacimli

  olmasından ötürü, yapılacak yeni çalışmalarla

  tamamlanmaya muhtaçtırlar.

  Türkçeye Farsçadan geçmiş bir çok söz gibi, Arapçadan

  geçmiş sözler de Türk dil ve düşünce dünyasının birer

  üyesi olmuşlardır. Bu sebeple, yukarıda söylenen ve

  komşu dillerdeki Türkçe unsurları araştıran yüzün

  üzerindeki kitap ve on binlerce makalenin malzemesi

  arasına, Türkçeden alınmış Türkçe kaynaklı sözler

  yanında, Türklerden öğrenilmiş bilgilerin adları oarak

  Farsça veya Arapça kaynaklı sözler de dahil

  edilmiştir.

  Her ikisi de geniş coğrafyalara yayılmış bulunan

  Türkçe ve Arapça ilişkileri, din, sanat, bilim ve

  kültür, yöneten-yönetilen ilişkisi gibi oldukça etkili

  temellere dayanmaktadır. Türkçe ile Arapçanın

  ilişkilerini ele alan monografik bir kitap

  bulunmamakla birlikte, çeşitli araştırmacıların bu

  konuda epeyce makalesi vardır. Bu iki dil arasında söz

  alışverişinin ötesinde işler de olmuştur. Türkler yeni

  ulaştıkları bilgileri Arapça köklerden türettikleri

  sözlerle karşılarken, Araplar, sokağı, çarşı pazarı,

  esnaflığı, sosyal ve askeri kurumlarıyla bütün sosyal

  hayatı Türklere ve Türkçeye bırakmış gibidirler. Bu

  yüzden, Türkçenin kavram eki ve sıfat eki yanında,

  meslek eki de Arap konuşma dilinde büyük bir yer

  tutmuştur.

  4.1. Türkçedeki Arapça Unsurlar:

  Gerek Türkçedeki Arapça unsurlar, gerekse Arapçadaki

  Türkçe unsurlar konularında ayrıntılı ve konuyu

  bütünüyle kucaklayacak bir çalışma bulmak mümkün

  değildir. Belki bunun sebebi, her iki konunun da geniş

  ve hacimli olmasıdır.

  Karl H. Menges'in 'Altaycada Eski Mezopotamca Alıntı

  Kelimeler' ve N. Poppe'nin 'Altay Dilinde Eski Kültür

  Kelimeleri' adlı yazılarıyla aynı yıllarda temas

  ettikleri Türkçe ile diğer Altay dillerindeki Arapça

  unsurlar konusu yanında, Türkçedeki Arapça unsurlar

  hakkında ilk ayrıntılı çalışma, A. Tietze tarafından

  'Anadolu Türkçesine Doğrudan Doğruya Arapçadan Alınmış

  Kelimeler' adıyla 1958'de yayımlanmıştır. Bu

  çalışmada Türkçedeki Arapça unsurlar gibi oldukça

  hacimli bir konunun yalnızca bir alanı incelenmiş ve

  216 söze yer verilmiştir. Oysa Arapça köklerden

  Türkçede türetilmiş yeni sözlerin veya Türkçede yeni

  anlamlar kazanmış Arapça sözlerin de var olduğunu

  düşünürsek, bu sayının eksikliğini, dolayısıyla bu

  konuda daha çok iş yapılması gerektiğini ve Türkçe

  sözlüklerdeki işaretlemelerin de yeterli olmadığını

  görürüz.

  Bu çalışma ise, adından da anlaşılacağı üzere,

  Türkçedeki Arapça unsurlar gibi oldukça hacimli bir

  konunun bir dalından ibarettir.  4.2. Arapçadaki Türkçe Unsurlar:

  Arapçadaki Türkçe unsurlar konusu ise, Türkçedeki

  Arapça unsurlardan daha fazla işlenmiştir. Özellikle

  İstanbul başkent yapıldıktan bugüne kadar müslümanlık

  için bir din Türkçesi yaratamayan veya kilise

  İslavcası, kilise İspanyolcası, kilise Macarcası, vb.

  gibi bir cami Türkçesi yaratamayan ve Avrupa’nın 15.

  yüzyılda bitirdiği tartışmaları bugün bile sürdüren

  Türkler, Araplara, askerlik, beslenme ve giyim-kuşam

  gibi pek çok alt kültür bilgisi öğretmişler ve

  dolayısıyla Türkçeden Arapçaya bu alanlarla ilgili pek

  çok söz alınmıştır. Arapçadaki Türkçe unsurlar konusu,

  sözlük yazarlarının o kadar yoğun işin arasında

  verdikleri kısa işaretlemeler dışında da birçok kitap

  ve makalenin konusu olmuştur. Bu kitap ve makaleler,

  genellikle, geniş bir coğrafyaya yayılmış olan

  Arapçanın her hangi bir bölgesindeki Türkçe unsurları

  konu edinmektedirler.

  İslam Ansiklopedisi’ne bu ansiklopedinin kuruluş

  amaçlarına uygun yazılarından tanıdığımız din bilgini

  Muhammad Bin Cheneb, Türkoloji ile ilgili ilk ve tek

  eserini bu konuda vermiştir. 1922 yılında Cezayir’de

  Fransızca olarak basılan M. bin Cheneb’in eseri, 1967

  yılında Ahmed Ateş tarafından Türkçeye çevrilerek

  yayımlanmıştır. Eserde Cezayir Arapçasında yaşayan

  634 Türkçe sözü incelemiştir. Cezayirdeki konuşma

  dilinde yer alan bu kadar çok Türkçe söze rağmen, bu

  din bilgininin önsözdeki son değerlendirme cümlesini

  sizlerle paylaşmak isterim: “Eksikleri de olan bu 634

  kelimelik liste, Türklerin Cezayir konuşma diline bir

  miktar kelime soktuklarını göstermektedir. Bununla

  beraber “dona kedi sokmak” ve “bereket versin”

  deyimleri de bir yana bırakılırsa, Türkler galiba

  Cezayir konuşma diline hiçbir etki yapmamıştır”. Bu

  iki halkın geçmişteki birlikteliklerine haksızlık eden

  bu sözlere, “Günlük konuşma dilinizde 634 Türkçe söz

  varsa, bir parça Türk gibi yaşıyorsunuz demektir”

  diyerek, gecikmiş bir cevap verelim.

  Bu konudaki çalışmalar, V.A. Gordlevskiy'in 1961'de

  yayımlanan 'Türk Dilinin Arapça Üzerine Tesiri

  Meselesi Hakkında' adlı çalışmasıyla devam eder.

  Ahmet Ateş'in konuyla ilgili çalışması ise, kendisinin

  de ifade ettiği gibi V. A. Gordlevskiy'in makalesi ile

  J. B. Belot'un ve H. Wehr'in sözlüklerinden derlenmiş

  kelime listeleridir.

  Diller arasındaki alış verişlerde, bazen, alıcı dil,

  aldığı unsur üzerinde öylesine derin ses ve anlam

  değişiklikleri yapar ve aslî şekil ve anlam ile

  verildiği dilde aldığı şekil ve anlam birbirinden o

  kadar uzaklaşır ki herhangi bir sözlük yazarının o

  kadar işin içinde verdiği kararlara güvenmek, bizi sık

  sık yanlışlıklara sürükler.

  Bütün bu çalışmalar, 1984 yılında Şamil Fahri Yahya

  tarafından değerlendirilmiştir . Şamil Fahri Yahya’nın

  hazırladığı doktora çalışmasında 1981 Türkçe söz,

  Arapçanın çeşitli coğrafyalarındaki biçim ve

  anlamlarıyla verilmektedir. Araştırmacı, ayrıca,

  Arapçada sık kullanılan Türkçenin bazı isim yapım

  eklerini ve bu eklerin geçtiği sözleri de

  listelemektedir.

  1990 yılında, Mahammad Ahmad Duhman, “Memlükler

  Devrindeki Tarihsel Sözler Sözlüğü” adlı çalışmasını

  Şam’da yayımlar. Bu çalışmada o devrin Arapça

  metinlerinde geçen 891 söz ve ifade yer almaktadır.

  Arapçadaki Türkçe unsurlar konusunu en çok çalışan

  bilgin, Erich Prokosch olmuştur . Prokosch’un Sudan

  Arapçasındaki Türkçe sözlerle ilgili eseri,

  Türkçe-Arapça ilişkileri konusunda, alıntıların ses

  bilgisi konusunda ve Türkçe meslek ekinin Arapçada

  kullanımıyla ilgili bilgiler verdikten sonra 202

  Türkçe sözü inceler.

  Yakın zamanlarda da Bedrettin Aytaç tarafından “Arap

  Lehçelerindeki Türkçe Kelimeler” adlı bir eser

  yayımlanır . Türkçe sözlerin Arap Lehçelerindeki

  biçimlerinin de gösterildiği bu eserde 941 söz yer

  almaktadır.  5.Türkçe-Rusça İlişkileri

  Türklerin Çinliler, Farslar ve Araplardan sonra en

  eski komşuları önce Ruslar sonra da bütün Slavlardır.

  M.S. 4. yüzyıllarda İndo-Germen topluluğundan ayrılan

  Kuzey ve Güney Slavları, M.S. 6. yüzyıldan itibaren,

  önce Avarların, sonra da Bulgar Türklerinin ziraatçı

  tebaları olarak daha doğuya çekilmişler ve nihayet

  M.S. 8. yüzyıllarda bugünkü vatanlarına ulaşmışlardır.

  Bu sebeple gerek Kuzey Slavları, gerekse Güney

  Slavları, bu bin beş yüz yıla yakın süre içinde daima

  bir Türk kavminin komşusu oldular.

  M.S. 4. yüzyıllarda İndo-Germen topluluğundan ayrılan

  Kuzey ve Güney İslavları, M.S. 6. yüzyıldan itibaren,

  önce Avarların, sonra Bulgar Türklerinin ziraatçı

  tebaları olarak daha doğuya (belki zorla) çekilmişler

  ve nihayet M.S. 8. yüzyıllarda bugünkü vatanlarına

  ulaşmışlardı.

  Ruslar ile Türklerin ilişkilerini bir kaç döneme

  ayırmak mümkündür. En eski zamanlara ait devre, Kiev

  Rusyası oluşmadan önceki 6.-7. yüzyıllardaki Slovenler

  ile Avarların ilişkileri ve daha sonra Hazarlar, Volga

  Bulgarları ve diğer Türk boyları arasındaki ilişkiler.

  Tarihe baktığımız zaman, Rus ve Türk toplumlarının

  ticaret, ekonomi ve yerleşim bakımdan birbirleri ile

  yakın temas içerisinde idiler. Bundan dolayı, bu

  halkların günlük kullanılan dili öğrenmeleri

  gerekirdi. Bunun sonucunda birçok Türkçe söz Rusçaya

  geçmiştir. Türkçe kelimelerin Rusçaya geçişleri Kazan,

  Astrahan ve Kırım Hanlıkları döneminde daha da

  artmıştır. Daha sonra da Sovyetler Birliği’nin

  içerisinde Türk toplulukların olması, Rusça-Türkçe

  ilişkisinde çok önemli ve etkin bir faktör olmuştur.

  Araştırmalara göre Rus dilinde Yunanca, Latince,

  Fin-Ogur, Moğolca, İran dillerinden sözler yer

  almaktadır. Bu dillerin arasında Türkçenin ise önemli

  bir rolü vardır.

  Türk dillerinden gelmiş ve günlük konuşmalarda

  kullanılan sözler dil araştırmacıları için büyük bir

  ilgi alanıdır.

  Yapılacak yeni çalışmalarla Rusçadaki Türkçe sözlerin

  sayısı artacaktır; çünkü Ruslarla Türklerin son

  yıllarda ilişkileri eskiye göre daha da

  hareketlenmiştir. Yani birlikte yaşamalar artmıştır,

  dolayısıyla da karşılıklı öğrenmeler çoğalmış

  olmalıdır. Buna bir örnek vererek sözümüzü tamamlamak

  istiyoruz. İncelediğimiz kaynaklardaki Türkçe sözler

  listesinde tek başına tamam sözü yoktur; ancak bugün

  Rusçada tamam sözü sıkça kullanılmaktadır.

  5.1. Türkçedeki Rusça Unsurlar:

  Bu konuda ilk çalışma, H.F. Miklosich tarafından

  'Türkçedeki İslavca, Macarca ve Romence Unsurlar'

  adıyla 1889'da yapılmıştır. Bu tarih, İslavcadaki

  Türkçe unsurların araştırılmağa başlandığı tarihlere

  rastlamasına rağmen, bu yoldaki çalışmalar o kadar

  heyecan verici bulunmamış olmalı ki İslavcadaki Türkçe

  unsurlar konusu etrafında cereyan eden meşhur

  tartışmaları, bu konu etrafında görmüyoruz.

  Bunun sebebi, H. F. Miklosich ve Snjezana Valjacic'in

  de ifade ettikleri gibi Türkçe’deki İslavca unsurların

  pek az oluşudur. Malzemesi oldukça sınırlı olan bu

  konu, son olarak 1957'de 'Türk Halk Dilinde İslavca

  Alıntılar' adıyla Andreas Tietze tarafından

  incelenmiştir. Türkçedeki İslavca alıntıların ses

  bilgisi açısından da değerlendirildiği bu çalışmada

  233 İslavca söz yer almaktadır.

  5.2. Rusçadaki Türkçe Unsurlar:

  İslav dillerindeki Türkçe unsurlarla ilgili ilk

  çalışmalar, 1850'lerde başlamıştır ve günümüzde de

  sürmektedir. Bu konudaki çalışmalar, burada

  sayamayacağımız kadar çoktur. Önce Rusların, daha

  sonra da Güney İslavlarının dilleri üzerinde başlayan

  bu çalışmaların meyvelerini derli toplu birer sözlük

  halinde Elizaveta Nikolaevna Şipova'nın ve Abdullah

  Skaljic'in eserlerinde bulabiliriz.

  E. N. Şipova'nın “Rus Dilindeki Türkçe Unsurlar

  Sözlüğü” adını taşıyan eseri, Alma-Ata'da, 1976

  yılında yayımlanmıştır. Bu çalışmada, Rusçaya

  Türkçeden geçtiği kabul edilen 1507 kelime üzerinde

  durulmaktadır. Bu sayı, Şipova'dan önce Rus etimoloji

  sözlüğünü yazmış olan M. Vasmer'in eserindeki Türkçe

  unsur sayısından epeyce azdır.

  N. Poppe Jr.'a göre M. Vasmer'in eserinde Türkçe

  asıllı olarak belirlenen 1700 kelime yer almaktadır.

  Vasmer'in eseri diyalekt kelimelerine yer verdiği

  iddiasıyla tenkit edilmiştir. Her halukârda, Rusların

  bugünkü yeni vatanlarına geldikleri tarihlerden beri

  süren Türk-Rus ilişkilerine bakarak, yüzün üzerinde

  makale ve kitabın yayımlandığı bu konuda, daha yeni,

  daha geniş ve daha ayrıntılı çalışmalar

  bekleyebiliriz.

  Alma-Ata’da 1994 yılında yayımladığı “Rus Edebiyatında

  Türkizm” adlı eserinde, R.T. Mendekinova,

  Kazakistan’da yaşayan Rus yazar İ. P. Şuhov’un iki

  romanında 2500’e yakın Türkçe söz bulunduğunu

  belirtir. Bu eserde, Türk-Rus ilişkileri de

  değerlendirilmiş ve 456 Türkçe söz listelenmiştir.

  Moskova’da, A.G. Spirkin, İ.A. Akçurin, R.S.

  Karpinskaya tarafından 1980’de yayımlanan “Yabancı

  Kelimeler Sözlüğü” , Türkçe unsurlar bakımından 1955

  yılında yapılan ilk baskısından çok farklı hale

  getirilmiştir. Sözlüğün bu ikinci baskısında,

  Rusçadaki Türkçe kelime sayısı gülünç bir rakama

  düşürülmüştür: 304. Türklüğü ve Türkçeyi, yalnız

  Türklerin kendileri değil, galiba komşuları da

  terkediyor!

  6.Türkçe-Ukranca İlişkileri

  Rus, Sırp-Hırvat, Çek, Slovak ve Leh dilleri gibi, bir

  İslav dili olarak, Ukrancadaki Türkçe unsurlarla

  ilgili ilk çalışmalar, 1850'lerde başlamıştır ve

  günümüzde de sürmektedir. Bu konudaki çalışmalar,

  burada sayamayacağımız kadar çoktur .

  6.1.Türkçedeki Ukranca Unsurlar

  Türkçedeki Ukranca unsurların monografik bir çalışması

  yoktur. Türkçedeki İslavca unsurları konu edinen

  çalışmalarda, zaman zaman sözlerin Ukranca biçilerine

  de değinilmiştir.

  6.2.Ukrancadaki Türkçe Unsurlar

  Çeşitli İslav dillerindeki Türkçe unsurları konu

  edinen çalışmalarda, sözlerin Ukranca biçimlerine de

  temas edilir. Bilhassa Fasmer, sözlerin Rusça

  biçimlerinden önce Ukrancadaki biçimlerini verir.

  Ukrancadaki Türkçe unsurları konu edinen son

  monografik yayın da, bu iki İslav dilindeki Türkçe

  sözleri, iki ayrı bölüm halinde inceler. Günlük

  gazete ve dergilerin, okul kitaplarının taranmasıyla

  oluşturulmuştur R. R. Devletov tarafından yayımlanan

  ve günlük dile dayalı bu çalışmanın Ukranca bölümünde

  747, Rusça bölümünde 594 Türkçe söz yer almaktadır.  7. Türkçe-Ermenice İlişkileri

  Tarihin bildiği kadarıyla Türklerin Çinliler, Farslar

  ve Bizanslılardan sonra en eski komşusu Ermenilerdir.

  Uzun bir zaman dilimi içinde komşuluk ilişkisi yaşamış

  olan bu iki halk, birbirinden pek çok şey öğrenmiş;

  öğrenilen bilginin adı olan söz, komşunun dilinde de

  yaşama alanı bulmuştur.

  Kafkasya’nın başka halklarının yazılı kaynakları, Orta

  Çağ başları Azerbaycan tarihi ve yazılı dönemden

  önceki Türk dili tarihi araştırmalarında, büyük önem

  taşımaktadır. Bu yazılı kaynaklar, kapsadıkları

  Türkçe sözlük ve gramerlik unsurlarla, yazılı devir

  öncesindeki Türkçe’yi kurmakta, Türk dili tarihinin;

  yine kapsadıkları Türkçe kavim adları, kişi adları ve

  yer adlarıyla Türk tarihi çalışmalarının önemli

  belgeleridir. Bilindiği gibi, Türk tarihi ve dili

  araştırmalarında, buna benzer bir rolü, Çin, Fars ve

  Bizans kaynakları oynamaktadır.

  Kafkasya’nın başka halklarının tarih kaynaklarındaki

  ve dillerindeki Türkçe etkisini, ilk olarak,

  Mordtmann incelemiştir. Bu konuda birçok çalışma

  yapan Mordtmann, bu yazılarından birinde şunları

  söylemektedir: “Ermeniler Hint-Avrupa grubuna

  bağlıdır; ama dilleri açıkça Turan etkisinin izlerini

  taşımaktadır. Bu ifade altında, ben, Osmanlılarla

  yüzyıllar boyu süren ilişkiler sonucu olarak

  Ermenice’ye giren Türkçe sözleri değil, Selçuklular,

  Osmanlılar vb. Türk devletleri doğmadan, M.S. IV.,

  V., VI., VII. yüzyılların yazılı Ermenicesindeki Turan

  unsurlarını kastediyorum.” Mordtmann, burada 23

  Türkçe söz sunarak, bu sözlerin yazılı Türkçe’den

  önceki devirlerde, M.S. IV.-V. yüzyıllarda Ermenice’ye

  alındığını belirtmektedir.

  VII. yy.dan başlayarak Kafkas kaynaklarındaki Türkçe

  kelimelerin sayısının hızla arttığı

  görülmektedir.VII.-VIII. yüzyıllar ve daha sonraki

  Ermeni kaynaklarında, Alp Arslan, Kılıç Arslan, Gazan,

  Atabeği, vb. birçok kişi, ata, oğlan, kızlar, vb.

  akrabalık, avçı, temirçi, vb. meslek, Hun, Hazar,

  Türk, Kenger, Akatzir, Barsil, vb. kavim ve yer adı

  yanında, beslenme ve giyinme gibi temel kültürler

  veya sosyal yapı ve üst kavramlarla ilgili çok sayıda

  Türkçe sözle karşılaşırız.

  Dillerin ses bilgisi ve söz dizimi düzlemlerinin

  temsil ettiği kullanım yapılarında, sözlüklerin temsil

  ettiği edinim yapılarına oranla, oldukça zengin bir

  çeşitlilik ve hızlı değişiklikler yaşanmaktadır.

  Sözler, seslere ve cümlelere oranla daha kalıcı

  yapılardır. Bu yüzden, dil alışverişleri söz konusu

  edildiğinde, ilk akla gelen sözlük alıntıları

  olmaktadır. Geniş bir coğrafyada, uzun bir süre

  yaşamış ve yaşamakta olan Türkçe’nin Çince, Farsça,

  Ermenice, Bulgarca, Arnavutça, Rusça, Macarca ve

  Romence gibi eski komşularıyla ilişkileri, yalnız

  sözlükte kalmamış, ses ve söz yapımı ile söz dizimi

  düzlemlerine de sıçramıştır. Bu yüzden, Türkçenin bu

  eski komşularıyla ilişkileri söz konusu olduğunda,

  sözlüklerde görülen söz alışverişlerinin ötesinde,

  gramerlik alıntılar da gündeme gelmektedir.

  Türkçe-Ermenice ilişkileri söz konusu edildiğinde,

  Türkçenin Ermeniceden epeyce söz aldığını ve bunların

  20 kadarının yazı diline de geçtiğini görüyoruz.

  Türkçenin Ermeniceden herhangi bir gramerlik unsur

  alması ise söz konusu değildir.

  Türkçenin Ermenice üzerine etkisine gelince, bu

  etkinin Ermenicenin hem sözlük hem de gramer

  alanlarına yayıldığını görüyoruz. Tarihte olduğu gibi,

  bugün de, Ermenistan dışında küçük topluluklar halinde

  yaşayan Ermeniler arasında, bir yazı dilinin

  birleştiriciliğine dayanan standart bir dil yoktur.

  Ermenicenin etimoloji sözlüğünü yazmış olan R.

  Açaryan, bu konuda, 1926’da Baku’da toplanan I.

  Türkoloji Kurultayında şunları söylemektedir: “Küçük

  Asya’nın Batı bölgelerinde, Kıbrıs’ta, Bulgaristan’da,

  Doğu Rumeli’de, Romanya’da ve Basarabya’da, İran’nın

  ve Kafkasya’nın bazı köylerinde, Türkçe’nin Ermenice

  üzerindeki etkisi o kadar yaygınlaşmıştır ki,

  Ermeniler kendi ana dillerini bile kaybetmişlerdir. Bu

  olay, birkaç yüz yıl önce gerçekleşmiştir. Polonya

  Ermenileri, 1530 yılından itibaren Ermeniceyi unutup

  Tatarcayı kabul etmiş ve Ermeni alfabesiyle büyük bir

  Tatar edebiyatı yaratmışlardır. Kilise kitapları bile

  Tatarcaya (Kıpçakçaya) tercüme edilmiştir. Ermeniler,

  Küçük Asya’da olduğu gibi, İstanbul’da da Türkçe

  yazdıkları zengin edebiyatı, Ermeni yazısıyla daha da

  ilerletmişlerdir. Türk alfabeleri hiçbir zaman yeterli

  olmamış ve halk dilindeki bütün sesleri işaret etme

  niteliği taşımamıştır. Ermeni alfabesi ise, bu

  olgunluğa sahiptir. Tabiî ki bu sebeple, Ermeni

  alfabesiyle yazılmış bu edebiyat, Türk-Tatar dilinin

  tarihini öğrenmek bakımından son derece önemlidir.

  Türkçe’den alınma sözler, Türkçe’nin fonetik

  kurallarını kronolojik olarak belirleyebilme imkânını

  sağlar. Bu konuda, Ermeni yazarlarının eserlerinde yer

  alan geniş malzeme kullanılırsa, erken asırlardaki

  Türk-Tatarların yaşantıları ve tarihi de öğrenilmiş

  olur.”

 2. #2
  Üyelik tarihi
  27.Mart.2011
  Mesajlar
  529

  Cevap: Türkçenin dünya dillerine etkisi

  Bugün Ermeni yazı dilinin komşuluğunda yer alan

  Azerbaycan Türkçesi, Ermenistan Ermenicesindeki Türkçe

  sözlerin geçiş yolu olmuştur. Bu yüzden, Ermenicedeki

  Türkçe alıntılar, büyük ölçüde, Eski Anadolu Türkçesi

  ile Türkiye Türkçesine oranla Eski Anadolu Türkçesine

  daha yakın olan Azerbaycan Türkçesinin ses

  özelliklerini taşımaktadırlar.

  7.1. Türkçedeki Ermenice Unsurlar:

  Ermeniceden Türkçeye Geçen Sözler: Bu konu ilk olarak

  26 Şubat-5 Mart 1926 tarihlerinde Baku’da toplanan I.

  Türkoloji Kurultayında dile getirilmiştir. Türklüğün

  alfabe değişikliği temel konusu için toplanan, bu

  arada Türklük Bilgisinin başka konularının da

  görüşülüp tartışıldığı bu kurultaya Ermenicenin

  Etimolojik Sözlüğünün ve Ermenicedeki Türkçe Unsurlar

  Sözlüğünün yazarı H. R. Açaryan da katılmış ve

  bildirisini Türkçe sunmuştur. Bu kurultaya sunulan

  bildiriler, yine 1926 yılında Rusça yayımlanmış ve

  Açaryan’ın söz konusu bildirisi Rusçaya özet halinde

  çevrilmiştir. Türk-Ermeni dil ilişkileri konusunda bir

  fikir verebilecek düzeyde olan Ermeni bilginin bu

  bildirisinde, Ermeniceden Türkçeye geçmiş 200 kadar

  söz açıklanmıştır. Açaryan, Türkçe sunduğu bildirisini

  şöyle sürdürmektedir: “Türkçe’nin Ermenice üzerindeki

  etkisi çok büyüktür. Ben, daha 1902’de, bu meseleyi

  geniş ve özel bir çalışmada ele almıştım... Bu

  kelimelerin sayısı 4000’e ulaşmaktadır... Genellikle,

  bir dilden başka bir dile isimler, bazen sadece

  sıfatlar, çok nadir hallerde ise fiiller geçer. Sayı

  sıfatları, bağlaçlar ve zarflar ise, başka bir dil

  tarafından benimsenmezler; fakat Ermenicede bu tür

  unsurların hepsi aynı ölçüde yaygındır. Birçok

  vilayette 70, 80 ve 90 rakamları Türkçe adlarıyla

  kullanılmaktadır. Rodos’ta da 69-99 arasındaki bütün

  sayı adları Türkçedir... Şimdi ise, konunun ikinci

  kısmı olan Ermenice’nin Türk-Tatar dili üzerindeki

  etkileri kısmına geçiyorum. Kopenhaglı bilginlerden

  Prof. Olger Peterson ve Viyanalı

  Kraelitz-Grainfenhorst, Türk-Tatarların bir grup

  kelimeyi Ermenilerden çok eski çağlarda aldıkları

  tahminini yürütürler. Ben, burada bu meseleye

  değinmeyeceğim. Sizin dikkatinizi daha eski dönemlere

  ait çeşitli Türk-Tatar, özellikle Anadolu ağızlarında

  karşılaşılan dil hadiselerine çekmek istiyorum. Bu

  kelimelerden bir kısmı edebî dile de geçmiş; bir

  kısmı ise, sadece halk dilinde yaşamaktadır.

  Ermeniceden Türkçeye geçen bu kelimelerin toplam

  sayısı 200’dür.”

  Son olarak, yakın zamanlarda, bu konuyu Robert Dankoff

  ele almış, Ermeniceden Türkçeye geçen sözleri bir

  sözlük halinde yayımlamıştır. Bu yayında 806 söz yer

  almaktadır. Dankoff’un bu çalışmasında, Açaryan’ın

  “toplam 200” dediği bu sayının, hangi amaçla olduğu

  bilinmez, Ermenicede de yaşamakta olan pek çok Türkçe

  sözün veya Türkçenin başta Rumca olmak üzere başka

  dillerden aldıklarının Ermenice gösterilerek dört

  katına çıkarılmış olduğunu görmekteyiz. Dankoff, bu

  yayınına, Türkçe mi Ermenice mi olduklarının

  tartışılması gerektiğine inandığı 309 söz daha ekler

  ve böylece Türkçedeki Ermenice sözlerin sayısı 1115’e

  yükselir. Bu sayı, Ermenicenin etimoloji sözlüğünü ve

  R. Dankoff’un da başlıca kaynağı olan Ermenicedeki

  Türkçe unsurlar sözlüğünü yazmış bulunan Açaryan’ın

  verdiği sayının altı katıdır. Dolayısıyla bu çalışma,

  bizi, Türkçedeki Ermenice sözler konusunda sağlam bir

  düşünceye götürmekten uzaktır.

  Biz tekrar Açaryan’ın çalışmasına dönersek, Türkçedeki

  Ermenice sözlerin sayısını “toplam 200” olarak kabul

  edebiliriz. Çoğu ağızlarda yaşamakta olan bu sözlerden

  20 kadarı Türk yazı diline de geçmiştir.

  7.2. Ermenicedeki Türkçe Unsurlar:

  7.2.1. Sözlük Alıntıları: Bilebildiğimiz kadarıyla,

  Ermenice, M.S. IV. Yüzyılda, Türkçeden en az 23 söz

  almış bulunuyordu. XI. asrın sonlarına doğru,

  Türkçeden Ermeniceye geçen sözlük ve gramerlik

  alıntıların sayısı önemli derecede artmıştır. Bu

  devirden sonra Türkçe, yalnız Türklerin değil, aynı

  zamanda Ermeni yazarları ve aydınlarının da kullandığı

  yazı dili haline gelmiştir. Böylece, bu iki dilin

  ilişkisi, konuşma dilinin dışına taşarak edebî

  seviyeye genişlemiştir. V. L. Gukasyan, Türkçenin

  etimoloji sözlüklerinden birini de yazmış olan E.V.

  Sevortyan’ın, bu dönemi anlatırken şunları yazdığını

  ifade etmektedir: “Ermeniler, XII. asır Moğol

  işgaline kadar Selçuklular ve Türkmenler, daha sonra

  da Osmanlılar ve şimdiki Azerbaycan Türklerinin

  atalarıyla bir arada yaşayarak, onlarla devamlı ve çok

  yönlü ilişkilerde bulunmuşlardı. Orta Çağ Ermeni

  edebiyatında Güney Türk kökenli kelimelerin bulunma

  nedenini Oğuz kavimleri ve halkıyla olan günlük

  ilişkilerle açıklayabiliriz. O dönemin birçok Ermeni

  yazar, yurttaşları Türkler gibi Türkçe konuşabiliyor,

  bazen iki dilli olabiliyordu.”

  XV.-XX. yüzyıl Ermeni yazılı kaynaklarına dayanarak

  Ermenicede Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesine

  ait kelimelerin her geçen yüzyıl daha da arttığını

  söyleyebiliriz. Yukarda bahsettiğimiz R. A. Açaryan’ın

  “Ermenice’deki Türkçe Alıntılar” kitabında 4262 tane

  Türkçeden alınmış söz yer almaktadır.

  Muhtemelen II. Dünya Savaşının kargaşası yüzünden on

  yıl ara ile yayımlanmış iki yazısında, Eugeniusz

  Sluszkiewicz, Ermeniceye geçmiş Türkçe sözleri,

  dilciliğin en dağınık konularından biri olan alıntı

  sözlerin ses bilgisi açısından değerlendirmiş,

  Ermenicedeki 276 Türkçe sözü kullanarak, Türkçenin

  seslerinin Ermenicede nasıl temsil edildiklerini

  göstermeğe çalışmıştır .

  7.2.2. Deyim Alıntıları: Bu iki dil arasında, söz

  alıntıları yanında, deyimlik alıntılar da söz

  konusudur.

  1. Türkçeden Ermeniceye Değiştirilmeden Alınanlar:

  Ay balam, ay canım, ay sağ ol>Ay balam, ay canım, ay

  sağol (ALŞ 1, 316)

  Aslan balası>Aslan balası (HA 1, 57)

  Begafil eşge düşdüm, dağıtdım dünya pulu>Begafl

  eşga düşdım dagıtdum dünya puli (Erm. Aş. 88)

  Bilene bir, bilmeyene min>Bilana bir, bilmiyana bin

  (HA. I, 36)

  Dedi eynindeki olan, paltarı sat ver cahıra>Dedi

  aynindakı olmiş, partali sat, ver cahıra (Erm. Aş. 48)

  Düşmenin gözi kor olsun>Dyuşmanı gyozi gyor olsun

  (ALŞ. I, 354)

  Keçi can hayında, gessab piy ahtarır>Keçi can

  harayında, gesab piya man galis (ALŞ. I, 218)

  Keçen güne gün çatmaz, calasan günü güne>Geçan

  gyuna-gyun çatmaz, calason gyun gyuna (ALŞ. I, 366)

  Keşiş bele iş>Keşiş bele iş (EA. I, 96)

  Kor üçün hamısı bir, ya burda, ya Bagdat’da>Kor içün

  hamsi bir, ya burda, ya Bagdat’da (ALŞ. I, 236).

  Gorun çatlasın der – der can, gorun>Gyorn çatlası

  derder can, gyorn (HA. I, 46)

  Pah, namerd köpek oğlu>Pah, namard gyopoğli (ALŞ. 1,

  269)

  Seni doğanın boynu sınsın, bele boynu sınsın, Seyran

  oğlan>Sani doğanın boyni snsun, bele boyni snsun,

  Seyran oğlan (ALŞ. I, 308)

  Bilene bir, bilmeyene min>bilana bir, bilmiyana bin

  (HA. I, 36)

  Olacağa çare yoh>Olacağa çara yoh (GA. II., 171)

  2. Türkçeden Ermeniceye Çevrilerek veya

  Melezleştirilerek Alınanlar:

  Gel gel demek> Gjal-gjal anel

  Giç damar> Giž damar

  Tike tike etmek> Tikä tikä anel

  Gadasını almak> Gadan arnel

  Aslan kesilmek>Aslan ktrel

  Eh, yaradan Allah>Eh, yaradan asdvaç (ALŞ. I, 361)

  Düz danışanın papağı deşik olar>Drusd hosogi papağı

  çag gıli (HA. I, 37)

  İt hürer, kervan keçer>Şunı ghaça, karvanı gkoça

  (PP. I, 185)

  Harada aş, orada baş>Bordeğ aş, endeğ baş (PP. I,

  36)

  Ahır atadan, babadan bele bilmişik>Ahr atadan, babadan

  esbes eng imaçel (HA. I, 98)

  Oho, baş üste, canım çıhsın>Oho, baş yusda, cans

  dursga (ALŞ. I, 325).

  Saggız kimi yapışır>Sahgzi besa gıpçım (ALŞ. I, 321)

  Maral kimi gözeldir>Marali bes gyozale (ALŞ. I, 314)

  Gülüm, gülüm, gül çiçek>Gyulım, gyulım, gyul çiçag

  (GA. II, 211)

  Ay arvad, ne karvan keçmeli kecedir>Ay gnig, inç

  karvan gdrelu gişere (HT. I, 495)

  Bir atım barıt kimi şeydir>Mi atum baruti bes bana

  (PP. I, 79)

  Bir neçe tazı-tula meni gerek gorhutsun?>Mi kani tazi

  tula inc batke nahaç nen? (GA. II, 1939)

  Deyirmanı sınıb çah-çah olub>Cağaçi godraç çahçahen

  darel (PP. I, 70)

  Ne var, haneharabın arvadı?>Do inca hani harabi gnig?

  (PP. I, 68)

  Bu deyim alışverişleri yanında geri dönen alıntı

  deyimler de vardır; yani Türkçe>Ermenice>Türkçe

  şeklinde geri dönen alıntı deyimler:  Kordu, şildi, gebulumdur> Kores, şiles, gebules (İH.

  II, 316)

  Her şey yavaş yavaş> Her şey gamas gamas (MP. I, 21)

  İravan aşından da oldug, Giravan daşından da (İH. II,

  322)

  7.2.3. Gramerlik Alıntılar: En azından 1600 yıl

  süren, Ermenicenin tarihteki ve bugünkü çeşitli Türk

  şiveleriyle ilişkileri sonucu, Yeni Ermenicede bazı

  yapı değişiklileri de olmuştur. Ermeni edebi dilinin

  kurucusu Hacatur Abovyan ile ünlü Ermeni dilcileri

  M. H. Abeğyan ve R. Açaryan, yaptıkları çalışmalar

  sonunda, bu 1600 yıl süresince Ermenicede görülen

  büyük değişiklikleri ortaya koymuşlardır. H. Abovyan,

  M. H. Abeğyan ve R. Açaryan, değişik tarihlerde,

  benzer ifadelerle şunları yazmışlardır: “Azerbaycan

  ve Türkiye Türkçelerinin etkisi sonucunda Ermeni

  dilinin söz dizimi epeyce değişerek, Hint-Avrupa

  dillerinin söz diziminden uzaklaşmış, Ermenice,

  eklemeli bir dil haline gelmiştir.” Buna karşılık,

  şimdiye kadar yapılan çalışmalarda, Türkçede

  Ermeniceden alınmış herhangi bir gramerlik unsura

  rastlanmamıştır.

  7.2.3.1. Ses Bilgisi Düzleminde: Bilindiği gibi, başka

  bir dilden yapılan alıntılar iki dillilik çizgisine

  yaklaşacak kadar çoksa, alındıkları dilin ses, şekil

  ve söz dizimi yapısını zorlayarak, orada kendilerine

  hayat alanı bulabilmektedirler: “Eğer başka dilden söz

  alan halk etkilendiği dille az veya çok derecede

  tanışıyorsa, yada alıntı sözler yeteri kadar çoksa, bu

  durumda, ses yapısı olarak etkilenen dile uymayan

  yabancı sesler, geçtikleri dilin ses yapısını bozsalar

  bile genelde korunur.”

  Türkçe alıntı sözler, bazı ünlü ve ünsüzleri de

  Ermeniceye taşımıştır. Bu konuda, e, ö, ü ünlüleri

  ile eski Ermenicede bulunup da orta Ermenicede yer

  almayan b, d, g kapanma ünsüzlerinin yeni Ermenicede

  tekrar ortaya çıkışı, Türkçenin ve bilhassa da söz

  başındaki kapanma seslerinin yumuşak varyantlarını

  tercih eden Azerbaycan Türkçesinin, yeni Ermenicenin

  ses yapısına etkisi olarak değerlendirilmektedir.

  7.2.3.2. Şekil Bilgisi Düzleminde: Türk şivelerinin,

  özellikle de Azerbaycan Türkçesinin Ermenicede yapım

  ekleri vasıtasıyla yeni kelime oluşturulmasına da

  etkisi olmuştur. Türkçeden Ermeniceye geçen

  –lık/-lik/-luk/-lük kavram eki, -lı/-li/-lu/-lü sıfat

  eki, -çı/-çi/-çu/-çü meslek ve –nçı/-nçi>-mži

  sıra sayı eki gibi yapım ekleri ve mış/-miš fiil çekim

  eki, Ermenicenin kendi ekleri kadar işlektirler. Yeni

  kelime yapan bu ekler, giderek ana dildeki kelimelere

  de eklenerek girdikleri dile uyum sağlarlar. Türkçeden

  Ermeniceye geçmiş ekli ve eksiz bazı söz çiftleri,

  Ermenilerin dil ve düşünce dünyasında oluşturdukları

  kategorilerle, Ermenicenin morfolojik yapısında

  parçalanmaya yol açmışlardır:

  av: “av” // avçi: “avcı”

  ayna: "ayna, şişe" // aynaçi: “aynacı, camcı”

  balta: “balta // baltaçi: "baltacı"

  bitikçi: "yazar"

  bostan: "bostan" // bostançi: “bostancı”

  çöp: “çöp, ot” // çöpçi: "otaçı, ot ile sağaltan”"

  el: "halk, ülke" // elçi: “elçi, sefir”

  ez-: "ez-" // ezilmiş: “ezilmiş”

  yapunçi: "kepenek"

  ayrı: "ayrı" // ayrılmış: “ayrılmış”

  azar: "hastalık" // azarli: “hasta” // azarlamiş:

  “hastalanmış”

  tamga: “damga” // tamgaci: "damgacı"

  toz: "toz" // tozlug: “tozlu yer”

  meku: “bir” // mekumçi: “birinci”

  yerku: “iki” // yerkumçi: “ikinci”

  tasu: “üç” // tasumçi: “üçüncü”

  7.2.3.3. Söz Dizimi Düzleminde:

  M. H. Abeğyan, daha bu yüzyılın başlarında bu konuya

  dikkat çekmiştir. O, “Yeni Ermenice’nin Sentaksı

  (Ermenice), Erivan 1912” adlı monografisinde, “Türk

  şivelerinin (Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi)

  etkisi yüzünden, yeni Ermenicenin (Aşharabar) söz

  dizimi, eski Ermeniceden (Grabar) keskin

  farklılıklarla ayrılmaktadır” diye yazmaktadır. M. H.

  Abegyan'ın bu fikri, R. A. Açaryan'ın "Ermeni Dilinin

  Tarihi (Ermenice), II. cilt, Erivan 1951, s. 287-291”

  adlı eserinde kesinlik kazanmıştır. R. A. Açaryan,

  Ermenicenin söz dizimini genetik olarak bağlı

  bulunduğu Hint-Avrupa dillerinin söz dizimi ile

  karşılaştırırken şunları tespit etmiştir:

  1. Eski Ermenicede yüklem cümlenin başında (özneden

  önce) gelirdi. Yeni Ermenicede ise, bunun tam tersi

  olarak cümle unsurlarının sırası aynen Türk

  şivelerinde olduğu gibidir:

  tesi zthrčunn or jerger i vraj carin “gördüm kuşu

  öten ağaçta" > cari vra jergoy thrčuny tesa

  “ağaçta öten kuşu gördüm".

  zinč araric vasn ordvoj imoj "ne etmek kendi

  oğlum için" > tyis hamar inč anem "kendi oğluma

  (ben) ne yapayım?".

  2. Eski Ermenicede asıl unsur, yardımcı unsurun önüne

  geçer, yeni Ermenicede ise, bunun tam tersi yapılır:

  ztunn Petrosi "ev Petro'nun" > Petrosi tuny "Petro'nun

  evi".

  3. Eski Ermenicede diğer Hint-Avrupa dillerinde olduğu

  gibi zamir isimden sonra, yeni Ermenicede ise,

  isimden önce gelir:

  ajr ajs "adam bu" > ajs (es) mardy "bu adam"; tun im

  "ev benim" > im tuny “benim evim”; hor imun "babam

  benim" > im hory "benim babam" vb.

  4. Eski Ermenicede sayılardan sonra gelen isimler

  çokluk, yeni Ermenicede ise, teklik halinde

  kullanılır:

  hing tner "beş evler" > hing tun "beş ev."

  5. Eski Ermenicede zarflar isimden önce, yeni

  Ermenicede ise, isimden sonra gelir:

  arači hor imaj “önünde babamın benim” > im hor

  arač "benim babamın önünde").

  İki dil arasındaki bu sözlük ve gramer alıntıları

  dışında, Türkiye ve Azerbaycan’daki bazı yer adlarının

  Ermenice olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan, başta

  kişi ve yer adları olmak üzere, Ermenicede pek çok

  Türkçe unsurun da özel ad olarak kullanıldığını

  görmekteyiz.  8. Türkçe - Macarca İlişkileri

  M.S. 463'lerde Karadeniz kıyılarına inen Ogur

  kavimlerinden biri olan ve Bizans kaynaklarında

  yanlışlıkla 'Türk' olarak adlandırılan Macarların dili

  ile Türk dilinin ilişkilerinin başlangıcı, Türk-Macar

  ilişkileri gibi tarihin derinliklerinde

  kaybolmaktadır. Bu devirden, yani M.S. 5. yüzyıldan

  önceki Türkçe-Macarca ilişkisi üzerinde konuşmak,

  bugün için hemen hemen imkânsızdır. Bu konuda

  söylenebilecek şeyler şimdilik sayılıdır: Birkaç

  zarfın yıpranarak ön ek halini almış şekilleri dışında

  Macarca, Türkçe gibi sondan eklemeli bir dildir. Diğer

  taraftan, vokal ve konsonant sisteminde, Türkçe’deki

  kadar kuvvetli olmasa bile hakim bir benzeşmenin

  bulunduğu bir dildir. Bugün Macarcanın, hattâ diğer

  Ural dillerinin sözlüklerinde, kelime kök ve aileleri

  tesbite çalışılırken, Türkçeden ve diğer Altay

  dillerinden örnekler verilmekte, sık sık, "Türkçedeki

  ve diğer Altay dillerindeki paralelleriyle daha ileri

  bir incelemeyi gerektirmektedir." gibi ifadeler

  kullanılmaktadır. Bu ifadelerdeki bilgiyi iki şekilde

  yorumlamak mümkündür: 1. Bugün başlıca; Fince,

  Macarca, Samoyedce, Ostyakça, Çeremisçe, Votyokça,

  Vogulca ve Lapça’nın temsil ettikleri Ural dilleri ile

  Türkçe, Moğolca, Mançurca, Tunguzca, Korece ve

  Japoncanın temsil ettikleri Altay dilleri aynı kökten

  çıkmışlardır, bu diller eski bir geçmişte aynı ve tek

  bir dil imişler veya; 2. Sözü edilen bütün bu dilleri

  konuşan halklar, yani Ural ve Altay halkları, çok eski

  zamanlarda, çok uzun devirler boyunca yan yana veya

  birlikte yaşamışlar ve dolayısıyla dilleri birbirinin

  dillerine benzeşmiştir. Bu husus ise, konumuzun

  sınırları dışındadır.

  8.1. Türkçedeki Macarca Unsurlar:

  Tarihte birçok Türk kavmini içinde eriterek Türklükten

  can ve kan alan Macarlık ve Türkçe’den pek çok kelime

  alan Macarca, Türklere birşey vermekte oldukça cimri

  davranmış gibidirler. Galibâ, Macarlardan

  öğrendiklerimiz, Mac. varos "şehir">Tü. varoş

  "şehirlerin sur dışı mahallesi", Mac. katona

  "asker">Tü. katana/kadana "asker atı; iri bir at

  cinsi", Mac. kapocs "kopça, çengel">Tü. kopça "kopça",

  Mac. szoba "oda">Tü. soba "soba", Mac. soronpo

  "şarampol">Tü. şarampol "şarampol" kelimelerinin

  anlamıyla sınırlı kalmıştır.

  8.2. Macarcadaki Türkçe Unsurlar:

  Karanlık devirlerden sonraki Türkçe-Macarca

  ilişkilerini iki döneme ayırıyoruz:

  8.2.1. Yurt Tutuş Öncesi ve Arpad Devrinde Macarcaya

  Giren Türkçe Unsurlar:

  Yurt tutuş öncesinin kelimeleri, ilk Batı Türkçesi

  veya Bulgar / Çuvaş tipli Türk dilleri kaynaklıdır.

  Arpad devri kelimeleri ise Kıpçak / Kuman dilinden

  alınmadır. Yani Macarca’ya 5-15. yüzyıllar arasında

  giren Türkçe kelimelerin 5-9. yüzyıllar arasında

  girenlerinin daha çok Çuvaş tipli Türk şivelerinden,

  daha sonrakilerin ise, Kıpçak şivesinden alınmış

  olduklarını kabul ediyoruz. Çuvaş tipli şiveler,

  bilindiği gibi, Orkon âbidelerinde karşılaştığımız ilk

  yazılı Türkçenin yanında, ondan epeyce farklılaşmış

  bir şive olup, tarihte Bulgar ve Hazar Türkçesinin,

  bugünse Çuvaşça’nın temsil ettikleri kabul edilen Batı

  Huncasını veya İlk Batı Türkçesini ifade etmektedir.

  Macarcadaki Türkçe unsurlar konusunda, son bir buçuk

  yüz yıl içinde pek çok kitap ve binlerce makale

  yazılmıştır. Bu makalelerin çoğu kelime

  biyografileridir. Macarlar kendi dillerinin etimoloji

  çalışmalarını yaparken, tabii olarak dillerindeki

  İslav, Türk, Lâtin ve başka dillerden alınmış

  kelimeleri de incelemişler, bunlar üzerinde bir buçuk

  yüz yılı aşkın bir süre tartışmışlardır. Bu

  çalışmaların sonuçları, ilk defa Gombez Zoltan

  tarafından 1908 yılında, önce Macarca 'Yurt Tutuş

  Öncesinde Türkçe Alıntı Kelimelerimiz' adıyla, sonra

  da 1912'de Almanca olarak 'Macarca’daki Bulgar

  Türkçesinden Alıntılar' adıyla yayımlanmıştır. G.

  Zoltan'ın bu eserinde Macarcaya Türkçeden geçmiş 413

  kelime müzakere edilmektedir. 1967-1976 yılları

  arasında yayımlanan Macarcanın etimoloji sözlüğünde

  değişik devirlerde Macarcaya girmiş 1500 civarında

  kelime bulunmaktadır.

  Bütün bu müzakerelerden sonra, hem Türk-Macar hem de

  Türkçe- Macarca ilişkilerini işleyen hacimli bir

  çalışma, 'Yurt Tutuş Öncesinde ve Arpad Devrinde

  Macarca-Türkçe İlişkileri' adıyla Lajos Ligeti

  tarafından 1986'da yayımlandı. Bu eserde, bir yandan

  Karadeniz'in kuzeyindeki ve oradan Orta Avrupa'ya ve

  Balkanlara sarkmış Türk kavimleri ile bu kavimlerin

  Macarlarla ilişkileri üzerinde durulmuş, bir yandan da

  en eski zamanlardan 15. yüzyıla kadar Macarca’ya geçen

  485 kelime uzun uzun müzakere edilmiştir.

  Macar-Türk ilişkilerinin eskiliği ve canlılığı

  dolayısıyla, Macarca üzerindeki Türkçe tesiri o kadar

  kuvvetlidir ki bugün Macarlar'ın yaşattıkları bizim

  unuttuğumuz Türkçe kelimelerden bile söz açmak

  mümkündür: Tü. arbagçı / arvışçı 'büyücü, büyücü

  hekim; doktor' Mac. orvos 'doktor'; Tü. bilig 'iz,

  işaret, bilgi' Mac. belyeg 'pul'; Tü. bor 'şarap' Mac.

  bor 'şarap'; Tü. bögüçi 'büyücü, şaman rahip' Mac.

  bölcs 'irfan', bölcsész 'bilgin, filozof'; Tü. yaruk,

  çuv. surda 'ışık, mum' Mac. gyertya 'mum'; Tü. çıgıt /

  çıkıt 'peynir' Mac. sajt 'peynir'; Tü. eke 'pulluk'

  Mac. eke 'pulluk'; Tü. ışkı / yışkı / yışak 'iki dilli

  bıçak, rende' kelimesinin muhtemel bir Çuvaş tipli

  biçimi: yılıg / yılag, Mac. gyalu 'rende'; Tü. yagak /

  yangak 'ceviz' Mac. dio 'ceviz'; Tü. kabırçak /

  kaburçuk 'sandık, tabut' Mac. koporso 'tabut'; Tü. yıd

  yıs 'koku' Mac. szész 'alkol'; Tü. torak 'kaynatılmış

  ekşi süt, lor' Mac. turo 'lor'; Tü. yumur 'mide' Mac.

  gyomor 'mide'. Macarca-Türkçe ilişkilerinin

  derinliğini gösteren bir başka husus da birçok Türkçe

  fiilin Macarcaya geçmesi yanında, Türkçeden alınan bu

  kelimelerin Macarların dil ve düşünce dünyasında yeni

  yeni anlamlar kazanmaları, hattâ birleşik kelimeler

  oluşturmalarıdır. Macarcadaki Türkçe fiiller, isimler

  gibi tek tek veya bütün halinde defalarca kaleme

  alınmışlardır. Son olarak Pallo Margit'in bu konudaki

  çalışması, 'Eski Türkçe Kaynaklı Fiillerimiz' adıyla

  1982'de yayımlandı. Bu eserde, Türkçe kaynaklı 101

  fiil vardır. Sayıları yüzü aşan Macarcadaki Türkçe

  fiillere bir kaç örnek verelim: Tü. boşan- 'boşanmak,

  kurtulmak' > Mac. bocsan- 'kurtulmak, affedilmek'; Tü.

  boşut- / boşat- 'kurtarmak, salmak'> Mac. bocsat-

  'kurtarmak, günahlarını affetmek'; Tü. çevir-

  'çevirmek' > Mac. csavar- 'çevirmek'; Tü. çök-

  'çökmek, azalmak'> Mac. csökken- 'azalmak, aşağı

  inmek'; Tü. yarat- 'yaratmak'> Mac. gyart- 'yaratmak,

  imal etmek'; Tü. yaz- , Çuv. sir- 'yazmak'> Mac. ir-

  'yazmak'; Tü. yun- 'yunmak, yıkanmak'> Mac. gyon-

  'günahlardan arınmak'. Dediğimiz gibi Macarcada Türkçe

  kelimelerle yapılmış birleşik kelimeler de vardır. Bir

  kaç örnek verelim: Tü. tegre 'çevre'> Mac. tér

  'meydan, alan'; Tü. kip 'kalıp' > Mac. kép 'resim', bu

  iki kelimenin birleşmesiyle: térkép 'harita'; Tü. seki

  'kanepe, divan'> Mac. szék 'sandalye'; Tü. kar 'kol',

  bu iki kelimenin birleşmesiyle: karszék 'koltuk'.

  8.2.2. Osmanlılar Döneminde Macarcaya

  Giren Türkçe Unsurlar:

  Osmanlılar döneminde Macarca’ya giren Türkçe kelimeler

  hakkında da pek çok biyografi yazılmıştır. Bu dönemin

  kelimeleri ve haklarında yazılan biyografi ve

  münakaşaların sonuçları, Zsuzsa Kakuk tarafından,

  önce, 1973'te '16-17. Yüz- yıllarda Osmanlı Dil

  Tarihine Dair Araştırmalar: Macar Dilinde Osmanlıca

  Unsurlar' adıyla yayımlanmıştır. Z. Kakuk'un

  Fransızca olarak yayımlanan bu 660 sayfalık geniş

  eserinde, Macarcaya Osmanlı döneminde girmiş 1312

  kelime yanında 402 şahıs adı ve 224 yer adı

  bulunmaktadır. Macarcaya Osmanlı döneminde girmiş

  kelimelerle daha önceki devirde girmiş kelimeler

  arasındaki ana fark, Osmanlı döneminde girmiş

  kelimelerin daha çok kültür kelimeleri; önceki devirde

  girenlerin ise, daha çok kavram kelimeleri

  oluşlarıdır. Nitekim, Kakuk Zsuzsa 1977'de, bu yolda

  'Macaristan'ın Türk Fethinden Kültür Kelimeleri'

  adıyla ikinci bir eser yayımladı. Zsuzsa Kakuk, bu

  eserinde, Macarcaya Osmanlı döneminde girmiş 78 kültür

  kelimesini seçerek bu kelimeleri daha geniş şekilde

  tanıtmış ve bunların Macarcadan başka girdikleri diğer

  Balkan dillerindeki şekillerini de vermiştir. Macar

  etimoloji sözlüğüne göre, Macarcaya Osmanlı döneminde

  giren kelimelerin sayısı 501'dir. Bu yayınlar

  arasında, Macarcadaki Türkçe unsurların sayıları

  konusunda epeyce farklar görülmektedir. Bu yüzden, bu

  unsurların sağlıklı bir şekilde tespiti, daha uzun

  yıllar sürecek gibidir.  9. Türkçe-Fince İlişkileri

  Finliler, tarihin her devrinde bir veya birkaç Türk

  kavminin komşuluğunda yaşamıştır. Bugün Hint-Avrupa

  dillerinin ortasında kalan Fince ve Macarca yanında,

  diğer Ural dillerinden birini konuşan halkların hepsi,

  Türk halklarına komşu olarak yaşamaktadır.

  9.1. Türkçedeki Fince Unsurlar

  Bu konuda herhangi bir yayına rastlayamadık.

  9.2. Fincedeki Türkçe Unsurlar

  Fince, Macarca ve Türkçenin çeşitli sözlük ve gramer

  karşılaştırmaları yapan yayınlar hariç, hakkında

  yapılmış herhangi bir çalışmayı görmediğimiz bu konuda

  Mustafa Öner, şunları söylemektedir:

  “Dil aileleri şemasında Ural-Altay dil ailesinin Altay

  kolunda duran Türkçe ile Ural kolunda duran Fincenin

  ilişkisi ya da bu dillerin konuşurları olan Türklerle

  Finlilerin komşuluğu konusunda şimdiye kadar yazılmış

  herhangi bir monografik çalışma yoktur. Coğrafyası

  dolayısıyla Türkçenin daha çok kuzey koluyla ilişkisi

  olan Finceden Türkçeye geçmiş herhangi bir söz

  bilinmezken, Fincenin Etimoloji Sözlüğünde 10 kadar

  Türkçe kelimenin Finceye alındığı belirtilmektedir.

  Bu çalışma Suomen kielen etymologinen sanakirja,

  “Suomalis-Ugrilainen Seura” Lexica Societatis

  Fenno-Ugricae XII,1-7, Helsinki, 1981-(SKES) adlı

  Fincenin etimoloji sözlüğünde belirlenen Türk dili ve

  diyalektlerinden alınmış sözlere dayanmaktadır.

  Bu sözlükte “Türk Dilleri” başlığı altında toplam 118

  söze atıf kaydedilmiştir. Bu atıflar diyalektler

  düzeyinde sınıflandığında çıkan liste şöyle

  olmaktadır: VII cilt ve 2293 sayfa tutan bu Fince

  etimoloji sözlüğünde, İngilizce kökenli sadece 128

  atıf bulunduğu hesaba katılırsa, Türkçe alıntıların

  azımsanmayacak düzeyde olduğu anlaşılabilir .

  1980 yıllarında yayımlanan bu sözlük de, “Macarcanın

  Tarihsel Etimolojik Sözlüğü” gibi, yüzelli yıl kadar

  önce başlayan Fince ve Macarca gibi Ural dilleri ile

  Türkçenin sözlük ve gramerce karşılaştırılmalarını

  yasaklayan bir tutum içindedir. Bu sözlük de

  “Türkçedeki falan söz ile karşılaştırılamaz” gibi

  ifadelerle doludur; kısacası, bu sözlük de Macarların

  etimolojik sözlüğü gibi, yalnız Türkçe ile

  ilişkilerini değil, bu ilişkileri araştırmayı bile

  reddeden bir doğrultudadır.

  İnsan-varlık ilişkilerini gerçekler dünyasındaki

  biçimleriyle değil de kafamızdaki biçimleriyle kurmağa

  çalışmanın, yani olgular karşısındaki dini ve

  ideolojik tutumun, gerçekler dünyasıyla bir ilişkisi

  yoktur. Hep olanlar ve olmakta olanlar ile değil,

  olması gerekenler ile ilgilenirler, gerçek olgulara

  uyumlu görünmek amacıyla hulle yaparlar.

  Hrıstiyan olmalarına, yüzyıllar boyunca hrıstiyanlığa

  hizmet etmelerine rağmen, papalığın gözünde ikinci

  sınıf hrıstiyan olmaktan bir türlü kurtulamayan bu

  Fin-Ogur kavimlerinin, bilim soğuk kanlılığından uzak,

  hazırlıksız ve tamamen politik bir yaklaşımla

  başlattıkları “Turan Dilleri” görüşü, kolayca

  hırpalanıvermişti. Yüzelli yıl önce başlayan bu son

  derece masum bilim şüphesinin yolunun, yine politik

  endişelerle tıkanması, Budenz tarafından başarılmıştı

  . Budenz’in bu eseri, Türk Dil Kurumu Kütüphanesi’ne

  giren ilk kitap olarak “1” demirbaş numarasını

  taşımaktadır.

  Türkçe, bu diller ile binlerce yıl aynı coğrafyada

  yaşamış olmasına rağmen, 6. yüzyıldan bu yana

  izleyebildiğimiz Türkçe-İslavca komşuluğu yüzünden

  İslav dilleriyle bile bir ölçüde akraba olmuş iken,

  nedense, Türkçenin bu dillerle ilişkisinin

  araştırılması bile, en azından, psikolojik baskı

  altındadır. Bugün, bir olgu olarak, “Fincenin

  Hint-Avrupa Unsurları”, “Islavcanın Türkçe Unsurları”

  adlı kitaplar yayımlanırken, tarih öncesi ve tarihsel

  devirlerde hep aynı coğrafyayı paylaşmış olmalarına

  rağmen, Türkçe ile Ural dillerinin akrabalık ölçüsünün

  araştırılması, dediğimiz gibi en azından psikolojik

  baskı altındadır. Bu yüzden, bugün, bu diller arasında

  doğru dürüst sözlük bile yoktur; bugünkü turistik

  amaçlı sözlükler de eski sözlüklerin altındadır.  10. Türkçe-Romence İlişkileri

  Romenler, diğer Latin kavimleri gibi M.S. ilk bin yıl

  içinde ortaya çıkmış ve Trakyalı ataları olan

  Hint-Avrupa köklü “Dacia”lılar ile aynı bölgede

  yaşamışlardır.

  Türklerin Romanya coğrafyasındaki tarihleri ise

  eskilere dayanmaktadır. Eski Türk kavimlerinden olan

  Uzlar, Peçenekler, Kıpçaklar ve sonra daha birçok Türk

  boyu Karadeniz’in kuzeyinden geçip gelerek bugünkü

  Romanya coğrafyasına yerleşmişlerdir. XIII-XIV.

  yüzyıllarında Altın Ordu ve sonraki yıllarda da

  Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetine giren bölgede bu

  sebeple Türk nüfus yoğunluğu fazladır .

  10.1. Türkçedeki Romence Unsurlar

  Bu konuda herhangi bir yayına rastlamadık.

  10.2. Romencedeki Türkçede Unsurlar

  Türkçenin Romence ile ilişkisinin ilk araştırılmaları

  Rusça ile ilişkisinin araştırılmağa başlanmasından

  çeyrek yüz yıl sonrasına aittir. Bu konuda bilinen en

  eski çalışma, yukarıda da andığımız Slav dillerinin

  ilk etimoloji sözlüğünü hazırlayan ve Slavcadaki

  Türkçe unsurlar üzerindeki çalışmaları başlatan Franz

  Miklosich tarafından yapılmıştır .

  Aynı yıllarda, Lazar Šaineanu, Romen dilindeki Türkçe

  unsurları incelediği eserini yayımlar. Bu

  araştırmalar, 1885-1900 yılları arasında, B. F.

  Hasdeu, F. Rudow ve T. Löbel tarafından sürdürülür.

  Theophil Löbel’in Romen dilindeki Türkçe, Arapça ve

  Farsça unsurları incelediği eseri 1894’te yayımlanır.

  L. Šaineanu, Romen dili ve kültüründeki oryantal

  etkiyi araştırdığı, özellikle de Türkçenin etkisinin

  kültür boyutlarını da tartıştığı üç ciltlik muhteşem

  eserini önce 1900 yılında Romence ve 1902 yılında da

  Fransızca olarak yayımlar. 3900 civarında Türkçe unsur

  barındıran bu çalışmalara dayanarak, Romanya dışında

  da birçok çalışma yapılmıştır ve yeni eserlerin ana

  kaynağı, Romanya’da yapılan bu çalışmalar olmuştur.

  1927 yılında, Karl Lokotsch tarafından yayımlanan

  etimolojik sözlükte ise 2235 madde başı

  bulunmaktadır. Bundan sonra 1960 yılında, Heine F.

  Wendt, Romencedeki Türkçe unsurları incelediği eserini

  yayımlar . Türkçeden alınan sözlerin alınma

  devirlerini de açıklamağa çalışan bu eserde, 1541

  Türkçe söz irdelenmektedir. Bu çalışmalar dışında iki

  Türk araştırmacı yaptığı çalışmalarda Romencedeki

  Türkçe söz sayısının 1700 ile 3000 arasında olduğunu

  söylemişlerdir. Son olarak 2002’de Muammer Nurlu

  tarafından yayımlanan Romencede Türk İzleri adlı

  eserde Osmanlı döneminde Romenceye geçmiş yaklaşık

  1200 söz listelenmiştir.

  Türkçe-Romence ilişkilerinin araştırılmasına

  Türkçe-Rusça ilişkilerinin araştırılmağa

  başlanmasından çeyrek yüz yıl sonra başlanmıştır. Bu

  konuda bilinen en eski çalışma, İslav dillerinin ilk

  etimoloji sözlüğünü hazırlayan ve İslavcadaki Türkçe

  unsurlar üzerindeki çalışmaları başlatan Franz

  Miklosich tarfından yapılmıştır.

  Bu araştırmalara 1984'te Theophil Löbel 'Romen

  Dilindeki Türkçe, Arapça ve Farsça Unsurlar' adlı

  eseriyle ve 1900 yılında da L. Saineanu 'Romen

  Dilindeki ve Kültüründeki Oryantal Tesir' adlı

  eseriyle katıldılar. Türkçe-Romence ilişkileri

  konusundaki yayınları temin edemediğimiz için affınızı

  dileyip Romenceye, Macarcaya ve Rusçaya değişik

  anlamlarda verdiğimiz bir kelimemizin ilgi çekici

  macerasından kısaca bahsederek bu konuyu kapamak

  istiyoruz: Tü. obrak / ofrag 'eski, yıpranmış; eski

  elbise'> Mac. apró 'ufak', apróság, aprópénz 'bozuk

  para'; aynı kelime Romence’ye geçer: Rom. oprêg 'sırta

  alınan saçaklı dokuma' > Mac. oprég 'Romen kadınların

  bilinen elbisesi' ve yine aynı kelime Rusçaya taşınır:

  ovrag 'yar, vâdi, dere'.  11.Türkçe-Bulgarca İlişkileri

  Bugün ancak adları Türkçe kalan, ama bir zamanlar

  dilleri de Türkçe olan Bulgar halkı Karadeniz çevresi

  ve Balkanlarda bir çok yeri adlandırmışlar ve Türkçe

  konuştukları süre içinde başka kavimlerin boylarını da

  etkilemişlerdir. Bulgar Türkçesinin Slav dillerine,

  Romenceye ve Macarcaya yaptığı katkı, küçümsenemeyecek

  seviyededir. M.S. 1000’li yıllardan itibaren ise

  tamamen Slav dili konuşan bir halk haline gelen

  Bulgarların yeni dili olan Bulgar Slavcasından

  Türkçeye ancak çete, gocuk, kuluçka gibi bir kaç söz

  geçmiştir .

  Slavlaştıkları tarihlerden günümüze kadar sürekli

  olarak Türk kavimleriyle komşuluk yaşayan ve 14. yy.

  başlarından 20. yy. başlarına kadar da Osmanlı

  Devletinin bir parçasını oluşturan Bulgarlar ve

  Bulgarca, tıpkı diğer Slav dilleri veya Arnavutça ve

  Ermenice gibi Türkçenin derin etkisi altında

  kalmıştır. Bu etki, Arnavutça ve Ermenicede olduğu

  gibi yalnızca sözlük düzleminde kalmamış, gramer

  düzleminde de olmuştur, dolayısıyla, bugünkü Bulgar

  grameri, Türkçenin bir çok ekini de barındırmaktadır.

  11.1.Türkçedeki Bulgarca Unsurlar

  Bulgarların yeni dili olan Bulgar Slavcasından

  Türkçeye ancak çete, gocuk, kuluçka gibi bir kaç söz

  geçmiştir.

  11.2.Bulgarcadaki Türkçe Unsurlar

  Bulgarcadaki Türkçe unsurlarla ilgili olarak, Bulgar

  yazar İvan Vazov, 1850’lerde şöyle demişti:

  “şehirlerimizde konuşulan dil neredeyse yarı Türkçe

  idi” . Bulgarcadaki Türkçe etkisinin son yıllardaki en

  büyük araştırmacısı olan ve geçen yıl kaybettiğimiz

  Alf Grannes, bu etkinin derinliği hakkında şunları

  yazmaktadır: “Büyük Bulgar şair ve yazarı Petko R.

  Slavejkov’un Bulgarcada kullanılan 10.000 civarında

  Türkçe sözden oluşan bir sözlük hazırladığını

  biliyoruz. Ne yazık ki bu sözlük hiç bir zaman

  basılmadı ve biz, bugün, A. Şkalyic’in hazırladığı,

  Sırp-Hırvatçadaki 8.742 Türkçe sözü içeren sözlüğüyle

  karşılaştırılabilecek bir sözlükten mahrumuz” .

  1934 yılında Bulgarcadaki -lık, -çı ve -lı ekli 2000

  civarındaki Türkçe sözün listesini yayımlayan B. Conev

  hakkında ise A. Grannes şunları söylemektedir:

  “Profesör B. Conev’in Bulgarcadaki Türkçe sözlerin

  küçük bir bölümünü listelediği açıktır. B. Conev,

  Bulgarcadaki Türkçe sözleri -lık, -çı ve -lı eki

  taşıyanlarla sınırlandırmıştır. Aslında, bu ekleri

  taşıyan sözlerin tamamını bile listelemiş olsaydı, bu

  sayı iki katına çıkabilirdi!” .

  1998 tarihinde yayımlanan Bulgarcadaki Yabancı Sözler

  Sözlüğünde 3548 söz, Türkçe olarak gösterilmiştir.

  Kısacası, Bulgarcada en az 3500 kadar sözün Türkçe

  olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.  12.Türkçe-Sırp-Hırvatça İlişkileri

  İslav dillerindeki Türkçe unsurlarla ilgili ilk

  çalışmalar, 1850'lerde başlamıştır ve günümüzde de

  sürmektedir. Bu konudaki çalışmalar, burada

  sayamayacağımız kadar çoktur. Önce Rusların, daha

  sonra da Güney İslavlarının dilleri üzerinde başlayan

  bu çalışmaların meyvelerini derli toplu birer sözlük

  halinde Elizaveta Nikolaevna Şipova'nın ve Abdullah

  Skaljic'in eserlerinde bulabiliriz.

  12.1.Türkçedeki Sırp-Hırvatça Unsurlar

  Türkçedeki Sırp-Hırvatça unsurların monografik bir

  çalışması yoktur. Türkçedeki İslavca unsurları konu

  edinen çalışmalarda, zaman zaman sözlerin

  Sırp-Hırvatçadaki biçilerine de değinilmiştir.

  12.2.Sırp-Hırvatçadaki Türkçe Unsurlar

  Yukarıda da söylendiği gibi Slav dillerindeki Türkçe

  unsurlarla ilgili ilk çalışmalar, 1850'lerde başlamış

  ve günümüze dek süre gelmiştir. Bu konudaki

  çalışmalar, burada sayamayacağımız kadar çoktur. Slav

  dillerinden olan Sırp-Hırvatçadaki Türkçe kelimeler de

  bir sözlük halinde yine Abdullah Şkaljic'in eserinde

  yer alır .

  Şkaljic'in eseri ise, Güney İslavlarının, Sırp-Hırvat

  dillerinin Türkçe unsurlarını konu edinir. Diller

  arası alıntılar konusunda dünyanın en ilgi çekici

  eseri olarak kabul edilen Şkaljic'in sözlüğünde, 6878

  değişik anlamda 8742 kelime yer almaktadır. Sözlüğünün

  başına kısa bir fonetik ve morfolojik açıklama ekleyen

  ve Türkçenin bütün Balkan dillerine verdiği bazı ek ve

  yapıları değerlendiren Şkaljic, yine sözlüğünün

  girişinde, bu kelimeleri 38 ayrı grupta konularına

  göre sınıflandırmıştır.  13.Türkçe-Lehçe İlişkileri

  Rus, Sırp-Hırvat, Çek, Slovak ve Leh dilleri gibi, bir

  İslav dili olarak, Ukrancadaki Türkçe unsurlarla

  ilgili ilk çalışmalar, 1850'lerde başlamıştır ve

  günümüzde de sürmektedir. Bu konudaki çalışmalar,

  burada sayamayacağımız kadar çoktur .

  13.1. Türkçedeki Lehçe Unsurlar

  Türkçedeki Ukranca unsurların monografik bir çalışması

  yoktur. Türkçedeki İslavca unsurları konu edinen

  çalışmalarda, zaman zaman sözlerin Ukranca biçilerine

  de değinilmiştir.

  13.2. Lehçedeki Türkçe Unsurlar

  Çeşitli İslav dillerindeki Türkçe unsurları konu

  edinen çalışmalarda, sözlerin Lehçedeki biçimlerine

  de temas edilir. Bilhassa Fasmer ve Doerfer, Türkçe

  sözlerin Lehçedeki biçimlerine de işaret derler.

  Monografik bir çalışmanın bulunmadığı bu konuda,

  Tadeusz Majda şunları sözlemektedir: “Türk halklarının

  Slav kabileleri (sonradan Polonyalılar diye

  adlandırılan Slav kabileleri dahil) ile asırlarca

  süren münasebetleri, Slav dillerini daha ilk gelişme

  aşamalarında etkiledi. Son yıllarda bu etkileşim,

  araştırmacıların ilgi odağı olmuştur. Yapılan

  incelemeler neticesinde Slav dillerinin gelişmesi ve

  bu süreç üzerindeki Hun, Protobulgar ve Avarların

  etkisi ile ilgili yeni bilgiler ortaya

  çıkarılmaktadır. Adı geçen kabilelerin konuştukları

  dilin Türk dil grubu mensubu olduğu kabul edilir.

  Diğer Slav dilleri gibi 5.-6. yüzyılda şekillenmeye

  başlayan Leh dili de, Türk dillerinin yoğun etkisi

  altında kaldı. Kelime dağarcığındaki Türkçe alıntıları

  tespit etmek ne kadar kolaysa, fonetik ve morfolosini

  tespit etmek de o kadar zor. H. Galton’un “Der

  Einfluss des Altaischen auf die Entstehung des

  Slawischen, (Wiesbaden 1997)” adlı yeni çalışmasında

  genel Slav dili için yaptığı incelemelere benzer

  çalışmaların Leh dili için yapılması gerekmektedir.”  14.Türkçe-Çekçe İlişkileri

  Rus, Sırp-Hırvat, Ukran, Slovak ve Leh dilleri gibi,

  bir İslav dili olarak, Çekçedeki Türkçe unsurlarla

  ilgili ilk çalışmalar, 1850'lerde başlamıştır ve

  günümüzde de sürmektedir. Bu konudaki çalışmalar,

  burada sayamayacağımız kadar çoktur .

  14.1.Türkçedeki Çekçe Unsurlar

  Türkçedeki Ukranca unsurların monografik bir çalışması

  yoktur. Türkçedeki İslavca unsurları konu edinen

  çalışmalarda, zaman zaman sözlerin Çekçe biçilerine de

  değinilmiştir.

  14.2.Çekçedeki Türkçe Unsurlar

  Çeşitli İslav dillerindeki Türkçe unsurları konu

  edinen çalışmalarda, sözlerin Ukranca biçimlerine de

  temas edilir. Çekçedeki Türkçe unsurları konu edinen

  monografik bir yayın bulunmasa da, F. Miklosish her

  iki eserinde de ara sıra, K. Lokotsch ise sık sık,

  Türkçeden alınma sözlerin Çekçedeki biçimlerini de

  vermeğe çalışmışlardır. Fasmer, sözlerin Rusça

  biçimleri yanında Çekçedeki biçimlerini de verir.

  Türkçe unsurların bir kısmı da Çekçeye Macarca yoluyla

  taşınmıştır ve bu konu yeni yeni çalışılmaktadır.

  1957 yılında, Çek ve Slovak dillerinin söz varlığı

  üzerindeki çalışmaların henüz başlangıç safhasında

  olduğunu belirten J. Blaskoviç, “Çek Dilinin Kök

  Sözlüğü” adlı eserde yalnızca 32 sözün Türkçe kaynaklı

  gösterildiğini; fakat bunların da doğru tespit

  edilmediğini ve doğru anlamlandırılmadığını ifade eder

  . J. Blaskoviç, bu yirmi sayfalık yazısında, Çek

  dilinde kullanılan şahıs adı, soyadı, yer ve kavim adı

  gibi 27 özel ad ile Türkçeden Çekçeye geçmiş 248 sözü

  irdeler ve yazısının sonunda şunları söyler: “Bugün

  Çek dilinin Türk kökünden gelen unsurları üzerine

  söyleyebileceklerimiz kısaca bunlardan ibarettir. Bu

  kısa yazı bile Türk kavimlerinin ve bilhassa Osmanlı

  Türklerinin Orta-Avrupa kavimlerine yaptıkları kültür

  tesirinin ne kadar geniş olduğunu göstermeğe yeter. Bu

  araştırma objektif bir şekilde gerçekliği ortaya

  çıkarmakta ve Türk kavimlerini ve kültürlerini

  elverişsiz bir açıdan gören eski ve yanlış görüş ve

  iddialara son vermektedir”  15.Türkçe-İtalyanca İlişkileri

  Oğuz Türkleri Anadolu'ya gelmeden çok önce, belki

  Oğuzların bir kısmının da katıldığı başka Türk

  kavimleri, Karadeniz'in kuzey sahillerinde ve

  Balkanlar'da idiler ve buralarda çeşitli devletler

  kurmuşlardı. Periskop, Theofanis, Menandros gibi

  Bizans ve İbni Rüste, Gardizî gibi Arap tarihçileri,

  bu bölgede, Hun, Saragur, Ugor, Onogur, Avar, Bulgar,

  Peçenek, Hazar, vs. gibi çeşitli Türk kavimlerinden

  bahsederler. Bu kavimlerin dilleri ile o devirlerin

  Grekçe ve Lâtincesi arasında olup bitenler konusunda

  hiçbir çalışma yapılmamıştır. Bu ilişkiler konusunda

  yapılan tek şey, Bizans kaynaklarındaki bu kavimlerle

  ilgili tarih verilerinin ve bunlara bağlı olarak geçen

  özel adların derli toplu bir yayınından ibarettir; bu

  kavimlerin dilleri ile Grekçe ve Lâtince arasındaki

  alıntılar söz konusu bile edilmemiştir. 8. ve 9.

  yüzyıllarda, ortodoks Doğu Roma zayıflamış, Ön

  Asya’daki ticaret hayatı, başta Venedikliler olmak

  üzere, Cenovalılar, Sicilyalılar, Pizzalılar ve

  Floransalıların eline geçmişti. Bu şehir devletleri

  ile ve bazen de papalığın kışkırtmaları üzerine bu

  şehir devletlerinin ordularına katılmalarla oluşmuş

  Haçlı orduları ve Haçlı donanmalarıyla Türkler

  arasındaki egemenlik ve çıkar kavgaları, dünya

  tarihinin önemli bir bölümünü oluşturmuş ve bugün de

  bu kavgalar, papalık-hahamlık ittifakı yüzünden günden

  güne daha acımasız bir hal alarak sürüp gitmektedir.

  Sözü edilen şehir devletlerine katılan Kuzey

  İtalya’daki diğer şehir devletleri, 1849 yılında, bir

  yandan da İtalya’daki iktidarını bu devletlere de

  kaptırma endişesi içindeki papalığın şüpheli desteği

  ile Avusturya egemenliğine baş kaldırırlar ve nihayet

  bu 11 şehir devleti, 1861 yılında İtalya Birleşik

  Krallığını kurarlar. Bu tarihlerden itibaren,

  aralarında bir yabancı dil gibi kullandıkları orta

  İtalyadaki Toscana bölgesinin dilini esas alan bugünkü

  İtalyanca doğar. Türklerin savaşlar dışındaki

  ilişkileri, daha çok Venedikliler ve Cenovalılar ile

  olduğu için, Türkçenin de genellikle Venedik ve Cenova

  Lehçeleriyle ilişkisi olmuştur.

  15.1.Türkçedeki İtalyanca Unsurlar

  Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya

  Fakültesinde hazırlanmış ve henüz yayımlanmamış bir

  doktora tezine göre, Türkçedeki İtalyanca sözlerin

  sayısı 523’tür . Bu sözlerden baldıran, baraka,

  borsa, çapa, kalçın, poğaça, tapa ve toka sözlerinin

  İtalyacadan Türkçeye geçmiş sözler olarak

  değerlendirilmeleri yanlıştır.

  1988 yılında, “İtalyanca ve Yunanca Kaynaklı Türkçe

  Denizcilik Terimler.” adlı eser yayımlanır

  15.2.İtalyancadaki Türkçe Unsurlar

  Durdu Kundakçı’nın yukarıda belirttiğimiz ve henüz

  yayımlanmamış doktora tezine göre, İtalyancadaki

  Türkçe sözlerin sayısı 146’dır .  16.Türkçe-Arnavutça İlişkisi

  Türklerin Arnavutlarla ilişkisi, yukarıda değinilen

  diğer Balkan halkları gibi Türk boylarının

  Karadeniz’in kuzeyinden geçip Balkanlara ilerlemesi

  tarihi kadar eski olsa da yoğun ilişkiler Osmanlı

  döneminde olmuştur.

  16.1.Türkçedeki Arnavutça Unsurlar

  Bu konuda yapılmış bir çalışma görmedik.

  16.2.Arnavutçadaki Türkçe Unsurlar

  Arnavutçadaki Türkçe unsurlarla ilgili çalışmalar,

  Slav dillerindeki Türkçe unsurlar üzerine çalışmaların

  başladığı XIX. yüzyılın ikinci yarısında başlar. Bu

  konudaki ilk çalışma, yine Franz Miklosich tarafından

  yapılan çalışmadır .

  Ardından Gustav Meyer Arnavutçanın etimoloji

  sözlüğünde Türkçe kelimeleri göstermiştir. Eserinin

  girişinde, G. Meyer şunları açıklamaktadır: “Benim bu

  sözlüğümde 5140 madde başı bulunmaktadır. Bunlardan

  1420 tanesi eski Romence mirası (Miklosisch’e göre bu

  sayı: 930), 540 tanesi İslavca (Miklosich’e göre bu

  sayı: 319), 1180 tanesi Türkçe, 840 tanesi Yunanca,

  400 tanesi eski indogermen dillerindendir ve 730

  tanesinin kaynağı belli değildir

  Gyula Németh, “Arnavutçadaki Türkçe İzleri” adlı

  doyurucu yazısını 1961 yılında yayımlar . Dilaver

  Berberi, Arnavutçadaki Türkçe sözleri fonetik ve

  morfolojik açıdan değerlendirdiği doktora çalışmasını

  1964'te tamamlar . “Arnavutçanın karşılaştırmalar

  yapacak kadar bol metni bulunmadığı için bu konuda

  ancak eş zamanlı bir çalışma yapabildiğini” belirten

  D. Berberi , bu çalışmasında Arnavutçadaki Türkçe

  sözleri ses ve biçim açısından incelemiştir.

  Bu çalışmadan on yıl kadar sonra, Norbert Boretzky,

  Arnavutçadaki Türkçe etkisini iki cilt halinde

  yayımlar . Birinci ciltte Arnavutçadaki Türkçe

  sözlerin ses değişmeleri ile Arnavutçada kullanılan

  Türkçe ek ve yapılar incelenir. İkinci cilt sözlüktür.

  Bu sözlükte, varyantlarıyla birlikte 4078 madde yer

  alır. Ayrıca Arnavutçanın çeşitli ağızlarında

  kullanılan Türkçe sözler ise, yine varyantlarıyla

  birlikte, 585’tir.

  1998 yılında Vladimir E. Orel tarafından yayımlanan

  “Arnavutça Etimolojik Sözlük”’te, yalnızca 53 söz

  Türkçe kaynaklı gösterilmiştir . G. Meyer, J. Norbert,

  M. Fasmer ve E. Hamp’ın bu konuda çalıştıklarını ve

  eserler verdikleri belirten V. E. Orel, “düzinelerce

  sözün kendi eserinde yeni etimolojik açıklamalara

  kavuştuğunu” vurgulayarak, kendi sözlüğünün

  “Arnavutçanın prehistoryasına belirli bir bakış

  açısıyla bakmağa dayandığını” ifade etmektedir. Yazılı

  belgeleri iki yüzyıldan eski olmayan bir dilin

  “proto”su peşinde koştuğunu, asıl amacının

  Proto-Arnavutçayı kurmak olduğunu bildiren ve elinde

  tek belge olmaksızın, Arnavutların m.ö. 3. yüzyılda

  terkettikleri Karadeniz’in kuzeyinde, Dacialıların

  ülkesinde ve Karpatlar’da dolaşıp duran V. E. Orel,

  pek çok Türkçe sözü de İslav kaynaklı göstermekte,

  Arnavutçadaki birçok İtalyanca, Grekçe, Romence,

  Makedonca ve Sırp-Hırvatça sözü de sözlüğüne

  almadığını açıkça söylemektedir . Sonuçta dış dünyada

  değil, yazarın zihninde oluşan ve kendisinin de dediği

  gibi “kurgusal” bir sözlük ortaya çıkmış ve yazarın

  pek sık kullandığı “Indo-European” sözü çerçevesinde

  amacına hizmet etmeğe başlamıştır.

  “Kurgu”ları bir kıyıya bırakıp “olgu”lara ve

  gerçeklere tekrar dönersek, eski bir bölünmeyi temsil

  eden Ermeni, Arnavut ve Gürcü dillerini Hint-Avrupa

  dil grubuna dahil etmekte bugün büyük güçlükler

  yaşanmaktadır. Bunun başlıca sebebi ise, Türkçenin bu

  dillere etkisinin, sadece sözlük temelinde kalmayıp,

  tıpkı güney İslavcası, Bulgarca, Makedonca, Romence ve

  Yunancada olduğu gibi, gramer ve söz dizimi düzlemine

  de sıçramış olmasıdır .

  Nitekim Arnavutçadaki Türkçe kaynaklı ek ve yapılar,

  birçok yazıya konu olmuştur. 1972 yılında, Hasan

  Kaleşi, bu konuda monografik bir çalışma yapmış ve

  1975 yılında da yukarıda ifade ettiğimiz gibi Norbert

  Boretzky, “Arnavutçadaki Türkçe Etkisi” adlı

  çalışmasının birinci cildini bu konuya ayırmıştır. Bu

  çalışmalarda da görüldüğü gibi, Türkçe çokluk eki ile

  sıfat ekleri (-li; -siz), kavram eki (-lik), meslek

  eki (-çi), eşitlik eki (-çe), küçültme eki (-çik), bu

  ekleri taşıyan birçok Türkçe sözün Arnavutçaya

  girmesi, Arnavutçanın dil ve düşünce düyasında bir

  gramer kategorisi oluşturmuş ve bu ekler, Arnavutça

  kelimelere de getirilmiştir.  17.Türkçe-Yunanca İlişkileri

  Oğuz Türkleri Anadolu'ya gelmeden çok önce, belki

  Oğuzların bir kısmının da katıldığı başka Türk

  kavimleri, Karadeniz'in kuzey sahillerinde ve

  Balkanlar'da idiler ve buralarda çeşitli devletler

  kurmuşlardı. Periskop, Theofanis, Menandros gibi

  Bizans ve İbni Rüste, Gardizî gibi Arap tarihçileri,

  bu bölgede, Hun, Saragur, Ugor, Onogur, Avar, Bulgar,

  Peçenek, Hazar, vs. gibi çeşitli Türk kavimlerinden

  bahsederler. Bu kavimlerin dilleri ile o devirlerin

  Grekçe ve Lâtincesi arasında olup bitenler konusunda

  hiçbir çalışma yapılmamıştır. Bu ilişkiler konusunda

  yapılan tek şey, Bizans kaynaklarındaki bu kavimlerle

  ilgili tarih verilerinin ve bunlara bağlı olarak geçen

  özel adların derli toplu bir yayınından ibarettir; bu

  kavimlerin dilleri ile Grekçe ve Lâtince arasındaki

  alıntılar söz konusu bile edilmemiştir.

  Türkçenin Yunanca ile ilişkisi, eski devirler ve

  Bizans üzerinden gerçekleşmiş sınırlı ilişki bir

  kıyıya bırakılırsa, 11. yüzyıldan 1920’lere kadar

  sürmüştür .

  17.1.Türkçedeki Yunanca Unsurlar

  Türkçedeki Yunanca unsurları araştıran çalışmalar, K.

  Miklosich’in eserinden bir kaç yıl sonra başlamıştır.

  Gustav Meyer ve K. Krumbacher’in eserleri aynı yıl

  içinde, 1893’te yayımlanır. Bu çalışmaları, A.

  Papadopoulos’un 1932 yılında yayımlanan Türkçedeki

  Yunanca sözleri incelediği eseri izlemiştir.

  Yunancadaki Türkçe unsurlar konusu kadar ilgi çekmemiş

  görünen Türkçedeki Yunanca unsurlar konusu, daha

  sonra, bilhassa A. Tietze tarafından etraflıca

  çalışılmıştır . Tietze bu çalışmasında 347 sözü

  incelemiştir.

  1960 yılında Yunancadaki Türkçe unsurlar üzerine

  çalışan Konstantinos Kukkidis ise 900 Yunanca sözün

  Türkçeye alındığını kaydeder .

  Bütün bu çalışmalardan sonra, Christos Tzitzilis, 1987

  yılında yayımladığı eserinde, Türk yazı diline veya

  ağızlarına Yunancadan geçmiş 597 sözü incelemiştir

  17.2.Yunancadaki Türkçe Unsurlar

  Yunancadaki Türkçe unsurlardan ise ilk defa söz eden

  ve bu sözleri listeleyen ilk kişi F. Miklosich’tir.

  Daha sonra G. Meyer ve L. Rouzevalle de bu konuda

  çalışmışlardır. Kıbrıs Türk aydınlarından Hüseyin

  Şafi Alpay, Kıbrıs Rumcasındaki Türkçe sözlerin

  İngilizce anlamlarından oluşan kitapçığını 1937’e

  Larnaka’da yayımladı ve 1940 yılında bizlere daha

  hacimli ve daha ayrıntılı bir kitap vadetmesine

  rağmen, bu işini Kıbrıs’ın kargaşa ortamında

  bitiremedi. Bu çalışmada 402 Türkçe söz yer

  almaktadır. Bu çalışmalardan sonra, Konstantinos

  Kukkidis, 1960 yılında Atina’da çalışmalarını yayımlar

  . Bu çalışmaların sonuçları, sonraki yıllarda ses ve

  anlamca inceleme altına alınır ve 1974 yılında Pavlos

  Georgidas tarafından Münih Devlet Üniversitesinde

  hazırlanan ve gecikmeli olarak daha sonra yayımlanan

  doktora tezi, Yunancadaki Türkçe unsurları ses

  bakımından inceler . Yunancadaki Türkçe unsurların

  sayısı, K. Kukkidis’e göre 3000 ve P. Georgidas’a göre

  ise 1968’dir.

  1988 yılında ise İ.T.Pambukis, Çağdaş Yunan Dilinin

  Türkçe söz varlığını incelediği eserini Atina’da

  yayımladı. 1994’te Konstantinos Giagkoullis, Kıbrıs

  Rum diyalektinin etimolojik sözlüğünü Lefkoşa’nın Rum

  kesiminde yayımlar . Bu sözlükte, 1520 Türkçe söz yer

  almaktadır. Son olarak 1998 yılında Ankara

  Üniversitesinde, Evangelia Ahladi tarafından

  hazırlanan yüksek lisans çalışmasında Yunancadaki

  Türkçe unsurlar ile Türkçedeki Yunanca unsurlar,

  gösterdikleri ses ve anlam değişiklikleri içinde ele

  alınmıştır.

  Türkçenin bu dillerden başka Fransızca, Almanca ve

  İngilizce ile ilişkileri olmuştur; ancak bu konularda

  yapılmış çalışmalar yetersizdir. Bu konuda tutarlı ve

  gerçekçi bir çalışma yapabilmek için, Türkçenin öteki

  komşularına oranla daha yeni devirlerde doğmuş olan bu

  genç dillerin Türkçe ile ilişkilerinin araştırılması

  kadar, eski Latin, Grek ve Germen dilleriyle

  ilişkilerinin de incelenmesi gerekmektedir. Türkçenin

  bu genç komşuları ile ilişkileri konusunda az sayıda

  birkaç çalışma söz konusudur. Süleyman Yıldız’ın

  doktora çalışmasına göre Almancada 166 Türkçe söz

  vardır. İngilizcede ise Gatenby’e göre 247 , İrek

  Bikkinin’e göre 800 civarında Türkçe söz yer

  almaktadır.

  **************

  Sevgili dostum, bu yolda yıllardan beri yaptığımız

  çalışmaların sonucu olarak, komşu dillere Türkçeden

  giden gramerlik etkilerin değerlendirildiği bir giriş

  ile 10.000 civarında sözden oluşan bir sözlüğün

  tamamlanmak üzere olduğunun müjdesi vermek istedim

  sana. Türkçenin bu muhteşem mirasına baktıkça, adını

  Türkçe koyduğumuz dil ve düşünce ülkemizi sevmememiz,

  böyle bir ülkede yaşamanın verdiği gurur ve güç ile,

  Türkçe konuşmaktan, Türkçe düşünmekten, Türkçede

  biriktirmekten kim vazgeçebilir?

Benzer Konular

 1. Batılılaşmanın sosyal hayata etkisi hakkında
  Konu Sahibi refresh Forum Soru-Cevap
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 29.Aralık.2013, 23:32
 2. Tanzimat Fermanı'nda Batılı Devletlerin Etkisi
  Konu Sahibi Kayıtsız Üye Forum Soru-Cevap
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 10.Temmuz.2012, 22:51
 3. Türkçenin Geleceği
  Konu Sahibi ahbar Forum Türk Dili ve Edebiyatı Genel İçerik
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 16.Mayıs.2011, 06:04
 4. Türkçenin ses özellikleri
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili ve Edebiyatı Genel İçerik
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 13.Mayıs.2011, 20:55
 5. Anadolu'daki alevi - bektaşi edebiyatının oluşumunda yunus emre'nin etkisi
  Konu Sahibi ahbar Forum Türk Dili ve Edebiyatı Genel İçerik
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 23.Nisan.2011, 15:36

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •