1. Aşağıdakilerin hangisinde Âşık edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?

A) Semai, koşma, destan, varsağı

B) Koşma, ağıt, mani, semai

C) Mani, destan, ilahi, ağıt

D) Ağıt, semai, türkü, nefes

E) Türkü, varsağı, semai, ilahi

2. (I) Mani ortak Halk edebiyatının en yaygın ve en küçük nazım biçimidir. (II) Dizeler yedi hecelidir. (III) Genelde birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri uyaklı, üçüncü dizesi serbesttir. (IV) İlk iki dizeyle son iki dize arasında anlamsal bir bağıntı yoktur. (V) Tüm maniler dört dizeden oluşur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde "mani" ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A)l. B)ll. C) III. D) IV. E) V.3. Divan şiirinde belli bir uyak düzeniyle yazılan, dizeleri arasında ölçü birliği bulunan, herhangi bir düşünce ve duyguyu en az iki, en çok on iki beyit içinde anlatan nazım biçimidir.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

A) Müstezat B) Kıta C) Gazel

D) Şarkı E) Mesnevi4. En eski örneklerine 16. yüzyılda rastlanan bu tür, Halk edebiyatında bireysel ve toplumsal bir sevinci veya üzüntüyü, ezgili biçimde anlatmak için hece ölçüsüyle oluşturulur. Bu nazım biçimi, daima bir ezgiyle söylenir. En belirgin özelliği ise anonim oluşudur. Bununla birlikte âşıkların bu nazım biçimiyle şiirler söyledikleri de olmuştur.

Bu parçada, aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisinden söz edilmektedir?

A) Koşma B) Mani C) Varsağı D) Türkü E) Semai5. I. Divan şiirinde en çok kullanılan nazım biçimlerindendir.

II. Konusu bakımından Halk şiirindeki koşmaya benzer.

III. Fuzuli, Baki, Nedim gibi şairlerin bu nazım biçimiyle ortaya koydukları eserler ünlüdür.

Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisine uygundur?

A) Kaside B) Rubai C) Mesnevi

D) Şarkı E) Gazel6. Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatı nazım biçimi ya da türlerinden değildir?

A) Tuyug

B) Semai

C) Mani

D) Koçaklama

E) İlahi7. Bilmem kime, bilmem neye uyduk gittik

Gâhi meye, gâhi ney'e uyduk gittik.

Erbab-ı zeka rivayı mezhep bildi bizi

Bizler dil-i divaneye uyduk gittik.

Bu parçanın nazım biçimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Mani B) İlahi C) Rubai

D) Türkü E) Semai8. Divan şiirinde dört, beş, altı ve daha çok dizeli bentlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan nazım biçimlerinin genel adına .... denir.

Bu cümledeki boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Musammat

B) Kıta

C) Manzume

D) Mesnevi

E) Müstezat9. Aşağıdakilerin hangisinde Tekke (tasavvuf) edebiyatına ait ürünler bir arada verilmiştir?

A) Semai, ilahi, devriye

B) Koşma, semai, varsağı

C) İlahi, nefes, sathiye

D) Ağıt, mani,destan

E) Tuyug, rubai, ilahi10. Halk edebiyatında tabiat, kadın, at.. gibi beğenilen bir varlığı övme amacıyla söylenen lirik şirilere "güzelleme" denilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi "güzelleme"nin, konu bakımından Divan edebiyatındaki karşılığı olabilir?

A) Mersiye B) Kıta C) Rubai

D) Methiye E) Tuyug11. Havada bulut yok, bu ne dumandır

Mahlede ölen yok bu ne figandır

Şu Yemen elleri ne de yamandır

Adı Yemen 'dir gülü çemendir

Giden gelmiyor acep nedendir?

Bu parçanın nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Semai B) Türkü C) İlahi D) Rubai E) Şarkı12. (I) Halk şiirinin en yaygın nazım biçimi koşmadır. (II) Koşmaların çoğu 11 'li ölçüyle söylenir. (III) Koşma, Divan edebiyatının "gazel'i gibi lirik konuları işler. (IV) Genellikle 3-6 dörtlükten meydana gelir. (V) En ünlü şairi Yunus Emre'dir.

Bu parçadaki cümlelerin hangisinde "koşma"ya ilişkin bir bilgi yanlışı vardır?

A)l. B)ll. C. III. D) IV. E)V.13. I. Şarkı

II. Mesnevi

III. Tuyug

IV. Gazel

Bu nazım biçimlerinden hangilerinin Halk edebiyatı etkisiyle ortaya çıktığı söylenebilir?

A) I. ve III. B) II. ve III. C) I. ve IV.

D) II. ve IV. E) III. ve IV.14. Edebiyatımıza İran edebiyatından geçmiştir. Beyitler halinde yazılır. Genellikle aşk ve kahramanlık konularını işler. Aruzun kısa kalıplarıyla yazılır. Divan edebiyatında bir bakıma bugünkü roman ve öykü türünün yerini tutmuştur.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verilmiştir?

A) Murabba

B) Mesnevi

C) Terkib-i bent

D) Kaside

E) Rubai15. İlahi Varsağı Koşma Tuyug

Semai Şathiye

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Âşık edebiyatına aittir?

A)1 B)2 C)3 D) 4 E) 516. Aşağıdakilerin hangisinde konularına göre adlandırılan nazım türleri bir arada verilmiştir?

A) Mani, gazel, kıta

B) Müstezat, türkü, mani

C) Gazel, rubai, kaside

D) Semai, koşma, destan

E) Güzelleme, ilahi, koçaklama17. Cana can vermeyenin ne canı var

Can verenin adiyle sanı var

Er kişinin metaı erlik olur

Cevherinin lâl ile mercanı var

Bu parçanın nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuyug B) Mani C) Mesnevi D) Türkü E) Semai

18. Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisi beyitler halinde oluşturulmaz?

A) Mesnevi B) Gazel

C) Müstezat D) Kaside E) Şarkı19. Aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisinde aruz ölçüsü kullanılmamıştır?

A) Mesnevi B) Rubai C) Kıta

D) Mani E) Tuyug20. Aşağıdakilerden hangisi bir kasidenin ilk (matla) beyti olabilir?

A) Uyku gözüne girmedi çalıştı can ile

Çekti efendisi yoluna bunca zahmeti

B) Bu şehr-i Stanbûl ki bi-misl ü bahâdır

Bir sengine yekpare Acem mülkü fedadır

C) Gayret kemerlerini kuşandı kılıç gibi

Aldı hisarı verdi Hüdafeth ü nusreti

D) Minnet Hûda'ya devlet ü dünya fena bulur

Baki kalır sahife-yi âlemde adımız

E) Bir câm sun Allah için bir kâse de ol mâh için

Tâ medh-i şâhenşâh için alam ele levh ü kalem21. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?

A) Tegazzül B) Fahriye

C) Tac beyti D) Nesip - teşbip

E) Müstezat22. Aşağıdakilerden hangisi "kavuştak"lı bir nazım biçimidir?

A) Gazel B) Türkü C) Mesnevi D) Rubai E) Mani23. Yürü bre yalan dünya

Sana konan göçer bir gün

İnsan bir ekine misal

Seni eken biçer bir gün

Bu dörtlük konusu ve söyleyiş özelliği bakımından, aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Semai B) Destan C) Varsağı

D) Koşma E) Mani24. Aşağıdakilerden hangisi bir mesneviden alınmış olabilir?

A) Boynu burulu, ayağı bağlı

Şehlâ gözü nemli, canı dağlı

B) Gül hasretinle yollara tutsun kulağını

Nergis gibi kıyamete dek çeksin intizar

C) Lebine benzediğiyçün mey-i nâb

El üstünde tutarlar hürmeti var

D) Haberi olsa anın yoluna can verdiğime

Bana rahm eyleyüben eyleye idi nazarı

E) Gülmek ol gonceye münasibdir

Ağlamak bu dil-i hazine gerek25. Bahçede iğde midir

Dalları yerde midir

Her gördüğün seversin

Sendeki mide midir

Bu parça, aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A) Rubai B) Tuyug C) Mani D) Şarkı E) Türkü26. Divan şiirinde beyit öylesine önemlidir ki, ozanlar, kimi zaman eser diye bir tek beyit dahi yazarlar. Divan şiirinde bu tür beyitlere ...................denir.

Bu parçadaki boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) müfred

B) beyt-ül gazel

C) âzâde

D) mısra-ı berceste

E) bent27. Aşağıdaki dizilerin hangisinde Divan şiir nazım türleri bir arada verilmiştir ?

A) methiye, gazel, kaside, naat

B) rubai, tuyug, tevhit, mersiye

C) ilahi, sathiye, şarkı, mesnevi

D) mersiye, naat, hicviye, münacaat

E) mesnevi, müstezat, rubai, naatCevap Anahtarı: 1) A 2)E 3)B 4)D 5)E 6)A 7)C 8)A 9)C 10)D 11)B 12)E 13)A 14)B 15)C 16)E 17)A 18)E 19)D 20)B 21)E 22)B 23)C 24)A 25)C 26)A 27)D