Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar Konu Testi


1. Aşağıdakilerin hangisinde, edebiyat akımları ortaya çıkış sırasına göre verilmiştir?

A) Romantizm, pamasizm, realizm, sembolizm

B) Klasisizm, realizm, romantizm, sembolizm

C) Romantizm, sembolizm, pamasizm, realizm

D) Klasizim, romantizm, realizm, naturalizm

E) Realizm, romantizm, naturalizm, pamasizm

2. Klasisizm ile Romantizmi karşılaştıran aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Klasisizm eski Yunan ve Latin edebiyatlarından, Romantizm ise ulusal konulardan, dinden, efsanelerden yararlanmıştır.

B) Klasisizme göre akıl ve sağduyu her şeydir; Romantizmde ise bunların yerini duygu ve hayaller alır.

C) Klasisizmde dil pek önemsenmemiş; Romantizmde ise ciddi ve ağırbaşlı bir dil kullanılmıştır.

D) Klasisizmde sadece erdemli, iyi insanlar anlatışmış; Romantizmde ise her türlü insana yer verilmiştir.

E) Klasisizmde kurallara çok önem verilmiş; Romantizmde ise ölçülülüğün yerini coşku ve serbestlik almıştır.3. Goethesiz bir Alman edebiyatı, Shakesperesiz bir İngiliz edebiyatı, Stendhalsiz bir Fransız edebiyatı, Dostoyevskisiz bir Rus edebiyatı düşünülebilir mi? Düşünülemez elbet... Bu sanatçılar değil o ulusların, bütün dünyanın, insanlığın malı olmuştur artık!

Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada adı geçen sanatçılardan birine ait değildir?

A) Ölü Canlar

B) Venedik Taciri

C) Parma Manastırı

D) Suç ve Ceza

E) Faust4. (I) Eski Yunan edebiyatında komediler peş bölüm halinde yazılırdı. (II) Bu komediler, manzumdu. (III) Diyaloglar arasında korolar da görev alırdı. (IV) Sonraları Batı edebiyatlarında bu korolar kaldırılmış, perde sayısı daha az komediler yazılmıştır. (V) 17. yüzyıl Fransız komedisinde üç-birlik kuralına da uyulmamıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlısı vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

5. Aşağıdaki eserlerden hangisi Shakespeare'in değildir?

A) Yanlışlıklar Komedyası

B) Hamlet

C) Kral Lear

D) Othello

E) Kral Oidipus6. O sanatçıyı, bir arkadaşı şöyle anlatmıştı: "Cebinde birçok kâğıt taşır. Vapurda giderken, parkta gezerken, pazarda alışveriş yaparken önemli bir olay mı oldu; çıkarır defterini, hemen not alır... Sonra da bunları romanlarını yazarken yeri geldi mi kullanır. Belki de çok okunmasının, tutulmasının nedeni budur."

Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçı, hangi edebiyat akımının temsilcisi olabilir?

A) Klasisizm

B) Romantizm

C) Realizm

D) Sembolizm

E) Pamasizm

7. Victor Hugo'nun öncülük ettiği Romantizm akımıyla tiyatro anlayışında büyük değişiklikler olmuştur. Eski tiyatronun geleneksel kuralcılığının karşısına geçen modern tiyatro anlayışı, insanların, sürekli olarak aristokrat sınıfın yaşantılarını, aklın düzenlediği davranışları trajik sahnelerde seyretmelerini ya da yaşamın sadece gülünç yanlarına bakmalarını yeterli bulmamıştır. Böylece yaşam bütün yanlarıyla ortaya konmuştur.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

A) Tragedyalara ilginin artmasından

B) Tiyatronun işlevini yitirmesinden

C) Tiyatro türünün önemsenmeyişinden

D) Dram türünün doğuşundan

E) Epik tiyatronun doğuşundan8. Bu akıma bağlı sanatçılar yaşanan zaman yerine geçmiş zaman üzerinde durmuşlar; tarihin her döneminden, özellikle Hint, Mısır, Filistin gibi uzak ve yabancı ülkelerin kültür ve efsanelerinden yararlanmışlar; bu ülkelerin doğa görünümlerine eserlerinde yer vererek egzotik bir hava yaratmışlardır. "Sanat İçin sanat" anlayışının benimsendiği bu akımda şiirin biçimsel özelliklerine de önem verilmiştir.

Bu parçada hangi edebi akımdan söz edilmektedir?

A) Parnasizm

B) Realizm

C) Sembolizm

D) Klasisizm

E) Naturallzm9. Gogol, Çehov, Tolstoy'un ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romantizmin temsilcileri olmaları

B) Rus edebiyatının temsilcileri olmaları

C) Öykü ve tiyatro ve şiir türünde ün kazanmış olmaları

D) Değişik sanat akımlarının kurucuları olmaları

E) Yunan edebiyatından etkilenmiş olmaları10. Halit Ziya Uşaklıgil "Mai ve Siyah" adlı yapıtına ad koyarken Fransız yazar Flaubert'in "Kızıl ile Kara" romanından esinlenmiştir.

Bu cümledeki bilgi yanlısı aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?

A) "Mai ve Siyah" Halit Ziya Uşaklıgil'in değil, Mehmet Rauf'undur.

B) Flaubert, bir Fransız yazarı değil, Alman yazarıdır.

C) "Mai ve Siyah" roman değil, tiyatro türünde bir yapıttır..

D) "Kızıl ile Kara" bir roman değil, tiyatro esendir.

E) "Kızıl ile Kara" Flaubert'in değil, Stendhal'in romanıdır.11. "Olayları bana göründükleri gibi ortaya koymakla, bana doğru görüneni anlatmakla yetiniyorum. Doğruluğu daha sanata sokmanın zamanı gelmedi mi?"

Bu sözleri söyleyen sanatçı kim ve hangi akıma bağlı olabilir?

A) Victor Hugo, Romantizm

B) Gustave Flauberte, Realizm

C) J. Racine, Klasisizm

D) Paul Verlaine, Sembolizm

E) TristanTzara, Dadaizm12. Klasikler akla, mantığa ve sağduyuya uygun olanı, romantikler duygusuz bir dış

I II

dünya anlatımını, parnasyenler ölçüsüz hayal ve heyecanları, sembolistler ise anlamın

III IV

kapalı olmasını savunmuşlardır.Bu cümledeki bilgi yanlışlığı numaralanmış sözcüklerden hangilerinin yer değiştirmesiyle giderilebilir?

A) I. ve II.

B) l.ve III.

C) II. ve III.

D) II. ve IV.

E) III. ve IV.13. I. Savaş ve Barış

II. Kızıl ile Kara

III. Goriot Baba

Bu üç yapıt için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Üçünün de türü romandır.

B) Hepsi de aynı konuyu işlemiştir.

C) Realist akıma uygun yazılmışlardır.

D) Birinin yazarı Rus, diğerlerininki Fransızdır.

E) Üçü de dünya klasikleri arasında yerini almıştır.14. Aşağıdaki eserlerden hangisi romantik dramın bir örneği sayılabilir?

A) Don Kişot

B) Savaş ve Barış

C) Goriot Baba

D) Madam Bovary

E) Hernani15. 17. yüzyılda yaşayan küçük bir İspanyol kişizadesi, çok fazla şövalye romanı okuduğu için, aslında bir handa hizmetçi olan soylu sevgilisi Dulcinea'nın onuruna, "gezgin şövalye" olmayı kafasına koymuştur. Bunun üzerine sakin hayatını bırakır, yaşlı, sıska atı Rosinenta'ya atladığı gibi, dullarla yetimlerin, kendilerini savunması için yolunu gözlediklerine inandığı bir kişi olarak dağ tepe yola koyulur. Kahramanımız seyisi Şanso Panza ile bir sürü gülünç serüvene atılır.

Bu parçada konusu kısaca özetlenen eser ve bu eserin yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Üç Silahşörler, A. Pere Dumas

B) Wilhelm Teli, Schiller

C) Savaş ve Barış, Tolstoy

D) Don Kişot, Cervantes

E) Suç ve Ceza, Dostoyevski16. Balzac'ın yapıtları, bireyin yaşamıyla toplumun yaşamını, tarihle toplum gerçeğini bir bütünlük içinde yansıtmayı amaçlar.Eugenie Grandet, Goriot Baba, Vadideki Zambak,

I II III

Parma Manastırı, Köy Hekimi adlı romanlarında yazar, yaşadığı dönemin eleştirisini

IV

yapar.Bu parçada numaralanmış yapıtlardan hangisi Balzac'ın değildir ?

A)l. B) II. C)lll. D) IV. E)V.17.................dünya edebiyatının anıt romanlarındandır. Romanın kahramanı Jean Valjean, pişmanlık ve uğraşma sayesinde yükselen bir ruhu yansıtan bir tiptir. Bu tipin yaşam serüveni üzerinde kurulan romanda savaş, ayaklanma, halk yaşayışıyla ilgili başarılı betimlemeler vardır.

Bu parçadaki boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Vadideki Zambak

B) Sefiller

C) Don Kişot

D) Kızıl ile Kara

E) Madam Bovary18. Aşağıdakilerin hangisinde, Eski Yunan edebiyatının tragedya şairleri bir arada verilmiştir?

A) Sophokles, Euripidies

B) Vergilius, Seneca

C) Homeros, Platon

D) Aristophanes, Sokrates

E) Racine, Corneille19. Romantizmin kurucusu ve kuramcısıdır. Ressamlığının izleri, yazdıklarına yansımıştır. Şiirlerinde ana duygu aşk, doğa, özgürlük, vatan ve İnsanlık sevgisidir. Roman ve oyunlarında Fransız toplumunun çeşitli dönemlerini anlatmıştır. Cromwell adlı eserinin önsözünde Romantizmin ilkelerini saptamış, bu ilkeleri ilk kez Hernani adlı oyununda uygulamıştır.

Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) J.J. Rouesseau

B) Victor Hugo

C) Alfred Musset

D) A. Dumas Pere

E) Schiller20. Aşağıdakilerden hangisi Naturalizmi benimsemiş bir sanatçıda görülmez?

A) Pozitif bilimlerdeki determinizm (gerekircilik) ilkesinden hareket eder.

B) Roman kişilerinin davranışlarını içgüdü, soyaçekim gibi özelliklere bağlar.

C) Dış dünyayı, doğayı renkli ve göz alıcı betimlemelerle anlatır; kişilere ve olaylara duygusal yaklaşır.

D) Roman kahramanlarını yaşadıkları çevrenin diliyle konuşturur.

E) Romanı, insan üzerinde gerçekleştirilen bir deney uygulaması olarak görür.21. Öykü ve oyunlarıyla tanınmış bir Rus sanatçısıdır. Hayatın gelişigüzel, önemsiz yanlarını yansıtmıştır. Öykülerinde olaya pek önem vermez, olayla ilgili olmayan ayrıntılardan kaçınır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Dostoyevski

B) Tolstoy

C) Anton Çehov

D) I. Turgenyev

E) N. Gogol22. Aşağıdakilerin hangisinde verilenler, tümüyle Tolstoy'a aittir?

A) Diriliş, Suç ve Ceza, Parma Manastırı

B) Kızıl ile Kara, Anna Karenina, Goriot Baba

C) Savaş ve Barış, Parma Manastırı, Budala

D) Anna Karenina, Diriliş, Savaş ve Barış

E) Diriliş, Budala, Kumarbaz23. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin komedya türünde yapıtı yoktur?

A) Sophokles

B) Menandros

C) Aristophanes

D) Plautus

E) Möllere24. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi romantik akıma uygun yazılmıştır?

A) Goriot Baba

B) Kızıl ile Kara

C) Üç Silahşörler

D) Harp ve Sulh

E) Madam Bovary25. Bu akıma göre "Evren bir bütündür ve bütün duyuların birbiriyle bağlantısı vardır." Bu görüş ışığında, insanın duyu ve duyguları ile dış dünya arasındaki gizli ilişkiler ele alınmalı ve insanla doğa kaynaşmalıdır. Bu kaynaşma sonucu, duyuların herhangi birine bağlı bir özellik başka bir duyuya bağlanmış ve böylece "acı yeşil", "mor uğultu", beyaz titreyiş","siyah korku" ... gibi söyleyiş biçimleri gelişmiştir.

Bu parçada hangi edebi akımdan söz edilmektedir?

A) Klasisizm

B) Romantizm

C) Realizm

D) Parnasizm

E) Sembolizm


Cevap Anahtarı: 1)D 2)C 3)A 4)E 5)E 6)C 7)D 8)A 9)B 10)E 11)B 12)C 13)B 14)E 15)D 16)D 17)B 18)A 19)B 20)C 21)C 22)D 23)A 24)C 25)E