Yapı (Biçim) Bilgisi Konu Testleri

A) Burayı her yaz çok ucuz bir fiyata kiralardı.

B) En önemli müşterileri şair tabiatlı geçinenlerdi,

C) Salonu karısı ve ikizleriyle birlikte işletiyordu.

D) Günlük kazancı bir asgari ücretlinin maaşına eşdeğerdi.

E) Güz yağmurlarıyla birlikte kapıları kilitleyip, gi*derlerdi.

2. En yakın arkadaşlarıyla bile uzun süre görüşmemişti.

I. II. III. IV.

Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.3. Başka sanat bilmeyiz, karşımızda dururken

Yazılmamış bir destan gibi Anadolu'muz.

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Kişi eki

B) Yapım eki

C) iyelik eki

D) ilgi eki

E) Ad durum eki4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili söz*cük -gın (-gun, -gün) ekiyle türememiştir?

A) Üzgün olduğunu anlıyoruz.

B) Ev aramaktan yorgun düştük.

C) Örgün iş çantanda duruyor.

D) Birbirlerine kırgın yaşıyorlar.

E) Yürümekten bitkin düştük.5. Kırsal alanda köylüler, birlik içindedir. Taşlı tarlaları verimli hale getirmeye çalışırlar.

I II IV V

Bu cümlelerde numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü bakımından öteki*lerden farklıdır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.6. "Sivrisinek, Eskişehir, başkent" bileşik sözcükle*rinin ortak özelliği aşağıdakilerin hangisidir?

A) ikinci sözcükler temel anlamını yitirmiştir.

B) Ses değişmesi yoluyla oluşmuşlardır.

C) Her iki sözcük de temel anlamını yitirmiştir.

D) Birinci sözcükler temel anlamını yitirmiştir.

E) Hepsi de belirtisiz ad tamlaması biçimindedir.7. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem görevindeki eylem yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) Bulutların hapishanesinde beyaz adalar yüzer.

B) Yurdumun gökleri gibi güzel gökler isterim.

C) Bütün bu sorunlar senin yüzünden çoğaldı.

D) O akşamdan sonra ailecek bizde kaldılar.

E) Son günlerde hiç evden dışarı çıkmamış.8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, yansıma kökten türemiş bir sözcük değildir?

A) Köpek, çocukları görünce hırlamaya başladı.

B) Hafiften bir türkü mırıldanıyordu.

C) Elindeki bozuk paraları şıkırdatıyor.

D) Birdenbire gök gürledi.

E) Gürültüyü duyunca oturduğu yerden fırladı.9. "-ar (-er)" eki, aşağıdakilerin hangisinde farklı bir işlevdedir?

A) Dudaklarımız sussa da çalar saatler gibidir içimiz.

B) Günümüzün geçer akçesi ikiyüzlülük olmuş.

C) Bu işin sonunda çıkar yol bulamamak da var.

D) Var günümde koşar adım gelenler, şimdi ne*rede?

E) Yanar içim; ama yine boyun eğmem ayrılığa.10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -cı (-ci, -çı, -çi) eki eklendiği sözcüğe "seven, yanlısı olan" anlamı katmıştır?

A) Kültürel kalkınmanın bütün yükü eğitimcilerin omuzlarındadır.

B) isyan, kralcılarla halk arasındaki düşünce ayrı*lığından çıktı.

C) Bu dönem edebiyatçıları, Fransızların etkisinde kaldılar.

D) Gideyim artık, yolcu yolunda gerek.

E) ilerideki tatlıcıya gitmişler, şimdi gelirler.11. Aşağıdakilerin hangisinde yansıma kökten tü*remiş bir eylem kullanılmıştır?

A) İzinsiz gösteri yapan öğrenciler polis tarafından tartaklandı.

B) Anladığım kadarıyla son olayda da kabak onun başına patlamış.

C) Yenilgiye kenar semtlerde yaşayan taraftarlar tepki gösterdi.

D) Müfettişler şikâyet üzerine şirket hesaplarını incelemeye aldı.

E) Çatlayan tomurcuğun, açan gülün anısına okudu şarkılarını.12. Aşağıdakilerin hangisinde "-ım (-im) ekinin işlevi diğerlerinden farklıdır?

A) Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı.

B) Altı ayda bir seçime gitmek ekonomiyi sarsıyor.

C) Bakanlık içinde yeni bir birim kuruluyor.

D) Yeni projelerin çizimini yetiştirmeye çalışıyor.

E) Bir sıkımlık canı var, yine de konuşuyor.13. "-ın (-in)" eki, aşağıdakilerin hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Buğdaylar, tarlada yığın yapıldı.

B) Ege'de tütün alımları başladı.

C) Olgunlaşan ekin, bu sabah biçildi.

D) Arkadaşım, gömleğin rengini beğendi.

E) Müzik ve yazın, ilgi duyduğu iki sanat dalıydı.14. Aşağıdakilerin hangisinde, oluştuğu sözcükle*rin ikisi de gerçek anlamını yitirmiş bir bileşik sözcük vardır?

A) Ateşböcekleri karanlığın içinde bir yıldız gibi parlıyordu.

B) Doğumevi yakınlarında, üç odalı bir eve taşın*mış.

C) Ay'daki yerçekimi Dünya'dakinin beşte biri ka*darmış.

D) Yaz gelince bu bataklık sivrisineğe teslim olur.

E) Senin açıkgöz olduğunu herkes biliyor.15. "-cık (—cik)" eki, aşağıdakilerin hangisinde cüm*leye "çok, fazla, aşın" anlamı katmıştır?

A) Bu daracık yola iki araba sığar mı?

B) Yarıyıl tatilinde bademcik ameliyatı olacakmış.

C) Fidancık kış boyu ne rüzgârlara direndi!

D) Bebecik annesinin elini sımsıkı tutuyordu.

E) Şiirlerini bir kitapçıkta toplamayı düşünüyor.16.Hem ad hem de eylem kökü olarak kullanılan ve aralarında bir anlam ilişkisi olan köklere ortak kök (kökteş sözcük) denir.

Aşağıdakilerin hangisinde ortak kök özelliği ta*şıyan bir sözcük kullanılmıştır?

A) Tatile gitmek, bu yaz da bir hayal gibi.

B) "Bingöl Çobanları" kır hayatını işleyen güzel bir şiirdir.

C) "Gurbet" adlı eserinde gül benizli sevgililere sesleniyor.

D) İfadeleri kuru; ama hayalleri geniş bir şairdir.

E) "Yaş Otuz Beş" ölümü; ölüm olmaktan çıkaran bir şiirdir.17. I. Dörtlükten çıkarılabilen tek duygu budur.

II. Depoda bıçkı olması gerek.

III. Bundan sonra tüm yetki sizde.

IV. Bu atkı mantonun rengine de uydu.

V. Mutfağa elbezleri için askı çakıver.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangile*rinde -gı (-gi, -gu) eki soyut bir kavram adı tü*retmiştir?

A) I. ve III.

B) IV.ve V.

C) III. ve IV.

D) II.ve V.

E) I. VE IV.18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz*cükteki ekin işlevi ötekilerden farklıdır?

A) Masanın üstündeki örtü çok kirliydi.

B) Çocuğun içindeki korku gitgide artıyordu.

C) Koşarken düşünce kardeşimin djzi kanadı.

D) Körfeze yaklaştıkça koku artıyordu.

E) Birden ona kadar bir sayı söyle.19. I. Kaçak yolcuları trenden indirdiler.

II. Ürkek bakışlarıyla camdan bakıyordu.

III. Atak trenlerle ilk kez seyahate gidiyordu.

IV. Elek satan köylülerle konuşuyordu.

V. Yatakta uzanmış kitap okuyor.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz*cük birden çok yapım eki almıştır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ca (-ce)" eki eklendiği sözcüğün anlamında bir küçültme yapmıştır?

A) Dostça bir selam verip dışarı çıktı.

B) insanca yaşamayı ne zaman öğreneceğiz?

C) Şöyle gönlümce bir dost bulamadım.

D) Ailece gidebileceğimiz bir ortam biliyor musun?

E) Koridorun sonunda büyükçe bir salona gire*ceksiniz.