Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı ve Sonrası Konu Testleri

1. Bu dönem edebiyatında Millî Mücadeleye ilişkin konu*lar ve Atatürk devrimleri geniş yer tutar. Halk edebiya*tından ve folklordan geniş ölçüde yaralanılmıştır. Ana-doluculuk ve halkçılık düşünceleri egemendir. Şiirde yaygın olarak hece ölçüsü ve dörtlük birimine dayanan yeni biçimler kullanılır. Bu dönemin birinci kuşak sa*natçıları dil, anlatım ve sanat anlayışı bakımından Millî edebiyat akımına bağlı kalmıştır, ikinci dönem sanatçı*larında ise edebiyatımız giderek serbestleşmiş, renk*lenmiş ve zenginleşmiştir.

Yukarıda özellikleri verilen edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı

B) Fecr-i Ati Dönemi Edebiyatı

C) Tanzimat Dönemi Edebiyatı

D) Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

E) Millî Edebiyat Dönemi2. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi'nde oluşan edebi topluluklardan biri değildir?

A) Yedi Meşaleciler

B) İkinci Yeniler

C) Garipçiler

D) Hisarcılar

E) Edebiyat-ı Cedideciler


3. Eleştiri, şiir, mensur şiir, hatıra, deneme ve roman türünde eserler vermiştir. Romanlarında mutluluk için*de geçen çocukluk ve gençlik yıllarına ait hatıraları anlatılır. Üslûpçu bir yazar olan sanatçının kahramanları daima aile içinde yakından tanıdığı tiplerdir. Millî ede*biyat dönemi yazarlarıyla aynı kuşakta olmasına rağ*men ilk ve en önemli olan Fahim Bey ve Biz'i yazdığı zaman altmış yaşına yaklaşmıştır.

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangi*sidir?

A) Halikarnas Balıkçısı

B) Ahmet Haşim

C) Abdülhak Şinasi Hisar

D) Peyami Safa

E) Reşat Nuri Güntekin


4. Aşağıdaki Faruk Nafiz Çamlıbel ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Hecenin beş şairinden biridir.

B) Önce aruz daha sonra hece ölçüsünü kullanmıştır.

C) Çoban Çeşmesi ve Han Duvarları önemli şiir kitap*larıdır.

D) Sadece şiir ve tiyatro türünde eserler vermiştir.

E) Halk şiirine özgü duygu ve deyişlerden esinlenmiştir.


5. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi ro*manın özelliklerinden biri değildir?

A) Gerçekçi ve gözlemci bir anlatımı vardır.

B) Duygusallıktan, yapaylıktan, süs ve özentiden uzaktır.

C) Yaşanan gerçekler çıplak bir dille, çarpıtılmadan anlatılır.

D) Çoğunlukla İstanbul çevresinde yaşanan olaylar anlatılır.

E) Toplumdaki aksaklıklara eleştirel bir tavırla yakla*şılmıştır.


6. I. Faruk Nafiz Çamlıbel

II. Orhan Seyfi Orhon

III. Orhan Veli Kanık

IV. Halit Fahri Ozansoy

V. Enis Behiç Koryürek

Yukarıdaki sanatçılardan hangisi diğerlerinden farklı bir edebi toplulukta yer alır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

7. Daha çok romanlarıyla tanınan yazar; hikâye, gezi notları, oyun, mizah yazıları ve makale yazmıştır. Romanlarında taşra kasabalarında geçen olayları ve*rir. Kahramanları çevresi ve problemleri ile birlikte ve*rir. Eserlerini sade, yapmacıktan uzak İstanbul Türkçesiyle yazan ve akıcı bir üslûp kullanan yazar asıl şöhretini Çalıkuşu ile yakalamıştır.

Yukarıdaki parçada sözü edilen yazar aşağıdaki*lerden hangisidir?

A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

B) Halide Edip Adıvar

C) Mithat Cemal Kuntay

D) Peyami Safa

E) Reşat Nuri Güntekin


8. Aşağıdaki yazar-kitap eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Abdülhak Şinasi Hisar - Fahim Bey ve Biz

B) Ahmet Hamdi Tanpınar-Eylül

C) Ahmet Kutsi Tecer - Koçyiğit Köroğlu

D) Necip Fazıl Kısakürek - Çile

E) Necati Cumalı - Susuz Yaz


9. Millî Mücadele yıllarından itibaren genç nesiller ara*sında bir "mektepten memlekete" düşüncesi hakim olmuştur. Buna göre ve basit ifadesiyle Türk aydınları mektepte öğrendiklerini memlekete götürmeli, geri kalmış Anadolu'yu aydınlatmalıdır. Bu düşünce en ge*niş ve etkili yankısını edebiyatımızda bulmuştur. Ya*zarlar kahramanlarına İstanbul'da eğitim aldırdıktan sonra bir sebeple onların yollarını Anadolu'ya düşür*müş ve mektepte öğrendiklerini Anadolu insanına öğ*retmelerini sağlamıştır.

Aşağıdaki eserlerden hangisi bu düşünceyle yazılmış romanlardan biridir?

A) Çalıkuşu

B) Devlet Ana

C) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

D) Sinekli Bakkal

E) Fahim Bey ve Biz


10. Halk için yazdığı edebi değeri olmayan romanlarını Server Bedi imzasıyla yayınlamıştır. Bunların arasında Cingöz Recai polis hikayeleri dizisi en ünlüsüdür. Fık*ra ve makalelerinde sağlam bir mantık dokusu ve inandırıcılık görülür. Romanlarında olaydan çok tahlile önem vermiş, toplumumuzdaki ahlak çöküntüsünü, medeniyetin yarattığı bocalamayı, nesiller ve sosyal çevreler arasındaki çatışmayı dile getirmiştir. Zıt kav*ramları, duygu ve düşünce temalarını ustaca İşlemiş*tir.

Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangi*sidir?

A) Ahmet Rasim

B) Ahmet Kutsi Tecer

C) Peyami Safa .

D) Ahmet Hamdi Tanpınar

E) Kemal Tahir


11. Aşağıdaki eserlerden hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait değildir?

A) Huzur

B) Saatleri Ayarlama Enstitüsü

C) Mahalle Kahvesi

D) Beş Şehir

E) Sahnenin Dışındakiler


12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlış*lığı vardır?

A) Peyami Safa "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" adlı ro*manında kendi hayatının bir bölümünü anlatmıştır.

B) Yedi Meşaleciler'in en tanınmış şairi Z. Osman Saba'dır.

C) Fikir çilesi, bunalım, yalnızlık ve ölüm düşüncesi Necip Fazıl'ın şiirlerinin temasını oluşturur.

D) İkinci Yeni, serbest nazım tekniğine tepki olarak doğmuştur.

E) Yusuf Ziya Ortaç hecenin beş şairinden biridir.


13. İlk kez bu yazarımız aile, kişi, olay, tarih, çevre sorun, düşünce ve duyguları ekonomik alt yapıya ve onun bi-çimlendirici etkisine bağlayarak öyküye ve romana ak*tarmıştır. Kahramanların siyasal görüşleri, toplumsal ruhsal ahlaksal özellikleri toplumsal bağlantılarla veril*diğinde onlar artık evimizden , sokağımızdan, bildiği*miz, tanıdık kimselerdir. Kuyucaklı Yusuf adlı roma*nıyla realizmi sağlam temeller üzerine oturtan yazarda "yaşama sevinci" hayatın daha yaşanabilir bir duruma getirilmesi biçiminde belirir.

Yukarıda kendisinden söz edilen yazar aşağıdaki*lerden hangisidir?

A) Sabahattin Ali

B) Halikarnas Balıkçısı

C) Sait Faik Abasıyanık

D) Fakir Baykurt

E) Necati Cumalı


14. • Köy romancısıdır.

• Genellikle Çukurova bölgesinden seçtiği kahra*manlarla köylülerin, toprak ve fabrika işçilerinin hayatlarını anlatır.

• Diline ve üslûbuna Türk destanlarının büyülü havasını aktarmayı başarmıştır.

• Yer Demir Gök Bakır, Ağrı Dağı Efsanesi ve ince Memed en ünlü eserleridir.

Yukarıda özellikleri sayılan yazarımız aşağıdaki*lerden hangisidir?

A) Yaşar Kemal

B) Orhan Kemal

C) Sabahattin Ali

D) Sait Faik Abasıyanık

E) Talip Apaydın


15. (I) Ahmet Hamdi Tanpınar, şiirlerinde insan, doğa, evren ilişkilerine önem vermiştir. (II) Bir düşünür niteli*ği kazanarak zaman, aşk, sonsuzluk, ölüm gibi tema*ları işlemiştir. (III) Sanatçı kişiliğini hikâye ve romanla*rında da gösteren yazar, özellikle hikayelerinde insan ruhunun derinliklerinde dolaşmış, insan psikolojileri üzerinde çözümlemelere ulaşmıştır. (IV) Türkçenin en güzel romanlarından biri olan Huzur'da toplumumuzun son dönemde yaşadığı kültür bunalımını yansıtmıştır. (V) Beş Şehir adlı hikâye kitabında ise Ankara, Bursa, İstanbul, Konya ve Erzurum'u güzel bir anlatımla dile getirmiştir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


16.................... "küçük öykü" alanında üstelik önünde

ardında yaslayabileceği bir örnek yokken bu türün en başarılı örneklerini yaratmış ve "Çehov" tarzı öykücü*lüğün temsilcisi olmuştur. Günlük yaşamın sade, önemsiz kişi ve olaylarını konu edinmiştir. Ayaşlı ve Kiracıları, Ev Ona Yakıştı önemli eserlerinden bazıla*rıdır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki isimlerden hangisi getirilmelidir?

A) Salt Faik Abasıyanık

B) Ömer Seyfettin

C) Refik Halit Karay

D) Memduh Şevket Esendal

E) Haldun Taner


1)D 2)E 3)C 4)D 5)D 6)C 7)E 8)B 9)A 10)C 11)C 12)D 13)A 14)A 15)E 16)D