Halk Edebiyatı Konu Testleri


1.Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatı için söylenemez?

A) Dörtlük birimi ve hece ölçüsü esastır.
B) Sözlü dönem edebiyatının devamı niteliğin*dedir.
C) Dili açık ve yalındır.
D) Şiirler saz eşliğinde ve doğaçlama söylenir.
E) Şiirlerde genel olarak zengin uyak kullanılmıştır.


2.16. yy.da yaşamıştır. Koçaklama türünde söyle*diği şiirleriyle tanınır. Şiirlerinde coşkun ve yalın bir dil kullanmıştır. Özgürlüğün savunucusudur.


Yukarıda tanıtılan halk şairimiz aşağıdakiler*den hangisidir?


A) Karacaoğlan

B) Pir Sultan Abdal

C) Köroğlu

D) Âşık Ömer

E) Kaygusuz Abdal
3.Aşağıdakilerden hangisi âşık edebiyatının belirleyici özelliklerinden biri değildir?

A) Konuları, genellikle doğa güzellikleri, aşk sosyal olaylardır.

B) Âşık denilen saz şairlerinin oluşturduğu ede*biyattır.

C) Şiirlerde konu bütünlüğü yoktur.

D) Şiirler saz eşliğinde söylenir.

E) Koşma, varsağı, semai, destan ... gibi nazım biçimleri vardır.

4.Aşağıdakilerden hangisi "koşma" nazım biçi*mi için söylenemez?

A) Şiirler 11'li hece ölçüsüyle söylenir.

B) Uyaklanışı "aaba" şeklindedir.

C) Son dörtlüğünde şair, mahlasını söyler.

D) Dili sade ve yalındır.

E) Konularına göre güzelleme, taşlama, koçaklama, ağıt diye ayrılır.


5. Dede Korkut Hikâyeleri'yle ilgili aşağıdakiler*den hangisi söylenemez?

A) Destandan halk hikâyesine geçiş ürünüdür.

B) Kitaba adını veren Dede Korkut, her hikâye*de adı geçen, hikâyedeki herkes tarafından sözü dinlenen, bilge bir zattır.

C) Hikâyelerde olaylar dörtlükler hâlinde ve he*ce ölçüsüyle anlatılmıştır.

D) Hikâyelerin içinde hem İslâmiyet öncesine hem de İslâmî Döneme ait motifler görülür.

E) Hikâyelerde Türk boylarının kendi aralarında
ve komşu milletlerle yaptığı savaşlar anlatılır.


6. Bahçe bağ için ağlar Ayva nar için ağlar Karlı dağ güneş için Gönül yâr için ağlar

Yukarıdaki dörtlüğün nazım biçimi aşağıdaki*lerden hangisidir?

A) Mani B) Türkü C) Koşma

D) Semai E) Varsağı

7. •Genelde 11 'li hece ölçüsüyle oluşturulur.

Özel bir ezgiyle söylenir.

Savaş, kahramanlık, hastalık, doğal afetler...

gibi konuları ele alır.

Yukarıdaki özellikleri verilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varsağı B) Türkü C) Ağıt

D) Koşma E) Destan


8. 19. yy.da yaşamış, Avşar boyundandır.

Şiirlerinde yalın dille, yiğitçe bir söyleyiş ha*kimdir.

Halk söyleyişlerini şiirleştirmiş, temiz bir halk dili kullanmıştır.

Semai, varsağı, koşma, destan da söylemek*le birlikte asıl kişiliğini türkülerde göstermiştir.

Yukarıda özellikleri verilen halk şairimiz aşa*ğıdakilerden hangisidir?

A) Karacaoğlan B) Köroğlu C) Dadaloğlu
D) Emrah E) Dertli

9. Aşağıdakilerden hangisi anonim halk edebi*yatı nazım biçimlerindendir?


A) Koşma B) Mani C) Semai D) Varsağı E) İlâhi10.17. yy.da yaşadığı kabul edilir.

Âşık edebiyatının en ünlü şairidir.

Aruzu kullanmamış, şiirlerini hece ölçüsü ve konuşma diliyle söylemiştir.

Şiirlerinde coşkun bir lirizm ve içtenlik vardır.

Yukarıda tanıtılan halk şairimiz aşağıdakiler*den hangisidir?

A) Köroğlu B) Karacaoğlan C) Âşık Ömer D) Yunus Emre E) Pir Sultan Abdal


11. Sevip sevip yâri ele kaptırmak

Kara bahtın bana eski işidir

Ömrümdeki yıllar kadar yâr sevdim

Her biri bir başkasının eşidir

Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım biçimle*rinden hangisiyle söylenmiştir?

A) Mani B) Türkü C) Koşma

D) Semai E) Varsağı


12.

13. yy.da yaşamıştır.

Hem heceyi hem aruzu kullanmıştır.

İnsan sevgisi, barış, kardeşlik gibi evrensel temaları işlemiştir.

Konuşulan Türkçeyi edebiyat dili hâline ge*tirmiştir.

Yukarıda tanıtılan halk edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Âşık Paşa

B) Hacı Bektaş-ı Veli

C) Hacı Bayram-ı Veli

D) Yunus Emre

E) Kaygusuz Abdal


13. Aşağıdakilerden hangisi dinî - tasavvufî Türk halk edebiyatı nazım türlerinden biri değildir?

A) Nutuk B) Semai C) İlahi D) Sathiye E)Devriye


14. Uzun gözlem ve deneyim ürünleridir. Toplumun
kültürünü ve yaşam felsefesini yansıtır. Yol gös-
tericidir. Bu türün ilk şekillerine "sav" denilir.

Yukarıda tanıtılan anonim halk edebiyatı ürü*nü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halk masalları B) Halk öyküleri

C) Bilmeceler D)Atasözleri
E) Fıkralar


15. • Genellikle hecenin 8'li veya 11'li kalıbıylasöylenir.

Her zaman ezgilidir. Düzenleyicileri genelde bilinmez. Kavuştak ve bent olmak üzere iki bölümden oluşur.

Yukarıda özellikleri verilen halk edebiyatı na*zım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Destan B) Koşma C) Türkü

D) Semai E) Mani

16.Dağlar başın kar aldı

Gül etrafın hâr aldı

Ecele borçlu kaldım

Bir canım var yâr aldı

Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divan B) Semai C) Koşma

D) Mani E) Varsağı

17. Aşkın derdine düşeli

Mecnunum dağlar gezerim

Katram kaynayıp coşalı

Sel oldum, çağlar gezelim

Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koşma B) Semai C) Sagu

D) Mani E) Varsağı

13. Aşağıdakilerden hangisi dinî - tasavvufî Türk halk edebiyatı nazım türlerinden biri değildir?

A) Nutuk B) Semai C) İlahi D) Sathiye E)Devriye


14. Uzun gözlem ve deneyim ürünleridir. Toplumun
kültürünü ve yaşam felsefesini yansıtır. Yol gös-
tericidir. Bu türün ilk şekillerine "sav" denilir.

Yukarıda tanıtılan anonim halk edebiyatı ürü*nü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halk masalları B) Halk öyküleri

C) Bilmeceler D)Atasözleri
E) Fıkralar


15. • Genellikle hecenin 8'li veya 11'li kalıbıyla söylenir.

Her zaman ezgilidir. Düzenleyicileri genelde bilinmez. Kavuştak ve bent olmak üzere iki bölümden oluşur.

Yukarıda özellikleri verilen halk edebiyatı na*zım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Destan B) Koşma C) Türkü

D) Semai E) Mani

16. Dağlar başın kar aldı
Gül etrafın hâr aldı
Ecele borçlu kaldım

Bir canım var yâr aldı

Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divan B) Semai C) Koşma

D) Mani E) Varsağı

17. Aşkın derdine düşeli

Mecnunum dağlar gezerim

Katram kaynayıp coşalı

Sel oldum, çağlar gezelim

Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koşma B) Semai C) Sagu

D) Mani E) Varsağı

18. Bre ağalar bre beyler

Ölmeden bir dem sürelim

Gözümüz kara toprak

Dolmadan bir dem sürelim

Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinin han den alınmış olabilir?

A) Güzelleme B) Taşlama C) Destan
D) Ağıt E) Koçaklama19. 20. yy.da yaşamış, âşık edebiyatı son temsilcirindendir. Şiirlerinde, yurt ve toprak sevgisini
kendine özgü üslubuyla dile getirmiştir. Yalın bir dil kullanmıştır. "Dostlar Beni Hatırlasın"
adlı kitapta şiirleri toplanmıştır.

Yukarıda tanıtılan halk şairimiz aşağı den hangisidir?

A) Emrah B) Karacaoğlan C) Dertli D) Köroğlu E) Âşık Veysel

20. Aşağıdakilerden hangi halk edebiyatı ürünlerinden biri değildir?

C) Masal


A) Efsane B) Roman C) Masal D) Menkıbe

E) Bilmece

21. Aşağıdaki nazım türlerinden hangisi dini - tasavvufî Türk halk edebiyatına ait değildir?


A) ilahi B) Nutuk C) Ağıt D) Devriye E) Sathiye


22. Hemen mevlâ ile sana sığındım

Arkam sensin kal'am sensin dağlar hey

Senden gayrı yoktur kolum kanadım

Arkam sensin kal'am sensin dağlar hey

Yukarıdaki dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güzelleme B) Koçaklama C) Taşlama D) Destan E) Ağıt


CEVAP ANAHTARI : 1.E 2.C 3.C 4.B 5.C 6.A 7.E 8.C 9.B 10.B 11.C 12.D 13.B 14.D 15.C 16.D 17.B 18.E 19.E 20.B 21.C 22.B