Sponsorlu Bağlantılar
Toplam 3 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 3 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Divan Edebiyatı Konu Testleri

  Divan Edebiyatı Konu Testleri

  1. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı genel özelliklerinden biri değildir?

  A) Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
  B) Dili oldukça ağır ve anlaşılmazdır.
  C) Anlatımı süslü ve sanatlıdır.
  D) Konuları genellikle yaşamdan alınan somut konulardır.
  E) Nazım birimi beyittir.  2. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?


  A) Divan nesrinde cümleler uzun, dil ağırdır.

  B) Divan şiirinde redife yer verilmez, genellikle yarım uyak kullanılır.

  C) Divan şiirinde kalıplaşmış ifadelerden "mazmunlardan" yararlanılır.

  D) Divan edebiyatında düz yazıya "inşa" denir.

  E) Divan nesrinde "seci" denen düz yazı uyağı kullanılmıştır.


  3. Genellikle sevgi, güzellik, aşk konularında yazılır.

  İlk beytine matla, son beytine makta denir.

  Uyaklanışı aa / ba / ca ... şeklindedir.

  En az 5, en çok 15 beyitten oluşur.


  Yukarıda tanıtılan divan edebiyatı nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Gazel B) Kaside C) Mesnevi

  D) Kıt’a E) Müstezat


  4. Din ve devlet büyüklerini öven şiirlerdir.

  En önemli temsilcisi 17. yy.da Nef'î 'dir.

  En az 33, en çok 99 beyitten oluşur.


  Yukarıda özellikleri verilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Mesnevi B) Müstezat

  C) Gazel D) Kaside

  E) Kıt'a


  5.Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı nazım biçimlerinden biri değildir?


  A) Gazel B) Kaside C) Kıt’a D) Şarkı E) Türkü


  6.Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı şairlerinden biri değildir?


  A) Ali Şir Nevayi B) Aşık Paşa

  C) Ahmedi D) Sinan Paşa

  E) Süleyman Çelebi


  7.Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı nazım biçimlerinden biridir?


  A) Koşma B) Sathiye C) Devriye

  D) Mesnevi E) Semai


  8. 13. yy.da yaşamıştır.

  Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir.

  Şiirlerini temiz bir Türkçeyle ve sanatlı bir üslupla yazmıştır.


  Yukarıda sözü edilen divan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Hoca Dehhani B) Ahmedi C) Âşık Paşa

  D) Mevlâna E) Ali Şir Nevayi


  9.Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin matla beyti olabilir?


  A) Zülfün ki izârında ider cilveler ey dost

  Tâvûs-ı cinândur ki açar bâl u per ey dost

  B) Bakî çemende hayli perişan imiş varak

  Benzer ki bir şikâyeti var rüzgârdan

  C) Gel varma otağına rakibin ki bilürsin

  İt olduğu yire melek itmez güzer ey dost

  D) Sineden derd ile bir âh edeyin kim dönsin
  Aksine çarh-ı felek mihr-i dırahşânı bile

  E) Sahn-ı çemende durma salınsın sabâ ile
  Benzer ki bir şikâyeti var rüzgârdan


  10. 16. yy.da yaşamış divan edebiyatı büyük şairlerindendir. Lirik şiirde öncüdür. Şiirlerini Azeri Türkçesiyle yazmıştır. Arapça, Farsça, Türkçe divanı olan tek şairdir.


  Yukarıda tanıtılan divan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Baki B) Şeyhi C) Nef'î

  D)Fuzûli E) Nedim


  11. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?


  A) Beş mesneviden oluşan eserlere "hamse" denir.

  B) Tezkire, divan edebiyatında bilinen kişilerin yaşam öykülerinden söz eden eserlerdir.

  C) Şehrengiz, bir kentin güzelliklerini anlatan eserlerdir.

  D) Siyer, bilmecelerin sorulduğu yapıtlardır.

  E) Peygamberlerle ilgili hikâyeleri içeren yapıtların genel adı "Kısas-ı enbiya"dır.


  12. Aşağıdakilerin hangisinde divan edebiyatının 16. yy.daki temsilcileri birlikte verilmiştir?


  A) Ali Şir Nevayi - Ahmedi - Sinan Paşa

  B) Nef'î - Baki - Fuzûli

  C) Sinan Paşa - Baki - Katip Çelebi

  D) Bağdatlı Ruhi - Fuzûli - Katip Çelebi

  E) Nedim - Şeyh Galip - Fuzûli


  13. Sadece dört dizelik bir bentle kurulan nazım biçimidir.

  Edebiyatımıza İran edebiyatından geçmiştir.

  En büyük ustası Ömer Hayyam'dır.


  Yukarıda özellikleri verilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Mesnevi B) Şarkı C) Rubai

  D) Tahmis E) Murabba


  14. Aşağıdakilerden hangisi bendlerle oluşturulan nazım biçimlerinden biri değildir?

  A) Musammat B) Şarkı C) Tuyuğ

  D) Rubai E) Müstezat


  15. 15. yy. Çağatay Türk edebiyatının en büyük şairidir.

  Anadolu dışında Türkçe yazan ilk şairdir.

  Edebiyatımızın ilk şuara tezkiresi Mecalisü'n Nefais'i yazmıştır.


  Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Süleyman Çelebi

  B) Sinan Paşa

  C) Mercimek Ahmet

  D) Ali Şir Nevayi

  E) Şeyhi


  16. 17. yy. kaside ustasıdır. Övgü ve yergi şairi olarak tanınır. Aşırı abartmalarda bulunmuştur. Hicivlerini "Siham-ı Kaza" adlı eserinde toplamıştır.


  Yukarıda tanıtılan divan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Nâbi B) Katip Çelebi C) Nef'î

  D) Baki E) Fuzûli


  17. I. Divan edebiyatında nesir, sade ve süslü olmak üzere iki bölümde incelenir.

  II.Divan edebiyatında nesre inşa, nesir yazana münşi denir.

  III.Divan edebiyatında nesirlerin toplandığı eserlere "hamse" denir.

  IV.Divan edebiyatında nesirde "seci" denilen iç uyaklar kullanılır.


  Divan nesriyle ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?


  A) II. ve IV.

  B) II. ve III.

  C) I. ve III.

  D)I. ve IV.

  E) I. ve II.


  18. 18. yy.da yaşamıştır.

  Mahallileşme akımının temsilcilerindendir.

  Hep din dışı konularda yazmıştır.

  Şarkı türünü divan edebiyatına kazandırmıştır.


  Yukarıda özellikleri verilen divan edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Şeyh Galib B) Kâtip Çelebi

  C) Nedim D) Nef'î E) Evliya Çelebi


  CEVAP ANAHTARI : 1.D 2.B 3.A 4.D 5.E 6.D 7.D 8.A 9.A 10.D 11.D 12.D 13.C 14.E 15.D 16.C 17.A 18.C

 2. #2
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Cevap: Divan Edebiyatı Konu Testleri

  1. "Divan şiirinin ilk büyük ustasıdır. İran etkisindeki din dışı şiiri ilk kez o verir. Benzetme örgüsü, düş*sel gücüyle şiiri, sanatsal güzelliği amaçlar. Oysa, o dönem şiirinde öğreticilik ön plandadır. Kendine özgü bir şiir dili yaratır. Bilinen bir kasidesi, dokuz gazeli yayımlanmıştır."

  Yukarıda sözü edilen Divan sanatçısı aşağıda*kilerden hangisidir?

  A) Şeyhi B) Şeyyad Hamza

  C) Dehhani D) Nesimi

  E) Ahmet Fakih

  2. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru de*ğildir?

  A) Fuzuli - Şikayetname

  B) Nabi - Hayriyye

  C) Nefi - Siham - ı Kaza

  D) Baki - Hüsn - i Aşk

  E) Alişir Nevai - Hamse

  3. Divan şairlerini ilgilendiren aşağıdaki açıklama*lardan hangisi doğru değildir?

  A) Şeyh Galip, yoğun hayalleri, canlı betimleme*leri, karmaşık diliyle Divan şiirini son çizgisine ulaştırır.

  B) Nedim'in tasavvufun etkisinde yazdığı şiirler, dinsel yönlendirmeye yöneliktir.

  C) Bakı kullandığı mecaz ve mazmunlarla geliş*miş bir zevki, ince bir beğeniyi simgeler.

  D) Nabi 'hakimane' denilen felsefe ve düşünceye dayalı öğretici şiir çığırını açar.

  E) Övgü ve yergide uçlarda olan Nefi, özellikle kaside alanında başarılıdır.

  4. "Belli uğraşlar veren kişilerin yaşam öykülerinin toplandığı eserler; konularına göre çeşitlenirler. Şair, evliya yaşamlarını anlatanlar gibi. Türk ede*biyatında bu türün ilki Ali Şîr Nevai'nin Mecalisü'n Ne*fais'idir."

  Yukarıda sözü edilen tür aşağıdakilerden han*gisidir?

  A) Tezkire B) Münşeat

  C) Tarih D) Seferatname

  E) Divan  5. Aşağıdakilerden hangisi 'kaside'nin bir özelliği değildir?

  A) Beyit birimiyle yazılır; uyaklanışı gazeldeki gi*bidir.

  B) Beyit sayısı 33 - 99 arası olup, aruzun her ka*lıbıyla yazılır.

  C) Kasidelerin övgü bölümlerine 'tegazzül' denir.

  D) Tanrı'ya yakaranlar 'münacat', Tanrı birliğini anlatanlar 'tevhid' adını alır.

  E) Çoğu övgü amacıyla yazılır; özel bir plana uyarlar.

  6. "XV. yüzyılda yaşamıştır. Tek eseri 'Vesiletü'n Ne*cat'tir. Mesnevi biçimnde aruz ölçüsüyle yazılmış*tır. Tanrı'ya yakarış (münâcât), peygamberin do*ğumu (viladet), peygamber oluşu (risalet), göğe yükselişi (miraç), ölümü (rıhlet) ve dua bölümlerin*den oluşan bu eseriyle büyük ün yapmıştır."

  Yukarıda sözü edilen yazar ve eseri aşağıdaki*lerden hangisidir?

  A) Fuzuli - Şikayetname

  B) Şeyh Galip - Hüsn ü Aşk

  C) Nabi - Hayriye

  D) Süleyman Çelebi - Mevlid

  E) Nef'i - Siham - ı Kaza

  7. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatını etki*leyen kaynaklardan biri değildir?

  A) Kuran B) Hadisler

  C) Türk destanları D) Ayetler

  E) Şeyhname motifleri

  8. "XV. yüzyılın büşük şairlerindendir. Yaşamı üzerine çok şey bilinmez. Bir şiiriyle Fatih'in dikkatini çe*kince, divan katipliğine alınır. İstanbul'a yerleşir. Kendine özgü imgeleri; yalın, atasözleri, halk söy*leyişiyle zenginleştirilmiş dili, incelikli deyiş ve öz*gün anlatımıyla belirginleşir. Şiiri yalın ve doğaldır. Mazmunları günlük yaşama inmiş, canlıdır. Eli*mizde yalnızca Divanı bulunmaktadır."

  Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Necati B) Nabi

  C) Nefi D) Şeyh Galip

  E) Süleyman Çelebi  9. Aşağıdakilerden hangisi Divan sürecine özgü eserlerden biridir?

  A) Cezmi B) Divanü Lügat'it Türk

  C) Dede Korkut D) Köroğlu Destanı

  E) Şikayetname  11. "Bilimsel anlayış, yansızlıkla yazılanları oldukça azdır. Çoğunlukla 'süslü nesir'le yazılırlar. Vaka*nüvisler olayları olduğu gibi değil, olmasını istedik*leri gibi verirler. Bilimsel olmamalarına karşın ger*çeği oldukları gibi yansıtmaya çalışanları da var*dır."

  Yukarıda sözü edilen Divan edebiyatı nesir türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tezkire B) Münşeat

  C) Seferatname D) Divan

  E) Tarih  12. Aşağıdakilerden hangisi 'Divan şairleri'nin pek önemsemedikleri konulardan biridir?

  A) Aşk, ayrılık acısı

  B) Sevgilinin vefasızlığı

  C) Yönetenlerin baskısı

  D) Dünyanın geçiciliği

  E) Ölüm endişesi  13. "Şiire egemendir; ölçü ve uyağı gerektiği gibi kul*lanır. Yeni tamlama ve deyimlerden oluşmuş zen*gin sözlüğü renkli, süslü, abartılı anlatımıyla ken*dine özgü bir yol oluşturmuştur. Övgüde, yergide sınır tanımaz. Türkçe, Farsça divanlarından başka yergilerinin toplandığı 'Siham - i Kaza' adlı bir eseri vardır."

  Yukarıda sözü edilen Divan şairi, aşağıdaki*lerden hangisidir?

  A) Fuzuli B) Nefi C) Nabi

  D) Necati E) Baki  14. "Elçi, elçilik görevlerinin gördükleri, izlenimlerini, bulundukları ülkeyle ilgili görüşlerini yazdıkları eser*lerdir. Bu tür eserlere XVIII. yüzyıldan sonra rastlanılır. Bunlardan Yirmi Sekiz Mehmet Çelebi'*nin, Ahmet Rasim'in, Mustafa Sami'nin verdikleri oldukça önemlidir."

  Yukarıda sözü edilen düzyazı türü aşağıdaki*lerden hangisidir?

  A) Münşeat B) Tezkire

  C) Seferatname D) Tarih

  E) Seyahatname  15. 'Baki' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) 'Sünbül' kasidesiyle ünlendiği

  B) Kadılık, kazaskerlik yaptığı

  C) Çağının görkemini şiiriyle yansıttığı

  D) Dilinin yalın, şiirinin süssüz olduğu

  E) Kullandığı mazmun, mecazlarla Divanın doruk noktası sayıldığı  16. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) Murabba, aşk ve felsefeye özgü konuların iş*lendiği dört dizeli bir Divan şiir türüdür.

  B) Muhammes, beş dizeli bentlerle kurulan, ilk bentin dizelerin kendi aralarında uyaklı bir şiir türüdür.

  C) Başkasının gazelinin beyitlerinin başına üç dize eklenirse muhammes 'tahmis' olur.

  D) Başkasının gazelinin beyit aralarına üçer dize yerleştirilirse muhammes 'taştir' olur.

  E) Tuyuk, beyit birimiyle yazılmış, ezgili çok sevi*len bir Divan edebiyatı nazım biçimidir.  17. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatına özgü bir terim değildir?

  A) Mazmun B) Mecaz

  C) Seci D) Teşbih

  E) Ayak  18. Divan edebiyatı konusunda verilmiş, aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

  A) Türklerin, İslamiyet'i benimsedikten sonra Arapça ve Farsça'nın etkisiyle oluşturdukları, belli biçim ve özü olan, belli ilkelere bağlı edebiyattır.

  B) Uyağın koşullara bağlanması, Divan şairlerinin yaratıcılığını arttırmıştır.

  C) Nazım birimi beyittir. Şair, ne söyleyecekse iki dizeden oluşmuş 'beyit'te söylemek zorunda*dır.

  D) Nedim ve kimi şairlerin birer türküsü dışında ölçü 'aruz' ölçüsüdür.

  E) Uyak kurallara bağlıdır: Tam ve zengindir; hem kulak hem göz içindir.

  19. Aşağıdakilerden hangisi 'süslü nesir'in özellik*lerinden biri değildir?

  A) Divan şiiri özelliklerinden yararlanılır.

  B) Seciyi (nesirde uyak) temel alan nesirdir.

  C) Süslü, bağlaçlarla uzatılan bu nesre 'inşa' de*nir.

  D) Tarih, tezkire, münşeat mecmuaları bu nesirle verilir.

  E) Amacı halkı yönlendirmek, halka bir şeyler öğ*retmektedir.  20. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

  A) XVI. yüzyılda Ahmedi, Aşık Paşa Anadolu leh*çesiyle çeşitli eserler verirler.

  B) Dindışı konularda Kadı Burhanettin, tasavvufta Seyit Nesimi XIV. yüzyılın önemli sanatçıları*dır.

  C) XV. yüzyılın etkin sanatçıları Şeyhi, Ahmet Paşa, Necati, Ali Şir Nevai'dir.

  D) XVI. yüzyılda dindışı konularda Fuzuli gün*demdedir.

  E) XVI - XVII. yüzyıl, özgün eser yerine nazirele*rin'in üretildiği süreçtir.  21. "Tarihçi. 1655 - 1716 yılları arasında yaşamıştır. Sarayda ikinci 'vakanüvis' olmuş, Mora savaşında ölmüştür. 1591 - 1656 yılları arasındaki olayları ta*rih sırasına göre yazar; tarafsız, gerçekçi davran*mış, gerektiğinde devletin tutumunu da eleştirmiş*tir. Betimlemeleri başarılıdır. Anlatımı günümüze göre süslü, çağına göre yalındır. Ayrıntıları kullan*ması, nükteleri zevkle okunmasına neden olmuş*tur. Kendi adıyla anılan tarihiyle ünlüdür."

  Yukarıda sözü edilen Divan edebiyatı yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Naima B) Koçi Bey

  C) Sinan Paşa D) Evliya Çelebi

  E) Katip Çelebi

 3. #3
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Cevap: Divan Edebiyatı Konu Testleri

  DİVAN EDEBİYATI -TEST (27 SORU)  1. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı sanatçılarının özelliklerinden biri değildir?

  A) Yabancı sözcük ve tamlamaları çok kul*lanmaları

  B) Konuların anlatımında ortak söyleyişler*den yararlanmaları

  C) Şiirde "göz için kafiye" anlayışına bağlı kalmaları

  D) Arap ve Fars edebiyatından etkilenmiş olmaları

  E) Din ve tasavvuf konusuna hiç yer ver*memeleri  2. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı düzyazısının özelliklerinden biri değildir?

  A) Kimi eserlerde yalın, kimilerinde ise çok ağır bir dil kullanılmıştır.

  B) Birçok eserde süslü ve sanatlı bir söyle*yiş benimsenmiştir.

  C) Eserlerde kısa cümleli anlatım yeğlen*miş; edatlara, bağlaçlara pek yer veril*memiştir.

  D) Tezkire, siyer, tarih, velayetnâme gibi türlerde eserler yazılmıştır.

  E) Konudan çok konunun anlatılışı önem*senmiştir.  3. 13.-14. yüzyıl tasavvuf şairlerinden olan sanatçı kuvvetli bir tasavvuf kültürüyle yetiş*ti. Anadolu Türkleri arasında tasavvufu yay*mak, halka dervişlik yol ve törelerini öğret*mek amacıyla Garip-nâme adlı Türkçe bir mesnevi yazdı. Sanatçı;

  "Türk diline kimse bakmaz idi

  Türklere her gönül akmaz idi

  Türk dahi bilmez idi bu dilleri

  İnce yolu, ol ulu menzilleri"

  diyerek çağının aydınlarını eleştirdi.

  Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangi*sinden söz edilmektedir?

  A) Yunus Emre'den

  B) Pir Sultan Abdal'dan

  C) Kaygusuz Abdal'dan

  D) Âşık Paşa'dan

  E) Ahmet Yesevi'den  4. Aşağıdakilerin hangisinde, verilen sanat*çıların tümü Divan edebiyatının temsilci*sidir?

  A) Nabi, Ahmet Paşa, Hoca Dehhani

  B) Pir Sultan Abdal, Fuzuli, Baki

  C) Nedim, Yunus Emre, Nefi

  D) Neslimi, Kaygusuz Abdal, Pir Sultan Ab*dal

  E) Seyrani, Necati, Dadaloğlu  5. I. Şirin dil, yeşil ördek, elâ gözlüm

  II. Serv-i revan, serv-i hıraman, bâd-ı sabâ, zülf-i perişan

  Yukarıdaki dizilerin ilkinde Halk, ikincisin*de Divan şairlerinin, şiirlerinde ortaklaşa kullandıkları sözler verilmiştir. Bu sözler, aşağıdaki terimlerden hangisiyle adlandı*rılabilir?

  A) seci

  B) imale

  C) mazmun

  D) takti

  E) manzume  6. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin "mesnevi"si yoktur?

  A) Ali Şir Nevai

  B) Süleyman Çelebi

  C) Yunus Emre

  D) Şeyh Galip

  E) Bâkl

  7. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin be*lirleyici özelliği değildir?

  A) Gündelik yaşam ya da toplum sorunla*rından uzak kalma

  B) Yabancı sözcük ve dil kurallarıyla yüklü olma

  C) Genellikle din ve kahramanlık temalarını işleme

  D) Konudan çok söyleyişi önemseme

  E) Anlatımda ortak söz ve benzetmelerden yararlanma  8. Çağatay edebiyatının en büyük şairidir. Şair*liği, sanatı, kişiliği, bilgisi ve eserleriyle bü*yük ün kazanmıştır. Fars dilinin edebi dil ola*rak kullanıldığı bir çevrede Türkçenin zen*ginliğini göstermek için Türkçe ile Farsçayı karşılaştıran bir eser yazmıştır.

  Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangi*sinden söz edilmektedir?

  A) Ali Şir Nevai

  B) Ahmet Yesevi

  C) Süleyman Çelebi

  D) Kadı Burhanettin

  E) Seyyit Nesimi  9. Asıl adı Yusuf Sinaneddin olan sanatçı İran'*da tıp öğrenimi görmüş, Osmanlı sultanları I. Mehmet ile II. Murad'ın doktorluğunu yap*mıştır. Divan'ında topladığı şiirlerinde -özel*likle gazellerinde- sevgili, onun vefasızlığı, bahar sevinci, şarap... gibi temaları yalın ve kolay bir söyleyişle işlemiştir. Mesnevi yaz*mayı bir şehir kurmaya benzeten sanatçı, Divan edebiyatının yergi alanındaki en ünlü mesnevilerinden birinin sahibidir.

  Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakiler*den hangisidir?

  A) Şeyhi

  B) Fuzuli

  C) Baki

  D) Nefi

  E) Şeyh Galip  10. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin bir özelliği değildir?

  A) Nazım birimi olarak "beyit" kullanılması

  B) Sathiye, semai, ilahi gibi nazım türlerin*de ürünler verilmesi

  C) Arap ve Fars edebiyatı nazım şekillerinin kullanılması

  D) Yaşamdan kopuk, soyut konulara çokça yer verilmesi

  E) Söz sanatlarına geniş yer verilmesi  11. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin din-tasavvuf konulu şiirleri yoktur?

  A) Pir Sultan Abdal

  B) Fuzuli

  C) Kaygusuz Abdal

  D) Nesimi

  E) Nefi  12. Aşağıdaki yargılardan hangisi Divan şairi Nedim için yanlıştır?

  A) İstanbul Türkçesini ve halk deyişlerini başarıyla kullanmıştır.

  B) "Ferhat ile Şirin" adlı mesnevisi en önemli eserlerinden biridir.

  C) "Şarkı" biçimindeki şiirleriyle ve gazelleriyle ün kazanmıştır.

  D) Halk şairleri tarzında hece ölçüsüyle bir türkü yazmış, heceyi denemiştir.

  E) Tasavvufla hiç ilgilenmemiş, din dışı ko*nuları işlemiştir.  13. Edebiyatımızda aruz ölçüsünün kullanıldı*ğı ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Vesilet-ün Necat

  B) Garip-nâme

  C) Kutadgu Bilig

  D) Divan-ı Hikmet

  E) Iskender-nâme  14. Aşağıdakilerden hangisi, Divan şiirinde "hikemi şiir" (bilgece söylenmiş şiir) anla*yışının temsilcisidir?

  A) Fuzuli

  B)Nabi

  C) Baki

  D) Nefi

  E) Nedim  15. Aşk, zevk ve neşe temalarını işleyen ve ya*şadığı dönemi en iyi biçimde yansıtan şair; Divan şiirinin soyut anlayışından sıyrılmış, gerçek yaşamın somut güzelliklerini anlat*mıştır. Divan şiirine "yerlileşme" anlayışı ka*zandıran sanatçı, tasavvufla hiç ilgilenmemiş ve hep din dışı konuları işlemiştir.

  Bu sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Şeyh Galip

  B) Necati

  C) Baki

  D) Nefi

  E) Nedim  16. 17. yüzyıl gezi edebiyatımızın en büyük sa*natçısıdır. Açık, gerçekçi, sürükleyici bir an*latımı vardır. Zamanının konuşma dilini kulla*nır. Çağdaşları gibi edebi nesre, söz oyunla*rına, yabancı sözcüklere ve dil kurallarına yüz vermemiştir. Ünlü eseri Seyahatnâ-me'den anlıyoruz ki sanatçı Suriye'den Bal*kanlara, Mısır'dan Macaristan'a kadar çok geniş bir coğrafyayı gezmiştir.

  Bu parçada kendisinden söz edilen sa*natçı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Katip Çelebi

  B) Evliya Çelebi

  C) Âşık Paşa

  D) Ali Şir Nevai

  E) Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet  17. Aşağıdaki terimlerden hangisi Divan ede*biyatı ile ilgili değildir?

  A) Seci

  B) Şehrengiz

  C) Surname

  D) Tezkire

  E) Sathiye  18. Aşağıdaki Divan şairlerinden hangisi ta*savvuf konusu üzerinde durmamıştır?

  A) Baki

  B) Şeyh Galip

  C) Fuzuli

  D) Şeyhi

  E) Şeyyat Hamza  19. Acep bu derdümün dermanı yok mı

  Ya bu sabr etmeğün oranı yok mı  Yanaram mumlayın başdan ayağa

  Nedür bu yanmağun pâyânı yok mı  Güler düşman benüm ağladuğuma

  Acep şol kafirün imânı yok mı  Divan şiirinin ilk temsilcilerinden olan Dehhani'ye ait bu parça, Divan edebiya*tıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine bir örnek olamaz?

  A) Şiirlerde nazım birimi olarak beyit kulla*nılmıştır.

  B) Toplum sorunları yerine soyut konular işlenmiştir.

  C) Gazel en çok kullanılan nazım biçimle*rinden biridir.

  D) Şiirlerde daha çok zengin ve tam uyak kullanılmıştır.

  E) Dilde Arapça, Farsça sözcük ve tamla*malara çok yer verilmiştir.  20. 15. yüzyıl Divan edebiyatının nesir (düzyazı) alanındaki tanınmış sanatçılarındandır. Divan edebiyatında "süslü nesir"in ilk temsilcisi olarak ün kazanmıştır. Nesirde sözcük oyun*larına, yabancı dil kurallarına, seci ve ben*zetmelere çok geniş yer vermiş, "Tazarru-nâme" adlı eseriyle tanınmıştır.

  Bu parçada kendisinden söz edilen sa*natçı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Âşık Paşa

  B) Evliya Çelebi

  C) Nergisi

  D) Sinan Paşa

  E) Katip Çelebi

  21. Evliya Çelebi, Katip Çelebi, Sinan Paşa, Veysi, Nergisi... gibi sanatçıların ortak yö*nü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Düzyazı (nesir) alanında yapıtlar verme*leri

  B) Dillerinin çok ağır ve sanatlı olması

  C) Gezi türünde yapıtlar vermeleri

  D) Aynı yüzyılda yaşamış olmaları

  E) Halkın sorunlarını yansıtmaları  22. Aşağıdaki yargılardan hangisi Divan ede*biyatı için yanlıştır?

  A) Şiirlerde kulak için kafiye anlayışı be*nimsenmiş, genellikle yarım uyak kulla*nılmıştır.

  B) Söyleyişte Iran şiirine öykünülmüş, bu şiir aşılmaya çalışılmıştır.

  C) Söyleyiş ve anlatım süslüdür, kalıplaş*mış sözlere sıkça yer verilmiştir.

  D) Düzyazıdan (nesirden) çok şiire önem verilmiştir.

  E) Biçim güzelliği amaçlanmış, düşünce ikinci plana itilmiştir.  23. Arapça ve Farsça şiirlerinden çok Türkçe şi*irleriyle tanınan bu sanatçı, 14. yüzyılın özel*likle İslam hukuku konusunda önemli bir bil*giniydi. Azeri şivesiyle yazdığı şiirlerinde si*yasal hırslarını, taşkın mizacını tasavvufi bir yaklaşımla dengelemeye çalışmıştır. Türkçe Divan'ındaki şiirlerinde halk edebiyatı motif*lerini büyük bir ustalıkla kullanan sanatçı, Eretna Beyliği'ndeki sarsıntılardan yararla*narak Sivas'ta sultanlığını ilan etmiş; Akko-yunlularla giriştiği savaşta yakalanarak öldü*rülmüştür.

  Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangi*sinden söz edilmektedir?

  A) Ahmet Paşa

  B) Nesimi

  C) Kadı Burhanettin

  D) Ali Şir Nevai

  E) Şeyhi  24. Aşağıdaki yapıtların hangisinde Hazreti Muhammed'in doğumu konu edinilmiştir?

  A) Iskender-name

  B) Divan-ı Hikmet

  C) Mizan-ül Evzan

  D) Beng ü Bade

  E) Vesilet'ün – Necat  25. Klasik Türk edebiyatında bir şairin beş mes*nevisine "Hamse" denilmiştir.

  Aşağıdakilerin hangisinde hamse sahibi sanatçılar bir arada verilmiştir?

  A) Fuzuli, Baki, Şeyh Galip

  B) Şeyhi, Necati, Fuzuli

  C) Ali Şir Nevai, Taşlıcalı Yahya, Atâyi

  D) Baki, Nedim, Ahmedi

  E) Necati, Şeyh Galip, Hoca Dehhani  26. I. Şikâyet-name (Fuzuli)

  lI. Iskender-name (Ahmedi)

  III. Tazarru-name (Sinan Paşa)

  IV. Har-name (Şeyhi)

  V. Garip-name (Âşık Paşa)

  Yukarıda sanatçıları belirtilen eserlerden hangileri düzyazı (nesir) biçiminde oluştu*rulmuştur ?

  A) I. ve II. B) II. ve IV.

  C) I. ve III. D) III. ve V.

  E) IV. ve V.  27. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, klasik Türk edebiyatında Sebk-i Hindi akımının temsilcilerinden biridir ?

  A) Naili B) Şeyhi

  C) Baki D) Fuzuli

  E) Nedim  Cevap Anahtarı :1)E 2)C 3)D 4)A 5)C 6)E 7)C 8)A 9)A 10)B 11)E 12)B 13)C 14)B 15)E 16)B 17)E 18)A 19)E 20)D 21)A 22)A 23)C 24)E 25)C 26)C 27)A

Benzer Konular

 1. İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı Konu Testleri
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 24.Aralık.2012, 16:06
 2. Tanzimat Edebiyatı Konu Testleri
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2011, 15:23
 3. Serveti Fünun Edebiyatı Konu Testleri
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2011, 15:20
 4. Dünya Edebiyatı Konu Testleri
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Mayıs.2011, 14:30
 5. Halk Edebiyatı Konu Testleri
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 21.Nisan.2011, 19:15

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •