Şiir Bilgisi Konu Testleri


1. Belimizde kılıcımız kirmanî

Taşı deler mızrağımın temreni

Hakkımızda devlet etmiş fermanı

Ferman padişahın dağlar bizimdir

Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

A) Güzelleme B) Taşlama C) Koçaklama D) Ağıt E) Mersiye2. Sanma zengin dengin yolda kodurur

Malı ile günah kirin yudurur

Müftü müderrise "beli" dedirir

Söğütte kavakta biter nar dese


Bu dörtlükle ya da bu dörtlüğün alındığı şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söy*lenemez?

A) Nazım biçimi koşmadır.

B) 11 'li hece ölçüsüyle söylenmiştir.

C) Nazım türü taşlamadır.

D) Tekke edebiyatı ürünüdür.

E) Redif kullanılmıştır.


3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif yoktur?

A) Yanan yalın kılıçları çarparak söğütlere

Koşuyordu kızıl atlılar güneşin battığı yere

B) Yatağımın yanında esmer bir duvar vardı

Üstünde yazılarla hatlar karışmışlardı

C) Benim içimde yaktı sanki gurubu akşam

Senin kirpiklerinde bir damla oldu akşam

D) Gündüzden, gürültüden ve kâinattan ırak

Akşamı seyredeyim bakışlarında bırak

E) Güneşi yudum yudum içtiğim şu lahzada

Ruhumuz yıkanıyor yanan sonsuz semada

4. Ayasofya kubbesinde ak bir bulut

Kehribar günler, düştü yaprak ve umut


Bu dizelerdeki uyak türü, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Altın sahanlarda aş yedim, su içtim

Altın kupadan, zorlu Tuna'dan geçtim


B) Göğsümden havaya kattığım zehir

Kaçıp dolaşsan da sen şehir şehir


C) Karac'oğlan der ki çöktüm oturdum

Bağ bahçe diktim de meyve yetirdim


D) Yürürler yan yana ağır ağır

Dağılır önlerinde kuşlar kitaplar


E) Dağlıysak insan değil miyiz yani
Koyunları sattık, vurduk üç bini


5. Bu toprakta kalır adın

Tohumların arasında

Yukarıdaki dizelerle,

I. tarlaların

II. sarısında

III. yeşilinde

IV. başakların

sözlerinin tümü kullanılarak "çapraz uyak" düzeninde anlamlı bir dörtlük kurulmak istenirse, aşağıdakilerden hangisi son iki dizeyi oluşturur?


A) I - II III - IV B) I - III IV - II C) II - III I - IV D) III - I IV - II E) IV - II I - III


6. Ölüm uzak balkonundan yıldızların

Ağarırken Edirne eteklerinde

Ay ışığı çizerdi eylül yüzüne

Dalgınlığı, kan tutan ince kızların

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 12'li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B) I. ve IV. dizelerde redif vardır.

C) Sarmal uyak kullanılmıştır.

D) Dört dizede de 5 + 7 duraklı ölçü vardır.

E) II. ve III. dizelerde yarım uyak vardır.


7. Aşağıda "varsağı" ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bent ve kavuştak denen bölümlerden oluşur.

B) 8'li hece ölçüsüyle söylenir.

C) Seslenme ünlemleriyle başlar.

D) Ezgiyle söylenir.

E) Karacaoğlan, Dadaloğlu bu türün ustalarıdır.


8. Emrah der ki düştüm dile

Bülbül figan eder güle

Güzel sevmek bir sarp kale

Ya alınır ya alınmaz


Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Nazım biçimi semaidir.

B) Lirik bir içeriğe sahiptir.

C) Şiirin ilk dörtlüğüdür.

D) Redif kullanılmıştır.

E) 8'li hece ölçüsüyle söylenmiştir.


9. Ruhumu bir çarmıha kendi elimle gerdim

Bir nebi ızdırabı kaynıyor her yerimde

Ölüm, siyah bir tütsü yakıyor gözlerimde

Aldığım her nefesi son nefes gibi verdim


Bu dörtlükteki uyak düzeni ve türü aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çapraz ve zengin uyak

B) Sarmal ve tam uyak

C) Çapraz ve tam uyak

D) Düz ve yarım uyak

E) Sarmal ve zengin uyak


10. Yürü bre yalan dünya
Sana konan göçer bir gün
insan bir ekin misali
Seni eken biçer bir gün

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bir varsağıdan alınmıştır.

B) Sert, kabadayıca bir söyleyişi vardır.

C) Nazım biçimi koşmadır.

D) II. ve IV. dizelerde redif ve yarım uyak vardır.

E) Çapraz uyak düzenindedir.


11. Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tümü Âşık edebiyatı nazım biçimidir?

A) Koşma - varsağı - semaî - mersiye

B) Kaside - semaî - gazel - destan

C) Koşma - ilahi - semaî - varsağı

D) Koşma - varsağı - semaî - destan

E) Tuyuğ - şarkı - destan - koşma


12. Aşağıda kaside ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Şairin kendisini övdüğü bölüm "methiye"dir.

B) Beyit sayısı en az 33 en çok 99'dur.

C) Genel olarak bir övgü şiiridir.

D) Uyak düzeni aa ba ca... biçimindedir.

E) Nesip, girizgah, methiye gibi bölümlerden oluşur.


13. Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin makta beyit! olabilir?

A) Câm-ı safâ gerekmez dünya-yı dûn elinden

Merdâneler şikâri almaz zebûn elinden


B) Bakî çemende hayli perîşan imiş varak

Benzer ki bir şikâyeti var rüzgârdan


C) Nâm ü nişane kalmadı fasl-ı bahardan

Düşdü çemende berg-i dıraht i'tibardan


D) Nev-bahar oldu gelin azm-i gülistan idelim

Açalım gonca-i kalbi gül-i handan idelim


E) Gül hasretinle yollara tutsun kulağını
Nergis gibi kıyamete dek çeksin intizâr


14. I. Ala gözlerini sevdiğim dilber

Kokuya benzettim güller içinde

II. Gırtlağa ister koçan girsin ister kor

Yaşayan ölüler geçinip gidiyor

III. Her gün aynı pınardan doldurup testimizi

Kırlara açılırız çıngıraklarımızla

IV. Yürüdü Macar ordusunun önünde

Öfkeli ufacık bir ihtiyar

Yukarıda numaralanmış dizelerde aşağıdakiler*den hangisine örnek yoktur?

A) Lirik B) Pastoral C) Satirik D) Epik E) Dramatik

15. Kanun diyoruz; nerde o mescûd-ı muhayyel?

Düşman diyoruz; nerde bu? Hariçte mi bizde mi?

Hürriyetimiz var, diyoruz, şanlı, mübeccel.

Düşman bize kanun mu, ya hürriyetimiz mi?

Bir hamlede biz bunları kahrettik en evvel.


Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnektir?

A) Pastoral B) Dramatik C) Lirik
D) Satirik E) Epik


16. I. Ölçü, uyak ve dize sayısı bakımından serbesttir.

Il. Şiirde oluşturulan iç uyumla duygu ve düşünceler bütünleştirilir.

III. Edebiyatımızda bu nazım biçiminin en güçlü temsilcisi Orhan Veli'dir.

Yukarıda verilen özellikler aşaıdakilerden hangisine özgüdür?

A) Terza-rima B) Sone C) Serbest şiir

D) Triyole E) Balad


17. Aşağıda didaktik şiirle İlgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Duygulara değil, düşüncelere seslenen şiir türüdür.

B) Amacı güzellik oluşturmak değil, öğretmek ve bilgi vermektir.

C) Bilim, sanat, felsefe, ahlak... konularının temel kurallarını öğretmek amacı da taşır.

D) Manzum hikâyeler, fabllar didaktik şiir örnekleridir.

E) Didaktik şiirler aynı zamanda birer satirik şiirdir.


18. Türk şiirinde iki ölçü kulanılır:(I) islamivetin kabulünden önce başlayıp devam eden geleneksel ölçümüz hece ölçüsü. (II) Arap ve Fars edebiyatında kullanılan aruz ölçüsü. (III)Şiirde dize sonlarındaki yazımları, görevleri ve varsa anlamları farklı ses benzerliklerine redif (IV)denir. Uyak ise şiire ahenk (V)sağlayarak şiiri ezberlemeyi kolaylaştıran bir öğedir.

Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?


A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.