Düzyazı Türleri Konu Testleri


1. Bu türde konu, çoğunlukla tarih ve mitolojiden alınır. Bayağılıklara asla yer verilmez. Yapıt, bir günde yaşanabilecek basit ve tek bir olay üzerine kurulur. Kişiler olağanüstü karakterlerdir.Anlatımda ise şiirsellik ağır basar.

Bu parçada tanıtılan tür, aşağıdakilerden hangi*sidir?

A) Trajedi B) Dram C) Fars D) Melodram E) Feeri2. Seçilen konularda günlük yaşamın izleri vardır.(I) Bu konular şiir ve düzyazıyla (II) işlenebilir. Sahnede her tür olay gösterilmez. (III) Üç birlik kuralına bağlılık gözardı edilir. (IV) Kahramanlarda seçkinlik aranmaz.(V)

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
3. Aşağıdakilerden hangisi klasik komedyanın özelliklerinden değildir?

A) Kahramanlar sıradan ve halktan kişilerdir.

B) Ürkütücü ve çirkin olaylar sahnede gösterilir.

C) Konuşmalarda üslup inceliği aranmaz.

D) Konular mitolojiden ve tarihten alınır.

E) Zaman, olay, yer birliği kuralına uyulur.


4. İnsanoğlunun yaşadığı yerlerin dışına çıkma, bu yerlerden öteleri görme ve gördüklerini paylaşma gereksiniminin ürünüdür...... Evliya Çelebi'nin de bu yazı türünde, kültürel bir hazineyi -kimi yerde abartmalar olsa da- bizlere miras bıraktığı tartışmasız bir gerçektir.

Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) fıkra B) gezi yazısı C) deneme D) biyografi E) mektup

5. I. Tanınmış bir kişinin yaşamını anlatan yazılardır.

II. Hayat öyküsü, kronolojik sırayla verilir.

III. Tarafsızlık bu yazıların temel niteliğidir.

IV. Araştırma yapılarak, bilgi ve belge toplanarak yazılır.


Yukarıda özellikleri verilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?


A) Deneme B) Biyografi C) Günlük D) Anı E) Biyografi


6. Aşağıdaki yazı türlerinin hangisinde nesnellik aranır?

A) Biyografi B) Deneme C) Eleştiri D) Gezi yazısı E) Fıkra


7. Bu tür yazılarda yazar, yaşadığı ilginç olayları derler. Bu derlemede tarihsel sıra önemli değildir. Okuyucu, yazarın yaşadığı olaylara bakarak onun gelişimi hakkında fikir edinir. Anlatılan olaylar, her*kesçe bilinen olayların perde arkasını aydınlatır ni-telikteyse tarihi belge niteliği de taşıyabilir.

Bu parçada tanıtılan yazı türü, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gezi yazısı B) Otobiyografi C) Fıkra D) Röportaj E) Anı

8. Kalıplaşmış sözlerle halk arasında yaşarlığını korur bu tür. Olağanüstü karakterler bu türün kahraman*larını oluşturur. Anlatılanların sonunda iyiler hep mutluluğa ulaşır. Anlatılan olayların yeri hayali, zamanı ise belirsizdir.

Bu parçada tanıtılan tür aşağıdakilerden hangi*sidir?

A) Hikâye B) Gezi yazısı C) Bilimkurgu D) Masal E) Otobiyografi

9. I. Otobiyografi

II. Roman

III. Deneme

IV. Gezi yazısı

V. Anı

Yukarıdaki yazı türlerinden hangileri içerik ve anlatım tekniği bakımından birbirine en yakındır?

A) I. ve II. B) I. ve V. C) II. ve III. D) II. veV. E) III. ve V.


Böyle söyleyen biri, aşağıdaki yazı türlerinden hangisini tercih eder?


A) Fıkra B) Makale C) Deneme D) Günlük E) Gezi yazısı


11. Benim yazım taze bir ekmeğe benzer. Fırından çıktığı an çıtır çıtırdır, taptazedir ekmek. Ertesi güne kaldığında bu tazeliğini yitirir. Benim yazılarım da ekmek gibi ertesi güne kalmadan bütün çekiciliğini yitirir. Gazetelerin bir köşesini her gün doldurmak çok zor bir iş aslında. Beni asıl üzen şey, özene bezene yazdıklarımın yirmi beşinci saati hiç görememesidir.Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eleştiri B) Günlük C) Fıkra D) Deneme E) Otobiyografi

12. Filmin asıl başarısı, yerli yerinde verilen monolog*lardır. Bu monologlarda kullanılan müzikler izleyi*ciye her türlü duygusallığı yaşatıyor film boyunca. Filmin belki de en başarılı kısımları bu monolog*lardır, ilk sahneden itibaren durağanlığın yok olduğu yerler, monolog kısımlarıdır.

Bu parça, aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmıştır?

A) Eleştiri B) Fıkra C) Günlük D) Deneme E) Röportaj


13. Geçmişimi bu defterlerde sakladım. Düzenli olarak yirmi dört saatimin, geceleri hariç, envanterini çıkardım. Çoğu zaman gördüğüm rüyaları da kayda aldım. Bir sene öncesinin bir gününü sorgulayan bir yazıyı okumanın verdiği tat bir başkadır. Hafızaları sürekli taze tutmanın en güvenilir yolunun................ yazmaktan geçtiğine inanırım.

Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?14. I. Her konuda yazılabilir.

A) deneme B) makale C) fıkra D) röportaj E)günlük


II. Bilgi vermek asıl amaçtır.

III. Bir gerçeği savunmak için yazılır.

IV. Yazarın, konunun uzmanı olması beklenir.


Yukarıda özellikleri verilen yazı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anı B) Makale C) Eleştiri D) Fıkra E) Deneme

15. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Hikâye, romana göre daha kısa bir anlatı türüdür.

B) Hikâyede kahraman sayısı romana göre daha azdır.

C) Romanda, kişiler türlü yönlerden, hikâyede tek yönden ele alınır.

D) Romanda, olaydan çok, çevre ve kişilerin betimlenmesine ağırlık verilir.

E) Serim, düğüm, çözüm bölümleri hikâyede de romanda da yer alabilir.16. Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları konu edinir.Eski biçimlerine "kıssa" denen bu düzyazı türünün edebiyatımızda modern anlamdaki ilk örneklerine Tanzimat döneminde rastlarız. Memduh Şevket Esendal, Ömer Seyfettin, Saik Faik, Haldun Taner bu türün bizdeki tanınmış yazarlarıdır.

Bu parçada tanıtılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikâye B) Roman C) Tiyatro D) Fıkra E) Söylev17. Manisa, Lidyalılardan beri 1500 metrelik Spil Dağı'na sırtını dayamış ve Gediz Havzası'na gözünü dikip yerleşmiş bir şehir. Nice saltanatları, harpleri, darpları yaşamış; ama ovanın yüzünde en ufak bir değişiklik olmamış. Alabildiğine geniş bir düzlük... Yumurta yuvarlasan durmaz. Ovayı yeşile boğan üç can damarı var: Kum Çayı, Nif Çayı ve Gediz Nehri.

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alıntıdır?

A) Anı B) Fıkra C) Eleştiri D) Öykü E) Gezi yazısı


18. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Güncel konular üzerinde yazarın kişisel görüş*lerini dile getirdiği gazete ve dergi yazılarına fıkra denir.

B) Bir yazarın, uzmanlık alanına giren bir konuda yazdığı, bilimsel özelikler taşıyan gazete ve dergi yazılarına makale denir.

C) Makalede yazar, herkesin anlayabileceği bir dil kullanmak, terimlerden, yabancı sözcüklerden kaçınmak zorundadır.

D) Masallardaki kimi kahramanlar, destanlardaki gibi olağanüstü kişilik özelliklerine sahiptir.

E) Eleştiride amaç, bir yapıtı değerlendirmek,
olumlu ve olumsuz yönleriyle okura tanıtmaktır.