Türk Edebiyatı ( 14. Yüzyıl - 17. Yüzyıl ) - Test


1. Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?

A) Nazım birimi olarak genellikle beyit kullanılmıştır.

B) İnsanın duyguları ve yaşamın gerçekleri olduğu gibi aktarılmıştır.

C) Konudan çok konunun işleniş biçimi önemsenmiştir.

D) Şiirde bütün güzelliği değil, beyit güzelliğine önem verilmiştir.

E) Gazel, kaside, mesnevi, rubai gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.2. Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatının ayırt edici özelliklerinden biri değildir?

A) Türk ulusunun yazıyı bilmediği dönemlerden günümüze kadar yaşarlığını sürdürmüştür.

B) Anonim, Âşık ve Tekke olmak üzere üç kolda gelişim göstermiştir.

C) Açık, akıcı ve içten bir anlatım ile arı bir halk Türkçesi kullanılmıştır.

D) Düzyazı, şiir kadar önemsenmiş, daha çok aşıklarca benimsenmiştir.

E) Dörtlük nazım birimi ve hece ölçüsü şiirlere hakim olan dış öğelerdir.


3. Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin ilk beyti olamaz?

A) Baki yine mey içmeye and içti demişler

Divâne midir mey dururken içsin andı


B) Seni sözünde durmaz derlerdi gerçek imiş

Ben inanmazdım inan derlerdi gerçek imiş


C) Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı

Felekler yandı anımdan muradım şemi yanmaz mı


D) Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi


E) Bir söz dedi ki canan keramet var içinde
Dün geceye dair bir işaret var içinde

4. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi tasavvuf etkisinde şiirler yazmamıştır?

A) Şeyh Galip

B) Hacı Bayram-ı Veli

C) Şeyhi

D) Pir Sultan Abdal

E) Yunus Emre

5. Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk edebiyatının bir özelliği değildir?

A) Daha çok son dönemde yazıya geçirilmişlerdir.

B) Halkın ortak duygu ve düşüncesini yansıtır.

C) Mani, türkü, ninni, masal gibi türleri vardır.

D) Şiirlerde dörtlük ve yarım uyak hakimdir.

E) Şiirlerde son dörtlükte mahlas yer alır.
6. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?


A) Güzelleme: Doğa güzelliklerini anlatmak ve sevilen varlıkları övmek amacıyla yazılan şiirlerdir. Karacaoğlan bu türün önemli bir temsilcisidir.


B) Taşlama: Bir kimseyi yermek ya da toplumun bozuk yönlerini eleştirmek amacıyla yazılan şiirlerdir.


C) Koçaklama: Coşkun ve yiğitçe bir üslupla savaş ve kahramanlıkları anlatan şiirlerdir. Türün önemli temsilcilerinden biri de Köroğlu'dur.


D) İlahi: Peygamberi övmek ve ondan yardım beklemek için yazılır. Bu şiirlerin Halk edebiyatındaki en önemli temsilcisi Ahmet Yesevi'dir.


E) Sathiye: inançlardan teklifsizce, alaycı bir dille söz eder gibi yazılan şiirlerdir. Kaygusuz Abdal bu türün önemli bir temsilcisidir

7. "Mesnevi" nazım biçimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Her beyit kendi arasında kafiyelidir.

B) Beş mesnevi yazmış şaire "hamse sahibi" denir.

C) Türk edebiyatındaki ilk büyük mesnevi Kutadgu Bilig'dir.

D) Aşk, tasavvuf, kahramanlık, tarih gibi konularda yazılır.

E) Beyit sayısı bakımından kasideden farksızdır.

8. Civan da canına böyle kıyar mı?
Hasta başın taş yastığa koyar mı?
Ergen kıza beyaz bezler uyar mı?
Al giy allı balam, şalların hani?

Bu şiir biçim ve dil özelliklerinden de anlaşıldığı üzere Halk şiiri öğelerini taşımaktadır.


Yukarıdaki Halk şiiri dörtlüğünün türce Divan şiirindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hicviye B) Gazel C) Kaside D) Mersiye E) Medhiye

9. Aşağıdakilerden hangisi tümüyle Halk edebiyatına ait terimlerdir?

A) Ağıt - mani - masal - rubai - efsane

B) Türkü - koşma - ninni - mersiye - ağıt

A) Masal - destan - mani - şarkı - semai

B) Tuyuğ - güzelleme - ilahi - nutuk - sathiye

E) Taşlama - mani - destan - ağıt - koçaklama10. "Türk'ün bilgisiz ve zavallı gençleri, güzel sanarak, Farsça şiir söylemeye özeniyorlar. Bir insan etraflı ve iyi düşünürse, Türkçede bu denli genişlikler, incelikler, derinlikler ve zenginlikler dururken bu dilde şiir söylemenin ve sanat göstermenin daha kolay, daha beğenilir olacağını anlar. Anadilimin üzerinde düşünmeye koyuldum. Türkçenin derinliklerine dalınca gözlerime on sekiz bin evrenden daha yüksek bir evren göründü. Bu evrenin aydınlık alanlarında düşüncemin şahlanan atını koşturdum; sınırsız mesafelerinde hayalimin hırçın kuşunu havalandırdım.

Bu parça Türkçenin Farsçadan üstünlüğünü kanıtlamaya çalışan hangi eserden alınmıştır?


A) Mizanü'l Evzan

B) Hüsn ü Aşk

C) Muhakemetü'l Lugateyn

D) Divan ü Lügati't Türk

E) Makalat
11. Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan 16. -17. yüzyıllarda Güney Anadolu'da yaşayan şair, Türk Halk şiirinin en lirik şairlerinden biri olarak kabul edilir. Aşk ve tabiat duygularını ince ve renkli bir üslup ile dile getirmiştir. Aşk şiirlerinde çapkın ve uçarı bir söyleyiş görülür. Şiirlerde dünyanın faniliğinden ve ölümden söz eden şair, içinde yaşadığı toplumun bilge bir sözcüsü durumundadır. Devrindeki Halk şairlerinin çoğu, klasik kültürden etkilenmiştir. O ise halk diline ve zevkine bağlı kalmıştır.

Bu parçada sözü edilen Halk edebiyatı şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gevheri B) Pir Sultan Abdal C) Erzurumlu Emrah D) Karacaoğlan D) Aşık Ömer12. 16. yüzyılda yaşayan Halk ozanlarındandır. Koçaklama denince akla gelen ilk isimdir. Asker şairlerdendir. Osmanlı ordusuyla iran savaşlarına katılmıştır. Şiirleri bestelenmiş; yiğitlik, kahramanlık ile adı bir anılmıştır.

Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?


A) Köroğlu B) Karacaoğlan C) Seyrani D) DadaloğluE) Bayburtlu Zihni
13. Arapça, Farsça ve Türkçe ile şiir ve düzyazı türünde birçok eser vermiştir. Leyla vü Mecnun mesnevisi ile Türk şairleri arasında ayrı bir yeri vardır. Ona ün kazandıran gazellerinde ayrılık, acı, aşk gibi konulara geniş yer verir. 16. yüzyılda edebiyatın ve sanatın merkezi istanbul'dan uzakta yaşayan şair, eserlerinin nitelik ve niceliği açısından birçok Osmanlı şairini geride bırakmıştır.

Bu parçada sözü edilen Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nesimi

B) Fuzuli

C) Baki

D) Nedim

E) Nefi14. Divan şairleri için methiye yazmak kadar mersiye yazmak da önemli bir yetenek gösterisiydi. Bu mersiyelerden en önemlisi "Kanuni Mersiyesi"dir Mersiyenin yazarı olan sanatçımız 16. yüzyılın önde gelen gazel şairidir. Osmanlının en görkemli döneminde kadılık ve kazaskerlik yapan şaire sanat çevresi tarafından da "Sultanü'ş Şuara" unvanı verilir.

Bu parçada tanıtılan Divan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?


A) Fuzuli B) Nesimi C) Şeyhi D) Şeyh Galip E) Baki

15. Dünya talebiyle kimisi halkın emekte

Kimi oturup zevk ile dünyayı yemekte


................. bu dizeleriyle 16. yüzyılda gördüğü sosyal sıkıntılara ayna tutmuştur. Yazdığı ünlü Terkib—i Bend'inde birçok toplumsal yaraya dikkat çekmiştir. Sonraki yüzyılda pek çok şair onun bu şiirine içerik ve tür bakımından benzer şiirler yazmıştır.

Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fuzuli B) Baki C) Bağdatlı Ruhi D) Nabi E) Nedim


16. Türk edebiyatında gezi yazısı denince akla gelen ilk isimdir. Elli yıl boyunca Osmanlı devletinin hemen her tarafını dolaşmış, başından geçenleri ve gördüklerini bir hikayeci üslubuyla on ciltlik "Seyahatname" adlı eserinde toplamıştır. Bu eser dil, tarih, sosyoloji, folklor ve edebiyat yönünden zengin bir kaynak niteliğindedir.
Bu parçada tanıtılan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Naima B) Evliya Çelebi C) Mercimek Ahmet D) Katip Çelebi E) Peçevi


17. Oğlu Ebülhayr'a seslenerek yazdığı "Hayriye" adlı mesnevide hikmetli sözlerle öğütler vermiştir. Atasözü kıymetindeki dizelerini sadece "Hayriye'ye değil; oldukça hacimli divanına da taşımıştır. 17. yüzyılda yetişen şair, bilge kişiliğiyle tanınmıştır.
Bu parçada kimi özellikleri verilen Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nabi B) Nefi C) Aşık Paşa D) Şeyh Galip E) Bağdatlı Ruhi

18. İyi bir öğrenim görmüş, İstanbul'a gelerek çeşitli memuriyetlerde bulunmuştur. Kısa sürede gazel ve özellikle kasideleriyle dikkat çeken şair, padişahlar ve devletin ileri gelenlerinin ilgi ve desteğini görmüştür. Şair övgü ve övünme şiirlerinde olduğu kadar hicivlerinde de kabına sığmayan taşkın bir yaratılışa sahiptir. Şiirlerinde göz kamaştıran abartılı hayallerle dolu, mağrur bir söyleyiş görülür. Dili -özellikle kasidelerinde- ağır olmakla birlikte, Baki'de görülen ses ustalığı onda en üst seviyeye yükselmişir. En tanınmış eseri, çoğunluğunu kasidelerin oluşturduğu Türkçe Divanı olup hiciv şiirlerini Siham-ı Kaza adlı eserinde toplamıştır.

Bu parçada sözü edilen Divan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nedim B) Baki C) Nabi D) Nefi E) Şeyh Galip