Cümle Yorumu Konu Testleri1. Sadece iyi niyetle ancak kötü edebiyat yapılır.


Bu cümlede, iyi edebiyat için aşağıdakilerden hangisi*nin yeterli olmadığı söylenmek istenmektedir?
A) Çalışma B) Amaç C) Yetenek D) Birikim E) Çaba2. Aksal'ın deneme yazarlığı için şunları söyleyebiliriz: O, olaylar ve durumlarla ilgili kişisel yorumlarını sergiliyor; "kendimce" sözcüğünün üstüne basıyor ve değerlendir*melerin düğümünü çözmeyi, bir sonuca ulaşmayı okura bırakıyor.

Bu parçada, Aksal'ın deneme yazarı olarak vurgula*nan yönü aşağıdakilerin hangisidir?

A) Yalnızca bilimselliği kanıtlanmış düşünceler sunması

B) Çözümü zor konular üzerinde durması

C) Anlattıklarında kişiselliğin sınırını aşmaması

D) Kendi birikimlerini kendine özgü bir dille sergilemesi

E) Okuyucusuna saygı duyduğunu her fırsatta hissettirmesi

3. O yazımdan yaptığınız alıntılarda, aslında daha başka an*lamlar da yüklü; ama böyle yorumlamanız onları benden tümüyle uzaklaştırmıyor.

Bu cümlede düşüncesini açıklayan yazar, aşağıdaki*lerden hangisini söylemek istememiştir?

A) Ait olduğu metinden çıkarılıp alınan bir cümle, amacı*nı aşan anlamlar da verebilir.

B) Alıntı cümleler, bu haliyle de benim düşüncelerimi bel*li oranda yansıtıyor.

C) Alıntı cümlelerle nesnel değerlendirmeler yapılması mümkün değildir.

D) Bir cümleyi bir yazıdan çıkarıp tek başına ele aldığı*nızda cümledeki bazı anlamlar kaybolabilir.

E) Her cümle, asıl olarak ait olduğu metin içindeki anlamına göre değerlendirilmelidir.


4. Madam Bovary, biraz Flaubert; Goriot Baba, biraz Balzac; ince Memed de biraz Yaşar Kemal'dir.

Bu cümlede yapıtları ile birlikte anılan yazarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmek istenmek*tedir?

A) Kendilerine yakın buldukları kişileri anlattıkları

B) Yarattıkları ölümsüz kahramanlarla tanındıkları

C) Kendileri kadar gerçek kahramanlar oluşturdukları

D) Zamanla, yarattıkları roman kişilerine benzedikleri

E) Kendi kişiliklerinden izler taşıyan kahramanlar yarattıkları4. Madam Bovary, biraz Flaubert; Goriot Baba, biraz Balzac; ince Memed de biraz Yaşar Kemal'dir.

Bu cümlede yapıtları ile birlikte anılan yazarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenmek istenmek*tedir?

A) Kendilerine yakın buldukları kişileri anlattıkları

B) Yarattıkları ölümsüz kahramanlarla tanındıkları

C) Kendileri kadar gerçek kahramanlar oluşturdukları

D) Zamanla, yarattıkları roman kişilerine benzedikleri

E) Kendi kişiliklerinden izler taşıyan kahramanlar yarattıkları


5. I. Şairin ölümsüzleşmesi, kendi yolunda korkusuzca yü*rümesine bağlıdır.

II. Yalnızca çağının konularıyla sınırlı kalan bir şair, ge*leceğe ulaşamaz.

II. Yaşadığı dönemi aşmış şairler, sürekli olarak kendile*rini yenileyenlerdir.

IV. Ancak kendi şiir çizgisinden ödün vermeyen şairler kalıcı olabilir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri anlam*ca birbirine en yakındır?

A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve I D) II. ve IV. E) III. ve IV.


6. (I) Yazılı iletişimin ortadan kalkma süreci, görsel iletişimin yaygınlaşmasıyla başladı. (II) Yazıyla gerçekleşen algıla*ma, özümseme; görsel yoldan gerçekleşemiyor. (III) Bilgi iletimi, görüntüyle daha hızlı yaygınlaşıyor; ama bilgi, de*rinliğini yitiriyor. (IV) Görüntüyle edinilmiş bilgi, gerçeğin çarpıtılmış bir yansımasına dönüşüyor. (V) Bu durum da insanları edilgin konumlarına daha sıkı bağlamak için kul*lanılıyor.

Bu parçada, numaralanmış cümlelerin hangisinde "ne-den-sonuç" ilişkisi vardır?
A) I.


B) II.

C) III.


D) IV.
E)V.

7. (I) Romanda bir insan sıcaklığı var; bir şehrin, yalnızlığı ve hüznü seven insanları var. (II) Yazar, kişilerine karşı taraf*sız değil; onları acıma ve hoşgörüyle karışık bir duyguyla seviyor. (III) Anlattığı kişiler gerçek hayattan seçilmemiş, yazarın kafasında yaşayan kişiler. (IV) Ayrıca dili temiz ve yalın olmasına rağmen, anlatımda akıcılığı, sürükleyiciliği yakalayamamış. (V) Bu romanın, gelişen romancılığımız içinde özgün bir yeri olacağını pek sanmıyorum.

Bu parçanın kaçıncı cümlesinde, olumlu ve olumsuz eleştiriler bir arada verilmiştir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V.


8. Çiçek açmayan, meyve vermeyen bir ağaç olmak, meyve*lerini kimsenin yemediği bir ağaç olmaktan daha iyidir; çünkü yoksullara ulaşamayan eli açık bir zenginin çektiği acı, yoksulların sefaletinden beterdir.

Bu cümleye göre, "en çok acı çekenler" aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yoksulların sefaletini görerek üzülenler

B) iyi ve yararlı bir iş yapmayanlar

C) Dar gelirli oldukları için yardım yapamayanlar

D) Varlıklı olmalarına karşın iyilik yapamayanlar

E) Zengin olduğu halde yardımdan kaçınanlar9. (I) "Bilge Karasu'nun eserlerini okumaktan tat almaya baş*ladım." dediğiniz gün iyi bir okur olduğunuz, edebiyattan anladığınız konusunda kuşkunuz kalmasın. (II) Ancak, si*zi bekleyen başka bir tehlikeyi de söylemeden geçemeye*ceğim. (III) Şimdiye kadar birçok kitap okudunuz, edebiya*tın ne olduğu konusunda da kafanızda oluşmuş bir fikir var. (IV) Şaheser diye bellediğiniz kitapların bir listesi de çekmecenizde duruyordur. (V) Bilge Karasu'yu okuduk*tan ve anladıktan sonra bunların yarısı gündeminizden düşecek; hatta, bunlar da edebiyat mı, diyeceksiniz. (VI) Bu birikiminizin bir çırpıda yok olmasını göze alacak kadar edebiyatı sevmiyorsanız, bu yolculuğa çıkmama*lısınız.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde öneri, koşuluyla birlikte verilmiştir?

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.


10. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, "öznellik" kavramıy*la doğrudan ilgilidir?

A) Kuzguna yavrusu Anka görünür.

B) Dost başa, düşman ayağa bakar.

C) Dağ başından duman eksik olmaz.

D) Bülbülü altın kafese koymuşlar, ah vatanım demiş.

E) Ana kızına taht kurmuş, baht kuramamış.

11. Bir şarkıcıysan, stadyumda yüz binlere şarkılarını dinlete*bilirsin; ama bir bilim adamıysan, sakın stadyumda teorem ispatlamaya kalkma.

Bu cümleyle vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilimsel çalışmaların bireysel çabalar gerektirdiği

B) Müziğin diliyle bilim dilinin birbirinden farklı olduğu

C) Sanatın, yaşamı değiştirme gücü bakımından bilimi aştığı

D) Bilimsel çalışmaların toplumun genelinin ilgisini çek*mediği

E) İnsanların bilimden çok sanata ilgi duymasının şaşırtıcı olduğu


12. (I) Bu kitap, Türk edebiyatının en güzel şiirlerinin bir ara*ya toplandığı bir seçki değil. (II) Kitapta yer alan şairleri en başarılı şiirleriyle yansıtmak gibi bir amaç da besle*medim. (III) Şiirleri ve şairleri seçerken kendi şiir beğe*nimi de ölçü almadım. (IV) Benim aldığım ölçü, seçilen şiirlerin ya da şairlerin, edebiyatımızdaki sanatsal evre*leri temsil güçleri oldu. (V) Bu da doğal olarak, şiir anla*yışını değiştirmiş şairlerin bu anlayışlarını temsil eden orta düzeyde şiirlerine yer ayırmamı gerektirdi. (VI) Ba*zı şairlerin sıradan sayılabilecek şiirlerinin de seçkiye girmesinin nedeni, o şiirlerin, belli dönemleri temsil edi*ci niteliklerinden başka bir şey değildir.

Bu parçada yazar, I. cümledeki yargının gerekçesini açıklamaya kaçıncı cümleyle başlamıştır?
A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.


13. Bir çocuk, okul öncesine ait bilgi dağarcığını, dinleme yo*lu ile oluşturur.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, bu cümleye anlamca en yakındır?

A) Bir çocuğun yaşamında yer alan ilk iletişim etkinliği dinlemedir.

B) Konuşma ve yazma gibi, dinleme de kişinin küçük yaş*larda kazandığı önemli bir beceridir.

C) Bir çocuğa, okula gidinceye kadar kazandığı bilgiler konuşma yoluyla aktarılır.

D) Çocukların dinlediklerini doğru anlamaları aile tarafın*dan sağlanmalıdır.

E) Çocuklar, dinlemenin önemini okulda değil, doğal ortamlarda kendiliğinden öğrenirler.

14. I. Yaşam, deneyimlerimizi artıran bir süreçtir.

II. Yaşam, kendine özgü ve dolaylı bir bilgilendirme yo*ludur.

III. Yaşam, bir yaşama bin yaşam katarak insanın dene*yimlerini zenginleştirir.

IV. Yaşam, ancak onu hissederek yaşayanlara deneyim kazandırır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi ikisi an*lamca birbirine en yakındır?

A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve III.

D) II. ve IV. E) III. ve IV.

15. Belli ki, yazar, düşüncelerini nasıl anlatacağı konusunda inceden inceye düşünmüş. - - - - -

Bu cümleden sonra aşağıdakilerden hangisi getirilir*se, sözü edilen yazara yönelik olumsuz bir eleştiri söz konusu olur?

A) Ama içeriğin geri planda kalmasına da izin vermemiş.

B) Ayrıca öz-biçim dengesini de korumuş.

C) Ortaya özentiden uzak bir yapıt çıkarmış.

D) Bu zor konunun altından kalkmayı başarmış.

E) Ancak doğallığın sınırlarını aşmış.16. (I) Derginin içeriğindeki bu zenginlik, sadece bizim, ya*yın kurulunun eseri değildir. (II) Anadolu'nun dört bir ya*nındaki görünmez kahramanların, okurlarımızın dergi*mizi önemli kaynaklarla beslediğini itiraf etmemiz gerek. (III) Kültür, sanat, folklor ürünleri, fotoğraflar, antika eş*yalar, kısacası her şeye yer vardır dergimizin sayfaların*da. (IV) Biz, bütün bu ürünlerin, dergiye, eşit ölçülerde girmesini sağlama çabası içindeyiz. (V) Yayın kurulu olarak, bu ürünlerden birinin ötekinin önüne geçmesini engellemeye çalışıyoruz.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangi*leri anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III. D) II. ve IV. E) IV. ve V.


17. Gerçekleşmeyecek maceraların peşinden koşanlar, ken*dilerini bir film kahramanı olarak görürler.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en ya*kındır?

A) Yaşanması olanaksız serüvenleri düşleyenler, bir film kahramanı olduklarına inanırlar.

B) Düş gücü zengin kimseler, izledikleri her filmin kahra-manıyla özdeşim kurarlar.

C) izledikleri filme kendilerini fazlasıyla kaptıranlar, bir film kahramanıymış gibi davranırlar.

D) Serüven yaşamaya meraklı kimseler, film kahramanla*rını gözlerinde yüceltirler.

E) Gerçekçi olmayan filmler, insanları maceracı olmaya yöneltir.


18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "düş kırıklığına uğra*mak" söz konusudur?

A) Her şey bitti, bir bu kaldı.

B) Birden karşımıza çıkmasın mı!..

C) Meğer ülkenin en iyi yazarıymış.

D) Aynı şeyleri anlata anlata bir hal oldum.

E) Ben de onu bir şey sanmıştım.

19.(I) "Karşı Pencere"deki öykülerin tümü yaşamın içinden seçilmiş. (II) içtenlik, başat bir ilke olarak, öykülerin anlatı*mına sinmiş. (III) Öyküleme ve anlatım tekniği klasik, ama kendine özgü. (IV) Tatlı bir halk Türkçesi satırlardan yüre*ğinize yansıyor. (V) Çoğu öykü, gerçeklik duygusunu artır*mak amacıyla olsa gerek birinci tekil kişi ağzından yazıl*mış.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi, yazarın üslubuyla ilgili değildir?

A)l. B) II. C) III. D) IV. E)V.


20. (I) Çalıca Köyü'nde güneş batarken geniş yapraklı incir ağaçlarını hoş bir kızıllık kaplar. (II) Sazların arasından güneşte parıldayarak akan dere, köyün sonunda ırmağa kavuşur. (III) Kırmızı fesli sakalar, hakî elbiseli tarla kuşla*rı, yeşil cübbeli ağaçkakanlar sevinçle yuvalarına doğru uçar. (IV) Renkler bir cümbüşe döndüğü zaman hazin bir ezan sesi köyün beyaz minaresinden dalga dalga yayılır. (V) Heybeleri sırtlarında, orakları omuzlarında yorgun ar*gın insanlar, özlemle onları bekleyen evlerine dönerler.

Bu parçanın kaçıncı cümlesinde anlatıma yorum katıl*mamıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V.

21. Yolculuğa çıkma düşüncesi, yolculuğa çıkmaktan daha hoştur.

Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden han*gisidir?

A) Düşünceler, yaşama geçirildiğinde anlamını tümüyle yitirir.

B) Önemli olan, ulaşılan sonuç değil, yaşanan süreçtir.

C) Hayallerin gerçekleşmesi şart değildir.

D) Bir şeyin hayali kendisinden güzeldir.

E) Gerçeklerden kaçanlar hayallere sığınırlar.

22. (I) Mimarlık, modern çağda vazgeçemediğimiz bir sanattır. (II) Vahşi doğada değilsek, her anımızda onunla birlikte*yiz; o, içinde yaşadığımız sanat biçimidir. (III) Ama neden*se mimari ile ilişkimizi sadece "yarar" üzerine kurma eğili*mi taşıyoruz. (IV) Oysa mimarlık, davranışlarımız ve ruhu*muz üzerinde de doğrudan etkili olabilen bir sanattır. (V) Örneğin oturduğumuz odadaki duvarın rengi, ruh du*rumumuza belirli bir etki yapar.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, ha*talı bir tutumdan söz edilmektedir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V.


23.(I) Her antoloji, hazırlayıcılarının birikimlerini ortaya koyan öznel bir yapı taşır. (II) Bu tespitten yola çıkarak, Semih Gümüş'ün hazırladığı "Öykülerde istanbul" seçkisini göz*den geçirdim. (III) Yapıta eklemeler yapmasının çok iyi ol*duğunu bir kez daha belirtmek isterim. (IV) Bununla birlik*te, bilimsel araştırma yöntemine göre, araştırmacının ya da okurun ulaşması için, alıntı yapılan makalelerin kayna*ğı belirtilmeliydi. (V) Bu olmayınca meraklı araştırmacı ve dikkatli okur bu kitaptan yararlanamıyor.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangileri ara*sında biri diğerinin gerekçesi olan bir anlam ilişkisi vardır?A) I. ile II. B) II. ile III C)l. ile IV. D) II. ile IV. E) IV. ile V.


24. Bir tamirci çırağı gün gelir kalfalığa, sonra da ustalığa yük*selir. Şiirde ise öyle değildir.

Düşüncenin akışına göre, bu parçanın sonuna aşağı*dakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bir şairin ustalaşması, uzun bir zaman dilimine yayılan yoğun çabalarla olur.

B) Bir şair usta oldum dese de ondan daha iyileri hep ola*caktır.

C) Şair için deneyim ve birikimden çok, duyarlılık önemli*dir.

D) Şairlik yetenek gerektirir; ancak bunun uzun bir süreç içinde işlenmesi gerekir.

E) Şairlikte ustalaşmanın yolu çok okumaktan değil, çok yazmaktan geçer.


25. Sanat yapıtı bir tür kaldıraçtır ve yaşamı yerinden oynatır.

Bu cümlede sanat yapıtıyla İlgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşamı değiştiren önemli bir araç olduğu

B) Toplumsal çatışmaları körüklediği

C) Bütün gelişmelerin temeli olduğu

D) Değer yargılarımızı koruduğu

E) Var olan sistemin dayanağı olduğu

26. I.Bir düşüncenin doğruluğu, onu paylaşanların sayısı*nın çokluğuyla doğru orantılı değildir.

II.Zamana ve koşullara göre değişmeyen düşünce, yay*gın biçimde benimsense bile topluma yarar sağla*maz.

III.Bir zamanlar kabul görmüş çoğu düşünce, zaman içinde geçerliliğini yitirir.

IV. Belli bir düşünceye inananların çok olması, o düşün*cenin doğruluğunun göstergesi sayılamaz.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri anlam*ca birbirine en yakındır?

A) I. ile II. B) I. ile IV. C) II. ile III. D) II. ile IV. E) III. ile IV.

27. Onun şiirlerini bir kez okudunuz mu artık her yerde tanıya*bilirsiniz. Adını söylemeden onun bir şiirini okusanız, dize*ler size çok yakın, tanıdık gelecektir; çünkü

Düşüncenin akışına göre, son cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

A) şiirlerinde bir anlam derinliği vardır onun.

B) şiirleri içten gelen duyguların ifadesi olduğu için her*kes onda kendinden bir şeyler bulur.

C) ilk okuyuşta onun şiirlerinden o denli etkilenirsiniz ki, uzun süre bu etkiden kurtulamazsınız.

D) hiç kimseninkine benzemeyen bir üslup yaratmıştır o.

E) kolay anlaşılır, yalın bir dil kullanmıştır şiirlerinde.


28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "pişmanlık, hayıflan*ma" ağır basmaktadır?

A) Gençliğimde, köylülerle beraber demir parmaklıklara asılıp belediye bahçesinde söylenen şarkıları dinleme*yi ne çok severdim.

B) Eskiden dağlara, baharın ve yabani kokuların rüzgârla dolaştığı tepelere tırmanıp çoban çocuklarla konuş*maktan büyük bir tat alırdım.

C) En büyük zevki kasabanın bayram yerinden, halkın ta*til günleri serildiği çayırlıklardan aldığım halde, neden kendime hep kaçabileceğim gizli köşeler aradım ki?..

D) Dağın eteğine bembeyaz rengiyle serilmiş bu kasaba lisesi, zaman geçtikçe daha canlı, daha berrak anılar*la bana döner, beni yeniden içine alırdı.

E) Ansızın kendimi dünyanın en yalnız insanı gibi hissetmeye başlamıştım; hiçbir şeyden tat almıyor, hiç kimseyle konuşma arzusu duymuyordum.

29. Eleştiri bir fırçaya benzer, çok yumuşak olduğunda kulla*nılmamalıdır; çünkü hiçbir etkisi olmaz.

Balzac'ın bu sözünde eleştiriyle ilgili olarak vurgula*mak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etkisinin, söyleniş biçimine bağlı olduğu

B) Olumsuzundan çok, olumlusunun etkileyici olduğu

C) Üslubunun eleştirenin kişiliğini yansıttığı

D) Düşüncede kalmayıp sesli yapılması gerektiği

E) Ölçü aşılınca amaca ulaştırmayacağı

30. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açı*sından ötekilerden farklıdır?

A) Titiz bir araştırmacı olan Memet Fuat, şiir beğenisinin inceliği ve sağlamlığıyla tanınıyor.

B) Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi, gerçekten de büyük bir emeğin ürünüydü.

C) Kitap, 84 ozandan seçilmiş şiirlerin yanında, çağdaş şiirimizi ana çizgileri ile tanıtan doyurucu bir giriş yazı*sı içeriyor.

D) Yazar, 20. yüzyıl şiirini tanıtırken, örneklere "835 Sa*tımdan ve Garip'ten seçilmiş şiirlerle başlıyor.

E) Memet Fuat, kitabının sınırını çizmede ve şiirlerin seçiminde oldukça tutarlı davranmış.

CEVAP ANAHTARI : 1.B 2.C 3.C 4.E 5.B 6.A 7.D 8.D 9.E 10.A 11.D 12.C 13.C 14.B 15.E 16.E 17.A 18.E 19.A 20.B 21.D 22.C 23.E 24.C 25.A 26.B 27.D 28.C 29.A 30.D
TEST - 2
1. (I) Ne yazık ki yarın okunmayacak o büyük şair. (II) Bizler de göçtükten sonra "Göl Saatleri'ni "Piyale"yi belki kimse açmayacak. (III) Dilini anlamayacaklar, kendilerine pek ya*bancı bulacaklar haklı olarak. (IV) "Durur menatık-ı duşi-ze-i tahayyülde" dizesi bugünün gençlerinden kaçına bir şey söylüyor? (V) Çevirmeye de gelmez bu dizeyi; çünkü şiirden bir şey kalmaz o zaman. (VI) Bugünün gençlerinin zevk almadığı bu dizeyi yarınkiler büsbütün yadırgayacak*lar.
Bu parçanın birinci cümlesindeki yargının gerekçesi kaçıncı cümlede verilmiştir?

A) II.

B) III.


C) IV.
D) V.


E) VI.


2. (I) Türkçeyi çok iyi kullanan usta yazarlar arasındadır. (II) Süssüz, yapmacıksız; ama son derece çekici bir anla*tımı vardır. (III) Değişik halk katmanlarından seçtiği bir yı*ğın insanla çıkar karşımıza. (IV) Onların karakterlerini en uygun sözcüklerle, en özlü cümlelerle betimler. (V) Ayrıca diyologlardaki gerçekçilik onun romanlarını başarılı kılan unsurların başında gelir.

Bu parçanın kaçıncı cümlesi sözü edilen yazarın üslu*buyla ilgili değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

3. 1950'li yıllarda şiire başlayıp devam etmeyi başaranlar, tarzlarını değiştirerek ilerlemişlerdir.

Bu cümleden 1950'li yılların şairleriyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Şiire devam edenlerden bazıları farklı yazın alanlarına yönelmiştir.

B) Bir kısmı eski tarzlarını terk etmiştir.

C) Bazıları şiiri bırakmıştır.

D) Şiire devam edenlerin şiirlerinde değişme olmuştur.

E) Bir kısmı şiirde yeni bir tarz geliştirmeyi başarmıştır.4. (I) Bu yapıtta sözcükler, anlamlarından çok, aykırı ve şa*şırtıcı olmalarıyla ön plana çıkarılmış gibidirler. (II) Bu yüz*den de soyutla somutun birbirine karıştığı, ayırt edilemez hale geldiği bir anlatım tekniğiyle karşılaşıyoruz. (III) Ya*zar, kendine özgü betimlemeler ve benzetmelerle insan*lardaki açmazlara, kaçışlara bazen yumuşak bazen sert darbelerle dokunmuş. (IV) Aşk, anılar, uzak çağrışımlar, ödeşmeler, yaşanmışlıklar, özlemler, hüzünler iç içe veril*miş ve ortaya bir solukta okunacak bir kitap çıkmış. (V) Tıpkı zaman zaman çıkılan yolculuklardan bildiğimiz, o aşina uğrak yerleri gibi bizi alıp hayatımızın bildik anıların*da, tanıdık mekânlarında dolaştıran öyküler bunlar.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, sö*zü edilen yapıtta eleştiriye yer verildiği belirtilmiştir?A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


5. Yazınsal metinleri okurken, okur olarak yapacağımız bir iş de söylenenlerden söylenmeyeni çıkarmaktır. Buna biz metnin - - - - diyoruz.

Düşüncenin akışına göre bu parçadaki boşluğa aşağı*dakilerden hangisi getirilmelidir?

A) somutlanması B) incelenmesi C) açıklanmasıD) özümsenmesi E) yorumlanması


6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözler cüm*leden çıkarılırsa, anlatım nesnelleşir?

A) Bu şiirleri okudukça, şimdiki zamanın dışına çıktığını*zı, başka dünyalara sürüklendiğinizi hissediyorsunuz.

B) Okuru, kendi iç dünyasındaki gerçeklerle yüzleştiren bu şiirler, yüz sayfalık bir kitap olarak geçen ay yayım*landı.

C) Bu şiirde bazı dizeler şiirin büyüsünü bozuyor, iletisi*nin anlaşılmasını engelliyor.

D) Kitabın ilk bölümündeki şiirler, okurun yorum gücünü zorlamayan, yalın ama alışılmadık bir dille yazılmış.

E) Kitabın son sayfasındaki sekiz dizelik kısa şiir, diğer
şiirlerden daha güzel.Bir eserin kime ait olduğunu eserin altındaki imzaya bak*madan anlayabiliyorsak karşımızda gerçek bir eser ve ger*çek bir sanatçı var demektir.


7.

Bu cümlede vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Önemli olan, bir eserin yazarı değil, kendisidir.

B) iyi yazarlar, herkesin anlayabileceği bir dil kullanır.

C) Bir eserin etkisi, konusuna değil, anlatımına bağlıdır.

D) iyi bir sanatçının eseri, özgünlüğüyle ön plana çıkar.

E) Başarılı sanatçı reklama gereksinim duymaz.


8.Yaşadığı düş kırıklıklarından etkilenmiyor, makasla kesip biçiyor düş kırıklıklarını; güzel denilebilecek nesneler, bi*çimler çıkarıyor onlardan.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda sözü edilen kişinin yaşama bakışı ile aynı doğrultuda değildir?

A) Yaşam, acı ve sıkıntılarla dolu da olsa ona istekle bağ*lanmayı gerektiren güzellikleri taşır.

B) insan, uğradığı haksızlıklara karşın umudunu yitirme-yerek iyimser bir tutum içinde olmalıdır.

C) Yaşamımızdaki ilk adımın sonraki adımların da belir*leyicisi olduğunu unutmamalıyız.

D) İnsan, kendi yaşamını her şeye rağmen sürdürmeye değer bir zaman dilimi olarak görürse mutlu olur.

E) Yaşamı her yönüyle kabullenip kendimizi mutlu et-
menin yollarını aramalıyız.9. (I) "Sevda Masalı" yazarın beğenilerek, bir çırpıda okunan öykülerinin sonuncusu. (II) Genç yazarların son yıllarda yayımlanan öyküleri içinde belki de en başarılısı. (III) An*latılan olayların bütünüyle gerçek olduğu duygusunu uyandırıyor insanda. (IV) Ayrıca, edebiyatta, anlatılanlar kadar, anlatımın da önemli olduğunu gösteriyor bize. (V) Yapıt aynı zamanda, yazarın daha sonraki çalışmala*rının da aynı nitelikte olacağı konusunda umutlandırıyor bizi.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangi*sinde söz konusu yazarla ilgili bir beklentiden söz edilmiştir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


10.(I) Flaubert'in "Madame Bovary" romanındaki anlatımı bugün bile taklit edilemez mükemmelliktedir. (II) Onun, sa*dece yerinde değil, tamamen yerinde sözcükler kullandı*ğını Fransız okuyucular çok iyi bilirler. (III) Öte yandan, çevrildiği dillerde de büyük ilgi gören bu yapıt, usta yazar*ların başucu kitabı olmuştur. (IV) Yapıtın çeşitli bölüm*lerinin sonundaki kısa cümlelerin anlatım gücü dikkat çe*kicidir. (V) Başlangıçta üzerinde hiç durulmamış izlenimi veren bu cümleler, çarpıcı ahenkleriyle insanı sarsar.

Bu parçanın kaçıncı cümlesinde Flaubert'in üslubuna değinilmemiştir?A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

11. I. insanların ölüm korkusunu yenmelerinin tek yolu, adlarını yaşatacak eserler bırakmalarıdır.
II. Ölüm korkusunun işlendiği birçok sanat yapıtının te*melinde yaşamı sevmek vardır.

III. Birçok yazar ve şair, yaşama bağlılıklarını, ölüm kor*kusunu işleyerek dile getirmiştir.

IV. Yaşamın anlamı ve değeri ancak ölüm karşısında or*taya çıkar.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangileri anlam*ca birbirine en yakındır?

A) I. ve II. B) I. ve III. C) I. ve IV. D) II. ile III. E) III. ile IV.


12. Bilgiçlik taslayan şeyler yazma; serüvenlerden, düşlerden de söz et, sözgelimi lacivert, ipek helikopterler uçsun ya*zılarında.

Bu cümlede yazma eylemiyle ilgili olarak önerilen, aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Öğretici olmaya çalışmaktan kaçınmak

B) Yalın bir anlatıma ulaşmaya çalışmak

C) Okura üstten bakmayan bir tutum sergilemek

D) Gerçeküstü öğelere yer vermek

E) Sıradanlığın, gündeliğin dışına çıkmak

13. Özgün olmak, bir yazarın kalıcılığı için mihenk taşıdır.

Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en ya*kındır?

A) Eserlerinde yeni bir hava bulunan yazarlar, başarılı olur.

B) Yazar, alışılmışın dışında, sıradışı konularla eserini kurmalıdır.

C) Çağın ötesine geçmek isteyen bir yazar, geçmişi ör*nek almalıdır.

D) Süreklilik ve değişim bir yazarın kalitesinin göstergele*ridir.

E) Başkalarının izinden yürüyen bir sanatçı, arkasında asla iz bırakamaz.


14. (I) Yazdıklarını yeniden gözden geçirmeyen, bir iki yerini düzeltmeyen yazarı pek sevmem. (II) Kendini beğenmiş bir adamdır, yanılabileceğini aklına getirmiyor demektir. (III) Öyle yazarların okurlarına da saygıları yoktur. (IV) Ama yazdıklarını tekrar tekrar okuyan, bir türlü ellerinden bırak*mayan, boyuna düzeltmek isteyen yazarların da kendileri*ni aldattıklarını düşünüyorum. (V) Yazdıklarını uzun uzun çalışmakla güzelleştireceklerini sanırlar. (VI) Oysa üslup kişinin ta kendisi olduğuna göre sonradan geliştirilemez, güzelleştirilemez.

Bu parçadaki cümlelerden hangileri, kendilerinden önceki cümlenin nedenini belirtmektedir?

A) II. ve V. B) II. ve VI. C) III. ve V. D) III. ve VI. E) IV. ve VI.


15. (I) O, günümüzdeki yazarların yapıtlarına yönelik değer*lendirmelerin yetersiz olduğuna inanan bir araştırmacıydı. (II) Daha çok geçmişteki sanatçılara yönelik çalışmalar yapılmasına karşı çıkıp pek çok çağdaş yazarın yapıtları*nı incelemeye koyuldu. (III) Ardında günümüz yazarlarının yapıtlarına ışık tutan, onların değerini ortaya koyan ince*lemeler bıraktı. (IV) Bu incelemeler bir araya getirilerek ki*taplaştırıldı. (V) Böylece bu araştırmaların pek çok okura ulaşması sağlandı.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangi*sinde söz konusu araştırmacının yapıtlarının özelliği belirtilmektedir?


A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
16. Gerçeği arayanlara inanın; bulanlardan kuşkulanın.

Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümle*yi desteklemektedir?A) Gerçek konusunda insanoğlu hep bir yolcu gibi olma*lıdır.

B) Gerçek, insanoğlunu istemediği yerlere sürükler.

C) Yaşamı boyunca insanoğlu hep gerçeklerle karşılaşır.

D) Yaşamda gerçeğe ulaşmak için kuşkucu olmak gerekir.

E) Gerçeği yerine göre söylemek, yerine göre de gizlemek gerekir.


17. Yazar Abbas Sayar, "Ben öykümde at hırsızlarından söz ettiğim zaman, at çalmanın kötü bir şey olduğunu söyle*meye kalkmam. Bu, yargıçların işidir, yazarın değil." der.

Abbas Sayar'ın bu sözleriyle vurguladığı, aşağıdaki*lerden hangisidir?

A) Toplumca benimsenmeyen olaylar da edebiyatın ko*nusu olabilir.

B) Yazarlar, belli bir durumu tüm çıplaklığıyla anlatan öy*küler yazmalıdır.

C) İnsanları "iyi ya da kötü" diye nitelendirmek doğru de*ğildir.

D) Yazarlar, insanları ve olayları, ahlakçı bir tavır takın*madan anlatmalıdır.

E) Yazar, doğayı ve insanları iç içe ele almalıdır.18. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, söyleyenin kişisel dü*şüncesini içermemektedir?

A) Sanatçı, kendi alanına girmeyen konularda da bilgi sa*hibi olmalıdır.

B) Şair, son yapıtıyla Türk şiirinin doruklarına ulaşmış.

C) Hegel'e göre, sanat beş kola ayrılır ve şiir birinci sıra*dadır.

D) Hepimizin övgüsünü kazanan betimlemelerini şiirinde ustaca kullanmış.19. (I) Anlatım, bir dil sorunu, bir sözcük sorunu olarak düşü*nüldüğüne göre sözcüklerle ilgili kimi özellikleri anımsa*makta yarar var. (II) Bir kez, öteden beri, her sözcük bir kavram ya da varlığa karşılık olarak düşünülmüştür. (III) Birbirinden ayrı düşünülmeyecek denli kaynaşmış ses ve kavramlardan oluşan bir gösterge diye de tanımlanmış*tır sözcükler. (IV) Öyle ki, bir başına söylendiğinde her sözcük zihnimizde belirli bir tasarım uyandırır. (V) Bu ta*sarım somut anlamlı sözcüklerde daha güçlü bir nitelik ta*şır.

Bu parçadaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma ya*pılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


20.(I) Acılarla dolu ruhunu şakalarla, fıkralarla gizlemeye ça*lışan insanlar vardır. (II) Son derece mutsuz olan, yaşam*dan tat almayan bu kimseler mutsuzluklarını şen şakrak görünerek örtmeye çalışırlar. (III) Bunun böyle olduğunu, onların kendilerinden söz etmekten ısrarla kaçınmaların*dan, fıkra kişilerini öne çıkarmalarından anlayabilirsiniz. (IV) Bunun tersi de doğrudur. (V) Sessiz, düşünceli bir ki-si aslında son derece mutlu, hayat dolu olabilir. (VI) Mut-luluk ille de gösterilmesi gereken bir kavram değildir.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisi kendinden önceki yargıyı kanıtlamaya yöneliktir?E) Sanatçının, basmakalıp benzetmelerden uzak durması gerekiyordu.

A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.


21.Aşağıdakilerin hangisinde düşünce, kinayeli bir bi*çimde dile getirilmiştir?

A) Felsefe, bir işin anlamının, işlevinin bilinçli bir biçimde belirlenmesine yardım eder.

B) Kişiliğimizin en temel boyutlarından biri olan kendimi*ze saygı, her zaman bilincinde olmadığımız ölçüde na*zik, karmaşık bir olgudur.

C) Ne mutluluk, sonunda herkes doğruyu buldu; kim neyi savunuyorsa onun doğru olduğunu söylüyor.

D) Eleştiri kabul etmeyen bir yönetimde, iş başında bulu*nanların geniş bir yeterlik duygusuna kapılmaları, sorun yaratır.

E) Tarihin geçmişten geleceğe doğru akışını, kötülükten iyiliğe bir gelişim olarak görmek, güvence gereksiniminden doğmuş olmalı.


22. (I) Türk şiiri, Yahya Kemal'le konuşulan dile kavuştu ve her türlü yapmacıklıktan kurtuldu. (II) Yahya Kemal'in çok sevdiği şair Mallarme, şiir sözcüklerle yazılır, demiş.

(III) Yahya Kemal'e göre şiirin doğru tanımı buydu.

(IV) Yahya Kemal'i kendinden sonraki kuşağa bağlayan güç, onun şiir zevkiydi. (V) Yahya Kemal'i neoklasik şair yapan da budur.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde "Yahya Kemal'in yeni şairlerle oluşturduğu köprünün nedeni" belirtilmektedir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
23. Nehirler boyunca git! (I) Nerelerde ve niçin durgundur ne*hirler? (II) Nerede ve niçin hırçındır nehirler? (III) Nereler*de ve niçin mendereslidir? (IV) Nerelerde ve niçin çağla*yanadır nehirler; gözlerinle gör, duy kulaklarınla! (V) Gör, gör ve duy ki nasıl varır nehirler denizlere!
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde "ki*şileştirme" söz konusudur?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.24. (I) Bu mükemmel roman az sayıda çevirmenin ele almak isteyeceği türden. (II) Çünkü şiirsel bir dilin kullanıldığı bil*gi verici romanların çevirileri çok dikkatli çalışmayı gerek*tirir. (III) Necdet Adabağ, bu iki özelliği (şiirsellik-bilgi) den*gede tutarak çevirmiş romanı. (IV) Çevirisinde hem tarih*sel romandan öğrenmek istediğimiz tüm bilgileri sunmuş bize hem de anlatımın güzelliğini, üzerine gölge düşürme*den yansıtmış. (V) Roman, oldukça uzun; ama yazarının anlatımındaki akıcılık çeviride de korunduğundan çok ra*hat okunuyor.

Parçadaki cümlelerin hangisinde yazar, yapıtla ilgili düşüncesini desteklemek için genelleme yapmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
25. (I) Anadolu yollan, söylendikçe güzelleşen bir şarkı gibidir.(II) Sıra sıra dizilmiş söğütlerden, telgraf tellerine konan serçelere varıncaya kadar her şey yola çıkan insanları hasretle beklemektedir sanki. (III) Belli belirsiz bir doğrunun iki ucu arasında uzanan bu yollardan geçip giden yolcular hiç bitmez. (IV) Yaşlı, genç, çocuk... her türden yolcuya rastlarsınız Anadolu yollarında. (V) Yol boyunca uzayıp giden telgraf direkleri de bir kilometre taşı gibidir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde "ki*şileştirme" yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
26. Aşağıdakilerin hangisinde "soruyu tekrarlatma" isteği' vardır?

A) Semineri hazırlamak için nelerden yararlandınız?

B) İnsanın okuma ihtiyacı nasıl karşılanmalı?

C) Bu sorunun çözülmesinde hangi yolu önerirsiniz?

D) Bu sözleri ben mi söylemişim?

E) Köyümden kaç yaşında mı ayrıldım?


27. I. Kitap okumanın kendinizi yeniden keşfetmenizi sağla*yacak bir etkinlik olduğunu bilmelisiniz.

II. Kitap okumanın boş bir uğraş olmadığının bilincinde olmalısınız.

III. Boş zamanları değerlendirme yollarından biri de kitap okumaktır.

IV. Kitap okumanın ne denli yararlı olduğunu bilmeniz ge*rekiyor.

Yukarıdaki cümlelerin hangileri aynı anlamdadır?

A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. v

D) II. ve IV. E) III. ve IV.

28. (I) Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitime çok önem verilmiştir.(II) Üretken ve yenilikçi bir eğitim anlayışı benimsenmiştir.(III) Bu eğitim anlayışının yaygınlaşmasıyla özgür düşünen ve yaratıcı bir kuşak yetişmiştir. (IV) Atatürk, Cumhuriyeti işte bu eğitimli kuşağa emanet etmiştir. (V) Sonraki
yıllarda eğitimin çağdaşlıktan uzaklaşması, yaratıcı, özgür düşüncenin de gerilemesine yol açmıştır.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangile*rinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
A) I. ile II. B) II. ile III. C) III. İLE IV. D) III. ile V. E) IV. ile V.
29.- Bir parayı havaya atarak nasıl beş kez tura getirebilir*siniz?

- Beş kez tura gelene kadar atarak.

Yukarıdaki soruya verilen yanıtla vurgulanmak iste*nen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kararlılığın önemi

B) isabetin önemi

C) Şansın önemi

D) Hedefin önemi

E) Rekabetin önemi30. Yüzümüzü görmek için aynaya, ruhumuzu görmek için sa*nat yapıtlarına bakarız.

Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümle*ye en yakındır?

A) Ruhumuzun ihtiyaçları ile bedenimizin ihtiyaçları çoğu zaman aynı değildir.

B) Sanat yapıtını anlamlı kılan, insanın ona nasıl baktığı*dır.

C) Sanat yapıtı, insanın iç dünyasını yansıtan bir aynadır.

D) Sanat yapıtından beklenen, insanın iç dünyasını zen-ginleştirmesidir.

E) Sanat yapıtının konusu insan olduğu sürece ona du-
yulan ilgi azalmaz.


CEVAP ANAHTARI : 1B 2.C 3.A 4.C 5.E 6.B 7.D 8.C 9.E 10.C 11.D 12.B 13.E 14.A 15.C 16.A 17.D 18.C 19.E 20.B 21.C 22.D 23.B 24.B 25.B 26.E 27.D 28.D 29.A 30.C