FİİLLERDE ÇATI TESTLERİ

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ge*çişli bir fiildir?

A) Bize yapacağı kötülüklerden hepimiz korktuk.

B) Bugün güneş bir başka güzel batıyor.

C) Çocuklarının davranışlarına çok üzülüyormuş.

D) istediklerini yapmadığınız için size küstü.

E) Sorunun cevabını ilk önce o bildi.

2. Yüklemi geçişli fiil olduğu halde nesne kullanıl*mamış cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uzun süredir susuyorum.

B) Uzun süredir çabalıyorum.

C) Uzun süredir bekliyorum.

D) Uzun süredir bakıyorum.

E) Uzun süredir dinleniyorum.3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylemin kar*şılıklı yapıldığı anlamı vardır?

A) Matematik sınavına çok iyi çalıştık.

B) Patlama olunca sağa sola kaçıştık.

C) Bir an göz göze gelip bakıştık.

D) Problemi çözmek için çok uğraştık.

E) Hayatın güçlüklerine artık iyice alıştık.4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne - yüklem iliş*kisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Alnımıza kara yazı yazıldı.

B) Düşman gelip tabur tabur dizildi.

C) Tüfek icat oldu mertlik bozuldu.

D) İşe yaramayanlar çöpe atıldı.

E) Daha gün doğarken süt sağıldı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne - yüklem ilişkisi ötekilerden farklıdır?

A) Yollar seni gide gide yoruldum.

B) Olanlara senden fazla üzüldüm.

C) Kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.

D) Babasını görünce hemen toparlandı.

E) Yaramazlık yapan öğrenciler azarlandı.6. Aşağıdakilerin hangisinde yüklem, geçişsiz bir fiildir?

A) Size güzel bir gömlek alayım.

B) Bu sözleri bana nasıl söylersiniz?

C) Onu, dünden beri hiç görmedim.

D) Çantadaki evrakları bana teslim edeceksiniz.

E) İki yıldan beri bu mahallede oturuyoruz.7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne - yük*lem ilişkisi ötekilerden farklıdır?

A) Bu kumaşı biraz daha keselim.

B) Hava soğuksa dışarı çıkmayın.

C) "Küçük Ağa"yı mutlaka okuyun.

D) Radyonun sesini biraz açalım.

E) Öğretmeni sessizce dinlemeliyiz.8. I. Hamdi Usta gelip başıma dikilmişti.

II. Yalçın da; "gezintiye katılacağım." diyor.

III. Şişedeki meyve suyuna iki bardak da su katıl*mıştı.

IV. Tarihi eserlerimizin çoğu yurt dışına kaçırıldı.

V. Siz de bu fırsatı kaçırdınız.

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangileri dönüşlü çatılı fiildir?

A) I. ve II. B) III. ve IV. C) I. ve III.

D) I. ve V. E) II. ve IV.9. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük nes*ne - yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Her şeyi teker teker yokluyordu.

B) Yıllar sonra bu şehirde buldum onu.

C) Önüne katıp saatlerce sürükledi.

D) Herkesten korkuyor, gene de aldırmıyordu.

E) İkinci defa alıyorum inan.10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, ettir*gen çatılı bir fiildir?

A) Onu hep sen ağlatıyorsun.

B) Dedem bizi hep güldürür.

C) Manavdan bir kilo salatalık aldıracağım.

D) Çocuğu zorla uyuttum.

E) Gecikeceksin diye uyandırdım.11. I. Uzatmak

II. Utandırmak

III. Sulamak

IV. Çalıştırmak

V. Üzülmek

Bu fiillerden hangisi nesne alabilme özelliğine sahip değildir?

A)l. B) II. C) IH. D) IV. E) V.12. Edilgen - geçişsiz çatılı fiillerin yüklem olduğu cüm*lelerde özne bulunmaz.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu açıklamaya örnek olabilir?

A) Saatler durmuştu; ortalıkta çıt yoktu.

B) Televizyonlar kapatılıp uyanacaktı.

C) Herkes merak içinde etrafı gözlüyordu.

D) Yollara dökülen çocuklar geri çekildi.

E) Ağaçlar budanmış, tarlalar ekine hazırlanmıştı.13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi aldı*ğı ekle geçişli olmuştur?

A) Komik davranışlarıyla kendini sevdirdi.

B) Takım elbisesini karşıdaki terziye diktirdi.

C) Sabahtan akşama kadar kardeşini bekletti.

D) istemeye istemeye fotoğrafını çektirdi.

E) Trafik polisi sadece kamyonları durdurdu.14. Edilgen çatılı fiiller genellikle sözde özne alırlar. An*cak bu cümlelerde bazen örtülü özne de bulunabi*lir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü özne kullanılmıştır?

A) Camlar silindi, masalar temizlendi.

B) Kara haber erken duyuldu.

C) Kasadaki bütün paralar çalınmış.

D) Haylaz öğrenci, öğretmen tarafından sınıftan atıldı.

E) Bahçe ve tarla yüksek bir fiyatla satıldı.

15. I. Nakısı başkasına işletti.

II. Olayları fazlaca büyüttü.

III. Kitaplarını babasına aldırttı.

IV. Kapıyı hızla kapattı.

V. Dedemi masaya zorla oturttu.

Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde "-t" eki, fi*ili geçişli hale getirmiştir?

A) I. ve II. B) II. ve III. C) IV. ve V.

D) II. ve V. E) III. ve V.16. Sular kesildi çeşmelerden

Nerden dolacak bu tas nerden?

Aşağıdakilerin hangisinde yüklem, bu dizelerde-ki altı çizili eylemle çatı yönünden özdeştir?

A) Genç yaşımda terk eyledim vatanım

B) Bir seher uğradım göl kenarına

C) Bülbül olmuş gülistanı beklerim

D) Ilgıt ılgıt seher yeli esiyor

E) Alnımıza kara yazı yazılmış.17. Aşağıdaki cümlelerin hangisi için çatı kavramı söz konusu olamaz?

A) Bu saatlerde bütün kapılar kilitlidir.

B) Size işin doğrusu anlatılmıştır.

C) Kapılar, pencereler yeniden boyandı.

D) Dağlarda karlar erimeye başlamış.

E) Bu köyde üç gün kalındı.18. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne - yüklem iliş*kisi yönünden ötekilerden ayrı bir özellik göste*rir?

A) Bakışından bu fikri kabul etmediği anlaşılıyordu.

B) Her kafadan bir ses çıkmaya, sert emirler veril*meye başlandı.

C) Birbirine geçen iki odada oyun oynanıyordu.

D) Herkes yemeye ekmek bulamazken onlar rahat rahat geçiniyorlardı.

E) Bu yol kırk elli dakikada yürünür.19. Birkaç sokak trafiğe kapatılmış.

Bu cümlede görülen özne-yüklem ilişkisi aşağı*daki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Sinirlenince kendi kendine söylendi.

B) Yapıt eleştirmenlerce övüldü.

C) Onların duyacağı şekilde mırıldandı.

D) Yaptığı iş beğenilince sevindi.

E) Gemi uzaktan göründü.20. Köyün ardındaki çayırda ara sıra güreşirdik.

Bu cümledeki özne-yüklem ilişkisi aşağıdaki cümlelerden hangisininkiyle benzerlik göster*mektedir?

A) Sizi uzun süre burada bekledi.

B) Konuyla ilgili düşüncelerini söyledi.

C) Yıllardır bu fabrikada çalıştı.

D) Hapisteki oğluyla geçen hafta görüştü.

E) Bu şarkıyı daha önce de dinlemiştik.21. Aşağıdaki yargıların hangisinde kendi kendine olma anlamı vardır?

A) Güneşin doğmasına çok az kala her yer aydın*landı.

B) Ülkemizde yayımlanan romanların sayısı iyice çoğaldı.

C) Üniversiteli öğrenciler konferansı dinlemek için gelmişti.

D) Ünlü yazarlarımız edebiyatımızın sorunlarını tar*tıştı.

E) Baharın gelişiyle birlikte çiftçiler tarlaları sürme*ye başladı.22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem dönüş*lü bir fiildir?

A) Yazdığı şiirleriyle durmadan övünüyordu.

B) Evin duvarları iki yılda bir boyanıyordu.

C) Hafta sonları tüm çamaşırlar yıkanıyordu.

D) Şehrin caddeleri gece yarısından sonra temizle*niyordu.

E) Halıların çoğu Niğde'nin ilçelerinde dokunuyor*du.23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi işteş çatılıdır?

A) Adam, hemen kalabalığa karıştı.

B) iki yıldır onunla mektuplaşıyoruz.

C) Otobüsün ardından güçlükle yetişti.

D) Fırtına, sabaha doğru yatıştı.

E) Adamın çantasını alıp oradan sıvıştı.Cevap Anahtarı: 1)E 2)E 3)E 4)B 5)E 6)E 7)B 8)A 9)D 10)C 11)E 12)B 13)E 14)D 15)D 16)E 17)A 18)D 19)B 20)D 21)A 22)A 23)B 24)D 25)B 26)D