11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

1. Servet-i Fünun Edebiyatı’nın genel özelliklerinden beşini yazınız. (4x5=20 P)

1) ‘Sanat için sanat’ ilkesine bağlıdırlar.
2) Şiirde ilk defa bu dönemde konu bütünlüğü sağlanmıştır.
3) ‘Kafiye kulak içindir’ görüşünü benimserler.
4) Romanda da dil ağır, üslup sanatkârânedir.
5) Şiirde olduğu gibi romanda da (devrin siyasal baskıları nedeniyle) sosyal konulardan uzak dururlar.

2. Servet-i Fünun Edebiyatı’nda gazetenin yerini derginin almasının nedenini kısaca açıklayınız. (10 P)

Tanzimat edebiyatında amaç halkı eğitmek olduğundan daha geniş kitlelere hitap eden gazete sıkça kullanılmıştır. Servet-i Fünun sanatçılarının ise toplumu eğitmek gibi bir amacı olmadığından daha az kesime hitap eden dergiyi kullanmışlardır.

3. Aşağıdaki yargıları doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz. (2x5=10 P)
- Servet-i Fünun Dönemi şairleri, divan şiirinin imgelerini kullanmaya devam etmişlerdir. (Y)
- Servet-i Fünun Döneminde olay hikâyesi de durum hikâyesi de kullanılmıştır. (D)
- Tevfik Fikret’in şiirlerinde sembolizm akımının etkisi görülür. (Y)
- Tevfik Fikret tüm şiirlerinde aruz ölçüsü kullanmıştır. (Y)
- Servet-i Fünun Dergisi’nin kurucusu Ahmet İhsan Tokgöz’dür. (D)

4. Tanzimat Edebiyatı ile Servet-i Fünun Edebiyatı arasındaki farklardan üçünü yazınız. (5x3=15 P)
- Tanzimat edebiyatında gazete ön plandayken; Servet-i Fünun edebiyatında dergi ön plandadır.
- Tanzimat edebiyatında toplum için sanat yapılırken; Servet-i Fünun edebiyatında sanat için sanat yapılmıştır.
- Tanzimatçılar daha sade bir kullanırken; Servet-i Fünuncular daha ağır ve süslü bir dil kullanmışlardır.

5. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (2x5=10 P)
- Servet-i Fünun şiirinde sembolizm ve parnasizm; roman ve hikâyelerinde realizm ve naturalizm akımlarının etkisi vardır.
- Servet-i Fünun Edebiyatının diğer adı Edebiyat-ı Cedide’dir.

6. Eserlerin yazarlarını yazınız. (2x5=10 P)
Ferdi ve Şürekâsı: Halit Ziya Uşaklıgil
Edebi Hatıralar: Hüseyin Cahit Yalçın
Rübabın Cevabı: Tevfik Fikret
Evrak-ı Eyyam: Cenab Şahabettin
Ferda-yı Garam: Mehmet Rauf

7. Edebiyatta Realizmin öncüsü olmuştur. Romanlarında aydın kişileri ve çevrelerini, hikâyelerinde ise halkın yaşayış ve adetlerini anlatmaya çalışmıştır. Eserlerinde, alışılmış olandan ayrı bir sözdizimi vardır. Batılı roman ve hikâye tekniğine uygun, ilk başarılı örnekler onundur. Romanlarında, ruh çözümlemelerine önem vermiştir.
Bu özelliklerin tümüne birden sahip olan yazar, aşağıdakilerden hangisidir? (5 P)
A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Nabizade Nazım
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Tevfik Fikret
E) Cenap Şahabettin

8. “Hasta Çocuk, Nesrin ve Balıkçılar, günlük hayatta izlenimlerinden esinlenerek oluşturulmuş manzum hikâyeleridir. Manzumelerde Fik­ret’in yaptığı şey, konuşma diline yakın bir şiir dilini bulmak olmuştur. Ayrıca aruzla yazılmış dizelerin, öteden beri süregelen bağımsızlığını bozmuş ve manzumeyi dizelerden oluşan bir bütün halinden, basbayağı cümlelerden yapılmış bir yazı haline getirmiştir.”
Bu paragrafta Tevfik Fikret’in hangi özelliğinden söz edilmemiştir? (5 P)
A) Nazmı nesre yaklaştırmasından
B) Şiirlerinde toplumsal konulara da değinmesinden
C) Beyit bütünlüğünü kırmasından
D) Aruzu, Türkçeye ustalıkla uygulamasından
E) Şiirlerinde yaşanılan gerçekleri yansıtmasından

9.Kırk Yıl, Eylüladlı eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? (5 P)
A) Kendi türünün ilki olmaları
B) Roman türünde yazılmış olmaları
C) Anı türünde yazılmış olmaları
D) Halkı eğitme amacıyla kaleme alınmaları
E) Aynı sanatçının eseri olmaları

10. Verilen eserlerin türünü yazınız. (2x5=10 P)
Kırk Yıl: Anı
Elhan-ı Şita: Şiir
Edebi Hatıralar: Anı
Şermin: Şiir
Mürebbiye: Roman