Dil ve Anlatım Dersi 10.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

1. Sanatsal betimlemenin özelliklerinden beşini yazınız. (5x3=15 P)


2. Aşağıdaki sıfatları yapısına göre inceleyiniz. (10 P)
Mahkûm adam :
Büyük ev :
Korkunç düşünce :
Birkaç kişi :
Kalabalık topluluk :

3. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (15 P)
- Kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere …………………………. denir.
- Coşku ve heyecana bağlı anlatımlarda kelimeler daha çok ……………….anlamında kullanılır.
- Coşku ve heyecana bağlı anlatımlarda dilin daha çok ………………..işlevi kullanılır.
- Sıfat ve zarflar çekim eki alınca genellikle ………….………ve………………………dönüşü r.

4. Aşağıdaki yargıları doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz. (10 P)
- Edilgen ve dönüşlü çatılı fiiller –l veya –n ekini alırlar. ( )
- Okuyucuyu duygulandırmak emredici anlatımın amaçlarındandır. ( )
- Fiilimsilerin olumsuzu yapılamaz. ( )
- Emir kipinin bütün şahıslara göre çekimi vardır. ( )
- Edilgen fillerde sözde özne vardır. ( )

5. Aşağıda verilen cümlelerdeki ek fiil almış kelimelerin altını çizerek ek fiilin hangi görevde kullanıldığını belirtiniz. (10 P)

- Okula gidemediği için çok üzgünmüş.
Görevi:

- Olayların böyle gelişeceğini düşünmemiştim.
Görevi:


6. Verilen fiilleri istenilen zamana ve kişiye göre çekimleyiniz. (10 P)
gör-(şimdiki zaman 3. Tekil şahıs)
bil- (geniş zaman 1. Tekil şahıs)
duy- (gereklilik kipi 2. Tekil şahıs)
gel- (emir kipi 3. Tekil şahıs)
sev- (gelecek zaman 3. Çoğul şahıs)

7. Betimlemenin kullanıldığı metin türlerini yazınız. (5x2=10 P)


8. Aşağıda verilen metinde geçen zamirleri ve bunların türlerini tabloya yazınız. (10 P)
“Senden tek isteğim var. Onu bir daha yanından ayırma. Siz ancak bir aradayken mutlu olabilirsiniz. Kendi işini kendin görürsen hiç kimseye muhtaç olmazsın.”
Zamir Zamir Türü


9.
Geçer geceleri çizilmiş dağlardan,
Yiğit yanık türküsüyle
Halkın düşü çağırır onu
Yansır güzel kayalarda
Beyaz atının gölgesiyle
Şiirin hangi mısrasında sıfat kullanılmamıştır? (5 P)
A) I B) II C)III D) IV E) V

10. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan fiilimsilerden ikişerli grup oluşturulursa hangisi dışta kalır? (5P)
A) Buluşmayı hayal ederdik eşsiz bahar ülkesinde.
B) Çorbasından başka bir şeye el sürmeyen şaire, öteki yemekleri gösterdi.
C) Kapıdan çıkarken daktilonun tıkırtıları arasından bana seslendi.
D) İki karga havalanıp okulun çatısına kondu.
E) Çaresiz insanları düşünmekten alamadım kendimi.