Sponsorlu Bağlantılar
Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,631

  Gezi Planı (Sosyal Kulüpler)

  Gezi Planı (MEB Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde belirtilen Gezi Planı)

  GEZİ PLANI (EK-9)

  Eğitim Kurumunun Adı .............................. ................
  Gezi Tarihi .............................. ...............
  Gezi Yeri ..........................
  Geziye Çıkış Saati ..........................
  Geziden Dönüş Saati .........................
  Gezi Kafile Başkanı ......................
  Takip Edilecek Yol ....................
  Gezinin Amacı ................
  Gezinin Konusu .....................
  Gezi İçin Öğrencilere Verilecek
  İnceleme-Araştırma Görevi
  ......................
  Değerlendirme ...................

  GEZİYE KATILACAK SINIFLAR VE ÖĞRENCİ SAYILARI

  Sıra No Şube Kız Erkek Toplam
  1
  2
  3
  4
  5
  Toplam

  GEZİYE KATILACAK SORUMLU VE REHBER ÖĞRETMENLER

  Sıra No Adı ve Soyadı İmzası
  1
  2
  3
  4
  5
  6

  GEZİYE KATILACAK ARAÇLAR

  Yüklenici Firma/Acente Adı : B2 / D2 Yetki Belgesi No: .............................. .
  Mesleki Yeterlik Belgesi (SRC1 / SRC2) No:........................... .....
  Şoförün Adı ve Soyadı Araç Plakası Model Yılı
  1
  2
  3
  4

  Ayrıntıları yukarıda belirtilen bir gezi düzenlemek istiyorum/istiyoruz.

  Arz ederim/ederiz.

  ......./20..../20....
  .............................. ........
  (Adı-Soyadı, İmza)
  Öğretmen/Öğretmenler


  OLUR
  ......./20..../20....

  (Adı ve Soyadı, İmza, Mühür)
  Eğitim Kurumu Müdürü
  .

 2. #2
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,631

  Cevap: Gezi Planı (Sosyal Kulüpler)

  VELİ İZİN BELGESİ (EK-5)

  Velisi bulunduğum...........sınıfı... .......nolu ................... isimli öğrencinin .../ .... / 20... tarihinde/ ... / ... / 20.. - ... / ... /20... tarihleri arasında planlanan..................... .....çalışmasına/gezisine/toplum hizmetine katılmasında herhangi bir sakınca görmediğimi bildiririm. .../... / 20...


  (İmza)
  Veli
  Adı Soyadı
  Adres:
  Tel:
  e-Posta:

  EĞİTİM KURUMU GEZİLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (EK-6)

  Sözleşmenin tarafları
  MADDE 1- Bu sözleşme, ..... Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu/Lisesi ile yüklenici acente/firma ..... arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde yapılmıştır.

  Taraflara ilişkin bilgiler
  MADDE 2-
  2.1. Eğitim kurumunun adresi : ..... olup
  Tel ve Belgegeçer No:.....dir
  Elektronik Posta Adresi : ...............dir.
  2.2. Yüklenici acente/firmanın tebligat adresi : .............................. ....olup
  Tel ve Belgegeçer No:.....dir,
  Elektronik Posta Adresi : ..............dir.
  2.3 Madde 2.1 ve 2.2'de belirtilen adreslerin değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

  İşin tanımı
  MADDE 3-
  3.1. Sözleşme konusu iş; ............... Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu/Lisesi öğretmen, öğrenci ve velilerinden oluşan gezi grubunun ....................'ya düzenleyecekleri geziye ilişkin sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.
  3.2.Gezinin süresi: Gezi, ... /..... / 20..... saat: ..........'da hareket, ..... / ... / 20.. saat : .....................'da dönüş olmak üzere toplam ........... gece ...............gündüzdür.
  3.3.Yol güzergâhı ve gezilecek yerler: Gezi Planında (EK- 9) açıklandığı biçimdedir.

  Ulaşım biçimi
  MADDE 4- Geziler, sigorta ve yolcu güvenliği sağlanmış karayolu, demiryolu, hava ve deniz ulaşım araçları ile düzenlenebilir.

  Gezi ücreti ve ödeme şekli
  MADDE 5-
  5.1. Gezi ücreti, sigorta ve vergiler dahil toplam ...............TL'dir. Bu iş için sözleşme bedelinin % ......'u oranında ön ödeme sözleşmenin imzalanmasını müteakip ........... iş günü içerisinde; kalan ücret ise işin bitimini müteakiben ..........iş günü içerisinde yükleniciye ödenecektir.
  5.2.Yüklenici, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
  5.3. Sözleşmenin hiç gerçekleşmemesi hâlinde, sözleşme okul idaresince tek taraflı feshedilir ya da gereği gibi ifa edilmemesi okul kusuruna veya mücbir bir sebebe dayanıyorsa gezi planı doğrultusunda gerçekleşen hizmet oranında karşılıklı iyi niyet çerçevesinde uzlaşılarak ödeme yapılır.

  Vergi, resim ve harçlar
  MADDE 6- Sözleşme kapsamındaki işlerle ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.

  Sorumluluklar
  MADDE 7-
  7.1. Yüklenici sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumludur.
  7.2. Gezi sırasında, yüklenicinin sözleşmenin esaslı unsurunu oluşturan hizmetlerden bir veya birkaçını sağlamaması ya da sağlamayacağının anlaşılması durumunda, yüklenici, gezinin devam etmesi için okula ilave maliyet getirmeyen eş değerde alternatif tedbirler alır ve sözleşmede yer alan hizmetler ile sunulan hizmetler arasındaki ücret farkını tazmin edemez.
  7.3. Yukarıda belirtilen tedbirleri almak mümkün değilse ya da bunlar haklı nedenlerle eğitim kurumu tarafından kabul edilmez ise yüklenici, eğitim kurumunun hareket yerine veya kabul edeceği herhangi bir dönüş noktasına geri dönmesi için aynı gün eş değerde ulaşım imkânı sağlar. Tüketicinin yaptığı tüm ödemeleri iki gün içinde iade eder ve gerekli hâllerde tüketicinin zararını tazmin eder.
  7.4. Yüklenici bu işte her bir araç için............... sürücü, rehber gerektiren gezilerde ............... rehber bulunduracaktır. Personelde bir değişiklik olması durumunda gezi öncesinde eğitim kurumu yönetimi bilgilendirilerek değişen personele ilişkin belgeler ibraz edilecektir.
  7.5. Gezi sırasında başka bir araç veya personele ihtiyaç duyulması durumunda gezi kafile başkanı bilgisi dâhilinde yüklenici tarafından gerekli tedbirler ivedilikle alınacaktır. Bu çerçevede kullanılacak araç ve görevlendirilecek personel sözleşmede belirtilen nitelikleri haiz olacaktır.
  7.6. Yüklenici sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri doğrultusunda aynen uygulamakla yükümlüdür.
  7.7. Yüklenici, taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilir.
  7.8. Eğitim kurumu gezilerinde; 1 kafile başkanı ve 40 öğrenciye kadar en fazla 2 öğretmen görevlendirilir. Sorumlu öğretmen sayısı özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için 10 öğrenciye kadar en az 2, okul öncesi eğitim kurumlarında her grup için en az 1 öğretmen olacak şekilde belirlenir.
  7.9. Gezi etkinliklerinin hiçbir aşamasında geziye katılması önceden planlanan yönetici, öğretmen, öğrenci ve veliler ile rehber ve sürücü gibi diğer görevliler dışında başka kişiler kesinlikle ulaşım araçlarına alınmayacaktır.

  Mücbir sebepler
  MADDE 8- Geziye çıkmadan ve gezi sırasında gezinin gerçekleşmesini olumsuz etkileyecek nitelikte meydana gelebilecek herhangi bir siyasi olay, grev, afet, hava şartları ve devletlerarası ilişkilerde yaşanan olumsuzluklar ile aracın arızası veya kazası mücbir sebep olarak kabul edilir ve ilgili hükümlere göre karşılıklı olarak feshedilir. Araca dayalı sebeplerde aynı özelliklerde yeni bir araç sağlanır.

  Sözleşmenin feshi ve devri
  MADDE 9- Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi hâlinde okul, uğradığı zarar oranında tazminat hakkına sahip olur. Ayrıca yüklenici okulun o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri ve okulu borç altına sokan tüm belgeleri on gün içinde okula iade eder.

  Bildirim
  MADDE 10- Eğitim kurumu, sözleşmenin hiç gerçekleşmemesi ya da gereği gibi ifa edilmemesi hâlini, hizmetin ifa edilmesi gerektiği ya da ifa edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde yükleniciye bildirmek zorundadır.

  Sözleşmenin ekleri
  MADDE 11-
  11.1. Sözleşmeye, düzenlenecek gezide aslı görülerek yüklenici ve eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak aşağıdaki belgelerin birer örneği eklenir:
  a) Yükleniciye ait "İşletme Belgesi" veya yüklenicinin faal seyahat firması olduğunu gösteren belge.
  b) Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi".
  c) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen; otobüs ve otomobille tarifeli ve/veya tarifesiz uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen ya da otobüs ve otomobille tarifeli ve/veya tarifesiz yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen uygun yetki belgesi.
  ç) Araç sürücüsünün/sürücülerinin "Sürücü Belgesi" ile yurtiçi gezilerde "Mesleki Yeterlik Belgesi (SRC1 / SRC2)", yurt dışı gezilerde ise "Mesleki Yeterlik Belgesi (SRC1)".
  d) Araç sürücüsü/sürücülerin, muavin/muavinlerin, rehber kişi ve gezide görev alacak diğer personelin adlî sicil kaydı belgesi.
  e) "Araç Tescil Belgesi" ile "Motorlu Araç Trafik Belgesi".
  f) Araçların "Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesi" ve "Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdî Kaza Sigorta Poliçesi".
  g) Araç, yüklenici tarafından kiralanmış ise "Araç Kiralama Sözleşmesi".
  ğ) Görevlendirilmesi hâlinde tur rehber/rehberlerine ait "Profesyonel Turist Rehberi Kimlik Kartı".
  11.2. Gezi planı ve geziye katılanların T.C. Kimlik Numaralarının yazıldığı liste.

  Eğitim kurumu servis araçları
  MADDE 12- Tahditli plakalı otobüsler okul servis aracı olarak kullanılmaları hâlinde hizmet vermekte olduğu eğitim kurumunun öğrencilerini, okul idaresince düzenlenen veya iştirak edilen gezi, tören, kutlama ve benzeri amaçla mücavir alanı dâhil belediye sınırları dışına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde götürüp getirebilir.

  Hüküm bulunmayan hâller
  MADDE 13- Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuata ve Bakanlıkça bu konuda yapılan düzenlemelere göre hareket edilir.

  Anlaşmazlıkların çözümü
  MADDE 14- Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde, uzlaşılamadığında ............... mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

  Özel hüküm
  MADDE 15- İşin nevi ve diğer gerekli görülen hususlara burada yer verilir.
  ..........

  Yürürlük
  MADDE 16- Bu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme, ............... (..........) maddeden ibaret olup eğitim kurumu ve yüklenici tarafından ekleriyle birlikte tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ........../........../ 20..... tarihinde birlikte imzalanmıştır.

  EĞİTİM KURUMU YÖNETİMİ: .......
  YÜKLENİCİ: ........
  .

Benzer Konular

 1. Gezi, Tanıtma ve Turizm Kulübü
  Konu Sahibi refresh Forum Sosyal Kulüpler
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 24.Temmuz.2018, 00:43
 2. Sosyal Kulüpler, Öğrenci Kulüpleri Çizelgesi
  Konu Sahibi refresh Forum Sosyal Kulüpler
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Temmuz.2018, 22:11
 3. Sosyal Kulüpler Etkinlikler Yönetmeliği
  Konu Sahibi refresh Forum Sosyal Kulüpler
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Temmuz.2018, 21:56
 4. Cevap: 1
  Son Mesaj : 29.Aralık.2012, 23:46
 5. Sosyal kulüpler faaliyet raporu
  Konu Sahibi ahbar Forum Sosyal Kulüpler
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 01.Mayıs.2011, 17:36

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •