Sponsorlu Bağlantılar
Toplam 1 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 1 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,621

  Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri

  Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri hakkında bilgi.

  Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri, 14 Şubat 2018 tarihli MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ'nde şu şekilde belirtilmiştir:

  YEDİNCİ BÖLÜM
  Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri

  Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kuruluşu
  MADDE 185- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu;
  a) Müdür başyardımcısı veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı,
  b) Her ders yılının ilk ayı içinde öğretmenler kurulunca gizli oyla seçilecek iki öğretmen,
  c) Onur kurulu ikinci başkanı,
  ç) Okul aile-birliğinin kendi üyeleri arasından seçeceği bir öğrenci velisinden
  oluşturulur.
  (2) Yeterli sayıda öğretmen bulunmaması hâlinde aday öğretmenlerle sözleşmeli ve ücretli öğretmenler de okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna üye seçilebilir.
  (3) Yapılan seçimde oyların eşit çıkması hâlinde seçim yenilenir. Bu durumda da eşitlik bozulmazsa, kıdemi fazla olan öğretmen üye seçilmiş sayılır. Kıdemlerin de yıl olarak eşitliği hâlinde kuraya başvurulur.
  (4) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun görevi, yeni kurul oluşuncaya kadar devam eder. Üyeler, kabul edilebilir bir özrü bulunmadıkça görevden ayrılamaz.
  (5) Öğrenci mevcudunun fazlalığından dolayı ikili öğretim yapan okullarda sabahçı ve öğlenciler için ayrı ayrı okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kurulabilir.
  (6) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kişisel olmayan genel disiplin işlerinin görüşüldüğü toplantılarına; okulun rehberlik (Mülga ibare:RG-1/7/2015-29403) (…) öğretmeni, onur kurulu başkanıyla varsa okul doktoru da katılır. Ancak, oy kullanamazlar.

  Yedek üyelik
  MADDE 186- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna, aldıkları oy sırasına göre asıl üyelerden sonra üç yedek üye seçilir. Ayrıca onur kurulu üyeleri ile okul-aile birliği üyeleri arasından da birer yedek üye seçilir. Asıl üyeliğin boşalması veya üyenin özürlü ya da izinli bulunması hâlinde bu üyelik, sıraya göre yedek üyelerle doldurulur.

  Açık üyelik için seçim
  MADDE 187- (1) Asıl ve yedek üyeliklerin boşalması nedeniyle okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kurulamaması hâlinde açık bulunan üyelikler için yeniden gizli oyla seçim yapılır.

  Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı
  MADDE 188- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun başkanı, müdür başyardımcısı veya müdürün görevlendireceği müdür yardımcısıdır. Başkan bulunmadığında müdürün görevlendireceği öğretmen üyelerden biri kurula başkanlık eder. Üyenin başkanlık yaptığı durumlarda yedek üye toplantıya katılır.

  Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun görevleri
  MADDE 189- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu;
  a) Okulda düzen ve disiplinin sağlanmasıyla ilgili görüşmeler yapar ve kararlar alır.
  b) Öğrencilere kendini ifade edebilmesi, kendini geliştirebilmesi, onlara başarılı olma duygusunu tattırması, onları teşvik edici faaliyetlere okulda daha çok yer verilmesi için gerekli önerilerde bulunur.
  c) Disipline aykırı davranışların nedenlerini inceler ve bunları ortadan kaldırma yollarını arar.
  ç) Okul içinde ve dışında millî ve insani bakımdan erdem olarak kabul edilen iyi davranışlarda bulunan ve derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesine karar verir.
  d) Disiplin kurallarına uymayan öğrencilerin psikososyal durumuyla yetiştiği çevre ve ailesi hakkında bilgi toplar; eğilimlerini, alışkanlıklarını inceler; bu amaçla okul rehberlik (Mülga ibare:RG-1/7/2015-29403) (…) servisinden, sınıf rehber öğretmeniyle öğrenciyi tanıyan diğer kişilerden yararlanır.
  e) Okulda disiplinsizliği hoş görmeyen bir öğrenci kamuoyu oluşturularak disipline aykırı davranışta bulunan ve bulunabilecek olan öğrencileri kendi vicdanlarının ve öğrenci kamuoyunun kontrolünde tutma yollarını ve imkânlarını araştırır.
  f) Dönem başlarında toplanarak disiplin yönünden okulun genel durumunu gözden geçirir ve alınması gereken tedbirler hakkında kişisel olmayan kararlar alarak okul yönetimine tekliflerde bulunur.
  g) Disiplin konusunda incelemeler yapar; gerektiğinde okul yönetimine görüş bildirir ve tekliflerde bulunur.
  ğ) Ders yılı veya dönem içinde meydana gelen disiplin olaylarının nedenleriyle alınan tedbirleri ve sonuçlarını tespit ederek ders yılı ve dönem sonunda bir rapor hâlinde okul yönetimine bildirir.
  h) Okul müdürünün havale ettiği disiplin olaylarını inceler ve karara bağlar.

  Toplantıya çağrı
  MADDE 190- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, kurul başkanının yazılı çağrısıyla toplanır. Kurul başkanı, gerektiğinde görüşüne başvurulmak üzere sınıf rehber öğretmeniyle okul rehberlik (Değişik ibare:RG-1/7/2015-29403) öğretmenini de toplantıya çağırabilir.

  Toplantı ve karar alma
  MADDE 191- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır ve oy çoğunluğuyla karar alır. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, kurula iletilen disiplin olaylarını görüşmek ve karara bağlamak zorundadır. Üyeler, çekimser oy kullanamaz, üyelerin dışında toplantıya çağrılanlar da oy kullanamazlar.
  (2) Okul müdürünce kabul edilebilir bir özrü bulunmadıkça, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu üyeleri kurula katılmaktan kaçınamazlar. Disiplin konusu davranıştan şikâyetçi olan veya zarar gören üye kurula katılamaz. Kurula katılmayan üyenin yerine yedek üye toplantıya çağrılır.

  Kurula sevk
  MADDE 192- (1) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) Bir disiplin olayının meydana geldiğinin gerek doğrudan, gerekse ihbar veya şikâyet üzerine anlaşılması hâlinde, rehberlik servisi olan okullarda disiplin konusu öncelikle bu servise intikal ettirilir. Rehberlik servisi, davranışın yapıldığında öğrencinin kişilik ve sosyal durumuna ilişkin raporu okul müdürüne verir. Okul müdürü raporun içeriğini dikkate alarak yönlendirmede bulunur ve gerekli gördüğünde raporun içeriği hakkında okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanını bilgilendirir.
  (2) Rehberlik (Mülga ibare:RG-1/7/2015-29403) (…) servisi bulunmayan okullarda ise konu okul müdürünce doğrudan onur kurulu veya okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevk edilebilir. Gerekli durumlarda bölgedeki rehberlik ve araştırma merkezînden yardım alınır.
  (3) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, konuyu kurula gelişinden itibaren en geç on iş günü içinde karara bağlar. Sürenin yetmemesi durumunda, alınacak ara karar ve okul müdürünün onayıyla bu süre ancak bir kez uzatılabilir.

  İfadelerin alınması ve delillerin toplanması
  MADDE 193- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevk edilen öğrencilerin ve olayla ilgili tanıkların, önce okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı tarafından yazılı ifadeleri alınır. Olay, sınıfta veya topluluğun bulunduğu yerlerde cereyan etmişse bu topluluğun çoğunluğunun ifadesine başvurulur. Olayla ilgili bilgi ve belgeler toplanıp bir dosya düzenlenerek okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sunulur.

  Kurula çağrılma ve savunma alınması
  MADDE 194- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevk edilen öğrencilerin kurul tarafından yazılı ve gerektiğinde sözlü olarak savunmaları alınır ve sözlü savunmalar tutanağa geçirilir. Çağrı duyurusu yazılı olarak ve imza karşılığında yapılır.
  (2) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, gerektiğinde disipline verilen veya tanık olarak belirlenen öğrencileri dinlemek üzere tekrar çağırır.
  (3) Bu öğrenciler, çağrıya uyarak kurulca belirlenen gün ve saatte kurulda bulunmak zorundadır. Çağrıya özürsüz gelinmemesi durumunda dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre karar verilir.

  İfade ve savunma vermek istemeyenler
  MADDE 195- (1) İfade vermeyen, savunmada bulunmayan veya çağrıldığı hâlde gelmeyen öğrencilerin durumu bir tutanakla tespit edilir. Bunlardan okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevk edilenler hakkında bu Yönetmeliğin 194 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uygulanır. Tanık olduğu tespit edilip çağırıldığı hâlde özürsüz olarak gelmeyenler hakkında da ayrıca disiplin soruşturması yapılır.

  Kararların yazılması
  MADDE 196- (1) Kararlar gerekçeli olarak okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu karar defterine yazılır veya ayrıca yazılarak bu deftere yapıştırılır. Kararlar (EK-1)' e uygun şekilde yazılır. Cezanın takdirinde esas alınan hususlar özetlenir, dayanılan yönetmelik maddeleri belirtilir ve karar bütün üyelerce imzalanır.
  (2) Karara katılmayan üye veya üyeler gerekçelerini yazarak imza ederler.
  (3) Kararların yazdırılmasından, imzalatılıp okul müdürüne sunulmasından sonra, karar defterinin saklanmasından ve diğer yazışma işleminden kurul başkanı sorumludur.

  Müdürün karara itirazı ve ilçe öğrenci disiplin kuruluna göndermesi
  MADDE 197- (1) Müdür, kararı uygun bulmazsa bir defa daha görüşülmek üzere dosyayı gerekçeleriyle birlikte kurula iade eder. Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu kararında ısrar ederse müdür görüş ve tekliflerini de ekleyerek dosyayı görüşülmek ve karara bağlanmak üzere en geç beş iş günü içinde ilçe öğrenci disiplin kuruluna gönderir.

  Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kurulamaması veya karar verememesi
  MADDE 198- (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kurulamadığı veya kurulduğu hâlde herhangi bir nedenle bir disiplin olayına bakmaktan çekinip karar veremediği durumlarda müdür, görevlendireceği müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya bir öğretmen tarafından hazırlanan ilk soruşturma dosyasına, görüşünü de ekleyerek karar verilmek üzere ilçe öğrenci disiplin kuruluna gönderir.
  -----------------------------------------------------------------------------
  EK-1
  OKUL ÖĞRENCİ ÖDÜL VE DİSİPLİN KURULU KARAR ÖRNEĞİ
  Karar No :
  Karar Tarihi :

  Öğrencinin :
  Adı Soyadı :
  Doğum Tarihi :
  Sınıfı, alanı/dalı ve okul numarası :
  Paralı veya parasız yatılı ya da gündüzlü olduğu :
  Başarı durumu :
  Sağlık durumu :
  Ailesinin ekonomik durumu :
  Ailesi ile birlikte oturup oturmadığı :
  Anne-babasının sağ olup olmadığı :
  Anne-babasının öz olup olmadığı :
  Ailesinin yanında okuyup okumadığı :
  Büyüyüp yetiştiği çevre :
  Ailesinin oturduğu yer ve çevresi :
  Şimdiye kadar aldığı cezalar ve genel durumu :
  Cezayı gerektiren davranışının yapıldığı yer ve tarih :
  Cezayı gerektiren davranışının çeşidi :
  Cezayı gerektiren davranışının nedeni :
  Olayla ilgili olarak; :
  a) Cezalandırılan öğrencinin ifadesinin özeti :
  b) Tanıkların ifadesinin özeti :
  c) Varsa cezayı gerektiren davranışının tespitine
  yarayan diğer deliller :
  Cezayı hafifleten veya şiddetlendiren nedenler :
  Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun kanaati :
  Verilen cezanın çeşidi ve dayandığı yönetmelik maddesi :

  OKUL ÖĞRENCİ ÖDÜL VE DİSİPLİN KURULU KARARI

  • Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu Başkanı
  • Üye
  • Üye
  • Üye
  • Üye


  UYGUNDUR
  Mühür ve imza
  Okul Müdürü
  ------------------------------------------------------------------
  Kaynak: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
  Tarih: 14 Şubat 2018
  Resmî Gazete: 30332
  .

Benzer Konular

 1. Onur Genel Kurulu ve Onur Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri
  Konu Sahibi refresh Forum Öğretmen Özlük- Mevzuat
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 16.Ocak.2018, 19:05
 2. MEB öğrenci okul kayıtları ne zaman başlıyor?
  Konu Sahibi Kayıtsız Üye Forum Soru-Cevap
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 06.Ağustos.2013, 18:40
 3. Disiplin Cezası okul birinciliğini etkiler mi?
  Konu Sahibi Kayıtsız Üye Forum Soru-Cevap
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 21.Ocak.2013, 18:37
 4. Lise Öğrenci Disiplin Cezaları
  Konu Sahibi refresh Forum Öğretmen Özlük- Mevzuat
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Ağustos.2011, 16:26
 5. Cevap: 0
  Son Mesaj : 13.Ağustos.2011, 16:16

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •