Lise Öğrenci Performans Çalışması/Ödevi Nedir? Performans Puanı/Notu Nasıl Verilir?

Liselerde;
(En son) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ'ne Göre;
1) 7/9/2013-28758 RG
2) 19/2/2014-28918 RG
3) 21/6/2014-29037 RG
4) 13/9/2014-29118 RG
5) 19/9/2014-29124 RG
6) 1/7/2015-29403 RG
7) 28/10/2016-29871 RG
8) 26/3/2017-30019 RG
9) 16/9/2017-30182 RG

Performans Çalışması Nedir?

Tanımlar
MADDE 4-


s) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Performans çalışması: Ders programında öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma ve araştırma sonucu elde edilen kazanımların yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak paylaşılmasına yönelik ders öğretmeninin gözetiminde yapılan bireysel veya grup çalışması.

16 Eylül 2017 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde

Bu konuyla ilgili madde şu şekildedir:

Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar
MADDE 50-

(1)
(Değişik: RG 16/9/2017-30182) Öğrenciler okulların özelliklerine göre sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.

(2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir.

(3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir.

(4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, internet, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlardan etkili ve verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınır.

(5) İşbirliği çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun amaçlarına uygun konferans ve seminerler düzenlenebilir.

(6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere katılmalarını teşvik etmek amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.

(7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.

Performans Notu/Puanı Nasıl, Neye Göre Verilir?

(8) (Değ: 28/10/2016-29871 RG) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir.

  • Bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğeri ise
  • öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir.
  • Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha verilebilir.
  • Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri zümre kararlarıyla belirlenir.


(9) (Değ: 26/03/2017-30019) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerine sadece derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre performans puanı verilir.

İndir-> Performans Çalışması Değerlendirme Ölçeği

Ayrıca bakınız-> Konu: Öğretmen yazılı ortalamalarının altında performans notu verebilir mi?