Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

 Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak,ihtiyaçlarını en etkin ve verimli biçimde karşılamak,hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini arttırmak için çalışmayı,

 Görevimi insan haklarına saygı,saydamlık,katılımcılık,d ürüstlük,hesap verebilirlik,kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğünü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

 Dil,din,felsefi inanç,siyasi düşünce,ırk,yaş,bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan,fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,


 Görevimi,görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veye tüzel kişiden hediye almadan,maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan,herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

 Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmayı ve kullandırmayı,bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,


 Kişilerin dilekçe,bilgi edinme,şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı,hizmetten yararlananlara,çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili,nazik,ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

 Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nca hazırlanan yönetmelilerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.
…/…/…..


……………………….
……………………….