Sınav Soruları ve Cevapları

1) Aşağıdakilerden hangisi bükümlü dillere örnektir?

A) Fince B) Macarca C) Türkçe D) Japonca E) İbranice

Cevap: E Sami dilleri, Hint-Avrupa dilleri bu gruba girerler.

2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçenin kurallarına aykırı bir kullanım değildir?

A) saat B) spor C) tren D) hatun E) Kırk Haramiler

3. Aşağıdaki dillerden hangisi eklemeli dillere örnek değildir?
A) Türkçe B) Moğolca C) Macarca D)Mançuca E) Tunguzca

Hatalı Soru, çünkü bütün bu diller, yapısına göre eklemeli Ural-Altay dilleri ailesi içerisindedir.

Ayrıca bakınız- > Dillerin Sınıflandırılması, Dil Aileleri

4. Aşağıdaki eserlerden hangisi bir yönüyle farklıdır?

A) Kül Tiğin Anıtı
B) Divan-ı Hikmet
C) Divanı Lügati't Türk
D) Kutadgu Bilig
E) Atabetü'l Hakayık

5. Aşağıdaki eserlerden hangisi Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır?
A) Kutadgu Bilig
B) Atabetü'l Hakayık
C) Divan-ı Lügati't Türk
D) Divan-ı Hikmet
E) Orhun Abideleri

Ayrıca bakınız- > Geçiş Dönemi Eserleri

6. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında ünsüz yumuşamasına uğrar?
A) Taşıt
B) At
C) kilit
D) Sepet
E) Saç

“Ben de bir şey diyeceksin sanmıştım."
7. Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcükte hangi ses olayı görülmektedir?
A) Daralması B) Ulama C) Ünsüz düşmesi D) Benzeşmesi E) Yumuşaması

8. Aşağıda cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük, ek alırken bu sözcüğün ünsüzlerinden biri düşmüştür?
A) Yılan başını azıcık kaldırıp onlara baktı.
B) Anne, yavrunun ağzına yiyeceği yavaşça verdi.
C) İnsanoğlu hele bir aç kalsın da gör
D) Küçücük bir dalga kayığı sallasa adam düşecekti. (küçük-cük)
E) Balıklar al bir çizgide parlayıp suya girdi.

Ayrıca bakınız- > Türkçede Ses Olayları

9) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi çıkarıldığında cümlenin anlamı değişir?
A) Senin böyle cesur olduğunu bilmezdim. (3. tekille [O-nun], 2.3. çoğul şahısla [siz-in, onlar-ın] karıştırılabilir)
B) Benim hakkımda ne düşündüğünüzü biliyorum.
C) O, sahip olduklarıyla yetinmez hiçbir zaman.
D) Siz akşama kadar çalıştınız mı gerçekten?
E) Senin görüşlerin nedir bu konuda?


10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “vurmak” sözcüğü, “etkisini bir yere kadar uzatmak" anlamında kullanılmıştır?

A) Saat on ikiyi vurdu, sen yoksun.
B) Sokak lambalarının ışıkları yola vuruyor.
C) Duvara bir kat daha boya vurmalı.
D) O güzelim kuşları vuruyorlar.
E) Adam çocuğa vurdukça vurdu.

Ayrıca bakınız- >11. Aşağıdakilerin hangisinde virgül (.) yanlış kullanılmıştır?

A) Önce bana mı, ona mı uğrayacaksınız?
B) Sonbaharın kışa dönüştüğü, rüzgârlı, soğuk bir gündü.
C) Sözlerime birdenbire öfkelenip, bana bağırmaya başladı.
D) Bizi unutmayacaklarını, bize yine geleceklerini söylediler.
E) Yarın akşam mutlaka babamla birlikte sana uğrayacağız, dedi.

Ayrıca bakınız- > Noktalama İşaretleri