Reklam
Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  2011 MEB Yönetici Atama Taslağı

  Milli Eğitim Bakanlığı, "Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte değişiklik öngören taslağı sendikalara gönderdi. İşte sendikalara gönderilen taslak

  Millî Eğitim Bakanlığından:

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

  MADDE 1- 13/08/2009 tarihli ve 27318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, birinci fıkradan sonra gelmek üzere, aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

  “2) Eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak isteyenlerin; duyurusu yapılan yöneticiliklere başvuru tarihi itibarıyla fiilen eğitim öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında çalışıyor olmaları şartı aranır.”

  MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


  “MADDE 8 – (1) Yönetici olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar şunlardır;

  a) Ortopedik engelliler ilköğretim okulları ile özel eğitim meslek liseleri hariç olmak üzere, özel eğitim kurumu yöneticiliklerine atanacaklarda işitme, görme veya zihin engelliler sınıf öğretmeni olmak,

  b) Okul öncesi eğitim kurumu yöneticiliklerine atanacaklarda, okul öncesi veya çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni olmak,

  c) Halk eğitimi merkezi ile öğretmen evi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine atanacaklarda herhangi bir alan öğretmeni olmak,

  ç) Rehberlik ve araştırma merkezi yöneticiliklerine atanacaklarda rehber öğretmen veya özel eğitim öğretmeni olmak,

  d)Turizm eğitim merkezi yöneticiliklerine atanacaklarda otelcilik ve turizm meslek liselerine atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmak,

  e) Kız teknik meslek lisesi müdürlüklerine atanacaklarda aile ve tüketici bilimleri, çocuk gelişimi ve eğitimi, el sanatları teknolojisi, gıda teknolojisi, giyim üretim teknolojisi, grafik ve fotoğraf, güzellik ve saç bakım hizmetleri, sanat ve tasarım, seramik ve cam teknolojisi, tekstil teknolojisi, yiyecek içecek hizmetleri alanı öğretmeni olmak,

  f) Anadolu imam hatip liseleri/imam hatip liseleri müdürlüklerine atanacaklarda Anadolu imam hatip lisesi/imam hatip lisesi meslek dersleri ya da din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olmak,

  g) Bu fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen eğitim kurumları dışındaki mesleki ve teknik eğitim kurumu müdürlüklerine atanacaklarda, atanmak istenilen eğitim kurumuna atölye, laboratuvar ya da meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmak,

  (2) Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yöneticiliklerine; bu eğitim kurumlarına seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkını kaybetmemiş olanlar arasından atama yapılır.

  (3) 19/12/2010 tarihli ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri Ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri İle Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik Ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi Ve Atamalarına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan ilgili mevzuata göre, her türlü Anadolu liseleri ile güzel sanatlar ve spor liselerine yazılı, sözlü ya da mülakat/ uygulama sınavları sonucuna göre atanıp görev yapmış olan öğretmenler, bu maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki eğitim kurumları yöneticiliklerine bu maddenin ikinci fıkrası kapsamındakiler ile birlikte başvuruda bulunabilirler.

  (4) Bilim sanat merkezleri yöneticiliklerine öncelikle bu eğitim kurumlarına seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkını kaybetmemiş olanlar arasından atama yapılır.

  (5) Bu maddenin birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarında münhasıran sayılan eğitim kurumu yöneticilikleri dışında kalan diğer eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticiliklerine atanacaklarda Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre atamasına esas olan alanların karşılarında gösterilen derslerle sınırlı olmak üzere, atanacağı okul ve kurumda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak.

  (6) Müdür başyardımcısı olarak atanacaklarda en az bir yıl yöneticilik yapmış olma şartı aranır.

  (7) (C) tipi eğitim kurumlarına müdür olarak atanacaklarda; eğitim kurumlarında en az bir yıl yöneticilik yapmış olmak şartı aranır.

  (8) (B) tipi eğitim kurumlarına müdür olarak atanacaklarda; eğitim kurumlarında en az iki yıl yöneticilik yapmış olmak şartı aranır.

  (9) (A) tipi eğitim kurumlarına müdür olarak atanacaklarda; eğitim kurumlarında en az üç yıl yöneticilik yapmış olmak şartı aranır.

  (10) Yatılı İlköğretim Bölge Okullarından;

  a) (C) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 2 yıl,

  b) (B ) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 3 yıl,

  c) (A) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 4 yıl

  yöneticilik yapmış olma şartı aranır.  MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendinden sonra gelmek üzere, aşağıdaki (c) bendi eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  “b) İl Değerlendirme Komisyonu: İl millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının/Şube müdürünün başkanlığında, yönetici atamadan sorumlu şube müdürü, bir ilçe millî eğitim müdürü ile milli eğitim müdürlerince belirlenecek bir (A) tipi, bir (B) tipi eğitim kurumu müdürü olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.”

  “c) Merkez Değerlendirme Komisyonu İlköğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde genel müdürün veya görevlendireceği bir genel müdür yardımcısının başkanlığında bir daire başkanı ve bir şube müdüründen oluşur.”

  “(3) Seçme Komisyonunun sekretaryası Personel Genel Müdürlüğünce, Merkez Değerlendirme Komisyonunun sekretaryası İlköğretim Genel Müdürlüğünce, İl Değerlendirme Komisyonunun sekretaryası ise il milli eğitim müdürlüğü bünyesinde bulunan yönetici atamadan sorumlu birimce yürütülür.


  MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin madde başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkradan sonra gelmek üzere, aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.


  “Komisyonların görevleri”


  “(3) Merkez Değerlendirme Komisyonunun görevleri Yatılı İlköğretim Bölge Okulları Yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunan adayları, bu Yönetmeliğin 18, 19, 20, 21 ve 22 nci maddelerine göre değerlendirerek, atama yapılmak üzere Personel Genel Müdürlüğüne sunar.”


  MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beş ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

  MADDE 6-
  Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üç ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki beş, altı ve yedinci fıkralar eklenmiştir.

  “(3) Eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcılığı sınavlarına, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları kaydıyla; mevcut yöneticiler, daha önce yöneticilik yapmış olanlar, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan unvanlarda görev yapmış olanlar, asker öğretmenlik yapanlar, yurt dışında öğretmen olarak görevli bulunanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamında aylıksız izinli olanlar da istemeleri hâlinde müdürlük ve müdür yardımcılığı sınavlarına başvuruda bulunabilirler.

  (4) Eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcılığı sınavlarına başvuruda bulunacaklarda aranan 3 yıllık sürenin hesabında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte ve asker öğretmenlikte geçen sürelerin tamamı ile özel okullarda öğretmen/yönetici olarak geçen sürenin 2/3’ ü değerlendirilir.”

  “(5) Yönetici adayları hangi yönetim görevi için sınava girmişler ise almış oldukları puanlar yalnızca o yönetim görevi için geçerlidir. Bir sınav sonucuna dayalı olarak ancak bir kere atama yapılır. Başvuru aşamasında isteklerinden vazgeçenler hariç olmak üzere, ataması yapıldığı halde yasal süresi içinde görevlerine başlamayanların atamaları iptal edilir. Bu durumda olanlar bu sınav sonucuna dayalı olarak tekrar atama isteğinde bulunamazlar.

  (6) Seçme Sınavına başvuruda bulunabilmek için bu Yönetmeliğin 7 ve 8 inci maddesindeki şartlar aranır.

  (7) Seçme Sınavı başvurularına ilişkin esas ve usuller her sınav döneminde hazırlanacak sınav kılavuzunda belirlenir.”

  MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


  “ (1) Sınavların sonuçlarına ilânı tarihinden itibaren 15 gün içinde Bakanlık kayıtlarına girecek şekilde bir dilekçeyle Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne itiraz yapılabilir. Bu itirazlar, itiraz dilekçesinin kayda girdiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde incelenerek sonucu ilgiliye bildirilir.”


  MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.


  “(1) Eğitim kurumu yöneticilerinin iller arası yer değiştirme suretiyle atamaları ile yatılı ilköğretim bölge okulu (YİBO) yöneticilerinin il içi ve iller arası atama ve yer değiştirmeleri Bakanlıkça yapılır.

  “(2) Bu maddenin birinci fıkrasındakiler hariç olmak üzere, bu Yönetmelik kapsamındaki diğer eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticilerinin il içindeki atama ve yer değiştirmeleri valiliklerce yapılır.”


  MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin iki, üç ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere, aşağıdaki beş, altı, ve yedinci fıkralar eklenmiştir.


  “(2) Müdür yardımcılığı sınavını kazanmış olan yönetici adayları, duyurusu yapılan boş eğitim kurumu müdür yardımcılıklarına atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler.

  (3) Başvuruda bulunan adayların atamaları; müdür yardımcılığı sınavından almış oldukları puan esas alınarak, tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yapılır.

  (4) Yatılı ilköğretim bölge okulu müdür yardımcılıkları için ihtiyaç duyulan zamanlarda Bakanlıkça ülke genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.”

  “(5) Müdür yardımcılığı sınavını kazanmış olan yönetici adayları, duyurusu yapılan boş yatılı ilköğretim bölge okulu müdürlüklerine atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile aynı ya da farklı illerde bulunan en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler

  (6) Bu madde kapsamında başvuruda bulunan adayların atamaları sınav puanı üstünlüğüne göre atanır.”

  (7) Atama sonuçları en az beş gün süreyle elektronik ortamda duyurulur.”


  MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, iki ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.


  “ (1) Müdür başyardımcılıklarına, bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi kapsamında atama yapılır.”


  MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 20 inci maddesinin iki ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere, aşağıdaki dört, beş, altı, yedi ve sekizinci fıkralar eklenmiştir.


  “(2) Müdürlük sınavını kazanmış olan yönetici adayları, duyurusu yapılan boş eğitim kurumu müdürlüklerine atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler.

  (3) Bu madde kapsamında başvuruda bulunan adayların atamaları; müdürlük sınavından almış oldukları puan ile bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirmede aldıkları puan dikkate alınmak suretiyle, tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yapılır.”

  “(4) Yatılı ilköğretim bölge okulu müdürlükleri için ihtiyaç duyulan zamanlarda Bakanlıkça ülke genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.

  (5) Müdürlük sınavını kazanmış olan yönetici adayları, duyurusu yapılan boş yatılı ilköğretim bölge okulu müdürlüklerine atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile aynı ya da farklı illerde bulunan en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunurlar.

  (6) Yatılı ilköğretim bölge okulu müdürlüklerine atanmak için başvuruda bulunan adayların değerlendirilmesi, Merkez Değerlendirme Komisyonunda Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilerek en yüksek puan alan aday ataması yapılmak üzere Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Personel Genel Müdürlüğüne bildirilen adayın ataması en geç on beş gün içinde yapılır.

  (7) Bu madde kapsamında başvuruda bulunan adayların atamaları sınav puanı üstünlüğüne göre atanır.

  (8) Atama sonuçları en az beş gün süreyle elektronik ortamda duyurulur.”
  .

 2. #2
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357
  MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki beş, altı ve yedinci fıkralar eklenmiştir.

  “(3) Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan görevlerde daha önce bulunmuş olanlar bu Yönetmelikte aranan şartları taşımaları kaydıyla, il içinde duyurusu yapılan eğitim kurumları yöneticiliklerine atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.”

  “(5) Bu madde kapsamında başvuruda bulunan adayların atamaları; bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirmede aldıkları puan dikkate alınmak suretiyle oluşacak toplam puan esas alınarak, tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yapılır.”


  (6) Görev yapmakta oldukları eğitim kurumunda en az iki yıl görev yapmış olan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu yöneticileri Bakanlıkça yapılacak duyurular üzerine il içinde bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler. Başvuruda bulunan adayların değerlendirmeleri, bu Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucu almış oldukları puana göre tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğü esasına göre yapılır.


  (7) Atama sonuçları en az beş gün süreyle elektronik ortamda duyurulur.”

  MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 22 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “(1) Eğitim kurumu yöneticilerinden bulundukları eğitim kurumunda aralıksız asaleten beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde atanmak istedikleri eğitim kurumları için öngörülen şartları taşımak kaydıyla yapacakları tercihleri dikkate alınmak suretiyle il içinde; müdürler bakımından aynı tipteki eğitim kurumları, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları bakımından ise durumlarına uygun eğitim kurumları olacak şekilde bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirilir.

  (2) Zorunlu yer değiştirmeye esas beş yıllık sürenin hesabında;

  a) Bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtilen birleştirme ve dönüştürme yoluyla oluşan eğitim kurumu müdürlerinin birleştirme ya da dönüştürme öncesindeki ve sonrasındaki hizmet süreleri,

  b) Görev yaptıkları eğitim kurumunun adının, fiziki yapısının, yerinin ve özelliklerinin değişmesine bağlı olarak adlarına yeni kararname düzenlenmiş olan eğitim kurumu müdürlerinin bu eğitim kurumuna ilk atandıkları tarih,

  c) Seçimler nedeniyle eğitim kurumu yöneticiliğinden istifa eden ve seçim sonuçlarını takiben tekrar aynı eğitim kurumuna ataması yapılan eğitim kurumu yöneticilerinin o eğitim kurumuna yönetici olarak ilk başlama tarih,

  ç) Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarının dışında görevlendirilenler bakımından , kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarına ilk başladığı tarih

  esas alınır.

  (3) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarına göre atanabilecekleri eğitim kurumu bulunmayanların atamaları bir sonraki zorunlu yer değiştirme döneminde yapılır.

  (4) Zorunlu yer değiştirmeye ilişkin yapılacak duyurular üzerine bu kapsamda bulunan yöneticiler bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile atanmak istedikleri öncelik sırasına göre, en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunurlar. Başvuruda bulunanların atamaları tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır. Başvuruda bulunduğu halde puan yetersizliği nedeniyle tercihlerinden birine atanamayanlar ile sınırlı olmak üzere, atama işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, ikinci defa duyuru yapılır. Duyuruda; bu madde kapsamında daha önce duyurusu yapıldığı halde başvuru yapılmadığından atama yapılmadığı için boş kalan eğitim kurumu yöneticiliklerine yer verilir. Bu şekilde duyurusu yapılan yöneticiliklere atanmak üzere başvuruda bulunanların atama işlemleri tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu madde kapsamında birinci ve ikinci defa yapılan duyurulara başvuruda bulunmaması ya da başvuruda bulunduğu halde puan yetersizliği nedeniyle tercihlerinden birine atanamayanların atamaları boş kalan eğitim kurumu yöneticiliklerinden birine olacak şekilde kura ile yapılır.”

  (5) Bu madde kapsamında,

  a) Fen lisesi yöneticileri, fen lisesi veya sosyal bilimler lisesi yöneticiliklerine, sosyal bilimler lisesi yöneticileri, sosyal bilimler lisesi veya fen lisesi yöneticiliklerine

  b) Bilim sanat merkezleri yöneticileri, bilim sanat merkezleri yöneticiliklerine,

  c) Kız teknik meslek lisesi müdürleri, kız teknik meslek lisesi müdürlüklerine,

  ç) Mesleki eğitim merkezleri ve özel eğitim meslek liseleri dâhil mesleki teknik eğitim okul ve kurum müdürleri, mesleki eğitim merkezleri ve özel eğitim meslek liseleri dâhil mesleki teknik eğitim okul ve kurum müdürlüklerine
  atanırlar. Ancak, istemeleri halinde Yönetmeliğin 8 inci maddesinde atanmak istedikleri eğitim kurumu için öngörülen şartları taşımaları kaydıyla bu eğitim kurumları dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine/müdürlüklerine de
  tanabilirler.  (6) Bu maddenin beşinci fıkrasında sayılan eğitim kurumları dışında kalan diğer eğitim kurumlarına ilişkin bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde, eğitim kurumlarının türlerine bakılmaksızın, müdürler bakımından bu Yönetmeliğin 8 inci madde hükümleri ile birlikte eğitim kurumlarının tipleri, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları bakımından ise bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi hükümleri dikkate alınır.

  (7) Zorunlu yer değiştirmelerde beş yıllık çalışma süresinin hesaplanmasında ilgili yılın temmuz ayının ilk günü esas alınır.

  (8) Zorunlu yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen eğitim kurumu yöneticileri ayrıldıkları eğitim kurumlarına, atandıkları eğitim kurumunda göreve başladıkları tarihten itibaren beş yıl geçmeden atanma isteğinde bulunamazlar.

  (9) Yatılı ilköğretim bölge okulu yöneticilerinden bulundukları eğitim kurumunda aralıksız beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde atanmak istedikleri eğitim kurumları için öngörülen şartları taşımak kaydıyla tercihleri dikkate alınmak suretiyle il içinde veya iller arasında; müdürler bakımından bir başka aynı tipteki yatılı ilköğretim bölge okulu müdürlüğüne, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları bakımından ise bir başka yatılı ilköğretim bölge okulu yöneticiliğine olacak şekilde bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre Bakanlıkça değiştirilir.” Bu fıkra kapsamındaki yöneticiler istemeleri halinde il içi yer değiştirme ile sınırlı olmak üzere durumlarına uygun diğer eğitim kurumlarına da atanmak için aynı başvuruda tercihte bulunabilirler.

  (10) Atama sonuçları en az beş gün süreyle elektronik ortamda duyurulur.

  MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “b) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesi kapsamında yapılacak atamalar mayıs-haziran aylarında,”

  MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

  “(1) Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla ve bu Yönetmelikteki yönetim kademelerine atamayla sınırlı olmak üzere;

  a)Talim ve Terbiye Kurulu uzmanlığı, eğitim uzmanlığı, eğitim müfettişliği, APK uzmanlığı, eğitim ataşeliği, eğitim müşavirliği ile şube müdürü ve daha üst unvanlı görevlerde asaleten geçirilen süreler beşinci kademe yöneticiliğinde,

  b) Kamu kurum ve kuruluşlarında genel idare hizmetleri sınıfında tesis müdürü, şube müdür yardımcısı, şef; ikili anlaşmalar çerçevesinde Bakanlıkça açılan ya da yönetici ve öğretmenleri Bakanlıkça görevlendirilen yurt dışındaki eğitim kurumlarında müdür ve özel öğretim okullarında müdür olarak geçirilen süreler dördüncü kademe yöneticiliğinde,

  c) Eğitim ateşe yardımcılığında, ikili anlaşmalar çerçevesinde Bakanlıkça açılan ya da yönetici ve öğretmenleri Bakanlıkça görevlendirilen yurt dışındaki eğitim kurumlarında, müdür yardımcılığında geçirilen süreler ile görevli olduğu eğitim kurumunda eğitim kurumunu eğitim öğretime açmak kaydıyla kurucu müdür olarak geçirilen süreler, en az bir yıl görev yapmış olmak kaydıyla müdür yetkili öğretmen olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinde,

  ç) Özel öğretim okullarında müdür yardımcısı olarak geçirilen süreler birinci kademe yöneticiliğinde

  geçmiş sayılır.”

  MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere, aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

  “(3) Bu maddenin 1 inci fıkrasının (a) ve (b) benleri kapsamında ataması yapılan yöneticiler daha sonra farklı kurumlara ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenler ile her hangi bir nedenle görev yeri değiştirilmesi gereken yöneticilerden bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi hükümleri aranır.”

  MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile iki ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü maddeden sonra gelmek üzere, aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

  “a) Yurt dışında eğitim müşaviri, eğitim ataşesi, eğitim ataşe yardımcısı olarak atananlar ile bakanlıklar arası ortak kültür komisyonu kararıyla görevlendirilenler ve uluslararası kuruluşlarda ya da yurtiçinde bir yıl ve daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin yöneticilikleri,

  (2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında yöneticilikleri sona erenlerden, bu durumları ortadan kalkanlar, daha önce ayrıldıkları eğitim kurumu yöneticiliği boş olması durumunda öncelikle bu eğitim kurumlarına, bunun mümkün olmaması durumunda, varsa ve istemeleri halinde il milli eğitim müdürlüklerince önerilecek bir eğitim kurumu yöneticiliğine, durumlarına uygun boş eğitim kurumu bulunmaması durumunda ise durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar. Bu şekilde yönetici olarak atanamayanlar bu Yönetmelik hükümlerine göre, daha sonra duyurusu yapılan eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunabilirler.

  (3) İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde yöneticilik norm kadrolarının tamamı ya da bir kısmı kaldırılan eğitim kurumlarında norm kadro fazlası yöneticiler bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinde yapılacak değerlendirmeye göre en az puan alandan başlanarak Bakanlıkça norm kadrolarının onaylandığı tarihten geçerli olmak üzere belirlenir. Norm kadro fazlası durumuna düşen yöneticiler, istek ve ihtiyaç birlikte değerlendirilerek uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar. Durumlarına uygun boş eğitim kurumu bulunmaması ya da kendilerine önerilen eğitim kurumlarına atanmak istemeyenlerin yöneticilikleri, Bakanlığın norm kadrolarını onayladığı tarihten itibaren iki yıl daha devam eder. Bu süre içerisinde boş yöneticilikler için yapılacak duyurulara başvuruda bulunabilirler.”

  “(4) Bu maddenin 3 üncü fıkrasında belirtilen iki yıllık süre içerisinde ilgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde görev yapmakta olduğu eğitim kurumunda durumuna uygun yöneticilik normunun artması ya da her hangi bir nedenle boş yönetici normu oluşması halinde norm kadro fazlası durumuna düşen yönetici bu kadroyla ilişkilendirilir. İki yılın sonunda durumlarında herhangi bir değişiklik olmayan ve durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliğine atanamayan yöneticiler, istekleri de dikkate alınarak durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar.”

  MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin üç fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “b) Alan değişikliği, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile bilim sanat merkezlerine öğretmen olarak atanmaları nedeniyle,”

  MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “(1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan eğitim kurumlarının tipleri bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-3 Kurum Tipleri Tespit Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda belirlenir.”

  MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

  “(2) Bu Yönetmeliğin 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci ve 22 nci maddeleri kapsamında yapılacak atama ve yer değiştirmelere;
  a) Görevden uzaklaştırılanlar,
  b) Asker öğretmenlik yapanlar,
  c) Yurt dışında öğretmen olarak görevli bulunanlar,
  ç) 657 sayılı Kanun ve 4688 sayılı Kanun kapsamında aylıksız izinli olanlar

  bu durumlarını sonlandırmadan başvuruda bulunamazlar.”

  MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin geçici birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte eğitim kurumlarında asaleten yönetici olarak görev yapanlar bu görevlerine devam ederler. Ancak, farklı kurumlara ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenler ile her hangi bir nedenle görev yeri değiştirilenler bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.”

  MADDE 22- Aynı Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

  Yürürlük

  MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.  09 Ağustos 2011 Salı günü itibariyle taslak halindeki yönetmeliğe son şekli verilmiş ve resmi gazetede yayımlanmıştır.

  Yeni yönetmeliğe burdan ulaşabilirsiniz->>
  9 Ağustos 2011 MEB YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİ- YENİ YÖNETMELİK
  .

Benzer Konular

 1. 2022 MEB Yönetici Görevlendirme Takvimi
  Konu Sahibi rosa01 Forum MEB Diğer Sınavlar
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 13.Nisan.2022, 11:28
 2. 2018 MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği
  Konu Sahibi refresh Forum Meb Atama ve Yer Değiştirme
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 29.Haziran.2018, 16:25
 3. 2013 MEB Yönetici (Müdür, müdür yardımcısı) Atama Yönetmeliği (en son )
  Konu Sahibi refresh Forum Meb Atama ve Yer Değiştirme
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 20.Haziran.2013, 22:48
 4. 1-2 ekim 2011 Yönetici Atama Sınavına Başvuru Sayısı ve Kazanan Aday Sayısı
  Konu Sahibi refresh Forum Eğitim Haberleri/ Yorumlar
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Kasım.2011, 22:32
 5. Cevap: 2
  Son Mesaj : 09.Ağustos.2011, 19:44

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •