AŞAĞIDAKİ METNİ ŞEKİL VE MUHTEVA BAKIMINDAN İNCELEYİNİZ FİNAL SORUSU

1.
a. İşi altun iden sāḳī gümiş peymānedür dirler
b. Ḫarābātı görenler hep bu devlet-ẖānedür dirler

2.
a. Dolular nūş idüb ider güzeller āşinālıḳlar
b. Egerçi meclis·i meyden melek bīgānedür dirler

3.
a. Açılmış gülleri bāġuñ senüñ bu ḥüsn ile çaġuñ
b. Mey ü maḥbūbı terk eyleyene dīvānedür dirler

4.
a. Yüzüme baḳ göziñi aç ġurūr·ı salṭānatdan geç
b. Nice begler uyutmışdur cihān efsānedür dirler

5.
a. Geçüb meyẖāne ṣadrına ḳadeḥ nūş eyle beglik sür
b. Necātī pīş-ẖān taẖtın bu gün şāhānedūr dirler

Ölçü: mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün