Reklam
Toplam 1 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 1 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Üyelik tarihi
  19.Mart.2011
  Mesajlar
  357

  Ziya Paşa terkib-i bent tamamı

  Ziya Paşa'nın bu şiiri 12 bentten oluşur, her bentte 11 beyit; toplamda 264 dize vardır. Birçok beyiti halk arasında neredeyse bir ata sözü gibi kullanılır.

  Ziya Paşa'nın terkib-i bend'inin tamamı şöyledir:

  saki getir ol badeyi kim mâye-i candır
  arâm-dih-i akl-ı melâmet-zedegândır

  ol mey ki olur saykal-ı dil ehl-i kemâle
  nâ-puhtelerin aklına bâdî-i ziyandır

  bir câm ile yap hatırı zîrâ dil-i vîrân
  mehcûr-ı hârâbat olalı hayli zamandır

  sâkî içelim aşkına rindân-ı huda'nın
  rindân-ı huda vâkıf-ı esrâr-ı nihândır

  sâkî içelim rağmına süfi-ı harisin
  kim maksadı kevser emeli hıır-i cinândır

  aşk olsun o pîr-ı mey-perverde-i aşka
  kim badesi sad-sâle vü sâkîsi civandır

  pîr-i meye sor mes'elede var ise şüphen
  vaizlerin efsaneleri hep hezeyandır

  ben anladığım çarh ise bu çarh-ı çep-endâz
  yahşi görünür sureti amma ki yamandır

  benzer felek ol çenber-i fânûs-ı hayâle
  kim nakş-ı temâsîli serîü'l-cereyândır

  sâkî bize mey sun ki dil-i tecribet-âmûz
  endişe-i encam ile vakf-ı halecândır

  iç bade güzel sev var ise akl u şuurun
  dünya var imiş ya ki yoğ olmuş ne umurun

  ıı

  yetmez mi bu kasrîreviş-iağreb-i âlem
  bir menzile ermez mi aceb kevkeb-i âlem

  şimdi uyuyanlar ö zamanda uyanırlar
  bir subha resîde olur âhır şeb-i âlem

  pâmâl eder encam kimin üstüne dönse
  agâz edeli devre budur meşreb-i âlem

  bin böyle cihan zer ü sîm olsa yetişmez
  mümkün mü ki is'af oluna matlab-ı âlem

  hâriçten eğer olsa temaşasına imkân
  müdhiş görünür heykel-i müsta'ceb-i âlem

  almış yükünü şöyle ki seyrinde halelsiz
  bir zerre dahi kaldıramaz merkeb-i âlem

  ebnâ-yı beşerde kalacak mı bu muâdât
  bilmem ne zaman doğrulacak mezheb-i âlem

  her safhada bir şekl-i hakikat eder ibraz
  her gün çevirir bir varaka makleb-i âlem

  bin ders-i maârif okunur her varakında
  yârab ne güzel mekteb olur mekteb-i âlem

  bu cism-i kesifin neresi merkez-i kuvvet
  yârab ne matıyyeyle gezer kâlib-i âlem

  subhâneke yâ men halaka'l-halka vasînâ
  subhâneke subhâneke subhâneke elîfâ

  ııı

  ey kudretine olmayan âğâz u tenâhî
  mümkün değil evsâfını idrâk kemâhî

  her nesne kılar varlığına hüsn-i şehâdet
  her zerre eder vahdetine arz-ı güvâhî

  hükmün kılar izhâr bu âsâr ile mihri
  emrin eder ibraz bu envâr ile mâhı

  dil-sîr-i bisât-ı niamın mürg-i hevâyî
  sîrâb-ı zülâl-i keremindir suda mâhî

  eyler keremin âteşi gülzâr halil'e
  mağlûb olur peşşeye nemrud-ı mübâhi

  zâlimleri adlin ne zaman hâk edecektir
  mazlumların çıkmadadır göklere âhı

  bigânelere münhasır enva'-ı huzûzât
  mihnet-zede-i aşkına mahsûs devâhî

  sensin eden idlâl nice ehl-i tarîki
  sensin eden ihdâ nice gümgeşte-i râhı

  hükmün ki ola mûcib-i hayr u şer-i ef âl
  yarab ne içindir bu evâmir bu nevâhî

  sendendir ilâhi yine bu mekr ü bu fitne
  bu mekr ü bu fitne yine sendendir ilâhi

  güftî bikün ü bâz zenî seng-i melâlet
  dest-i men ü dâd-ı tu der rûz-ı kıyamet

  ıv

  bir katre içen çeşme-i pür-hûn-ı fenadan
  başın alamaz bir dahi bârân-ı belâdan

  asude olam dersen eğer gelme cihâna
  meydâna düşen kurtulamaz seng-i kazadan

  sâbit-kadem ol merkez-i me'mûn-ı rızâda
  vareste olup dâire-i havf u recâdan

  dursun kef-i hükmünde terâzû-yı adalet
  havfın var ise mahkeme-i rûz-ı cezadan

  her kim ki arar bûy-ı vefa tab'-ı beşerde
  benzer ana kim devlet umar zıll-ı hümâdan

  bî-baht olanın bağına bir katresi düşmez
  bârân yerine dür ü güher yağsa semâdan

  erbâb-ı kemâli çekemez nakıs olanlar
  rencide olur dîde-i huffâş ziyadan

  her âkile bir derd bu âlemde mukarrer
  rahat yaşamış var mı gürûh-ı ukalâdan

  halletmediler bu lügazın sırrını kimse
  bin kafile geçti hükemâdan fuzelâdan

  kıl san'at-ı üstadı tahayürle temaşa
  dem vurma ger arif isen çün ü çiradan

  idrâk-i meali bu küçük akla gerekmez
  zîrâ bu terâzû o kadar sıkleti çekmez

  v

  cehrin ne safa var acaba sîm ü zerinde
  insan bırakır hepsini hîn-i seferinde

  bir reng-i vefa var mı nazar kıl şu sipihrin
  ne leyi ü nehârında ne şems ü kamerinde

  seyretti hava üzre denir taht-ı süleyman
  ol saltanatın yeller eser şimdi yerinde

  hür olmak ister isen olma cihanın
  zevkinde safasında gamında kederinde

  cânân gide rindân dağıla mey ola rizân
  böyle gecenin hayr umulur mu seherinde

  hayr umma eğer sadr-ı cihan olsa da bilfarz
  her kim ki hasâset ola ırk u güherinde

  yıldız arayıp gökte nice turfa müneccim
  gaflet ile görmez kuyuyu rehgüzerinde

  anlar ki verir lâf ile dünyâya nizâmât
  bin türlü teseyyüb bulunur hanelerinde

  ayînesi iştir kişinin lâfa bakılmaz
  şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

  ben her re kadar gördüm ise bazı mazarrat
  sâbit-kademim vine bu re'vin üzerinde

  insana sadakat yaraşır görse de ikrah
  yardımcısıdır doğruların hazret-i allah  gadr ede reayasına vâli-i eyâlet
  dünyâda vü ukbâda ne zillet ne rezalet

  lâyık mıdır insân olana vakt-i kazada
  hak zahir iken bâtıl için hükmü imâlet

  kadı ola davacı vü muhzır dahi şahit
  ol mahkemenin hükmüne derler mi adalet

  ey mürtekib-i har bu ne zillet ki çekersin
  bir kaç kuruşa müddet-i ümrünce hacâlet

  lâ'net ola ol mâle ki tahsîline ânın
  yâ din ola yâ ırz veya namus ola âlet

  âdem olanın hayr olur âdemlere kasdı
  insanlığa insanda budur işte delâlet

  insan ona derler ki ede kalb-i rakîki
  alâm-ı ben-i nev'i ile kesb-i melâlet

  âdem ona derler ki garazdan ola sâlim
  nefsinde dahi eyleye icrâ-yı adalet

  sâdık görünür kisvede erbâb-ı hiyânet
  mürşid sanılır vehlede ashâb-ı dalâlet

  ekser kişinin suretine sîreti uymaz
  yârâb bu ne hikmettir ilâhi bu'ne halet

  ümmîd-i vefa eyleme her şahs-ı degalde
  çok hacıların çıktı haçı zir-i begalde

  vıı

  bir abd-i habeş dehre olur baht ile sultan
  dahhâk'in eder mülkünü bir gâve perişan

  ikbâline idbârınadil bağlama dehrin
  bir dâirede devr edemez çenber-i devrân

  zâlim yine bir zulme giriftar olur âhır
  elbette olur ev yıkanın hanesi viran

  ekser görülür çünkü ceza cins-i amelden
  encamda âhenden ölür rahne-i sühan

  tezkîr olunur la'n ile haccâc ile cengiz
  tebcîl edilir nûşirevan ile süleyman

  kabil midir elfaz ile tagyir-i hakikat
  mümkün mü ki tefrik oluna küfr ile îmân

  birhâkden inşâ olunur deyr ile mescid
  birdir nazar-ı hak'da mecûs ile müselman

  her derdin olur çaresi her inleyen ölmez
  her mihnete bir âhir olur hem gama pâyan

  geh çâk olunur damen-i pâkize-i ismet
  gen iffet eder âdemi ârâyiş-i zindan

  sabr et siteme ister isen hüsn-i mükâfat
  fikreyle ne zulm eylediler yusuf a ihvan

  zâlimlere bir gün dedirir kudret-i mevlâ
  tallahi lekad âserakellâhu aleynâ

  vııı

  her şahsı harîm-i hakk'a mahrem mi sanırsın
  her tâc giyen çulsuzu edhem mi sanırsın

  dehri araşan binde bir âdem bulamazsın
  adem görünen harlan âdem mi sanırsın

  çok mukbili gördüm ki güler içi kan ağlar
  handan görünen herkesi hurrem mi sanırsın

  bil illeti kıl sonra müdâvâta tasaddî
  her merhemi her yareye merhem mi sanırsın

  kibre ne sebeb yoksa vezirim deyu gerçek
  sen kendini düstûr-ı mükerrem mi sanırsın

  ey müftehir-i devlet-i yek-rûze-i dünya
  dünya sana mahsûs u müsellem mi sanırsın

  hâlî ne zaman kaldı cihan ehl-i tama'dan
  sen zâtını bu âleme elzem mi sanırsın

  en ummadığın keşf eder esrâr-ı derûnun
  sen herkesi kör âlemi sersem mi sanırsın

  bir gün gelecek sen de perîşan olacaksın
  ey gonca bu cem'iyyeti her-dem mi sanırsın

  nâmerd olayım çarha eğer minnet edersem
  çevrinle senin ben keder etsem mi sanırsın

  allah'a tevekkül edenin yaveri hak'tır
  nâşâd gönül bir gün olur şâd olacaktır.

  ıx

  pek rengine aldanma felekeski felektir
  zîrâ feleğin meşreb-i nâsâzı dönektir

  yâ bister-i kemhada ya vîrânede can ver
  çün bây ü gedâ hâke beraber girecektir

  allah'a sığın sahs-ı halimin gazabından
  zîrâ yumuşak huylu atın çiftesi pektir

  yaktı nice canlar o nezaketle tebessüm
  şirin dahi kasd etmesi cana gülerektir

  bed-asla necâbet mi verir hiç üniforma
  zer-dûz palan vursan eşek yine eşektir

  bed-mâye olan anlaşılır metiis-i meyde
  işret güher-i âdemi temyize mihektir

  nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir
  tekdîr ile uslanmayanın hakkı kötektir

  nadanlar eder sohbet-i nadanla telezzüz
  dîvânelerin hem-demi dîvâne gerektir

  afv ile mübeşşer midir ashâb-ı merâtib
  kânûn-ı ceza âcize mi has demektir

  milyonlaçalanmesned-iizzetteser-efrâz
  bir kaç kuruşu mürtekibin câyı kürektir

  iman ile din akçadır erbâb-ı gınada
  nâmûs u hamiyyet sözü kaldı fukarada

  x

  ikbâl için ahbabı siâyet yeni çıktı
  bilmez idik evvel bu dirayet yeni çıktı

  sirkat çoğalıp lafz-ı sadâkat modalandı
  nâmûs tamam oldu hamiyyet yeni çıktı

  düşmanlara ahbabını zemm oldu zerafet
  dildârdan agyâra şikâyet yeni çıktı

  sâdıkları tahkîr ile red kaide oldu
  hırsızlara ikram u inayet yeni çıktı

  hak söyleyen evvel dahi menfur idi gerçi
  hâinlere amma ki riâyet yeni çıktı

  aciz olanın ketm olunur hakk-ı sarîhi
  mahmîleri her yerde himâyet yeni çıktı

  isnâd-ı ta'assub olunur merd-i gayura
  dinsizlere tevcih-i reviyyet yeni çıktı

  islâm imiş devlete pâ-bend-i terakki
  evvel yoğ idi işbu rivayet yeni çıktı

  milliyyeti nisyan ederek her işimizde
  efkâr-ı frenge tebaiyyet yeni çıktı

  eyvah bu bâzîçede bizler yine yandık
  zîrâ ki ziyan ortada bilmem ne kazandık  zahirde görüp bizleri sanma ukalâyız
  biz bir sürü âkil sıfatında budalayız

  akil denilir mi bize kim hâli bilirken
  dildâde-i âlâyiş-i nîreng-i hevâyız

  yârân-ı vatandan bizi özler bulunursa
  düştük sefer-i gurbete muhtâc-ı duayız

  terkîb-i acîbiz iki hâsiyyetimiz var
  ahbabımızın devletiyiz hasına belâyız

  küncîde durur hırkamız altında künûzât
  dervişleriz gerçi nazarda fukarayız

  ukbâya yarar bir işimiz yok ise bârî
  azâde-dil-i şâibe-i zerk ü riyayız

  devletlülere bizleri tahkir düşer mi
  biz âciz isek de yine mahlûk-ı hüdâyız

  bir âfet-i hunhara esîr oldu gönül kim
  her nâzına her lâhzada bin kerre fedayız

  hatırda durur sohbetinin lezzeti hâlâ
  gerçi o şereften nice yıldır ki cüdayız

  her çevrine razılarız ey şâh-ı melâhat
  bizler ki kuluz mu'tasım-ı bâb-ı rızâyız

  ister bize lutf eyle diler bizden ırağol
  dünyada heman sen şeref ü şân ile sağ ol

  xıı

  her millet için bir düzüye adlini âm et
  fikr-i gazab-ı hazret-i mabûd-ı enam et

  bevvâl-i çeh-i zemzemi la'netle anar halk
  sen kabe gibi kendini hürmetle benâm et

  incinmemek istersen eğer mülk-i fenada
  bir kimseyi incitmemeğe hasr-ı meram et

  bir yerde ki yok nağmeni takdir edecek gûş
  tazyi'-i nefes eyleme tebdîl-i makam et

  avret gibi mağlûb-ı hevâ olma er ol er
  nefsin seni râm etmeye sen nefsini râm et

  mânend-işecernâbit olur sabit olanlar
  her kangı işin ehli isen anda devam et

  noksanını bil bir işe ya başlama evvel
  yâ başladığın kâr-ı pezîrâ-yı hitâm et

  uğrarsa saba râhın eğer semt-i irak'a
  bağdad iline doğru dahi azm ü hıram et

  merdân-ı suhendânı ziyaret edip andan
  adâb ile git ravza-i rûhî'ye selâm et

  tahsinini arz eyleyip evvelce ziyâ'nın
  bu beyti huzurunda oku hatm-i kelâm et

  meydân-ı suhende yoğ iken sen gibi bir er
  bir şâir-i rûm oldu sana şimdi beraber
  .

Benzer Konular

 1. Şinasi'nin Mustafa Reşit Paşa'ya yazdığı kasidesinin tahlili
  Konu Sahibi Öğrenci Forum Türk Dili ve Edebiyatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 23.Aralık.2020, 17:32
 2. Ziya Paşa'nın Kalmadı redifli gazelinin açıklaması
  Konu Sahibi Kayıtsız Üye Forum Soru-Cevap
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 30.Kasım.2017, 22:52
 3. Kasidei Adem şiiri tamamı ve şairi kimdir?
  Konu Sahibi Kayıtsız Üye Forum Soru-Cevap
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 09.Mayıs.2016, 21:26

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •