PROJELER VE PERFORMANS ÖDEVLERİ

PERFORMANS ÖDEVİ

Performans ödevi, öğrencinin gerçekleştirdiği ya da tamamladığı ve belirli performans ölçütlerine göre öğretmen, öğrenci ya da arkadaşları tarafından değerlendirilen etkinlik ya da ödevden oluşur. Kısa süreli çalışmalardır. Performans ödevleri öğrencinin bilgisini günlük hayatta nasıl kullandığını ölçmek amacıyla verilen ödevlerdir. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini gerçek yaşam durumları bağlamında kullanmalarını gerektirir.

1. Performans ödevleri, kısa sürelerde yapılabilecek çalışmalardır. Bu tür ödevlerle öğrencilerin derslerde kazandırılması hedeflenen üst düzey becerilerdeki gelişimlerini günlük yaşamla ilişkilendirerek göstermeleri beklenmektedir.
2. Öğrenci her yarıyılda derslerden bireysel ya da grup çalışması seklinde en az bir performans ödevi hazırlar. Ödev puanlarının aritmetik ortalamaları alınarak ilgili dersin yarıyıl notunun belirlenmesi için ortalamaya dahil edilir.
3. Performans ödevlerinin bir sınıftaki her öğrenciye, aynı konu başlığında ve aynı zamanda verilmesi zorunlu değildir.
4. Performans ödevleri öğrencilerin seviyesine uygun ve öğrenciler tarafından yapılabilecek nitelikte olmalıdır.
5. Performans ödevleri, öğrencilerin yarıyıl notunu etkilediğinden öğrencinin ödevi yaparken konuya ilişkin kazanımlarını gözlemleyebilmek için ödevin belirli aşamaları sınıf ortamında gerçekleştirilir ya da yapmış olduğu çalışmayı öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla paylaşması istenir.

Performans Ödevi Aşağıdaki Sıralamaya Göre Hazırlanır
1- Konu ve beklenen performans dikkatlice okunur ve netleştirilir.
2- Öğretmenin ödevle birlikte verdiği yönerge dikkatlice okunur.
3- Ödevin niteliğine göre bir plan yapılır. Plan çerçevesinde veriler toplanır, matematiksel işlemler yapılır. Gerekli materyaller bulunur.
4- Performans ödeviyle birlikte verilen performans değerlendirme ölçeğine göre bir performans raporu hazırlanır.
5- Rapor teslim edilmeden önce performans değerlendirme ölçeğine göre kontrol edilir.
6- Belirlenen sürede teslim edilir.

Hazırlanacak Raporun İçeriği Performans ödevi hazırlanacak raporda bulunması gerekenler:
* Performans ödevi kapak sayfası
* Dersin adı
* Ödev konusu
* Beklenen performans
* İçindekiler
* Ödev planı (gerektiğinde)
* Elde edilen yazılı, sözlü ve görsel materyaller
* Tablolar ve grafikler
* Grup ödevlerinde ödevi gerçekleştirenler (gruptaki öğrenciler)
* Kaynakça

Performans Ödevi Örnekleri
* Bir gazeteye makale yazma,
* Bir oyun düzenleme / planlama
* Bir termometre yapma,
* Bir oyun için sahne ve kostüm hazırlama,
* Bir ev planı çizme,
* Bir müzik parçası çalma,
* Bir dans sergileme,
* Yörelerini tanıtan bir turistik broşür hazırlama,
* Mahallelerinin bir haritasını, krokisini çizme vb.

PROJE ÖDEVİ

Proje Öğrencilerin grup halinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmalarıdır. Bu ödevler, öğrencilerin yaratıcılık, araştırma, iletişim gibi üst düzey zihinsel becerilerini geliştirir. Öğrenciler proje konularında yaparak, yaşayarak, inceleyerek bilgi kazanırlar.
1. Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir proje hazırlar. Öğrenciler istedikleri takdirde farklı derslerde ya da aynı derste birden fazla proje hazırlayabilir. Projeler teslim edildikleri yarıyılda değerlendirilir.
2. Öğrenciler bir yıl içerisinde istedikleri sayıda proje alabilirler. Aynı dersten birden fazla proje alan öğrencilerin proje notu, projelerden aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.
3. Öğrenciler farklı derslerden proje almışlarsa, aldıkları puanlar o derslerin projeyi teslim ettikleri yarıyıl notuna dahil edilir.
4. Öğrencinin proje çalışmasını hangi dersten alacağı, 1-5. sınıflarda sınıf öğretmeninin, 6-8. sınıflarda şube rehber öğretmeninin gözetiminde belirlenir. Projeler ilgili branş ya da sınıf öğretmenlerinin gözetiminde gerçekleştirilir.
5. Proje konuları zümre öğretmenleri tarafından belirlenebileceği gibi öğrenciler de kendi ilgi duydukları alanlara göre bireysel ya da grup olarak proje konusu belirleyebilirler.
6. Verilen proje konuları öğrencilerin düzeyine uygun ve yerel imkânlara göre yapılabilecek nitelikte olmalıdır.
7. Grup halinde yapılacak projelerde grupların, öğrencilerin cinsiyet, başarı durumu vb. özellikleri bakımından düzgün dağılmış olması istenir.
8. Grup çalışmalarında grup üyelerinin görev dağılımı projenin her aşaması için net olarak yapılmalıdır. Görev dağılımı grup üyeleri tarafından yapılarak öğretmenin onayı alınır.
9. Projenin her aşamasında görevlerin yapılıp yapılmadığı, aşamanın bitiminde öğretmen tarafından kontrol edilir ve grup üyelerine geri bildirim verilir. Görevini yeterince yerine getirmeyen öğrencilerin bireysel özelliklerine de dikkat edilerek gerekli önlemler alınır.
10. Projeler ödevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler.

Projeyi Ödevi Aşağıdaki Sıraya Göre Oluşturulur
1- Konunun seçilmesi
2- Amacın belirlenmesi
3- Bilgi toplama
4- Deney yapma
5- Bulgular ve tartışma
6- Yazım: Yazılı metinde şu sıra takip edilebilir
a) Proje ile ilgili bir özet (en üstte öğrenci ile ilgili bilgiler (isim, adres vb) hemen altında amaç, metot, ve sonuç),
b) Proje başlığı,
c) Projenin içindekiler,
d) Projenin amacı,
e) Bilgi toplama aşamasında elde edilen veriler,
f) Materyal ve metot,
g) Bulgular ve tartışma,
h) Sonuç ve öneriler,
i) Kaynakça .

Proje Ödevi Örnekleri
* Yaşadığımız yöreye ait mani ve ninnilerin araştırılıp derlenmesi.
* İç Anadolu bölgesinde çıkarılan madenlerin dağılımını gösteren bir grafik çizme. Bu madenlerin ülke ekonomisindeki yerini açıklama.
* Ülkemizde yaşanan çevre kirliliği sorunlarının araştırılması ve çözümlerine yönelik önerilerin geliştirilmesi.

KAYNAKÇA
-Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
-Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ‘İlköğretim Kurumlarındaki Ölçme ve Değerlendirme’ konulu 2006/95 numaralı genelge
-Seher Ulutaş, Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Semineri Ölçme Değerlendirme Notları