ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA ALAN SEÇİMİ

Alan Seçimi Nedir?

Alan seçimi, bir anlamda hayat boyu sürdürülecek mesleğin seçimi anlamına gelmektedir. Bu yüzden bireyin, gelişimine en çok fırsat hazırlayacak ve gereksinimlerini karşılayacak bir alanı seçmesi gerekmektedir.

Ayrıca liselerde seçilecek alan, üniversiteye giriş sınavlarına ve üniversitede seçilecek olan yükseköğretim programına kaynaklık eden derslerden oluşmaktadır.
OSYM’nin 2009 yılında yaptığı son değişiklikle öğrenciler kendi alanı dışındaki okulları da kazanabilirler, ancak bunun çok zor olduğu herkesçe bilinmelidir. Çünkü ikinci aşama sınavlarında (LYS) 11 ayrı puan türü bulunmaktadır.

Meslek lisesi ve öğretmen lisesi çıkışlı öğrencilerinin kendi alanlarıyla ilgili tercih yapmaları halinde Ağılıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) 0,06 ile çarpılarak sınav puanına eklenir. Bu durumdaki öğrencilerin 30 puana kadar ek puan avantajları olabilecektir.

Alan Seçimi Ne Zaman Yapılır?

Orta öğretim Kurumları sınıf geçme yönetmeliğine göre alan seçimi 9. sınıfın sonunda yapılır. Ancak öğrenciler bu süreci 9. sınıfın başından itibaren planlamaya başlamalıdır. Bu süreç hem bir çalışma hem de kendini izleme sürecidir. Çünkü bir öğrencinin belirli bir alanı seçebilmesi için o alanın kaynak derslerinin yılsonu ağırlıklı ortalamasının belirli bir barajın üstünde olması gerekir. Öğrenci 9. sınıfın başından itibaren hem notlarını yüksek tutmaya çalışmalı hem de kendini izleme sürecine girmelidir. Hangi derslerden daha çok keyif aldığının, hangilerinde daha çok zorlandığının, hangilerinin daha kolaylıkla üstesinden gelebildiğinin bilincine varmalıdır. 9. sınıfın sonundan başlamak üzere yaz boyunca okullar açılıncaya kadar alan seçimi yapılabilir. Nakillerde ve değişikliklerde bu süre okulların açılmasını takip eden ilk bir aya kadar uzatılabilir.

Alanlar Nasıl Belirlenir?

Alanlar, öğrencinin 9. sınıftaki başarısına ve isteğine, öğrenci velisinin yazılı isteğine bakılarak; ilgili müdür yardımcısının, sınıf öğretmeninin ve rehber öğretmenin görüşüne başvurularak belirlenir. Alan seçimi yapılırken göz önünde bulundurulan noktalar aşağıdaki gibidir.

a) Öğrencinin başarısı:
• Öğrencilerin belirli bir alana yönelebilmesi için 9. sınıf sonunda o alana kaynaklık eden derslerin ortalaması 3.00 ve daha yukarı olması gerekir.
• Eğer öğrenci hiçbir alan için bu şartları taşımıyorsa en yüksek ortalamaya sahip olduğu alana yönlendirilir.
• Öğrenciler şartlarını taşıdıkları birden fazla alandan herhangi birini tercih edebilirler.
• Öğrenci eğer şartlarını taşımadığı bir alanı arzu ediyorsa kendi ortalamasının, seçtiği alanı tercih eden en düşük not ortalamalı öğrenciden yüksek olması yeterli kabul edilir.

b) Okul idaresi, öğretmen, öğrenci ve velinin görüşü:
Okulda, müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenin yardımı ile öğrenci ve velinin görüşü alınarak, alan seçimine birlikte karar verilir. Bu karar için öğrencinin Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu şartları taşıması gerekir.

Alan İçin Not Yükseltme Nasıl Yapılır?

Bir öğrenci, istediği alana ait şartları taşımıyorsa yani alana kaynaklık eden derslerin ortalaması 2.5'ten az ise, en fazla 3 dersten ortalama yükseltme sınavına girebilir. Ortalama
yükseltme sınavına girilecek dersler, veli ve sınıf öğretmeni ile birlikte belirlenip velinin yazılı isteğiyle yürürlüğe girer.

Alan Değiştirmek Mümkün Müdür?

• 11. sınıftan sonra sınıflarda not sistemine bakılmaksızın, isteyen öğrenci ders yılının başlamasını izleyen bir ay içinde alanını değiştirebilir.
• Alanını değiştiren öğrenci, yeni alana ait derslerden sorumlu tutulur.
• Önceki alanında varsa sorumlu olduğu dersten muaf tutulur.
• Alan seçmeli dersleri ile seçmeli derslerdeki sorumluluk durumunda değişiklik yapılmaz.
ALANLAR KAYNAK DERSLERİ
Fen Bilimleri Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik
Sosyal Bilimler Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Tarih, Coğrafya
Türkçe-Matematik Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Matematik
Yabancı Dil Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Yabancı Dil
Sanat ve Spor Şartları uygun olan okullarda açılır.


Derslerin Seçimi

• Ders yılı sonunda okulun bina ve imkanları, öğretmen durumu dikkate alınarak açılabilecek alan/bölüm ve seçmeli derslerin tümü idarece ilan edilir.
• Ders bitiminden 10 gün önce ve ders bitimden 10 gün sonra olmak üzere toplam 20 gün içinde, ilan edilen dersler arasından seçim yapılır.
• Ders seçimde sınıf öğretmeni, veli ve öğrenci birlikte karar verirler.
• Veli, isteğini yazılı olarak okul müdürlüğüne bildirir.
• Ders seçiminde, sınıf öğretmeni, öğrenci gelişim dosyasındaki bilgilere bakarak öğrencinin geçmiş yıllardaki başarısını dikkate alır.