Reklam
Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Test Soruları-Güzel Sanatlar ve Edebiyat

  Güzel Sanatlar ve Edebiyat Test Soruları 1
  1- Edebiyat her şeyden önce tarihî ve kültürel olandan hareketle dille gerçekleştirilen güzel sanat etkinliğidir. Bu etkinlik ile insan olan her yerde ve zamanda karşılaşıldığını, insanı konu alan çalışma alanlarının yetkinlikleri dile getirilmektedir. Öyleyse güzel sanatların kaynağı ve özelliklerinden söz edebilmek için somut olarak insanı tanımak gerekir.
  Yukarıda güzel sanatların hangi yönü üzerinde durulmaktadır.
  A) Evrensel bir özelliğe sahip olması
  B) Kaynağının insan olması ve insanı konu alması
  C) Zamanla gelişme göstermesi
  D) Tarihi ve kültürel konuları işlemesi
  E) Edebiyatla içli dışlı olması

  2-Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatların özelliklerinden değildir?
  A) Her an genişlemekte, değişmekte ve zenginleşmektedir.
  B) İnsanda bulunan güç ve yeteneğin sonucu ortaya çıkar.
  C) Özgün bir çalışmanın ürünüdür.
  D) Yeni bir yapı kurma ve şekil verme girişimidir.
  E) Güzel sanatların dış dünya ile ilişkisi yoktur.

  3- Sanat eseri insana ne ahlâksızlık öğretir ne de ahlâklı olmayı öğütler. Ahlâk karşısında kayıtsızdır. Kişilere gündelik hayatta kullanılacak bilgi verdiği de söylenemez. Çünkü gerçekliği yorumlar, dönüştürür ve yeniden yapılandırır. Buna sanata özgü gerçeklik denir. Ama sanat eseri sezgisel bilgi vererek insanın katı gerçekliğinin ötesini düşünmesini sağlar.
  Yukarıda sanatın ve sanat eserinin hangi özelliğine değinilmemiştir.
  A) Sanat, insana öğüt vermez.
  B) Sanat, gerçeği yeniden yorumlayarak bize sunar.
  C) Sanat eseri, insanın hayal dünyasından dış dünyaya yansımasıdır.
  D) Sanat, insanın sezgisel yeteneğini geliştirerek farklı düşünmesini sağlar.
  E) Sanat eserinin dile getirdiği gerçeklik kişiye özgü değildir.


  4- Aşağıdakilerden hangisi sanatın özelliklerinden değildir.
  A)Kavramların, gözlemlerin değil, sezginin öne çıktığı eserler ortaya koyar.
  B) Öğretmez, açıklamaz, göstermez.
  C) Sezdirir, çağrıştırır, hissettirir, duyurur, hatırlatır.
  D)Doğanın gözlemlenmesi sonucu ortaya çıkar.
  E) Sanat kendi geleneği içinde varlığını sürdürür.

  5- Sesle yapılan sanatlara fonetik sanat denir. Bu tanıma göre aşağıdaki sanat dallarından hangisi bu gruba girmez?
  A) Müzik
  B) Edebiyat
  C) Tiyatro
  D) Resim
  E) Opera

  6- Anlatmayla veya nakletmeyle gerçekleştirilen sanat metinlerine anlatmaya bağlı edebî metinler denir. Bu tanıma göre aşağıdaki türlerden hangisi bu gruba girmez?
  A) Destan
  B) Masal
  C) Halk Hikâyesi
  D Roman
  E) Müzik

  7- Atatürk: “ Söz ve anlamı, yani insan dimağında yer eden, her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları, çok ilgili kılacak şekilde söylemek ye yazmak sanatıdır edebiyat. Bunun içindir ki, edebiyat ister nesir halinde olsun, ister nazım biçiminde osun, tıpkı resim gibi heykeltıraş gibi özellikle musikî gibi güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.” diyor. Atatürk’ün yukarıdaki ifadeleri edebiyatın hangi özelliğini belirtiyor.
  A) Edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yerini
  B) Edebiyatın insanı ve doğayı konu almasını
  C) İnsanın duygularının bir göstergesi olduğunu
  D) Nesir ve nazım şeklinde yazılmasını
  E) Anlatmaya dayalı bir tür olduğunu

  8- Varoluşun sırrına eren insan, yarına inanır ve geleceğe hazırlanır. Yarına inanan, geleceği bugünden hazırlayan insan, ortaya koyduğu kalıcı eserlerle yaşadığı yere damgasını vurur. Günü gününe yaşama ilkesini benimseyen, yarına inanmadığından gelecek için bir hazırlık yapmayan insan ise yaşadığı yerde bir iz bırakmadan göçüp gider.
  Yukarıdaki paragraf sanatın hangi yönünü açıklamaktadır?
  A) Sanat her zaman bir değişim içerisindedir.
  B) Sanat insanı ölümsüzleştir.
  C) Sanatın malzemesi insan ve dildir.
  D) Sanat insanı geleceğe hazırlar.
  E) Sanat insana varoluşunu hatırlatır.

  9-Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın özelliklerinden değildir.
  A) İnsanın duygu, düşünce ve hayallerini konu edinir.
  B) Sözlü ve yazılı olarak ikiye ayrılır.
  C) Güzel sanatlar arsında sayılır.
  D) Kendine özgü kuralları vardır.
  E) İnsan düşüncesinin ürünü olan her yazılı ve sözlü ifade edebiyatın inceleme alanına girer.

  10- I) Edebiyat dille gerçekleştirilen güzel sanat etkinliğidir.
  II) Edebiyatın konusu insandır.
  III) Sanat değeri taşıyan insanda üstün bir güzellik duygusuyla heyecan uyandıran dil ürününe edebî eser denir.
  IV) Edebî eserin estetik bir değer taşıması gerekmez.
  V) Edebî eseri yaşatan başlıca öge dilidir.
  Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?
  A) I B) II C) III D) IV E) V

  11- Çağımız sanatı hemen her alanda büyük bir anlatım zenginliğine sahiptir. Farklı çevrelerden, hatta kültürlerden etkilenme olayı çağımızda tüm açıklığıyla ortaya çıkar. Etkilenme, sanatın “evrenselliğini” destekleyen bir durumdur.
  Yukarıdaki paragrafta sanatın hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
  A) Kaynağının insan oluşu
  B) Etkilenme alanının fazlalığı
  C) Sürekli kendini yenilemesi
  D) Sanatın evrenselliği
  E) Sanatın insana ve doğaya bakışı

  12- İnsan, güzel duygu ve düşüncelere gereksinim duyar. Her insanda güzele ve güzelliğe karşı bir yöneliş vardır. Sanat ise insandaki güzel duygu ve düşünceleri ortaya çıkartır, insanı günlük hayatın sıkıcı ve anlamsız yönlerinden uzaklaştırır, insanın edebî yönünü ortaya koyar.
  Yukarıdaki paragraf sanatın hangi yönünü ortaya koymaktadır.
  A) Sanat ile edebiyat arasındaki ilişki
  B) Sanat ve müzik arasındaki ilişki
  C) Sanat ile resim arasındaki ilişki
  D) Sanat ile doğa arasındaki ilişki
  E) Sanat ile insan arasındaki ilişki

  13- Aşağıdaki sanat dallarından hangisi görsel sanatlardan değildir?
  A) Mimari
  B) Heykel
  C) Fotoğraf
  D) Resim
  E) Müzik

  14- Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatlardan biri değildir.
  A) Resim
  B) Edebiyat
  C) Müzik
  D) Heykel
  E) Halıcılık

  15- I) Edebiyat kelimelerle yapılan güzel sanattır.
  II) Müzik sesleri melodi haline getirme sanatıdır.
  III) Tiyatro, bale ve opera ses ve görsel sanatların karışımıdır.
  IV) Fotoğraf ve sinema da güzel sanatlardan sayılır.
  V) Edebiyat sadece görsel bir sanattır.
  Yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) I B) II C) III D)IV E) V

  16- Duyguların taşa, tahtaya kazılması ile …………, maddelerin şekillenmesi ile ………….ortaya çıkmış; duyguların seslerle belirtilmesi ………..e temel olmuş, çeşitli oyunlarla …………., yazının bulunmasıyla da ………….. başlamıştır.
  Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Resim-heykel-müzik- tiyatro- edebiyat
  B) Heykel- bale-tiyatro-müzik-edebiyat
  C) Edebiyat- opera-müzik-tiyatro- resim
  D) Resim-heykel-tiyatro-müzik-edebiyat
  E) Edebiyat-heykel-bale-tiyatro-müzik

  17- Ses ve görüntüyü kullanarak yapılan güzel sanatlara karma sanatlar adı verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi karma sanattır.
  A) Resim
  B) Tiyatro
  C) Heykel
  D) Müzik
  E) Edebiyat

  18- Yalnız görüntüyle yapılan sanatlara plastik sanat denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi plastik sanat değildir?
  A)Dokumacılık
  B) Marangozluk
  C) Aşçılık
  D) Heykel
  E) Duvarcılık

  19- Bir yapı ve ifade biçimi kazanmış sanat eseri kendisine özgü bir iletişim aracıdır. Kullanılan malzeme ile ifade edilmek istenen husus birleşerek bir bütün oluşturur. Artık bu bütün yeni bir varlıktır. Benzeri olsa da eşi yoktur.
  Bu paragrafta sanat eserinin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
  A) Öznelliği
  B) Özgünlüğü
  C) Nesnelliği
  D) Evrenselliği
  E) Etkileyiciliği

  20- Sanatçı kendine özgü bakış açısı ve duyarlılığıyla varolanı seçer, ayıklar, yorumlar sonra da yine dönemine ve kendisine özgü bir teknikle bu malzemeden yeni bir yapı ortaya çıkarır. Ancak bu kurgu inandırıcı, çağrıştırıcı, düşündürücü olmalıdır. Bunun için sanat eserinin önemli bir özelliği de kurgulu olmasıdır.
  Yukarıdaki parçada sanat eserinin hangi özelliğine değinilmemiştir?
  A) Sanat eserinde kurgu önemli yer tutar.
  B) Ortaya konulan sanat eseri döneminden izler taşır.
  C) Sanat eserinde sanatçının kendi özelliklerini bulmamız mümkündür.
  D) Sanat eseri varolanı farklı gözle bizlere gösterir.
  E) Sanat eseri, insan doğasının bir sonucudur.

  21- Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın bir özelliği olamaz?
  A) Edebiyat güzel sanatların bir şubesidir.
  B) Edebiyat sözlü ve yazılı edebiyat olarak ikiye ayrılabilir.
  C) Edebiyatın en önemli malzemesi dildir.
  D) Edebiyatta estetiğe önem verir.
  E) Edebiyat plastik sanatlar içerisinde sayılır.

  22- Edebiyatta iki ifade tarzı vardır: Sözlü ifade ve yazıldı ifade. Aşağıdakilerden hangisi yazılı ifadenin özelliklerinden değildir?
  A) Yazılı anlatımda dil bilgisi ve yazım kuralları kesinlikle uygulanır.
  B) Yazılı anlatımda argo ifadelere yer verilmez.
  C) Yazılı anlatımda kısa ve anlaşılır ifadeler daha kolay anlaşılır.
  D) Yazılı anlatımda günlük dilde kullandığımız her kelimeyi kullanabiliriz.
  E) Yazılı anlatımda çok değişik söz ustalıklarına başvurulabilir.

  23- Edebî eserler, ulusun yaratıcı gücü ile birlikte, dilin gelişmişliğini de gösterir. Çünkü bu eserler, anlatım gücü bakımından, dilin en yatkın ve seçkin ürünleridir.
  Yukarıdaki paragrafta edebî eserlerin hangi özelliği vurgulanmıştır?
  A) Etkileyicilik
  B) Özgünlük
  C) Görecelik
  D) İşlevsellik
  E) Ulusallık

  24- İnsan cemiyetlerinin seçkin bir ifadesi ve güzel sanatların bir kolu olan edebiyat, “malzemesi dile dayanan, duygu, düşünce ve hayal dünyamızda hususî tesirler uyandıran, sosyal bir çevrede hayat bulmuş ya da bulmakta olan sözlü ve yazılı eserler”e verilen addır.
  Yukarıda tanımı verilen edebiyatın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  A) Sözlü ve yazılı eserleri içerir.
  B) İnsanın hayal dünyasına bakar.
  C) Malzemesi dildir.
  D) Güzel sanatların bir koludur.
  E) Hayal ve imgelerle yüklü bir anlatımı vardır.

  25- Aşağıdakilerden hangisi edebî eserin özelliklerinden değildir?
  A) Edebiyat sanatı bakımından değer taşır ve okuyucu da estetik duygular uyandırır.
  B) Ruha ve zekâya seslenen sanat eseridir.
  C) Öğretim amacıyla yazılmaz, bu yönüyle diğer yazılı ve sözlü eserlerden ayrılır.
  D) Sadece hayal dünyamıza hitap ederler.
  E) Ait olduğu toplumun ve dönemin sosyal ve kültürel yapısını yansıtır.

  Cevap Anahtarı:


  1. B
  2. E
  3. E
  4. D
  5. D
  6. E
  7. A
  8. B
  9. E
  10. D
  11. D
  12. A
  13. E
  14. E
  15. E
  16. A
  17. B
  18. D
  19. B
  20. E
  21. E
  22. D
  23. D
  24. E
  25. D

 2. #2
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Cevap: Test Soruları-Güzel Sanatlar ve Edebiyat

  Güzel Sanatlar ve Edebiyat Test Soruları 2

  1. Aşağıdakilerden hangisinin kurmaca bir metinden alındığı söylenebilir?
  A) Güneş, etrafı aydınlatırken birdenbire simsiyah geceyi düşündü. Kendisini hüzünlendiren zalim simsiyah geceyi...
  B) Akdeniz iklimine bağlı olarak, bu bölgede maki yaygın olarak görülür.
  C) Katarakt olarak bilinen rahatsızlık, göz merceğinin yoğunlaşması sonucu ortaya çıkar.
  D) Tanzimat Fermanı ile azınlıklara da çeşitli haklar tanınmıştır.
  E) Kılcal damarlar, kanı hücrelere götürerek madde alışverişini sağlar

  2. (I) Güzel sanatları; işitsel sanatlar, görsel sanatlar ve dramatik sanatlar olarak üç grupta inceleyebiliriz.(II) İşitsel sanatlar sese, görsel sanatlar maddeye, dramatik sanatlar ise harekete biçim verir.(lll) Dramatik sanatlar mimari, heykel, resim gibi sanatlara ağırlık verir. (IV) Güzel sanatlarda fayda sağlama amacı güdülmez. (V) Güzel sanatlarda amaç, estetik bir güzellik ortaya çıkarmaktır.
  Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
  A)l B)ll O) III D) IV E)V

  3. Aşağıdakilerden hangisi kurmaca bir metin değildir?
  A) Biyografi B) Roman C) Öykü D)Tiyatro E) Masal

  4. Aşağıdakilerden hangisi ritmik sanatlar içerisinde yer almaz?
  A)Tiyatro B) Dans C) Sinema D) Bale E) Resim

  5. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
  A) Lehçe bir dilin ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan koludur.
  B) Bağlaşıklık, bir metni oluşturan kelimeler ve cümlelerin dil bilgisi kurallarıyla bağlanmasıdır
  C) Bağdaşıklık, metni oluşturan parçalar arasındaki anlam ilişkisidir.
  D) Edebi metinler, gerçeği hiç değiştirmeden aktaran yazı türleridir.
  E) Edebiyat, duygu ve hayallerin dil aracılığı ile sözlü veya yazılı olarak aktarılmasıdır.

  6. Heykeltıraş-mermer arasındaki ilişki aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde vardır?
  A) Tiyatro - sahne B) Besteci - nota C) Şiir - sanat D) Bale - opera E) Ressam - şiir

  7. I.Grup II.Grup
  I. Sahne- Resim
  II. Şive-Müzik
  III. Mermer- Tiyatro
  IV. Nota- Dil
  V. Fırça
  Yukarıda l.grupta verilen terimlerden hangisi II.grupta verilen terimlerden herhangi biriyle iliskilendirilemez?
  A)l B)II C) III D) IV E) V

  8. Aşağıdakilerin hangisinde aynı sanat dalları bir arada verilmiştir?
  A) Mimari - tiyatro - müzik
  B) Dans - bale - tiyatro
  C) Müzik - dans - bale
  D) Resim - tiyatro - heykel
  E) Hat - heykel - dans

  9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dilin işlevi yanlış gösterilmiştir?
  A) Sen de bana hak veriyorsun, değil mi? (kanal kontrol işlevi)
  B) Yapım ekleri, sözcüklerin yapısını ve türünü değiştirir, (dil ötesi işlev)
  C) Ben, sana mecburum, bilemezsin, (şiirsel işlev)
  D) Şimdi hiçbir şey söylemeden derhal odana çık. (sanatsal işlev)
  E) İstanbul 1453'te fethedilmiştir, (göndergesel işlev)

  10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bağdaşıklık kuralına göre oluşturulmuştur?
  A) Yeni anlayışlara, yeni fikirlere kendi dünyasında yer vermiyordu.
  B) Yaratıcı düşünce için insanın hayatına inanması şarttır.
  C) Akşama doğru kendimi garip hissetmeye başlamıştım.
  D) Küçük çocuk, yalan söylemiş gibi utanarak odadan çıktı.
  E) Sen ve ben, küçük bir dünya oluşturmuştuk ikimiz için.

  11. Aşağıdakilerden hangisi içerik yönünden edebi metin olmaya uygundur?
  A) Nesiller arası çatışmanın sonuçlarını inceleyen bir metin
  B) Toprak kaymasının nedenlerini konu alan bir metin
  C) Bir sınava başvuru koşullarını açıklayan bir metin
  D) Bir firmanın son ürettiği ürünü tanıtan bir metin
  E) Yaz mevsiminin güzelliklerini ele alan bir metin

  12. Güzel sanatlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
  A) Bir konu ile ilgili öğretici nitelikler taşıması
  B) Estetik unsurlara önem vermesi
  C) Kendine ait kurallarının olması
  D) Sanatçının yorumuna yer vermesi
  E) Kişilerin kendini ifade edebilme biçimi olması

  13. I. Görüntü, sahne, kostüm
  II. Renk, fırça, tuval
  III. Nota, ses, çalgı aleti
  IV. Mermer, taş, tuğla
  Yukarıdaki dizilerde aşağıdaki sanatlardan hangisinin malzemesi ver almamaktadır?
  A) Tiyatro B) Edebiyat C) Müzik D) Resim E) Mimari

  14. Bu şiir, elbette her okuyan kişide farklı anlamlar uyandıracaktır. Bence bu özellik, bu şiirin herkese seslenmesinde gizlidir. Ayrıca şiirin kolay ve anlaşılır bir dilinin olması da her okuyanda farklı duygular oluşturmasını sağlar. Okuyan adeta büyüleyen, onu esir alan bu şiirin kendine özgü anlatımı da dikkat çekiyor.
  Bu parçada sözü edilen şiirle ilgili olarak aşağıdaki nitelemelerden hangisi yapılamaz?
  A) Özgün B) Etkileyici C) Öğretici D) Evrensel E) Yalın

  15. Aşağıdakilerden hangisi tiyatro ile ilgili bir terim değildir?
  A) Dekor B) Sahne C) Nota D) Kostüm E) Işık

  1-A 2-C 3-A 4-E 5-D 6-B 7-C 8-B 9-D 10-A 11-E 12-A 13-B 14-C 15-C

Benzer Konular

 1. Güzel Sanatlar nedir?
  Konu Sahibi ahbar Forum Meraklı Sözlük
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 18.Kasım.2013, 20:04
 2. Ses olayları Test soruları
  Konu Sahibi Kayıtsız Üye Forum Soru-Cevap
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 05.Mayıs.2013, 20:35
 3. Edebiyat Akımları ile ilgili soru, test
  Konu Sahibi Kayıtsız Üye Forum Soru-Cevap
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 06.Ocak.2013, 16:04
 4. Güzel Sanatlar
  Konu Sahibi refresh Forum Tarih
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 26.Kasım.2012, 18:57
 5. Bulmacalı Edebiyat Soruları- Boşluk Doldurma Soruları
  Konu Sahibi refresh Forum Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası
  Cevap: 14
  Son Mesaj : 20.Mayıs.2011, 20:17

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •