Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğinin; “Atama ve yer değiştirme dönemleri MADDE 23 – (Değişik:RG-9/8/2011-28020) (1) Bu Yönetmeliğin; a) … seçme sınavı sonucuna göre müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına yapılacak atamalar ilgili yılın ocak-şubat aylarında yapılır.

Bu bent kapsamında yapılacak atamalar Valiliklerce gerekli görüldüğü hallerde kadro imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde ocak ve şubat ayları dışında da,” Hükmü gereği ilk atamaların Ocak Şubat yani ilk dönem sonunda yapılması beklenmektedir.

Valilikler istedikleri ve ihtiyaç duydukları taktirde bu takvimin dışında da atama yapabilirler. Tekirdağ bu kapsamda atama ilanı yayımladı. Bu ilan sayılarının artması bekleniyor.