MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete : 27.8.2003/25212
Tebliğler Dergisi: EYLÜL 2003/2552 Düzeltme : KASIM 2003/2554

Ek ve Değişiklikler:
1) 21.10.2004/25620 RG KASIM 2004/2566 TD
2) 24.6.2005/25855 RG AĞUSTOS 2005/2575 TD
3) 2.5.2006/26156 RG MAYIS 2006/2584 TD
4) 9.6.2007/26547 RG TEMMUZ 2007/2598 TD
5) 20.8.2007/26619 RG EYLÜL 2007/2600 TD
6) 5.10.2007/26664 RG KASIM 2007/2602 TD
7) 26.12.2007/26738 RG OCAK 2008/2604 TD
8) 24.12.2008/27090 RG ARALIK 2008/2615-EK TD
9) 10.7.2010/27637 RG TEMMUZ 2010/2634 TD


Öğretmenlerin Nöbet Görevi
Madde 71 —
(Değişik: 2.5.2006/26156 RG) Okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı-gündüzlü, normal veya ikili öğretim gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır.

Öğretmen, birden fazla okulda ders okutuyorsa aylığını aldığı okulda, aylık aldığı okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet tutar.

Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez. İhtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir.

Hamile öğretmenlere ise doğuma üç ay kala ve doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmez.

(Ek fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Okul öncesi ve özel eğitim sınıfı öğretmenleri ile rehber öğretmenlere nöbet görevi verilmez.

(Ek fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 20 dakika önce başlar, son ders bitiminden 20 dakika sonra sona erer.
---------------------------------------

İlköğretim Okullarında: "İzinli olan öğretmenlerin boş kalan sınıflarını, nöbetçi müdür muavininin yönerileri doğrultusunda okul idaresinin görevlendireceği öğretmen doldurur." ifadesi ne İlköğretim Kurumları Yönetmeliği "Nöbet Görevi" maddesinde (madde 71) ne de aynı yönetmeliğin "Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları (madde 64) bölümünde vardır.

Aslında Hukuken ilköğretim okullarında da boş kalan sınıflarda nöbetçi öğretmen görevlendirilemez. Öğretmenin bu görevinin herhangi bir ücretle karşılığı yoktur. İdarecilerin her türlü keyfi görevlendirmelerinde mutlaka verilen görevin yasal dayanaklarını araştırınız.

Nöbet görevleri ile ilgili sıkıntı yaşamış olan öğretmenler arkadaşlar varsa, konuyu Yargıta'ya taşımaları durumunda haklı çıkacakları ortadadır.


"Nöbetçi Öğretmenlik" uygulaması hukuken pek çok eksikle doludur ve sorguya muhtaç durumdadır.
--------------------------------------------------------------

MEB İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Göre Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları


Öğretmenler
Madde 64 —
İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulur.

Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

İlköğretim okullarının 1-5 inci sınıflarında sınıf öğretmenliği esastır. Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta da okuturlar. Ancak istekleri yönetimce uygun görülmesi hâlinde başka bir sınıfı da okutabilirler. Herhangi bir sınıfta başarı gösteren öğretmenler, isteklerinin yönetimce uygun görülmesi hâlinde aynı sınıfı okutmaya devam edebilirler.

(Değişik dördüncü fıkra: 2.5.2006/26156 RG) İlköğretim okullarının 4 üncü ve 5 inci sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen; beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilişim teknolojileri(36) dersleri branş öğretmenlerince okutulur. Ancak, ihtiyacın branş öğretmenlerince karşılanamaması hâlinde bu dersler, yüksek öğrenimlerini söz konusu branşlarda yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile okutulabilir. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda bu dersler, sınıf öğretmenince okutulmaya devam edilir.

Beşinci fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. ( 21.10.2004/25620 RG )(3)

Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni, bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitim-öğretim görevlerini yapar.

(Ek fıkra: 24.12.2008/27090 RG) Öğretmenler, e-okul sisteminde yetkilendirildikleri bölümlere ait iş ve işlemleri süresi içerisinde yapar.