Milletvekili Seçilme Yeterliliği (T.C. Anayasa Madde 76)

Üçüncü Kısım
Cumhuriyetin Temel Organları
Birinci Bölüm
Yasama

I. Türkiye Büyük Millet Meclisi
A. Kuruluşu (Madde 75)

Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen beşyüzelli milletvekilinden oluşur.

B. Milletvekili Seçilme Yeterliliği (Madde 76)

Yirmibeş yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.


Milletvekili Seçilemeyecek Kişiler:

1.En az ilkokul mezunu olmayanlar
2.Kısıtlılar
3.Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar
4.Kamu hizmetinden yasaklılar
5.Taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar
6.Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar
7.Kaçakçılık
8.Resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma
9.Devlet sırlarını açığa vurma
10.Terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler.

Görevlerinden Çekilmedikçe Milletvekilliğine Aday Olamayacak ve Milletvekili Seçilemeyecek Olanlar:

1.Hakimler ve savcılar
2.Yüksek yargı organları mensupları
3.Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları
4.Yükseköğretim Kurulu üyeleri
5.Kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri
6.Yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri
7.Silahlı Kuvvetler mensupları