Reklam
Toplam 1 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 1 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar

  (en son güncel) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR (03.07.2017/30113 RG)

  Bakanlar Kurulu Kararı: 1/12/2006-2006/11350
  Resmî Gazete : 16.12.2006/26378

  Ek ve Değişiklikler:

  1) 13/7/2007-2007/12399 B.K.K. 21.7.2007/26589 RG
  2) 18/4/2008-2008/13567 B.K.K. 10.5.2008/26872 RG
  3) 24/11/2008-2008/14575 B.K.K. 23.1.2009/27119 RG
  4) 30/6/2010-2010/681 B.K.K. 25.7.2010/27652 RG
  5) 17/1/2011-2011/1328 B.K.K. 13.2.2011/27845 RG
  6) 03/01/2012-2012/2664 B.K.K. 10.01.2012/28169 RG
  7) 24/8/2012-2012/3671 B.K.K. 10.9.2012/28407 RG
  8) 24/9/2012-2012/3773 B.K.K. 09.10.2012/28436 RG
  9) 21/10/2013-2013/5516 B.K.K. 07.11.2013/28814 RG
  10) 16/03/2015-2015/7434 B.K.K. 24.04.2015/29336 RG
  11) 13/03/2017-2017/10010 B.K.K 03.07.2017/30113 RG

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


  Amaç
  MADDE 1-
  (1) Bu Kararın amacı, Millî Eğitim Bakanlığının yönetici, öğretmen, uzman ve usta öğreticileri ile diğer görevlilerinin aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ve okutmuş sayılacakları haftalık ders saatlerinin sayısını, ders görevi alacakların niteliklerini ve diğer hususları düzenlemektir.

  Kapsam
  MADDE 2-
  (1) Bu Karar, Millî Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilâtı ile Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarını, hizmet içi eğitimleri, kurs ve seminerleri kapsar.

  Dayanak
  MADDE 3-
  (1) Bu Karar, 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar
  MADDE 4-
  (1) Bu Kararda geçen;
  a) Alan: Öğretmenlerin mezun oldukları öğretim programına bağlı olarak atandıkları öğretmenlik dalını,
  b) Aylık karşılığı ders görevi: Aylık karşılığında okutulmak zorunda olunan dersleri,
  c) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
  ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
  d) Ders niteliğinde yönetim görevi:(15) Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli personelin inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinden ek ders görevi olarak kabul edilen etkinlikleri,
  e) Ders yılı: Derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,
  f) Ek ders görevi: Aylık karşılığı ders görevi dışında ek ders ücreti karşılığında okutulan dersleri,
  g) Gündüz öğretimi dışında kalan öğretim: Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00'den sonra başlayan yüz yüze eğitimi,
  ğ) Hazırlık ve planlama görevi: Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumu öğretmenlerinin ders dışı hazırlık, planlama veya sosyal hizmetler gibi ek ders görevi sayılan etkinliklerini,
  h) (Değişik :24/9/2012-2012/3773 B.K.K.) Müdür yetkili öğretmen: Bağımsız müdürlüğü bulunmayan ilkokullarda sınıf öğretmenliği görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürüten öğretmeni, (8)
  ı) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,
  i) Öğretmen: Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, kurs ve seminerlerde eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütenleri,
  j) Örgün eğitim kurumu: Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarını,
  k) Tam gün tam yıl eğitim: Meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının fizikî kapasitelerinden azamî derecede yararlanılması amacıyla hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere 07.00-24.00 saatleri arasında fiilen yapılan eğitim ve öğretimi,
  l) Yaygın eğitim kurumu: Örgün eğitimin yanında veya dışında eğitim faaliyetlerinin
  düzenlendiği eğitim kurumlarını,
  m) Yönetici: (16)Bakanlık her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetim görevi alanları,
  n) Yüz yüze eğitim: İşletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında yapılan (Değişik İbare-BKK 2017/10010) ders görevleri ile, ilgili mevzuatı çerçevesinde belirlenen müfredat kapsamında öngörülen teorik ve uygulamalı derslerin eğitiminin derslik, bölüm, atölye ve laboratuvar gibi eğitim ortamlarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde yapılmasını,
  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Ders ve Ek Ders Görevi ile İlgili Hükümler


  Aylık karşılığı ders görevi
  MADDE 5-

  (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;
  a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat,
  b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,
  c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,
  ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,
  ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir.

  Ek ders görevi
  MADDE 6-

  (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli olup, aylık karşılığı ders görevini tamamlayan;
  a) Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate,
  b) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,
  c) Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 20 saati zorunlu olmak üzere haftada 24 saate,
  kadar alanlarında, alanlarında ek ders görevi verilemeyen veya kısmen verilebilenlere, ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında da ek ders görevi verilebilir.

  (2) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile okuma-yazma kurs öğretmenlerinin aylık karşılığı okutmak zorunda oldukları ders saati dışında ilgili mevzuatına göre fiilen okuttukları her ders saati zorunlu ek ders görevi sayılır. Ancak, bu şekilde verilecek ek ders görevi haftada, okul öncesi öğretmenlerinden anaokulları ile kız teknik öğretim okul ve kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli olanlar için bir sınıfta bir öğretmenle tam gün eğitim yapılması şartına bağlı olarak 24 saati, diğer ana sınıflarında görevli öğretmenler ile sınıf ve okuma yazma kurs öğretmenleri için 12 saati geçemez.

  (3) Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir.

  (4) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlerin, görev yaptıkları eğitim kurumunun bölüm, atölye ve laboratuvarlarındaki çalışmaların planlanması, tezgah, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışmaların bölüm şefleri için haftada 10, atölye ve laboratuvar şefleri için ise haftada 6 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde "Planlama ve Bakım-Onarım Görevi" adıyla gösterilir ve haftada azamî okutabilecekleri ek ders saatleri içinde verilir.

  (5) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri"adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.

  Hizmet içi eğitim faaliyetleri
  MADDE 7-
  (1) Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Bu faaliyetler için alınacak onayda ek ders görevi verilen personelin adı, unvanı, girecekleri dersler ile saat sayısı gibi hususlar belirtilir.

  Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları
  MADDE 8-

  (1) Bu Kararla belirlenen azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;

  a) Ders yılı içinde;

  1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için dönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında,
  2) Tam gün tam yıl eğitim yapılan meslekî ve teknik okul ve kurumlarda bu programlar
  için,
  3) (Değişik Alt Bent-BKK 2017/10010) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocukları, ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımız ile ülkemizde geçici koruma altında bulunan yabancı uyrukluların toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda
  4) Okuma-yazma kurslarında,
  5) İşsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri kazandırma ile ilgili eğitim programlarında,
  6) Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında,
  görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar,

  b) Yarıyıl ve yaz tatillerinde;
  1) Eğitim yapılan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında,
  2) (a) bendinin 3 ve 4 numaralı alt bentlerinde sayılan kurslar ile 6 numaralı alt bendinde sayılan eğitim faaliyetlerinde,
  görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar,
  ek ders görevi verilebilir.

  (2) Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir.

  (3) Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez.

  Ders ücreti karşılığında görevlendirme
  MADDE 9-
  (1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;
  a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;
  1) (Değişik :24/9/2012-2012/3773 B.K.K.) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate, (9)
  2) (Değişik Alt Bent-BKK 2017/10010) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlan ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate,
  kadar ek ders görevi verilebilir.

  b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;
  1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,
  2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,
  kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Ek Ders Görevinden Sayılan Hâller  Ders niteliğinde yönetim görevi
  MADDE 10-
  (1) İlgili mevzuat hükümleri ile tespit edilen inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden;
  a) (Mülga :03/01/2012-2012/2664 B.K.K.) (4)

  b) (Mülga :03/01/2012-2012/2664 B.K.K.)

  c) Azınlık okullarında görevli olanlar dâhil her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarından;
  1) Tam gün tam yıl eğitim yapılan okul ve kurum müdür ve müdür başyardımcılarının, bu eğitimin fiilen yapıldığı süre ile sınırlı olmak üzere, haftada 30 saati,
  2) Yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 30 saati,
  3) Her türdeki anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, (Değişik :18/4/2008-2008/13567 B.K.K.) kız ve erkek teknik öğretim, ticaret ve turizm okul ve kurumları, özel eğitim okul ve kurumları ile okul öncesi eğitim kurumları müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 25 saati,
  4) Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okullarının müdür ve müdür başyardımcılarının haftada 20 saati,
  5) (Değişik : 17/1/2011-2011/1328 B.K.K.) Yatılı ve pansiyonlu okulların pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının haftada 28 saati ve bu okulların diğer müdür yardımcılarının ise haftada 22 saati,
  6) Her türdeki anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, (Değişik :18/4/2008-2008/13567 B.K.K.) kız ve erkek teknik öğretim, ticaret ve turizm okul ve kurumları, özel eğitim okul ve kurumları ile okul öncesi eğitim kurumları
  müdür yardımcılarının haftada 20 saati,
  7) Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumları ile azınlık okulları müdür yardımcılarının haftada 18 saati,

  ç) Müdür yetkili öğretmenlerin yarıyıl ve yaz tatillerinde haftada 12 saati, ders yılı içerisinde ise haftada 3 saati,

  d)
  Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları rehber öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 18 saati,

  e)
  Rehberlik ve araştırma merkezleri ile özel eğitim okul ve kurumlarında gezerek özel eğitim görevi ve grup gözetimi ve eğitimi görevi verilen engelliler sınıf öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 15 saati,

  f)
  Olgunlaşma enstitülerinin öğrenci bulunmayan Araştırma-Tanıtım ve Pazarlama Tasarım bölümlerinde görevli öğretmenlerin ders yılı süresince haftada 15 saati,
  ders niteliğinde yönetim görevi sayılır ve fiilen görev yapma karşılığında ek ders ücreti ödenir.

  (2) Bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılanlardan durumları birden fazla özelliğe uyanlara yapılacak aynı nitelikteki ödemede, sadece miktarı fazla olan dikkate alınır.

  Hazırlık ve planlama görevi
  MADDE 11-
  (1) Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dâhil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.

  Sınav görevi
  MADDE 12-

  (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, meslekî formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, (Mülga İbare-BKK 2017/10010) her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir.

  (2) Sınav komisyonu üyeliği ve sınav gözcülüğü görevleri kapsamında;
  a) Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyon üyeliği ve 15'ten fazla sınav gözcülüğü görevleri,
  b) Bir sınavda aynı kişiye hem sınav komisyon üyeliği hem de sınav gözcülüğü,
  c) Yöneticiler,
  için ücret ödenmez.

  (3) Meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumları ile çok programlı liselerde atölye ve laboratuvar dersleri için yapılan sınavlarda öğretmen yetersizliği nedeniyle sınav komisyonunun oluşturulamaması durumunda, bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki "Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyon üyeliği için ücret ödenmezâ" hükmü uygulanmaz.

  (4) Atölye ve laboratuvar ders programı ile birlikte okutulan endüstriyel teorik dersler, bu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanmasında atölye ve laboratuvar dersi sayılır.

  (5) Bakanlığa ve diğer bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler ile açık öğretim kapsamında merkezî sistemle yapılan sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina, salon sorumlusu ve gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav oturumu için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bu iş ve işlemlerle ilgili döner sermayeden ücret alanlara bu tür ücret ödemesi yapılmaz.

  Belleticilik görevi
  MADDE 13-

  (1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin yürütülmesinde belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için 4 saat ek ders ücreti ödenir. Bunlardan 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir günde 3'ten fazla belletici görevlendirilemez ve bunlara ayda ödenecek ek ders ücreti 48 saati geçemez.

  (2) Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilmez.

  Yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumları yönetici ve öğretmenleri
  MADDE 14-
  (1) Yaygın eğitim enstitüsü, açık öğretim okulu, gençlik ve izcilik eğitim tesisleri, akşam sanat okulu müdürlükleri, televizyon ve radyo programları ile göze ve kulağa hitap eden üç boyutlu araçlarla eğitim-öğretim yapılan, ders araç ve gereçleri üretilen, Bakanlığa bağlı okullara gündüzlü ve yatılı olarak alınacak öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve yarışma sınavları için soru kitapçığı ve test hazırlanan akşam sanat okulları yöneticilerine haftada 20, öğretmenlerine haftada 18 saat ek ders ücreti ödenir.

  İşletmelerde meslek eğitimi
  MADDE 15-

  (1) İşletmelerde meslek eğitimi yapılan okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlerin öğrenci, çırak ve aday çırakların işyerindeki uygulamalı eğitimini izlemek, programa uygunluğunu ve sistemin iş yerindeki işlerliğini sağlamak, meslekî rehberlikte bulunmak üzere yaptıkları bu görevler (Mülga İbare-BKK 2017/10010) ders görevi sayılır.

  (2) Bu dersler, ders dağıtım çizelgelerinde "işletmelerde meslek eğitimi" adıyla gösterilir
  ve işletmelerin okul ve kuruma uzaklığı, öğrenci, çırak ve aday çırak sayısı gibi kıstaslar esas alınarak okul ve kurum müdürlüğünce hazırlanacak ve millî eğitim müdürlüğünce onaylanacak programlara göre haftada;
  a) Meslekî eğitim merkezlerinde;
  1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 24 saati,
  2) Diğer il ve ilçelerde 18 saati,

  b) Diğer okul ve kurumlarda;
  1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 20 saati,
  2) Diğer il ve ilçelerde 16 saati,
  geçmemek üzere okutabilecekleri azamî (Mülga İbare-BKK 2017/10010) ders saatleri kapsamında verilir.

  (3) Okul ve kurumun bulunduğu il veya ilçe merkezinde yeterli sayıda işletme bulunmaması halinde ilgili mevzuatına göre meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin (Mülga İbare-BKK 2017/10010) ders görevleri de bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında belirlenir.

  Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller
  MADDE 16-
  (1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;
  a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

  b) (Değişik :13/7/2007-2007/12399 B.K.K.) İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde(1) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

  (2) (Ek fıkra :24/11/2008-2008/14575 B.K.K.) Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.

  (3) (Ek fıkra : 21/10/2013-2013/5516 B.K.K.) Bakan veya yetkili kıldığı makam tarafından (Ek ibare : 16/03/2015-2015/7434 B.K.K.)Bilişim Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Elektrik/Elektronik) alan öğretmenleri arasından Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile alanlarına bakılmaksızın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde soru hazırlamak ve değerlendirme yapmak üzere geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, her yıl yeniden onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi veya görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 27 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez.(14)

  Ders dışı eğitim çalışmaları
  MADDE 17-
  (1) Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) koordinesinde ilköğretim -ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik olarak yürütülen bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları kapsamında(5) fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti üzerinden, haftada azamî 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5'ini geçemez. Bu etkinliklerde görev alacak öğretmenlerde aranacak nitelikler, her bir etkinlik için aranılacak en az öğrenci sayısı ile benzeri diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir. Etkinlik programları okul müdürlüklerince hazırlanır ve millî eğitim müdürlüklerince onaylanır.

  (2) Vekâleten atananlar dâhil yöneticilere, bu madde kapsamında ek ders görevi verilmez.

  Okulda bulunma zorunluluğu
  MADDE 18-
  (1) (Değişik :24/9/2012-2012/3773 B.K.K.) İlkokullarda yöneticilerin veya hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen resim-iş, müzik, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile alan öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin okulda bulunmaları ve bu saatlerde okul müdürünün vereceği eğitim ve öğretimle ilgili işleri yapmaları hâlinde, verilen bu görevler ek ders görevinden sayılır. (10)

  Kurul ve komisyon üyeliği
  MADDE 19-

  (1) Aslî görevleri dışında, diploma denklik işlemlerini yürüten yabancı dil dersi öğretmenlerinin sonuçlandırdıkları her 5 denklik işlemi 1 ek ders saati sayılır ve karşılığında ek ders ücreti ödenir.

  (2)
  Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları öğretmenlerine çeşitli mevzuatla verilen kurul ve komisyon üyeliği görevinin yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam etmesi halinde bu görevler, yarıyıl ve yaz tatiliyle sınırlı olmak ve fiilen görev yapılmak kaydıyla ek ders görevinden sayılır ve karşılığında her gün için 3 saat ek ders ücreti ödenir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler  Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme
  MADDE 20 -
  (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde millî eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il millî eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

  (2) Millî eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.

  (3) Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez.

  Geçici görevlendirme
  MADDE 21-
  Yürürlükten kaldırılmıştır. (24/11/2008-2008/14575 B.K.K.)

  Vekâlet görevi
  MADDE 22-

  (1 ) (Değişik :24/9/2012-2012/3773 B.K.K.) Öğretmen yetersizliği nedeniyle ilkokullarda görevlendirilen vekil öğretmenlerin aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısının tespitinde ve ek ders ücretinin ödenmesinde sınıf öğretmenlerinin tâbi olduğu hükümler uygulanır. (11)
  (2) Boş bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumu yöneticiliklerine (okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı), sınav şartı öngörülenler için (bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) asaleten atanmada aranan tüm şartları bir arada taşıyanlardan asılı atamaya yetkili amir tarafından vekaleten atananlara, vekaletleri süresince yalnızca vekalet edilen göreve ilişkin ek ders ücreti, vekalet görevinde bulunulan örgün ve yaygın eğitim kurumunca ödenir.(6) (7)

  Dağıtım
  MADDE 23-
  (1) Bu Kararın (Değişik İbare-BKK 2017/10010) 10, 14 ve ek maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci ve 3 üncü fıkralarındaki ek ders saati sayıları haftanın çalışma günlerine eşit olarak dağıtılır. Eşit dağıtılamaması hâlinde kalan ek ders saati sayısı eşit olarak pazartesi ve cuma günlerine eklenir.

  Alanların tespiti
  MADDE 24-
  (1) Hangi okul mezunlarının, hangi derece ve türdeki okul ve kurumlarda hangi dersleri alanları içinde okutabilecekleri Talim ve Terbiye Kurulunca belirlenir.

  Görevin fiilen yapılması
  MADDE 25-
  (1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.

  (2) Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır.

  (3)
  Bu Kararın (Değişik İbare-BKK 2017/10010) 10, 14 ve ek maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci ve 3 üncü fıkraları uyarınca ödenen ek ders ücretleri, yarım günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez.
  (Ek cümle : 24/11/2008-2008/14575 B.K.K.) (Mülga cümle : 03/01/2012-2012/2664 B.K.K.)

  Diğer okul ve kurumlarda ders görevi
  MADDE 26-
  (1) Bu Karar kapsamında bulunan yönetici ve öğretmenlere, aslî görevlerini aksatmamak ve aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla; Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yüksek öğretim kurumlarında, ücretleri görev aldıkları okul veya kurumca ödenmek üzere ek ders görevi verilebilir. Ancak, bu tür görevlendirmelerde verilecek ek ders görevi, kendi okullarında
  veya dengi okullarda haftada aylık ve ücret karşılığı okuttukları ek ders saati sayısı toplamını dolduranlar bakımından haftada 10 saati geçemez.

  (2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yönetici ve öğretmenlere, bu Kararın 7, 8 ve 9 uncu maddelerine göre verilen ek ders görevleri istisnadır.

  Ek ders görevini yapmayanlar
  MADDE 27-
  (1) Bu Karara göre zorunlu ek ders görevi verilenlerden, kabul edilebilir bir özrü olmaksızın bu görevini yerine getirmeyenler aslî görevlerini yapmamış sayılır.

  Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması ders görevi
  MADDE 28-
  (1) Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Koordinasyon ve İşbirliği Protokolü ile bu Protokol doğrultusunda hazırlanan Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge uyarınca, öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencilerin öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öğretmenlik Uygulaması derslerini Bakanlığa bağlı resmî ve özel eğitim-öğretim kurumlarında yapmaları amacıyla; millî eğitim müdürü, millî eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü, okul yöneticileri ile öğretmenlere "öğretmenlik uygulaması görevi verilebilir.

  (2) Okul Deneyimi I, Okul Deneyimi II ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin yürütülmesinde görev alacak millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulama okulu müdürü ve uygulama okulu koordinatörünün, öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi uygulamasına yönelik iletişim, koordinasyon, rehberlik ve danışmanlık gibi görevlerinden;
  a) Millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörünün haftada 4 saati,
  b) Uygulama okulu müdürünün haftada 2 saati,
  c) Uygulama okulu koordinatörünün haftada 2 saati,
  ek ders görevi sayılır ve ek ders ücreti ödenir.

  (3) Uygulama öğretmenlerine ise Okul Deneyimi I ve Okul Deneyimi II derslerinin her birinden haftada 4'er saat, Öğretmenlik Uygulaması dersinden haftada 6 saat ek ders görevi verilebilir. Ancak, uygulama öğretmenlerine bu kapsamda verilecek ek ders saati sayısının toplamı haftada 10 saati geçemez.

  (4) Her bir üniversite için il veya ilçede ayrı bir millî eğitim müdürlüğü uygulama koordinatörü, uygulamanın yapıldığı okullarda ise müdür yardımcılarından biri uygulama okulu koordinatörü olarak görevlendirilir. Uygulamaların hangi okullarda yapılacağı, görev verilen yönetici ve öğretmenlerin il, ilçe, okul ve branş bazında sayıları; Öğretmen Adaylarının Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim-Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge hükümlerine göre her öğretim yılı için yeniden belirlenir. Uygulama sonuçları Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca her öğretim yılı sonunda değerlendirilir.

  (5) Bu madde kapsamında ödenecek ek ders ücretleri, ilgili üniversitelerce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesi uyarınca ödenir.

  Ders saatleri çizelgesi
  MADDE 29-
  (1) Yönetici ve öğretmenlerin haftalık ders ve ek ders saatleri ekli çizelgede gösterilmiştir.

  Ek ders birim ücreti
  MADDE 30-
  (1) Bu Karar kapsamında kendilerine ders görevi verilenler ile verilmiş sayılanlara, 657 sayılı Kanunun 176 ncı maddesi uyarınca ek ders ücreti ödenir.

  Yürürlükten kaldırma
  MADDE 31-
  (1) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2/12/1998 tarihli ve 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar" yürürlükten kaldırılmıştır.

  EK MADDE 1- (1) (24/11/2008-2008/14575 B.K.K.) (Mülga : 03/01/2012-2012/2664 B.K.K.)

  Kazanılmış haklar

  GEÇİCİ MADDE 1-
  (1) (Mülga: 03/01/2012-2012/2664 B.K.K.)

  Öğretmen unvanlı olmayan bazı personel

  GEÇİCİ MADDE 2-
  (1) 26/1/2006 tarihli ve 5450 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Bakanlığa devredilen personelden Veteriner Hekim, Biyolog, Mühendis, Ev Ekonomisti unvanlı kadrolarda bulunanlar, bu Kararın uygulanmasında atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında değerlendirilir.

  Diğer kurumların bazı eğitim faaliyetleri

  GEÇİCİ MADDE 3-
  (1) 31/7/2007 tarihine kadar, 31 inci madde ile yürürlükten kaldırılan 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ilgili hükümleri, 22/11/2001 tarihli ve 2001/3268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kurumların Eleman Yetiştirmek Üzere Açtıkları Mesleki Okullarda Görev Alacak Yönetici ve Öğretmenlere Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar'ın 8 inci maddesinde yapılan atıflar yönünden uygulanmasına devam olunur.

  GEÇİCİ MADDE 4-
  (Ek: 03/01/2012-2012/2664 B.K.K.) Bu Karar uyarınca Bakanlık merkez teşkilatı ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga 42 nci maddesine göre ödenen ilave ek ödeme tutarından yararlanmakta olan öğretmenlerden 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesine istinaden ilave ek ödeme tutarından kaynaklı fark tazminatından yararlananlara, 14 üncü madde ve 16 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan ek ders ücretleri söz konusu tazminat tutarından yararlandıkları sürece ödenmez. 15/1/2012 tarihinden itibaren ilk defa veya yeniden görevlendirilen öğretmenlere, söz konusu geçici 11 inci maddede öngörülen fark tazminatı ödenmesine imkan bulunmadığından bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenir.

  GEÇİCİ MADDE 5- (24/09/2012-2012/3773 B.K.K.)
  (1) Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen okul sporları, halk oyunları ve izcilik faaliyetleri kapsamında geçi olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın ulusal bayram ve genel tatiller ile cumartesi, pazar, yarıyıl ve yaz tatili de dahil olmak üzere fiilen görev yaptıkları her gün için 3 (üç) saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurum tarafından ödenir. Alınacak onayda görevlendirilen personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti, görev süresi ve diğer hususlar belirtilir.

  (2) Birinci fıkra hükmü bu Karar'ın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihi takip eden iki öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere uygulanır ve bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele aynı günlerde asıl görevi için öngörülen ek ders ücreti ayrıca ödenmez.(12)

  Yürürlük
  MADDE 32-
  (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Karar, 1/7/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme
  MADDE 33-
  (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.
  ______________________________ __________
  (1) Bu cümle içerisinde geçen "ve bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle" ibaresi, 10/5/2008 tarihli ve 26872 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan B.K.K.'nın 1'inci maddesiyle madde metninden çıkarılmıştır.
  (2) Bu cümle içerisinde geçen "10, 14 ve 21 inci maddelerindeki" ifadesi, 23/1/2009 tarihli ve 27119 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan B.K.K.'nın 2'nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
  (3) Bu cümle içerisinde geçen "10, 14 ve 21 inci maddeleri" ifadesi, 23/1/2009 tarihli ve 27119 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan B.K.K.'nın 3'üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
  (4) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "mali hizmetler uzmanı." ibaresinden sonra gelmek üzere, 25/07/2010 tarihli ve 27652 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan B.K.K'nın 1 inci maddesiyle "mali hizmetler uzman yardımcısı," ibaresi eklenmiştir.
  (5) 17 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "dallarda" ibaresi, 25/07/2010 tarihli ve 27652 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan B.K.K'nın 2 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
  (6) Bu fıkra 10/09/2012 tarihli ve 28407 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan B.K.K'nın 1 nci maddesiyle madde metnine eklenmiştir.
  (7) Bu fıkra 15/01/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  (8) Bu bent 09/10/2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan B.K.K'nın 1 inci maddesiyle değiştirilmiş olup madde metnine eklenmiştir.
  (9) Bu alt bent 09/10/2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan B.K.K'nın 2 nci maddesiyle değiştirilmiş olup madde metnine eklenmiştir.
  (10) Bu fıkra 09/10/2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan B.K.K'nın 3 üncü maddesiyle değiştirilmiş olup madde metnine eklenmiştir.
  (11) Bu fıkra 09/10/2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan B.K.K'nın 4 üncü maddesiyle değiştirilmiş olup madde metnine eklenmiştir.
  (12) Bu Geçici madde 09/10/2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan B.K.K'nın 6 ıncı maddesiyle madde metnine eklenmiştir.
  (13) Danıştay 11. Dairesinin 19.06.2007 tarihli ve 2007/341 sayılı kararı ile bu fıkrada geçen "öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla" ibaresinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
  (14) Bu fıkra 07/11/2013 tarihli ve 28814 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan B.K.K'nın 1 inci maddesiyle değiştirilmiş olup madde metnine eklenmiştir.
  (15) Bu fıkrada yer alan "Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile" ibaresi, 10/01/2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan B.K.K'nın 2 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
  (16) Bu fıkrada yer alan "merkez ve taşra teşkilatı ile" ibaresi, 10/01/2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan B.K.K'nın 2 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

  İndir -> MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar (03.07.2017/30113 RG)
  .

Benzer Konular

 1. Lise de ders seçme
  Konu Sahibi NİKİMİNAJ Forum Soru-Cevap
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 31.Temmuz.2013, 14:56
 2. İlköğretim Ders Yılı Süresi, Ders Etüt ve Dinlenme Süreleri
  Konu Sahibi refresh Forum Öğretmen Özlük- Mevzuat
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 13.Ağustos.2011, 16:07
 3. Ders kesim raporu
  Konu Sahibi refresh Forum Öğretmen-Genel İçerik
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 23.Haziran.2011, 00:26
 4. Ders Yılında Başarının Tespiti
  Konu Sahibi ahbar Forum Öğretmen Özlük- Mevzuat
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 30.Mart.2011, 13:11
 5. Alanların Belirlenmesi ve Ders Seçimi
  Konu Sahibi ahbar Forum Öğretmen Özlük- Mevzuat
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 30.Mart.2011, 12:54

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •