ULUSAL VE RESMÎ BAYRAMLARDA YAPILACAK TÖRENLER YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Kararı : 14/8/1981-81/3456
Resmî Gazete : 1.10.1981/17475

Ek ve Değişiklikler:
1) 11/4/1984-84/7933 B.K.K. 21.4.1984/18379 RG
2) 30/1/1985-85/9047 B.K.K. 18.2.1985/18670 RG
3) 10/12/1985-85/10152 B.K.K. 3.1.1986/18977 RG
4) 3/10/1986-86/11081 B.K.K. 26.10.1986/19263 RG
5) 29/7/1994-94/5929 B.K.K. 16.9.1994/22053 RG
6) 13/4/1995-95/6791 B.K.K. 25.5.1995/22293 RG
7) 9/8/1999-99/13224 B.K.K. 10.9.1999/23812 RG
8) 22/11/2000-2000/1714 B.K.K. 23.12.2000/24269 RG
9) 9/8/2010-2010/800 B.K.K. 8.9.2010/27696 RG

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

Madde 1-

1. Bayramların anlam ve önemine uygun olarak coşku ile kutlanmasını sağlamak ve böylece Büyük Atatürk'e ve ilkelerine bağlılığı geliştirmek ve Ulusal birliği pekiştirmek,

2. Ulusal ve Resmî Bayramlarda yapılacak törenleri düzenlemek, bütün koordinatör kuruluş ve Bakanlıkları belirlemek, resmî ve özel kuruluşların bu konuyla ilgili hizmetlerinde birlik ve beraberliği sağlamak,

3. Kuruluş ve Bakanlıkların törenlerle ilgili düzenlemelerine dayanak olacak esasları belirlemektir

Kapsam

Madde 2-
17/03/1981 tarih ve 2429 sayılı "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun"da yazılı, Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile Zafer Bayramı kutlama törenlerini düzenlemek ve yürütmekle görevli bütün Resmî ve Özel Kurum ve Kuruluşların faaliyetlerini kapsar.

Yasal Dayanak

Madde 3-Bu Yönetmelik 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 4 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Koordinatör Kurulu ve Bakanlıklar


Madde 4- Cumhuriyet Bayramı törenleri; Başkentte Dış İşleri, Başkent dışında İç İşleri Bakanlığının,

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, Millî Eğitim Bakanlığının,

(Değişik 13/04/1995-95/6791 B.K.K.) Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı törenleri, Millî Eğitim Bakanlığının,

Zafer Bayramı törenleri, Genelkurmay Başkanlığının Koordinatörlüğünde düzenlenir.

Kutlama Komiteleri

Madde 5-


1. İl, ilçe ve bucaklarda bütün törenler (Zafer Bayramı hariç) mahallî mülkiye amirinin veya görevlendirileceği kişinin başkanlığında, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, Jandarma, Emniyet, Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı temsilcilerinden; Bucak Müdürü olmayan Bucaklarda, Kasaba ve Köylerde en yüksek dereceli okul müdürleri arasından en kıdemlisinin koordinatörlüğünde varsa Belediye Başkanı, Köy Muhtarı ve bir Öğretmenden oluşur.

2. Kutlama Komitelerine çağrı üzerine, törenlerin düzenleme ve yürütülmesine katkısı olabilecek Bakanlık, Kuruluş Temsilcileri ve Danışman kişiler de alınabilir. Komite toplantılarına katılmak zorunludur.

3. Zafer Bayramı törenleri, Garnizon Komutanlığınca düzenlenip yürütülür.

Kutlama Komitelerinin Görev, Yetki ve Çalışma Usulleri
Madde 6-


1. Kutlama Komiteleri, Komite Başkanının çağrısı üzerine toplanır.

2. Kutlama Komiteleri, bu Yönetmelik esasları dahilinde;

Bayramların özelliğine ve mahallin durumuna göre anma, tören ve gösteri programları hazırlarlar.

Hava koşullarının uygun bulunmaması halinde, açık alanlarda yapılacak olan gösteriler Komitece haftanın ilk tatil gününde yapılmak üzere bir defaya mahsus olarak ertelenebilir. Ancak, günün anlam ve önemini belirten programın diğer kısmı uygun yerlerde yapılır.

Bayram törenlerinin amaca uygun olarak kutlanabilmesi için yapılacak çalışmaların zamanlamasını yaparlar ve gereken araç ve gereçleri sağlarlar.

Yapılacak program içerisinde çeşitli gösterilere, yarışmalara, süslemelere, ışıklandırmalara ve fener alayları gibi bayramla ilgili faaliyetlere yer verirler.

3. Kutlamalara katkısı bulunabilecek diğer Kuruluşlar ve kişiler Komitece verilecek görevleri yapmakla yükümlüdürler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Resmî Törenlerde Uygulanacak Genel Esaslar
Madde 7-


1. Cumhuriyet Bayramı,

Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00'de 21 pare top atışı ile başlar, 29 Ekim günü saat 24.00'de son bulur.

A. Başkent'te:

a) Atatürk Anıtlarına çelenk koyma töreni,

b) Anıt Kabir'de çelenk koyma töreni ve İstiklâl Marşı ile göndere bayrak çekilmesi,

c) Devlet Başkanının tebrikleri kabul töreni,

ç) İstiklâl marşı ile bayrağın göndere çekilmesini müteakip tören geçişi ve programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.

Atatürk Anıtlarına çelenk koyma törenleri, Ankara Valiliğince düzenlenir. Tören programının hazırlanması, törende uygulanacak genel esasların tespiti, tören yerlerindeki protokol düzenlemeleri ve katılacakların belirlenmesi Dış İşleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünce yapılır.

B. Başkent Dışında:

a) Atatürk Anıt veya Büstüne çelenk koyma töreni ve İstiklâl Marşı ile bayrağın göndere çekilmesi,

b) Mahallî Mülkiye Amirinin tebrikleri kabul töreni,

Mahallî Mülkiye Amiri, makamında Ek-1 deki listede gösterilen sıraya göre tebrikleri kabul eder.

c) (Değişik: 11/04/1984-84/7933 B.K.K.) Bayramın Kutlanması,

Mahallî Mülkiye Amiri, yanında Garnizon Komutanı veya Temsilcisi ile Belediye Başkanı olduğu halde geçişe katılanların ve halkın bayramını kutlar.

ç) Mahallî Mülkiye Amirinin Bayramın anlam ve önemini belirten konuşması,

d) (Değişik: 11/04/1984-84/7933 B.K.K.) Tören Geçişi,

Tören geçişi, Mahallî Mülkiye Amiri, Garnizon Komutanı veya Temsilcisi ile Belediye Başkanı tarafından şeref tribününde ayakta kabul edilerek selamlanır.

Şeref tribününde, Mahallî Mülkiye Amiri, Garnizon Komutanı veya Temsilcisi ile Belediye Başkanından başka, E-1 listedeki kişilere, şeref tribününün durumuna göre, sıra ile yer verilir.

e) Programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.

2. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Bayram, 23 Nisan günü saat 08.00'de başlar ve saat 24.00'de son bulur.

A. Başkent'te:

a) Bayramın açış konuşması,

Bayramın açış konuşması, Millî Eğitim Bakanı tarafından yapılır.

b) Anıt Kabir'de çelenk konulması töreni ve İstiklâl Marşı ile bayrağın göndere çekilmesi,

Anıt Kabir'de çelenk, Millî Eğitim Bakanı ve beraberindeki heyetle konur.

c) Atatürk Anıtlarına çelenklerin konulması Valilikçe (Millî Eğitim Müdürlüğü) düzenlenir.

ç) (Değişik: 11/04/1984-84/7933 B.K.K.) Bayramın kutlanması,

Vali tarafından beraberinde Garnizon Komutanı ile Belediye Başkanı olduğu halde törene katılanların ve halkın bayramı kutlanır, İstiklâl Marşı ile Bayrak göndere çekilir.

d) Konuşma yapılması ve şiirler okunması,

Kutlama programında yer alan konuşmalar yapılır ve şiirler okunur.

e) Tören geçişi ve gösteriler,

Tören geçişi düzeni ve gösteriler kutlama programında belirtilir.

f) Programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.

Devlet büyüklerini, ziyaret, gösteri, temsil ve bale gibi öğrenciler tarafından yapılacak çeşitli faaliyetler de programda belirlenir.

B. Başkent Dışında:

Başkent'te uygulanan tören ve kutlamaların, (b) fıkrası dışındaki düzenlemeler aynen uygulanır.
Bayramın açış konuşması Kutlama Komitesinin görevlendireceği bir öğretmen tarafından yapılır.

3. Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

Bayram, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da SAMSUN'da karaya çıktığı saat olan 07.00'de başlar ve 19 mayıs günü saat 24.00'de son bulur. 19 Mayıs günü saat 07.00'de yalnız ANKARA ve SAMSUN'da 21 pare top atışı yapılır.

A. Başkent'te:

a) Anıt Kabire çelenk koyma töreni ve İstiklâl Marşı ile bayrağın göndere çekilmesi,

b) (Değişik: 13/04/1995-95/6791 B.K.K.) Bayramın açış konuşması, İstiklâl Marşı ile Bayrağın göndere çekilmesini müteakip Millî Eğitim Bakanı tarafından tören alanında yapılır.

c) Gençlik adına konuşma yapılması ve şiir okunması,

Gençlik adına, bir öğrenci tarafından konuşma yapılır ve bir öğrenci tarafından da şiir okunur.

ç) Atatürk'ün Gençliğe Hitabesinin okunması,

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okunur ve Gençlik Atatürk'e cevap verir.

d) Samsun'dan getirilen bayrağın kabul töreni,

Samsun'dan getirilen bayrağın Devlet Başkanına sunulmasından sonra şeref çağrısı yapılarak Gençlik Marşı söylenir.

e) Tören geçişi,

Tören geçişi alt komitece tespit edilen sıraya göre yapılır.

f) Gösteriler,Gösteriler alt komitece önceden tespit edilen şekilde yapılır.

g) Programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.

Günün anlam ve önemine uygun olarak, halk oyunları, konferanslar, sergiler, yarışmalar, tiyatro, bale, konser gibi çeşitli faaliyetlere yer verilir.

B. Başkent Dışında:

a) Atatürk Anıt ve Büstlerine çelenk koyma töreni ve İstiklal Marşı ile bayrağın göndere çekilmesi,

b) (Değişik: 11/04/1984-84/7933 B.K.K.) Bayramın kutlanması,

Mahallî Mülkiye Amiri yanında, Garnizon Komutanı veya temsilcisi, Belediye Başkanı olduğu halde, törene katılanların ve halkın bayramını kutlar, İstiklâl Marşı ile Bayrak göndere çekilir.

c) Bayramın açış konuşması,

Mahallî Mülkiye Amiri veya kutlama Komitesince görevlendirilecek kişi tarafından yapılır.

d) Başkent'te uygulanan düzenlemenin (ç), (e), (f) ve (g) fıkraları aynen uygulanır.

4. Zafer Bayramı


Bayram, 30 Ağustos günü saat 07.00'de başlar ve saat 24.00'de son bulur. Saat 12.00'de 21 pare top atışı yapılır.

(Değişik ikinci paragraf : 9/8/2010-2010/800 B.K.K.) Başkent'te Genelkurmay Başkanlığınca, Başkent dışında Garnizon Komutanlıklarınca, Genelkurmay Başkanlığının bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlayacağı devamlı talimatına göre yürütülür.

(Ek fıkra : 9/8/2010-2010/800 B.K.K.) 5. CUMHURİYET BAYRAMI, ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI, ATATÜRK'Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI VE ZAFER BAYRAMI İLE İLGİLİ ORTAK HÜKÜMLER

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile Zafer Bayramının Başkent'teki tebrikatında TBMM Başkanı veya Başbakan bulunması durumunda, TBMM Başkanı ve Başbakan tebrikatı koordinatör kurum temsilcisi ile birlikte kabul eder ve önde yer alır. Taşrada Cumhuriyet Bayramı dâhil bütün bayramların tebrikatında, TBMM Başkanı, Başbakan veya Bakan bulunması durumunda, TBMM Başkanı, Başbakan veya Bakan tebrikatı Mahalli Mülkiye Amiri ile birlikte kabul eder ve önde yer alır.

Tören geçişinde, TBMM Başkanı, Başbakan veya Bakan bulunması durumunda, bu kişiler tören geçişini Mahalli Mülkiye Amiri, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı ile birlikte şeref tribününde ayakta kabul ederek selamlar.

Başkent dışında TBMM Başkanı, Başbakan veya Bakan bulunması durumunda, bu kişiler şeref tribününde Mahalli Mülkiye Amirinden önce yer alırlar. Bu durumda Ek-1 listedeki kişilere şeref tribününün durumuna göre Mahalli Mülkiye Amiri, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanından sonra sıra ile yer verilir.

Dış Temsilciliklerimizde Yapılacak Törenler

Madde 8- Dış Temsilciliklerimizde yapılacak Ulusal ve Resmî Bayram Törenleri, Dış İşleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünce verilecek talimata göre düzenlenir ve kutlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Çelenk Hakkında Uygulanacak Yönetmelik

Madde 9- Çelenkler, 04/09/1973 gün ve 7/7058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Resmî Bayramlar ve Anma Günlerinde Anıtlara Konulacak Çelenklerin Hazırlanma, Taşınma ve Sunulması Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre konur.

Bayrağın Göndere Çekilmesi
Madde 10- Bayrak, varsa bando eşliğinde, törene katılanlar ve halk tarafından söylenen İstiklâl Marşı ile göndere çekilir.

Bayram Süresinde Yapılan Çeşitli Düzenlemeler
Madde 11- (Değişik: 9/8/1999-99/13224 B.K.K.) Mülkî Amirin ve Garnizon Komutanlığının alacağı tertip ve düzenle, tugay ve eşidi askerî birlikler ile daha üst komutanlıkların bulunduğu garnizonlar ve bu gösterileri yapabilecek imkânlara sahip mahallî merkezlerde halkın görebileceği yerlerde; bando konserleri, bando ve tören bölüğü gösterileri yürüyüşü ile hava kararınca havaî fişek, ışık ve ses gösterileri düzenlenir.

Bayram Süresince Resmî ve Özel Binalarda Düzenleme
Madde 12- Bayramın başlangıç ve bitiş saatleri arasında resmî daire, özel kuruluşlar, müesseseler ve askerî birlik, kurum ve karargâhlar bayraklarla donatılır, geceleri de aydınlatılır.

Top Atışları
Madde 13- Cumhuriyet ve Zafer Bayramlarında 21 pare top atışı, tören kartucu (Kartuşu) ile atış yapmak olanağına sahip olan hafif topçu birliği bulunan Ordu, Kolordu, Tümen ve Tugaylar ile Deniz ve Hava üslerinin bulunduğu büyük şehir merkezlerinde (il merkez nüfusu 300.000 ve daha yukarı şehirler) uygulanır.

Bucak, Kasaba ve Köylerde Yapılacak Düzenleme
Madde 14- Bucak müdürü bulunmayan bucaklarla, kasaba ve köylerde yapılacak törenler, Kutlama Komitelerince bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak, mahallin özelliklerine göre düzenlenir.

Alt Komiteler
Madde 15-Kutlama Komiteleri, Resmî Bayramların özelliklerine göre programların hazırlanmasında alt komiteler oluşturabilir.

Koordinasyon
Madde 16- İl Kutlama Komiteleri 19 Mayıs gösteri programlarının ne şekilde hazırlanacağı hususunda il dahilindeki diğer Kutlama Komitelerine gereken talimatı verir ve programlar bu talimata göre hazırlanır.

Beş yılda Bir Yapılacak Tören
Madde 17- Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı gösterileri, bir senaryoya bağlı olarak değişik renk ve nitelik arzeden gösteri ve fon çalışmaları bir bütün halinde her beş senede bir yalnız Başkent'te uygulanır.

Yönerge
Madde 18-Koordinatör Kuruluş ve Bakanlıklar bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak koordine ettikleri bayramlarla ilgili yönerge yayınlayabilir.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
Madde 19- Millî Eğitim Bakanlığınca 14 Mart 1967 gün ve 12551 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 20- Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 21- Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütülür.

EK-1 İŞARETLİ LİSTE(Değişik: 11/04/1984-84/7933 B.K.K.)(1)

Başkent dışındaki illerde:

Tebrikata giriş sırası:


1. TBMM üyeleri,

2. Mahallin en büyük komutanı, general ve amiraller, garnizon komutanı,

3. (Değişik: 10/12/1985-85/10152 B.K.K.) Belediye başkanı, büyük şehirlerin genel törenleri dışında özellikle ilçelerde yapılan büyük şehir belediye başkanından sonra ilçe belediye başkanı,

4. (Değişik: 22/11/2000-2000/1714 B.K.K.) Cumhuriyet Başsavcısı, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı, Adlî Yargı Adalet Komisyonu Başkanı, Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanı, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Üniversite rektörleri, Baro Başkanı,

5. Yürürlükten Kaldırıldı.( 30/01/1985-85/9047 B.K.K.)

6. (Değişik: 30/01/1985-85/9047 B.K.K.) Rektör Yardımcıları, fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okul müdürleri,

7. Genel ve katma bütçeli kuruluşların genel müdürleri,

8. Garnizon komutanınca tespit edilecek silahlı kuvvetler mensupları,

9. (Değişik: 3/10/1986-86/11081 B.K.K.) Vali yardımcıları, il emniyet müdürleri, büyük şehir belediye sınırları içindeki ilçe kaymakamları ile ilçe belediye başkanları,

10. (Değişik: 10/12/1985-85/10152 B.K.K.) Hâkimler, savcı yardımcıları, noter odası başkanı ile iktidar partisi, ana muhalefet partisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan diğer partilerin (Alfabetik sıraya göre) il başkanları,

11. (Değişik: 30/1/1985-85/9047 B.K.K.) Dekan yardımcıları, enstitü ve yüksek okul müdür yardımcıları ile üniversitelerce belirlenecek diğer öğretim üyeleri,

12. Bakanlık Müfettişleri, hesap uzmanları, Sayıştay denetçileri,

13. Bakanlar Kurulu Kararındaki imza sırasına göre bakanlıkların il teşkilâtındaki amir, başkan ve müdürleri, il millî eğitim müdürlüğünce belirlenecek orta öğretim ve temel eğitim okul müdürleri ile öğretmenler,

14. Genel müdürlük ve bölge müfettişleri,

15. Resmî bankalar müdürleri, KİT ve TRT üst yöneticileri,

16. (Değişik: 10/12/1985-85/10152 B.K.K.) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunmayan siyasi partilerin il başkanları (Alfabetik sıraya göre),

17. İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri,

18. O yerdeki meslekî kuruluşlar ve en fazla üyeye sahip basın kuruluşunun temsilcileri,

19. Özel banka müdürleri,

20. Kamu yararına çalışan dernek başkanları,

NOT :


1. Generaller ve amiraller içinde orgenaral/oramiral varsa (görev, izin vb. maksatla geçici olarak o bölgede bulunma hali dahil) TBMM üyelerinden önce yer alırlar.

2. Korgeneral/koramiral, tümgeneral/tümamiral, tuğgenaral/tuğamiraller tebrikata bir bütün olarak bölünmeden girerler.

3. Bu liste Devlet protokolüne ilişkin esaslar belirleninceye kadar uygulanır.

4. İlçe, bucak, kasaba ve köylerde tebrikata giriş sırası il'deki sıraya göre saptanır.

______________________________ __________

(1)Bu listenin 11/4/1984 tarih ve 84/7933 sayılı kararname ile değişik şeklindeki (12) sıra nolu hülmü (9) olarak değiştirilmiş ve listenin (10, 11, 12) sıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.
______________________________ __________

EK-1 (Değişik : 9/8/2010-2010/800 B.K.K.) İŞARETLİ LİSTE