Reklam
Toplam 1 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 1 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Lise Öğrenci Disiplin Cezaları

  Lise Öğrenci Disiplin Cezaları

  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

  Resmî Gazete: 1 Eylül 2018 - 30522

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Disiplin


  Disiplin cezaları
  MADDE 163-
  (1) Öğrencilere, disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiillerinin niteliklerine göre;
  a) Kınama,
  b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma,
  c) Okul değiştirme,
  ç) Örgün eğitim dışına çıkarma

  cezalarından biri verilir. (Ek cümleler:RG-16/9/2017-30182) Ancak, kınama cezası yerine öğrenci ödül ve disiplin kurulunca Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında belirlenen toplum hizmeti çalışmalarından biri de verilebilir. Bu durum e-Okul sistemine işlenmez.

  (2) Disipline konu olan olaylar okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunda görüşülüp karara bağlandıktan sonra;
  a) Kınama ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezaları okul müdürünün,
  b) Okul değiştirme cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun,
  c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası, il öğrenci disiplin kurulunun,
  onayından sonra uygulanır.

  Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller
  MADDE 164-
  (1) Kınama cezasını gerektiren davranışlar ve fiiller şunlardır:
  a) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) Okulu, okul eşyasını ve çevresini kirletmek,
  b) Yapması gereken görevleri yapmamak,
  c) Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak,
  ç) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya kullanmak,
  d) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak,
  e) Yalan söylemek,
  f) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) Okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine, törenlere, sosyal etkinliklere ve okul pansiyonlarında etüde katılmamak, geç katılmak veya bunlardan erken ayrılmak,
  g) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) Okul kütüphanesi, atölye, laboratuvar, pansiyon veya diğer bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi, eksik vermek veya kötü kullanmak,
  ğ) Kaba ve saygısız davranmak,
  h) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) Dersin ve ders dışı eğitim faaliyetlerinin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,
  ı) Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
  i) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) Yatılı okullarda pansiyona geç gelmek,
  j) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) Müstehcen veya yasaklanmış araç, gereç ve dokümanları okula ve okula bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak,
  k)(Değişik:RG-1/7/2015-29403) Kumar oynamaya yarayan araç-gereç ve doküman bulundurmak,
  l) Bilişim araçlarını amacı dışında kullanmak,
  m) Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uymamak.
  n) (Ek:RG-1/7/2015-29403) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) Ders saatleri içinde öğretmenin bilgisi ve kontrolü dışında bilişim araçlarını açık tutarak dersin akışını bozmak.

  (2) (Değişik cümle:RG-1/7/2015-29403) Okuldan 1-5 gün arasında kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve davranışlar;
  a) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) Kişilere, arkadaşlarına, okul yöneticilerine, öğretmenlerine ve diğer çalışanlarına karşı okul içinde ve dışında sözle, davranışla veya sosyal medya üzerinden hakaret etmek, hakareti paylaşmak, yaymak veya başkalarını bu davranışa kışkırtmak,
  b) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) Pansiyonun düzenini bozmak, pansiyonu terk etmek, gece izinsiz dışarıda kalmak,
  c) Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı körükleyici semboller taşımak,
  ç) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) İzinsiz gösteri, etkinlik ve toplantı düzenlemek, bu tür gösteri, etkinlik ve toplantılara katılmak,
  d) Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak,
  e) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) Okul kurallarının uygulanmasını ve öğrencilere verilen görevlerin yapılmasını engellemek,
  f) Başkalarına hakaret etmek,
  g) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) Müstehcen veya yasaklanmış araç, gereç, doküman ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak; bu amaçlar için okul araç-gerecini ve eklentilerini kullanmak,
  ğ) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretim faaliyetlerine ve kişilere zarar vermek,
  h) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) Okula geldiği hâlde özürsüz eğitim ve öğretim faaliyetlerine, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere katılmamayı, geç katılmayı veya erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek,
  ı) Kavga etmek, başkalarına fiili şiddet uygulamak,
  i) Okul binası, eklenti ve donanımlarına, arkadaşlarının araç-gerecine siyasi, ideolojik veya müstehcen amaçlı yazılar yazmak, resim veya semboller çizmek,
  j) Toplu kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak,
  k) Sarhoşluk veren zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak.
  l) (Ek:RG-1/7/2015-29403) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) Millî ve manevi değerlere, genel ahlak ve adaba uygun olmayan tutum ve davranışlarda bulunmak.
  m) (Ek:RG-16/9/2017-30182) Okul personelinin taşınır veya taşınmaz malına zarar vermek ve/veya malını tahrip etmek.

  (3) Okul değiştirme cezasını gerektiren fiil ve davranışlar;
  a) Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere saygısızlık etmek,
  b) Millî ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak; bu değerlere küfür ve hakaret etmek,
  c) Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak,
  ç) Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak,
  d) Okulla ilişkisi olmayan kişileri, okulda veya eklentilerinde barındırmak,
  e) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) Resmî belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge düzenlemek ve kullanmak ve başkalarını yararlandırmak,
  f) Okul sınırları içinde herhangi bir yeri, izinsiz olarak eğitim ve öğretim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak,
  g) Okula ait taşınır veya taşınmaz mallara zarar vermek,
  ğ) Ders, sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak,
  h) Eğitim ve öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı madde ile her türlü aletleri getirmek veya bunları bulundurmak,
  ı) Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak,
  i) Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,
  j) Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek,
  k) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) Eğitim ve öğretim ortamında; siyasi ve ideolojik amaçlı eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemler düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere katılmak,
  l) Siyasi partilere, bu partilere bağlı yan kuruluşlara, derneklere, sendikalara ve benzeri kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek, para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,
  m) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla eğitim ve öğretimi engellemek, kişilere ağır derecede maddi ve manevi zarar vermek,
  n) İzin almadan okulla ilgili; bilgi vermek, basın toplantısı yapmak, bildiri yayınlamak ve dağıtmak, faaliyet tertip etmek veya bu kapsamdaki faaliyetlerde etkin rol almak,
  o) Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi yapmaya, böyle eylemlere katılmaya, yalan bildirimde bulunmaya veya suçu yüklenmeye zorlamak,
  ö) Zor kullanarak başkasına ait mal ve eşyaya el koymak, başkalarını bu işleri yapmaya zorlamak,
  p) (Ek:RG-1/7/2015-29403) Genel ahlak ve adaba uygun olmayan, yanlış algı oluşturabilecek tutum ve davranışları alışkanlık hâline getirmek,
  r) (Ek:RG-1/7/2015-29403) Kişilere, arkadaşlarına ve okul çalışanlarına; söz ve davranışlarla sarkıntılık yapmak, iftira etmek, başkalarını bu davranışlara kışkırtmak veya zorlamak, yapılan bu fiilleri sosyal medya yoluyla paylaşmak, yaymak,
  s) (Ek:RG-1/7/2015-29403) Pansiyon düzenini bozmayı, pansiyonu terk etmeyi ve gece izinsiz dışarıda kalmayı alışkanlık hâline getirmek,
  ş) (Ek:RG-16/9/2017-30182) Kesici, delici, yaralayıcı ve benzeri aletlerle kendine zarar vermek.

  (4) Örgün eğitim dışına çıkarma cezasını gerektiren davranışlar;
  a) Türk Bayrağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere hakaret etmek,
  b) Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine ve Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına ve Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek; düzenlenmesini kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi eylemlere etkin olarak katılmak veya katılmaya zorlamak,
  c) Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü ve yıkıcı toplu eylemler düzenlemek, katılmak, bu eylemlerin organizasyonunda yer almak,
  ç) Kurul ve komisyonların çalışmasını tehdit veya zor kullanarak engellemek,
  d) Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak,
  e) Okul ve eklentilerinde güvenlik güçlerince aranan kişileri saklamak ve barındırmak,
  f) Eğitim ve öğretim ortamını işgal etmek,
  g) Okul içinde ve dışında tek veya toplu hâlde okulun yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak,
  ğ) Okul çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel olmak için fiili saldırıda bulunmak ve başkalarını bu yöndeki eylemlere kışkırtmak,
  h) Okulun taşınır veya taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek,
  ı) Yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı maddeleri kullanmak suretiyle bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi veya manevi zarara yol açmak,
  i) Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek; işkence yapmak veya yaptırmak, cinsel istismar ve bu konuda kanunların suç saydığı fiilleri işlemek,
  j) Çete kurmak, çetede yer almak, yol kesmek, adam kaçırmak; kapkaç ve gasp yapmak, fidye ve haraç almak,
  k) Yasa dışı örgütlerin ve kuruluşların, siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda yapmak, eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak,
  l)(Değişik:RG-1/7/2015-29403) Bilişim araçları veya sosyal medya yoluyla; bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içerikler oluşturmak, bunları çoğaltmak, yaymak ve ticaretini yapmak.

  (5) Yukarıda belirtilenlerin dışında ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hâllere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara suça uygun cezalar verilir.

  Pansiyon, başka okul veya işletmedeki disiplin olayları
  MADDE 165-
  (1) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Öğrencinin kayıtlı olduğu okul dışında; kaldığı pansiyonda, ders, kurs veya telafi eğitimi aldığı okullarda, disiplin olaylarına karışmaları hâlinde, olayın meydana geldiği okul tarafından; öğrencinin kayıtlı olduğu okuldan 168 inci madde kapsamında gerekli bilgi, belge ve görüşler alınarak gerekli araştırma/inceleme/soruşturma yapılır ve karar verilir. Olayla ilgili tanzim edilen dosya, gereği için öğrencinin kayıtlı olduğu okula gönderilir.
  (2)(Değişik:RG-1/7/2015-29403) Staj çalışması veya meslek eğitimi görülen işletmelerde öğrencinin karıştığı disiplin olayları, kayıtlı bulunduğu okula bildirilir. Olay, okul müdürlüğünce araştırılarak/incelenerek/ soruşturularak sonuçlandırılır.

  "(3) (RG-01/09/2018-30522) Araştırma/inceleme/soruşturma süreci, ilgili okulların öğrenci ödül ve disiplin kurullarının işbirliği içerisinde yürütülür. Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı veya işletme yetkilisi,görüşlerine başvurulmak üzere olayla ilgili öğrenci ödül ve disiplin kurulu toplantısına katılır. Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı karar için oy kullanır, ancak işletme yetkilisi oy kullanamaz."

  (4)(Değişik:RG-1/7/2015-29403) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu okulda disiplin olaylarına karışması ve buna ilişkin araştırma/inceleme/soruşturma sürdürülürken bir başka okula nakledilmesi durumunda, işlemi başlatan okul, araştırma/inceleme/soruşturmayı tamamlar ve dosyayı yeni okuluna gönderir. Yeni okulu aracılığıyla posta, e-Posta ve/veya diğer iletişim araçlarıyla tebligat yapılarak öğrenciye ceza uygulanır ve dosyasına işlenir. Ceza alan öğrenciyle ilgili karara itiraz, davranış puanının iade edilmesi ve cezanın dosyadan silinmesi gibi işlemler yeni okulu tarafından gerçekleştirilir.

  Cezaya neden olan davranış ve fiilin tekrarlanması
  MADDE 166-
  (Değişik:RG-16/9/2017-30182)
  (1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya davranışın bir öğretim yılı içerisinde tekrarında veya aynı cezayı gerektiren farklı bir fiil veya davranışın gerçekleşmesinde bir derece ağır ceza uygulanır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Uygulama ile İlgili Esaslar ve Ceza Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar


  Uygulama ile ilgili esaslar
  MADDE 167-
  (1) Şikâyetler, gerçek ve/veya tüzel kişilerce okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. İsimsiz ve imzasız başvurular işleme alınmaz.

  (2)(Değişik:RG-1/7/2015-29403) Araştırma/inceleme/soruşturmayı gerektiren ve doğrudan okul yönetimine duyurulan veya bildirilen şikâyetler, yazılı olarak ilgililere zamanında iletilir.

  Ceza takdirinde dikkat edilecek hususlar
  MADDE 168-
  (1) Disiplin cezaları takdir edilirken;
  a) Öğrencinin 18 yaşına kadar çocuk olduğu,
  b) Öğrencinin üstün yararı,
  c)(Değişik:RG-1/7/2015-29403) Gizlilik ilkesi,
  ç)(Değişik:RG-1/7/2015-29403) Sınıf rehber öğretmeni, gerektiğinde diğer öğretmenler ve öğrenci velisinin görüşleri,
  d) Öğrencinin ailesi ve çevresiyle ilgili bilgiler,
  e) Öğrencinin kişisel özellikleri ve psikolojik durumu,
  f) Fiil ve davranışın hangi şartlar altında yapıldığı, öğrenciyi tahrik unsurlar,
  g) Öğrencinin yaşı ve cinsiyeti,
  ğ) Öğrencinin derslerdeki ilgi ve başarısı,
  h) Öğrencinin daha önce ceza alıp almadığı,
  hususları göz önünde bulundurulur.

  (2) Olayın mahkemeye intikal etmesi disiplin cezasının uygulanmasını engellemez.

  (3) Öğrencinin daha önce ceza almamış olması, derslerinde başarılı olması ve davranışlarının olumlu olması durumunda rehberlik servisinin görüşü de alınarak bir alt ceza verilebilir.

  (4) (Ek:RG-1/7/2015-29403) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Ceza gerektiren davranış ve fiillerde bulunan öğrenciler, okul rehberlik servisinin veya rehberlik ve araştırma merkezi tarafından düzenlenen rapor ile okul yönetiminin kararına bağlı olarak rehabilite edici uygulamalara tabi tutulur.

  (5) (Ek:RG-28/10/2016-29871) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden zihinsel yetersizliğe ya da otizme sahip öğrencilerin yaptırım gerektiren davranış ve fiilleri gerçekleştirmesi halinde disiplin cezası uygulanmaz. Bu tür davranışlarda bulunan öğrenciler için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi gerekli tedbirleri alır. Ancak görme, işitme ve ortopedik yetersizliği olan öğrencilere ise yetersizliği olmayan öğrencilere uygulanan hükümler uygulanır.

  Disiplin cezaları ile ilgili onay, itiraz ve tebliğ
  MADDE 169-
  (1) Onay yetkisi okul müdüründe bulunanların dışındaki disiplin cezalarının onaylanmasıyla itiraza ilişkin dosya ve yazılar millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla ilgili disiplin kurullarına gönderilir.

  (2) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunda görüşülüp karara bağlanan disiplin cezalarından;
  a) Kınama ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezaları okul müdürünün,
  b) Okul değiştirme cezası, ilçe öğrenci disiplin kurulunun,
  c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası, il öğrenci disiplin kurulunun
  onayından sonra uygulanır.

  (3) Cezalara itiraz; cezanın tebliğini izleyen beş iş günü içinde okul müdürü, 18 yaşını tamamlamış öğrenci veya öğrenci velisi tarafından okul müdürlüğü kanalıyla yapılır. Okul müdürlüğü, yazılı başvuruyu ve itiraz gerekçeleri hakkındaki görüşlerini, gerekli belgelerle birlikte başvurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde itirazı değerlendirmeye yetkili disiplin kuruluna sevk etmek üzere gönderir.
  a) Kınama ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezalarına itiraz ilçe öğrenci disiplin kurulunca,
  b) Okul değiştirme cezasına itiraz il öğrenci disiplin kurulunca,

  c) Örgün eğitim dışına çıkarma cezasına itiraz üst disiplin kurulunca
  değerlendirerek sonuçlandırır.

  (4) (Değişik:RG-1/7/2015-29403) Kararı onayan kurul aynı karara yönelik itirazları görüşemez, itirazlar bir üst kurulda görüşülerek karara bağlanır. İtiraz sonucu verilen karar kesin olup yeniden itiraz edilemez.

  (5) Bütün cezalar, velilere 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak bildirilir ve tebellüğ belgesi disiplin dosyasında saklanır.

  "(6) (RG-01/09/2018-30522) Okul değiştirme cezası kesinleşen öğrencinin diğer okula nakil işlemi gerçekleştirilinceye kadar geçen sürede öğrenci okula devam ettirilmez ve bu süre devamsızlıktan sayılmaz."

  Davranış puanının indirilmesi
  MADDE 170-
  (1) Her ders yılı başında öğrencilerin davranış puanı 100’dür.
  (2) Ceza alan öğrencilerin davranış puanlarından;
  a) Kınama cezası için 10,
  b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası için 20,
  c) Okul değiştirme cezası için 40,
  ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası için 80
  puan indirilir.

  Cezaların işlenmesi, silinmesi, puan iadesi ve dosyaların saklanması
  MADDE 171
  - (1) Öğrencilerin aldıkları cezalar, e-Okul sistemine işlenir.
  (2) (Değişik:RG-28/10/2016-29871) Ceza alan ve davranış puanı indirilmiş olan ancak davranışları olumlu yönde değişen, iyi hâlleri görülen ve olumsuz davranışları tekrarlamayan öğrencilerin durumları, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunca daha sonraki dönemde/dönemlerde, son sınıf öğrencileri ise ders yılı sonunda değerlendirilir. Cezalarının kaldırılması ve davranış puanlarının iadesi öngörülen öğrenciler öğretmenler kuruluna sunulur. Öğretmenler kurulunca cezası kaldırılan ve davranış puanı iade edilen öğrencilerin yeni durumları e-Okul sistemine işlenir.

  (3) Davranış puanı iade edilen ve disiplin cezası kaldırılan öğrencinin disiplin durumuna ilişkin bilgi istendiğinde, öğrencinin disiplin cezası bulunmadığı bildirilir.

  (4)(Değişik:RG-1/7/2015-29403) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu belgeleri ve araştırma/inceleme/soruşturma dosyası ilgili mevzuat hükümlerince saklanır.

  (5) Ödül ve disiplin işlemlerine ait veriler; Bakanlığın ilgili birimlerince e-Okul sistemi üzerinden alınır.

  Cezaların uygulanması
  MADDE 172-
  (1) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciler;
  a) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Okulun açık olduğu sürede bir günden beş güne kadar okul binası, eklentileri ve işletmelerde yapılan her türlü eğitim ve öğretim etkinlikleri, sınav ile staj çalışmalarına katılamazlar. Bu süre(RG-01/09/2018-30522) özürlü devamsızlıktan sayılır.
  b) Pansiyonlu okullardaki yatılı öğrencilerin, pansiyonda kalmasına izin verilebilir. Ancak diğer öğrencilerin huzur ve güvenini olumsuz etkileyecek öğrencilerin pansiyonda kalmalarına izin verilmez.
  c) Öğrencilerin ulusal ya da uluslararası etkinliklere katılıp katılmayacaklarına okul yönetimince karar verilir.

  (2) Okul değiştirme cezası alan öğrenciler;
  "a) (RG-01/09/2018-30522) Millî eğitim müdürlüklerince öğrenci velisi bilgilendirilerek okul türleri ve bu Yönetmeliğin nakille ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak uygun okullara 5 iş günü içerisinde tercih yapılması sağlanır.Velisi tarafından tercih yapılmayan öğrencinin nakli ilgili öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca resen gerçekleştirilir. Aynı ilde öğrencinin devam edebileceği programın bulunmaması hâlinde Bakanlığın ilgili birimiyle işbirliği yapılarak gerekli tedbirler alınır."

  b) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Parasız yatılı öğrencilerin nakilleri, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin nakille ilgili hükümlerine göre uygun okullara yapılır.
  c)(Değişik:RG-1/7/2015-29403) Okul değiştirme cezası alan öğrenciler, ceza aldıkları okula dönemezler,
  ç) Öğrencinin kayıtlı olduğu okul dışında; kaldığı pansiyonda, ders, kurs veya telafi eğitimi aldığı okullarda, disiplin olaylarına karışıp bir başka okula nakledilen öğrencilerden; naklen geldiği okul tarafından okul değiştirme cezası verilenlere yeniden okul değişikliği yaptırılmaz ve nakil durumları, aldıkları cezayla ilişkilendirilerek kayıtlarda belirtilir. Süresi içinde itirazda bulunulması hâlinde, itiraza ilişkin karar verilinceye kadar ceza uygulanmaz.

  (3) Örgün eğitim dışına çıkarma cezası alan öğrenciler;
  a) Akşam liseleri dışında devam zorunluluğu olan okullara kayıt yaptıramaz.
  b) (Değişik:RG-16/9/2017-30182) Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine gönderilir.

  Ceza alan veya hakkında tedbir kararı verilen öğrencilerin sınavları
  MADDE 173-
  (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-16/9/2017-30182)
  (1) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan ya da hakkında verilen tedbir kararı doğrultusunda okuldan geçici olarak uzaklaştırılan öğrencilerin, bu sürede katılamadıkları sınavların yerine, okul yönetimlerince belirlenen tarihlerde sınavlara alınmaları sağlanır.

  Zararın ödetilmesi
  MADDE 174-
  (1) Takdir edilen disiplin cezasının yanında okul ve kişi mallarına verilen zararlar, zarara yol açan öğrencilerin velilerine ödettirilir.
  (2) Zararın ödenmesinde zorluk çıkaran veliler hakkında, 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

  Tedbir kararı
  MADDE 175
  - (1) Müdür, disiplin olaylarında öğrenciyi bir taraftan okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevk etmekle birlikte, gerektiğinde kurula sevkten önce veya sonra, kovuşturmanın tamamlanmasını ve sonucunu beklemeden acele bir tedbir olmak üzere on iş gününü geçmemek kaydıyla millî eğitim müdürünü bilgilendirerek uygun göreceği süre kadar geçici olarak okuldan uzaklaştırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders ve sınavlarla diğer etkinliklere alınmazlar. Hakkında tedbir kararı verilen öğrencinin okuldan uzaklaştırıldığı süre devamsızlıktan sayılmaz.

  (2) Tedbir kararının alınmasını izleyen en geç üç iş günü içinde disiplin işlemine başlanır ve okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna sevkinden itibaren en geç on iş günü içinde durumu karara bağlanır. Aksi takdirde alınan tedbir kararı, kendiliğinden kalkmış sayılır. Haklı ve zorlayıcı sebeplerin devamı hâlinde millî eğitim müdürünün onayına bağlı olarak tedbir kararı, iki kez daha uzatılabilir.

  (3) Yönetim tedbiri süresince disiplin işlemi sonuçlanmamışsa; öğrencinin okula devam edip etmeyeceği, pansiyondan yararlanıp yararlanmayacağı hususu ayrıca mahalli mülki idare amirinin onayıyla belirlenir.

  (4) Öğrencilerin neden olduğu olağanüstü durumlar karşısında müdür, tedbir olmak üzere okul ve pansiyonların eklentileriyle birlikte en çok beş iş günü eğitim ve öğretime kapatılması gerektiğini millî eğitim müdürlüğüne teklif edebilir.
  .

Benzer Konular

 1. Okul Öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri
  Konu Sahibi refresh Forum Öğretmen Özlük- Mevzuat
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 16.Ocak.2018, 19:18
 2. 2017 Trafik Cezaları
  Konu Sahibi refresh Forum Otomobil
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 25.Kasım.2017, 01:33
 3. 2012 Trafik Cezaları
  Konu Sahibi refresh Forum Otomobil
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 28.Mart.2012, 13:08
 4. Cevap: 0
  Son Mesaj : 13.Ağustos.2011, 16:16
 5. Lise Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi
  Konu Sahibi ahbar Forum Öğretmen Özlük- Mevzuat
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 03.Mayıs.2011, 21:38

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •