MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Resmî Gazete : 3.6.1991/20890
Tebliğler Dergisi : 8.7.1991/2340Ek ve Değişiklikler:
1) 1.2.1992/21129 RG 17.2.1992/2352 TD
2) 30.12.1993/21804 RG 3.1.1994/2398 TD
3) 3.3.1997/22922 RG 10.3.1997/2473 TD
4) 17.8.1998/23436 RG
5) 29.8.2000/24155 RG
6) 30.6.2001/24448 RG
7) 14.1.2004/25346 RG
8) 28.6.2008/26920 RG
9) 16.01.2009/27112 RGBİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtında görevli personelin disiplin amirlerini tespit etmektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtında görevli personel hakkında uygulanır.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik Bakanlar Kurulunun 17/09/1982 tarih ve 8/5336 sayılı Kararıyla yürürlüğe giren “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Genel Yönetmelik”in değişik 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Disiplin Amirlerinin Belirlenmesi
Madde 4- Bakanlık kurum ve kuruluşlarındaki disiplin amirleri ve bunların astlık-üstlük sırası Ek listede gösterildiği gibi belirlenmiştir.
Müstakil müdürlük kadrosu bulunmayan anaokulları ile ilkokullarda müdürlük görevini de yürüten öğretmenlerin disiplin amirliği yetkisi yoktur.
Ek listede gösterilen üst disiplin amirleri, sıralamada kendinden önce gelen amire bağlanmış olan bütün personelin aynı zamanda ilk disiplin amiri sıfatına haizdir.
Üst disiplin amirleri tarafından yukarıdaki fıkrada açıklandığı tarzda ve ilk disiplin amiri sıfatıyla verilmiş disiplin cezalarına itiraz varsa bu amirlerin ilk disiplin amiri olan üstüne yoksa ilgili disiplin kuruluna yapılır.
Özel kanunların disiplin amirleri ile ilgili hükümleri saklıdır.
Başka Yerde Görevlendirilenlerin Disiplin Amirleri
Madde 5- Kadrosunun bulunduğu birimden başka bir birimde, onayla görevlendirilen personelin disiplin amirleri, fiilen görev yaptığı birimdeki disiplin amirleridir.
Bu Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Hâller
Madde 6- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde “Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 7- 02/06/1986 tarih ve 2211 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 8- Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
A. MERKEZ TEŞKİLATI
Birimler ve Personeli
Disiplin Amiri
Üst Disiplin Amiri
1. Müsteşarlık
a) Müsteşar
Bakan
-
b) Müsteşar Yardımcısı
Müsteşar
-
c) Diğer Personel
Müsteşar Yardımcısı
Müsteşar
2. Özel Kalem Müdürlüğü
a) Özel Kalem Müdürü
Bakan
-
b) Özel Kalem Müdürlüğü Personeli
Özel Kalem Müdürü
-
3. Müşavirlikler
a) Bakanlık Müşavirliği
1) Bakanlık Müşaviri
Müsteşar
-
2) Diğer Personel
İlgili Bakanlık Müşaviri
Müsteşar
b) Hukuk Müşavirliği
1) 1.Hukuk Müşaviri
Müsteşar
-
2) Hukuk Müşaviri
1.Hukuk Müşaviri
Müsteşar
3) Diğer Personel
İlgili Hukuk Müşaviri
1.Hukuk Müşaviri
c) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
Müsteşar
-
2) Diğer Personel
Müşavir
Müsteşar Yardımcısı
4. Kurul Başkanlıkları :
a) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (Değişik: 30.12.1993/21804 RG)
1) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
Bakan
-
2) Talim ve Terbiye Kurulu
Başkan Yardımcısı olarak
görevlendirilen Kurul Üyesi
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
-
3) Talim ve Terbiye Kurul Üyesi
Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanı
-
4) Daire Başkanı
Talim ve Terbiye Kurulu
Başkan Yardımcısı
Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanı
5) Daire Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen personel
İlgili Daire Başkanı
İlgili Talim ve Terbiye
Kurulu Başkan Yardımcısı
6) Talim ve Terbiye Kurulu
Kurul Uzmanı, Şube Müdürü
Eğitim Uzmanı, Araştırmacı(1)
İlgili Daire Başkanı
İlgili Talim ve Terbiye
Kurulu Başkan Yardımcısı
7) Mütercim, Şef, Memur,
Daktilograf, Ambar Memuru,
Yardımcı Hizmet Sınıfı Personeli
Şube Müdürü
İlgili Daire Başkanı
8) (Değişik 28.6.2008/26920 RG)
Öğretim materyallerini Geliştirme, inceleme Merkezi müdürü
Daire Başkanı
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı
Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı, Öğretmen ve diğer Personel

Merkez Müdürü
Daire Başkanı
b) Teftiş Kurulu Başkanlığı (Değişik: 1.2.1992/21129 RG)
1) Teftiş Kurulu Başkanı
Bakan
-
2) Başmüfettiş, Müfettiş
Teftiş Kurulu Başkanı
-
3) Müfettiş Yardımcısı
Başmüfettiş yoksa Müfettiş
Teftiş Kurulu Başkanı
4) Şube Müdürü
Teftiş Kurulu Başkanı
Müsteşar
5) Diğer Personel
Şube Müdürü
Teftiş Kurulu Başkanı
c) Araştırma Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı (28.6.2009 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle kaldırılmıştır.)
5. Genel Müdürlükler
a) Genel Müdür
Müsteşar
-
b) Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür
Müsteşar Yardımcısı
c) Daire Başkanı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür
d) Şube Müdürü, Eğitim Uzmanı,
Araştırmacı(2), Döner Sermaye
İşletme Müdürü
(2), Mühendis(2),Uzman (Özelleştirme sonucu gelen)(3),
Daire Başkanı
Genel Müdür Yardımcısı
e) Programcı, Çözümleyici,
Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama
Kontrol İşletmeni,İstatistikçi(2)
Şube Müdürü
Daire Başkanı
f) Diğer Personel
Şube Müdürü
Daire Başkanı
6. Bakanlık Daire Başkanlıkları
a) Daire Başkanı
Müsteşar
-
b) Şube Müdürü,Eğitim Uzmanı,
Mühendis, Mimar, Araştırmacı(2),Uzman (Özelleştirme sonucu gelen)(3),
Daire Başkanı
Müsteşar Yardımcısı
c) Programcı, Çözümleyici,
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni,
Bilgisayar İşletmeni, vb. personel
Şube Müdürü
Daire Başkanı
d) Diğer Personel
Şube Müdürü
Daire Başkanı
7. Savunma Sekreterliği
a) Savunma Sekreteri
Müsteşar
-
b) Savunma Uzmanı
Savunma Sekreteri
Müsteşar Yardımcısı
c) Sivil Savunma Uzmanı
Savunma Sekreteri
İçişleri Bakanlığı Sivil
Savunma Genel Müdürü
d) Diğer Personel Savunma Uzmanı Savunma Sekreteri
8. (Ek: 28.6.2008/26920 RG) Strateji Geliştirme Başkanlığı:
a) Strateji Geliştirme Başkanı Müsteşar
b) Daire Başkanı Strateji Geliştirme Başkanı Müsteşar
c) Şube Müdürü, Mali Hizmetler Uzmanı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Daire Başkanı Strateji Geliştirme Başkanı
d) Diğer Personel Şube Müdürü Daire Başkanı
9. (Ek: 28.6.2008/26920 RG) İç Denetim Birimi Başkanlığı:
a) Başkan Müsteşar
b) İç Denetçi Müsteşar
c) Şube Müdürü Başkan Müsteşar
d) Diğer personel
Şube Müdürü
Başkan
B. TAŞRA TEŞKİLÂTI
Birimler ve Personeli
Disiplin Amiri
Üst Disiplin Amiri
1. İl Millî Eğitim Müdürlükleri (Değişik: 17.8.1998/23436 RG)
a) İl Millî Eğitim Müdürü
Vali
-
b) İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı,
Şube Müdürü, İlköğretim Müfettişleri Başkanı, Araştırmacı(2)
, Müdür(Özelleştirme sonucu gelen)(4),
İl Millî Eğitim Müdürü
Vali
c) İlköğretim Müfettişi,
İlköğretim Müfettiş Yardımcısı,
Bu Bölümdeki Şef, Memur,
Daktilograf ve benzeri unvanlarda
görevli personel
İlköğretim Müfettişleri
Başkanı
İl Millî Eğitim Müdürü
d) Sivil Savunma Uzmanı
İl Millî Eğitim Müdürü
Vali
e) Mühendis, Mimar ve diğer personel
İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
İl Millî Eğitim Müdürü
f) (Ek: 30.6.2001/24448 RG )
Sivil Savunma Bürosunda görevli
Şef, Memur, Daktilograf, Teknik
Hizmetler Sınıfı Personeli, Yardımcı
Hizmetler Sınıfı Personeli ve diğer
Personel
Bürodan sorumlu Sivil Savunma Uzmanı yoksa ilgili Millî Eğitim Müdür Yardımcısı, yoksa Şube Müdürü
İl Millî Eğitim Müdürü
2. İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri
a) İlçe Milli Eğitim Müdürü
Kaymakam
Vali
b) Şube Müdürü
İlçe Millî Eğitim Müdürü
Kaymakam
c) Diğer Personel
Şube Müdürü
İlçe Millî Eğitim Müdürü
3. Okullar (Değişik: 17.8.1998/23436 RG)
a) (Değişik: 28.6.2008/26920 RG) Anaokulu, İlköğretim Okulu, Lise ve Dengi Okul, Özel Eğitim Okul ve Merkezi, Olgunlaşma Enstitüsü ve Müstakil Pratik Kız Sanat Okulu Müdürü
1) İlçede
İlçe Millî Eğitim Müdürü
Kaymakam
2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(10)
İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
İl Millî Eğitim Müdürü
b)(Değişik: 28.6.2008/26920 RG) Okul ve Merkezlerde görevli; Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı, öğretmen ve diğer personel
1) İlçede
Okul Müdürü
İlçe Millî Eğitim Müdürü
2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(10)
Okul Müdürü
İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
4. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri
a) Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü
1) İlçede
İlçe Millî Eğitim Müdürü
Kaymakam
2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(10)
İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
İl Millî Eğitim Müdürü
b) Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Müdür Yardımcısı, Bölüm
Başkanı, Tabip
1) İlçede
Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü
İlçe Millî Eğitim Müdürü
2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(10)
Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü
İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
c) Psikolog, Sosyal Çalışmacı,
Rehber Öğretmen, Öğretmen vb. Personel
1) İlçede
Bölüm Başkanı
Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü
2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(10)
Bölüm Başkanı
Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü
d) Diğer Personel
1) İlçede
Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdür Yardımcısı
Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü
2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(10)
Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdür Yardımcısı
Rehberlik ve Araştırma
Merkezi Müdürü
5. (Değişik: 28.6.2008/26920 RG) Halk Eğitim Merkezi ile Turizm Eğitim Merkezi
a) Merkez Müdürü(5)
1) İlçede
İlçe Millî Eğitim Müdürü
Kaymakam
2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(10)
İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
İl Millî Eğitim Müdürü
b) Müdür Başyardımcısı (6), Müdür Yrd.
Öğretmen, Rehber Öğrt., Kurs
Öğretmeni, Usta Öğretici
1) İlçede
Merkez Müdürü(5)
İlçe Millî Eğitim Müdürü
2)İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(10)
Merkez Müdürü(5)
İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
c) Diğer Personel
1) İlçede
Müdür Başyardımcısı (6) yoksa Müdür Yardımcısı
Merkez Müdürü(5)
2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(10)
Müdür Başyardımcısı (6) yoksa Müdür Yardımcısı
Merkez Müdürü(5)
6. Mesleki Eğitim Merkezi(7)
a) Merkez Müdürü(8)
1) İlçede
İlçe Millî Eğitim Müdürü
Kaymakam
2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(10)
İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
İl Millî Eğitim Müdürü
b) Müdür Başyardımcısı (9), Müdür Yrd.
Öğretmen, Rehber Öğretmen,
Usta Öğretici
1) İlçede
Merkez Müdürü(8)
İlçe Millî Eğitim Müdürü
2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(10)
Merkez Müdürü(8)
İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
c) Diğer Personel
1) İlçede
Müdür Başyardımcısı (9) yoksa Müdür Yardımcısı
Merkez Müdürü(8)
2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(10)
Müdür Başyardımcısı (9) yoksa Müdür Yardımcısı
Merkez Müdürü(8)
7. Eğitim Araçları ve Donatım Merkezleri (Akşam Sanat Okulları) Yürürlükten kaldırılmıştır. (28.6.2008/26920 RG)
8. (Değişik: 30.6.2001/24448 RG)
Açık İlköğretim Okulu Açıköğretim Lisesi ve Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu
a) Okul Müdürü
Eğt.Tek.Gn.Md.
ilgili Daire Başkanı
Eğt.Tek.Gn.Md.ilgili
Genel Müdür Yardımcısı
b) Müdür Başyardımcısı, müdür yardımcısı öğretmen, mühendis,film yapımcısı
Okul Müdürü
Eğt.Tek.Gn.Md.
ilgili Daire Başkanı
c) Memur V.H.K.İ.,Ambar memuru, teknisyen ve diğer personel
Müdür Başyardımcısı
Okul Müdürü
9. Sağlık Eğitim Merkezleri Yürürlükten kaldırılmıştır. (28.6.2008/26920 RG)
10. Gençlik Merkezleri Gençlik ve İzcilik Kamp Tesis Müdürlükleri
a) Müdür
1) İlçede
İlçe Millî Eğitim Müdürü
Kaymakam
2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(10)
İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
İl Millî Eğitim Müdürü
b) Diğer Personel
1) İlçede
Müdür
İlçe Millî Eğitim Müdürü
2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(10)
Müdür
İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
11. (Değişik:28.6.2008/26920 RG) Öğretmen Evleri ve Lokalleri ile Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesisi
a) Müdür
1) İlçede
İlçe Millî Eğitim Müdürü
Kaymakam
2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(10)
İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
İl Millî Eğitim Müdürü
b) Diğer Personel
1) İlçede
Müdür
İlçe Millî Eğitim Müdürü
2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(10)
Müdür
İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
12. Milli Eğitim Bakanlığı Yayın Evleri
Yayınevlerinde Görevli Tüm Personel
1) İlçede
İlçe Millî Eğitim Müdürü
Kaymakam
2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(10)
İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
İl Millî Eğitim Müdürü
13. Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi :(29.11.1999 tarihli ve 22478 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7.11.1995 tarihli ve 95/7502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bağlandığından uygulama alanı kalmamıştır.)
Hizmet İçi Eğitim Enstitüleri
a) Müdür
Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanı
Müsteşar Yardımcısı
b) Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı,Öğretmen
Müdür
Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanı
c) Diğer Personel
Müdür Başyardımcısı yoksa Müdür Yardımcısı
Müdür
14. Huzur Evi Müdürlükleri
a) Müdür
1) İlçede
İlçe Millî Eğitim Müdürü
Kaymakam
2) İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(10)
İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
İl Millî Eğitim Müdürü
b) Diğer Personel
1) İlçede
Huzur Evi Müdürü
İlçe Millî Eğitim Müdürü
2)İlçe Teşkilatı Bulunmayan İl Merkezlerinde(10)
Huzur Evi Müdürü
İlgili İl Millî Eğitim Müdür
Yardımcısı yoksa Şube Müdürü
15. İstanbul Validebağ Sanatoryum ve Öğretmenler Hastahanesi Yürürlükten kaldırılmıştır. (28.6.2008/26920 RG)
16. Ankara Sağlık Eğitim Merkezi Yürürlükten kaldırılmıştır. (28.6.2008/26920 RG)
17. Devlet Kitapları Döner Sermayesi Müdürlüğü
a) Müdür
Yayımlar Dairesi Başkanı
Müsteşar Yardımcısı
b) Müdür Yardımcısı
Müdür
Yayımlar Dairesi Başkanı
c) Diğer Personel
Müdür Yardımcısı
Müdür
18. Milli Eğitim Basım Evi Müdürlüğü
a) Müdür
Yayımlar Dairesi Başkanı
Müsteşar Yardımcısı
b) Müdür Yardımcısı
Müdür
Yayımlar Dairesi Başkanı
c) Diğer Personel
Müdür Yardımcısı
Müdür
19. (Değişik:28.6.2008/26920 RG) Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürlüğü (2. Akşam Sanat Okulu):
a) Müdür
Yayımlar Dairesi Başkanı
Müsteşar Yardımcısı
b) Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı,Öğretmen ve diğer personel Ders Aletleri Yapım Merkezi Müdürü Yayımlar Dairesi Başkanı
20. Yaygın Eğitim Enstitüsü
a) Müdür
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdür Yardımcısı
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürü
b) Müdür Başyardımcısı, Müdür yrd.,
Eğitim Uzmanı, Rehber Öğretmen, Öğretmen
Müdür
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdür Yardımcısı
c) Diğer Personel
Müdür Başyardımcısı yoksa Müdür Yardımcısı
Müdür
21. Ankara Başkent Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu (Ek:3.3.1997/22922 RG) (Ek:16.1.2009/27112 RG)
a) Başkent Öğretmen Evi ve
Akşam Sanat Okulu Müdürü
Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşl.Daire Başkanlığı, Şube Müdürü
Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Daire Başkanı
b) İşletme Müdürü(11), Müdür Baş.Yrd., Müdür Yrd., İşletme Müdür Yardımcısı(11), Atölye veya Bölüm Şefi, Öğrt.
Başkent Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü
Öğretmene Hizmet ve Sos.İşl. Dai.Bşk. Şube Müd.
c) Diğer Personel(Ek:16.1.2009/27112 RG)
Başkent Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu İşletme Müdürü(12) yoksa Müdür Baş. Yrd. Müdür Yardımcısı,İşletme Müdür Yardımcısı(12)
Başkent Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü
22. Görme Engelliler Basım Evi ve Akşam Sanat Okulu (Ek:3.3.1997/22922 RG)
a) Görme Engelliler Basım Evi
ve Akşam Sanat Okulu Müdürü
Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü
Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
b) Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı,Öğretmen, Bilgisayar Prog., Doktor
Görme Engelliler Basım Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü
Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü
c) Diğer Personel
Görme Engelliler Basım Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Başyardımcısı yoksa Müdür Yardımcısı
Görme Engelliler Basım Evi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü
23. Birinci Akşam Sanat Okulu (Ankara, İstanbul) (Ek:30.6.2001/24448 RG)
a) Okul Müdürü
Eğt. Araç. ve Don. Dai. Bşk.
Müsteşar Yardımcısı
b) Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı, Öğretmen,
Okul Müdürü
Eğt. Araç. ve Don. Dai. Bşk.
c) Diğer Personel
Müdür Başyardımcısı yoksa Müdür Yardımcısı
Okul Müdürü
24. (Ek:28.6.2008/26920 RG) 6.Akşam Sanat Okulu:
a) Müdür Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanı Müsteşar Yardımcısı
b) Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcısı, Öğretmen ve diğer personel Okul Müdürü Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanı

C-YURT DIŞI TEŞKİLÂTI
(Değişik:28.6.2008/26920 RG)
Birimler ve Personeli
Disiplin Amiri
Üst Disiplin Amiri
a) Eğitim Müşaviri Büyükelçi Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı
b) Eğitim Ataşesi
1-Büyükelçiliklerde Eğitim Müşaviri Büyükelçi
2-Başkonsolosluklarda Başkonsolos Büyükelçi
c) Eğitim Ataşe Yardımcısı
1-Büyükelçiliklerde Eğitim Müşaviri Büyükelçi
2-Başkonsolosluklarda Eğitim Ataşesi Başkonsolos
d) Yurt dışında bulunan ülke okulları ve uluslar arası statüdeki Türk okullarında görevli öğretmenler ile üniversitelerin Türkoloji kürsülerinde ve Türk Kültür Merkezlerinde görevli okutmanlar
1) Büyükelçiliklerde Eğitim Müşaviri Bulunan Eğitim Müşaviri Büyükelçiden Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru
2) Büyükelçiliklerde Eğitim Müşaviri Bulunmayan Eğitimden Sorumlu Dışişleri Meslek Memuru Büyükelçiden Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru
3) Başkonsolosluklarda Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı Bulunan Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı Başkonsolos
4. Başkonsolosluklarda Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı Bulunmayan Başkonsolostan Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru Başkonsolos
e) Yurt Dışındaki Türk Okulları ve Türk Kültür Merkezlerinde Görevli Okul/Merkez Müdürü
1) Büyükelçiliklerde Eğitim Müşaviri Bulunan Eğitim Müşaviri Büyükelçiden Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru
2) Büyükelçiliklerde Eğitim Müşaviri Bulunmayan Eğitimden sorumlu Dışişleri Meslek Memuru Büyükelçiden Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru
3) Başkonsolosluklarda Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı Bulunan Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı Başkonsolos
4) Başkonsolosluklarda Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı Bulunmayan Başkonsolostan Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru Başkonsolos
f) Yurt Dışındaki Türk Okulları ve Türk Kültür Merkezlerinde Görevli Müdür Yardımcısı,Öğretmen ve Diğer Personel
1) Büyükelçiliklerde Eğitim Müşaviri Bulunan Okul/Merkez Müdürü Eğitim Müşaviri
2) Büyükelçiliklerde Eğitim Müşaviri Bulunmayan *Okul/Merkez Müdürü Büyükelçiden Sonra Gelen En Kıdemli Dışişleri Meslek Memuru
3) Başkonsolosluklarda Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı Bulunan Okul/Merkez Müdürü Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı
4) Başkonsolosluklarda Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı Bulunmayan *Okul/Merkez Müdürü Başkonsolos


(*) Okul/Merkez Müdürünün T .C. uyruklu olmadığı ve Eğitim Müşaviri, Eğitim Ataşesi veya Eğitim Ataşe Yardımcısı bulunmayan yerlerde görevli müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelin disiplin amirleri (d) alt birimindeki disiplin ve üst disiplin amirleridir.


______________________________ __________
(1) (2)30/6/2001 tarih ve 24448 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 1'inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(3) 28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 2'nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(4) 28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 3'üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(5)28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 6'ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(6)28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 6'ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(7)28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 6'ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(8)28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 6'ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(9)28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 6'ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(10)28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 7'nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(11)16/1/2009 tarihli ve 27112 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 1'inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(12)16/1/2009 tarihli ve 27112 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 1'inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.