Reklam
Toplam 3 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 3 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  9 Ağustos 2011 MEB YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİ- YENİ YÖNETMELİK

  MEB EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

  Resmî Gazete : 13.8.2009/27318

  Ek ve Değişiklikler:
  1) 29.8.2009/27334 RG
  2) 10.9.2009/27345 RG
  3) 15.5.2010/27582 RG
  4) 9.10.2010/27724 RG
  5) 09.08.2011/28020 RG


  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürütecek personelin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 –
  (1) Bu Yönetmelik; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürütecek personeli kapsar.

  Dayanak
  MADDE 3 –
  (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesi ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 56 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar
  MADDE 4 –
  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Atama: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre ikinci görev kapsamında yapılan görevlendirmeyi,

  b) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

  c) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

  ç) Eğitim Kampusu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı değişik tür ve derecedeki birden fazla okul ve kurum ile bunlara bağlı pansiyon, yatakhane, yemekhane, kütüphane, spor alanları, rehberlik ve sağlık ünitesi, konferans salonu, çok amaçlı salon ve benzeri yerleri içerisinde bulunduran alanı,

  d) Eğitim Kurumu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kampusları ile ikili anlaşmalar çerçevesinde Bakanlıkça açılan ya da yönetici ve öğretmenleri Bakanlıkça görevlendirilen yurt dışındaki okul ve merkezler de dâhil her derece ve türdeki okul ve kurumu,

  e) İl Değerlendirme Komisyonu: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına atanacak yöneticilerin değerlendirilmesi amacıyla valiliklerde kurulacak komisyonu,

  f) Kurucu Müdür: İlk defa eğitim ve öğretime açılacak olan eğitim kurumunu, kurumun amacına uygun eğitim ve öğretim hizmetlerine hazır hale getirmek üzere, eğitim ve öğretime açılıncaya ve norm kadro verilinceye kadar geçen süre içerisinde geçici olarak görevlendirilenleri,

  g) Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları: Meslekî ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren orta öğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın meslekî ve teknik eğitim-öğretim kurumlarını,

  ğ) Müdür Yetkili Öğretmen: Müdür normu bulunmayan ilköğretim okullarında sınıf öğretmenliği görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere görevlendirilen öğretmeni,

  h) Seçme Sınavı: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumu müdür yardımcılığı ve müdürlüğüne atanacaklar için düzenlenecek yazılı sınavı,

  ı) Seçme Sınavı Komisyonu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumu müdür yardımcılığı ve müdürlüğüne atanacaklar için düzenlenecek yazılı sınavlara ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla Bakanlıkta oluşturulacak komisyonu,

  i) Yıl: Değerlendirmeye esas hizmetin başlangıcından itibaren geçen 12 aylık süreyi,

  j) Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında, eğitim kampusu bünyesinde yer alan okulların yöneticileri dâhil müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerinde bulunanları,

  k) Yönetici adayı: Bu Yönetmelik kapsamındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunanları

  ifade eder.


  İKİNCİ BÖLÜM
  Temel İlkeler, Yönetim Kademeleri ve Yönetici Olarak
  Atanacaklarda Aranacak Genel ve Özel Şartlar


  Temel ilkeler
  MADDE 5 –
  (1) Eğitim kurumu yöneticiliklerine atamada esas alınacak temel ilkeler şunlardır;

  a) Atamalarda kariyer ve liyakat esas alınır,

  b) Atamalarda norm kadro esasları göz önünde bulundurulur,

  c) Atamalarda puan üstünlüğü dikkate alınır.

  Yönetim kademeleri
  MADDE 6 –
  (1) Eğitim kurumlarının yönetim kademeleri şunlardır;

  a) Birinci Kademe: Eğitim kurumu müdür yardımcılığı,

  b) İkinci Kademe: Eğitim kurumu müdür başyardımcılığı,

  c) Üçüncü Kademe: C tipi eğitim kurumu müdürlüğü,

  ç) Dördüncü Kademe: B tipi eğitim kurumu müdürlüğü,

  d) Beşinci Kademe: A tipi eğitim kurumu müdürlüğü.


  Yönetici olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

  MADDE 7 –
  (Değişik : 15.5.2010/27582 RG) (1) Yöneticilik görevlerine atanacaklarda aranılan genel şartlar şunlardır;

  a) Yükseköğrenim bitirmiş olmak,

  b) Öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda adaylığı kaldırılmış olmak,

  c) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan yöneticilik görevleri dahil öğretmenlikte en az üç yıl görev yapmış olmak,

  ç) (Değişik : 09.08.2011/28020 RG) Atanmak istenilen eğitim kurumuna Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmak,

  d) Yöneticilik görevi, son üç yıllık hizmet süresi içinde adli veya idari soruşturma sonucu üzerinden alınmamış olmak,

  e) Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine atanacaklar için ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, bu yükümlülükten muaf tutulmuş ya da sağlık veya eş durumu özrüne dayalı olarak bu yükümlülüğü ertelenmiş olmak,

  f) Varsa atanacağı görev için öngörülen seçme sınavında başarılı olmak.

  (2) (Ek ikinci fıkra : 09.08.2011/28020 RG)Eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak isteyenlerin; duyurusu yapılan yöneticiliklere başvuru tarihi itibariyle fiilen eğitim öğretim hizmetleri sınıfı kadrolarında çalışıyor olmaları şartı aranır.

  Yönetici olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar(1)

  MADDE 8 –
  (Değişik : 09.08.2011/28020 RG) (1) Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yöneticiliklerine; bu eğitim kurumlarına seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkını kaybetmemiş olanlar ile 19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan ilgili mevzuata göre her türlü Anadolu liselerine yazılı, sözlü ya da mülakat/uygulama sınavları sonucuna göre atanıp görev yapmış olan öğretmenler arasından atama yapılır.

  (2) Bilim ve sanat merkezi yöneticiliklerine öncelikle bu eğitim kurumlarına seçilerek öğretmen olarak atanıp görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkını kaybetmemiş olanlar arasından atama yapılır.

  (3) Mesleki ve teknik eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak için başvuruda bulunan atölye, laboratuar ya da meslek dersi öğretmenlerinden, bu Yönetmelik eki EK-4 Yöneticilik Ek Puan Formunda belirtilen alan öğretmenlerine ayrıca ek puan verilir.

  (4) Halk eğitimi merkezi ile öğretmenevi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine; herhangi bir alanda öğretmen olanlar arasından atama yapılır. Ancak, öğretmen evi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine atanmak için başvuruda bulunanlardan, bu Yönetmelik eki EK-4 Yöneticilik Ek Puan Formunda belirtilen alan öğretmenlerine ayrıca ek puan verilir.

  (5) Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında sayılan eğitim kurumlarının dışında kalan diğer bazı eğitim kurumu yöneticiliklerine; atanmak için başvuruda bulunanlardan bu Yönetmelik eki EK-4 Yöneticilik Ek Puan Formunda belirtilen alan öğretmenlerine ayrıca ek puan verilir.

  (6) Yatılı İlköğretim Bölge Okulları hariç diğer eğitim kurumlarının;

  a) Müdür başyardımcılıklarına atanabilmek için en az 1 yıl,

  b) (C) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 1 yıl,

  c) (B) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 2 yıl,

  ç) (A) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 3 yıl,

  eğitim kurumlarında asaleten yöneticilik yapmış olma şartı aranır.

  (7) Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının;

  a) Müdür başyardımcılıklarına atanabilmek için en az 1 yıl,

  b) (C) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 2 yıl,

  c) (B) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 3 yıl,

  ç) (A) tipi eğitim kurumu müdürlüklerine atanabilmek için en az 4 yıl

  eğitim kurumlarında asaleten yöneticilik yapmış olma şartı aranır.


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Komisyonların Oluşumu ve Görevleri

  Komisyonların oluşumu

  MADDE 9 –
  (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunan adayların değerlendirilmesi amacıyla aşağıdaki komisyonlar oluşturulur.

  a) Seçme Sınavı Komisyonu: Bakanlıkta, Personel Genel Müdürünün veya görevlendireceği bir genel müdür yardımcısının başkanlığında; İlköğretim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünden birer daire başkanı, mesleki ve teknik öğretime ilişkin genel müdürlükler arasından Müsteşar tarafından belirlenecek bir daire başkanı ile bir hukuk müşaviri olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur.

  b) (Değişik bent : 09.08.2011/28020 RG) İl Değerlendirme Komisyonu: İl millî eğitim müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının/şube müdürünün başkanlığında, yönetici atamadan sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü, bir ilçe millî eğitim müdürü ile il millî eğitim müdürlerince belirlenecek iki eğitim kurumu müdürü ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalardan o ilde Bakanlık personeli bakımından en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.

  (2) Komisyonlara aynı usulle birer yedek üye belirlenir.

  (3) Seçme Sınavı Komisyonunun sekretarya işlemleri Personel Genel Müdürlüğünce, İl Değerlendirme Komisyonunun sekretarya işlemleri ise yönetici atamadan sorumlu birimce yürütülür.

  Seçme sınavı ve il değerlendirme komisyonlarının görevleri

  MADDE 10 –
  (1) Seçme Sınavı Komisyonunun görevleri şunlardır;

  a) Sınav sorularındaki her bir görev alanlarıyla ilgili temel mevzuat konularını belirlemek,

  b) Sınav konularını esas alarak Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce sınav sorularının hazırlanmasını sağlamak,

  c) Sınavın yapılacağı merkezleri belirlemek,

  ç) Sınav sonuçlarının ilanını ve ilgililere tebliğini sağlamak,

  d) İtirazların incelenerek karara bağlanmasını ve ilan edilmesini sağlamak.

  (2) İl Değerlendirme Komisyonunun görevleri ise eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunan adayları, bu Yönetmeliğin 18, 19, 20, 21 ve 22 nci maddelerine göre değerlendirerek, atamaya yetkili makamca atama yapılmak üzere il millî eğitim müdürlüğüne sunmaktır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Seçme Sınavı

  Seçme sınavı

  MADDE 11 –
  (Değişik : 09.08.2011/28020 RG) (1) Eğitim kurumu müdürlüğüne, müdür başyardımcılığına ve müdür yardımcılığına ilk defa atanacakların belirlenmesi için seçme sınavı yapılır.

  (2) Seçme sınavı, Seçme Sınavı Komisyonunca tespit edilecek merkezlerde Bakanlık Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce merkezî sistemle yazılı olarak veya elektronik ortamda yapılır.

  (3) Müdürlük seçme sınavı ayrı olarak müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı seçme sınavı birlikte yapılır. Sınavlar eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi farklı tarihlerde de yapılabilir.

  (4) Müdürlük seçme sınavı soruları ayrı hazırlanır. Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı seçme sınavı soruları birlikte hazırlanır. Müdürlük seçme sınavı ayrı salonda, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı seçme sınavı ise birlikte aynı salonda yapılır.

  (5) Yönetici adayları hangi yönetim görevi için sınava girmişler ise almış oldukları puanlar yalnızca o yönetim görevi için geçerlidir.

  (6) Mevcut yöneticiler ve daha önce yöneticilik yapmış olanlar ile bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar şartları taşımaları kaydıyla istemeleri hâlinde müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavlarına da girebilirler. Bu durumda olanlar istemeleri halinde bu Yönetmeliğin sınava dayalı atamaya ilişkin hükümleri çerçevesinde değerlendirilirler.

  Sınavların konuları ve puan değerleri

  MADDE 12 –
  (1) Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için sınav konuları ve puan değerleri şunlardır:(2)

  a) Türkçe-dil bilgisi: %10,

  b) Resmî yazışma kuralları: % 5,

  c) Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi ve Ulusal Güvenlik: % 10,

  ç) T.C. Anayasası: (Toplam %9)

  1) Genel Esaslar: %3,

  2) Temel Hak ve Ödevler: %3,

  3) Cumhuriyetin Temel Organları: %3,

  d) Genel Kültür: % 6,

  e) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu dâhil görevin gerektirdiği diğer temel mevzuat % 60.

  (2) Müdürlük için sınav konuları ve puan değerleri şunlardır:

  a) Türkçe-dil bilgisi: %10,

  b) Resmî yazışma kuralları: % 4,

  c) Halkla ilişkiler ve iletişim becerileri: % 4,

  ç) Okul Yönetimi: % 4,

  d) Yönetimde insan ilişkileri: % 4,

  e) Okul geliştirme: % 4,

  f) Eğitim ve öğretimde etik: % 5,

  g) Türk İdare sistemi ve protokol kuralları: % 5,

  ğ) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu dâhil görevin gerektirdiği diğer temel mevzuat % 60.

  (3) Bu maddenin 1 inci fıkrasının (e) bendi ile 2 nci fıkrasının (ğ) bendinde münhasıran sayılan kanunlar ile görevin gerektirdiği Bakanlık mevzuatı esas alınır.

  (4) Seçme sınavında sorulacak sorulara ilişkin görevin gerektirdiği temel mevzuat ile diğer konularda sorulacak toplam soru sayısı gibi hususlar seçme sınavı komisyonunca belirlenir ve sınava ilişkin yapılacak duyurularda belirtilir.

  Sınavlar için duyuru ve başvuru

  MADDE 13 –
  (Değişik : 09.08.2011/28020 RG) (1) Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için sınavların yapılacağı tarihten en az 1 ay önce Bakanlıkça ülke genelinde duyuru yapılır.

  (2) Sınavların yapılacağı yer, zaman, sorulacak soru sayısı ve puan değeri, başvuru yöntemi ve süresi ile sınav komisyonunca belirlenecek diğer hususlar duyuruda belirtilir.

  (3) Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavlarına, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları kaydıyla; mevcut yöneticiler, daha önce yöneticilik yapmış olanlar, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan unvanlarda görev yapmış olanlar, askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenler, yurt dışında öğretmen olarak görevli bulunanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamında aylıksız izinli olanlar da istemeleri hâlinde başvuruda bulunabilirler.

  (4) Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavlarına başvuruda bulunacaklarda aranan 3 yıllık sürenin hesabında;

  a) Askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin, eğitim kurumlarındaki askerlik hizmetinde geçen sürelerinin tamamı,

  b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen sürelerin tamamı,

  c) Özel okullarda öğretmen/yönetici olarak geçen sürelerin 2/3’ü,

  değerlendirilir.

  (5) Yönetici adayları hangi yönetim görevi için sınava girmişler ise almış oldukları puanlar yalnızca o yönetim görevi için geçerlidir. Bir sınav sonucuna dayalı olarak ancak bir kere atama yapılır. Başvuru aşamasında isteklerinden vazgeçenler hariç olmak üzere, ataması yapıldığı halde yasal süresi içinde görevlerine başlamayanların atamaları iptal edilir. Bu durumda olanlar bu sınav sonucuna dayalı olarak tekrar atama isteğinde bulunamazlar.

  (6) Seçme Sınavına başvuruda bulunabilmek için 7 nci ve 8 inci maddelerdeki şartlar aranır.

  (7) Seçme Sınavı başvurularına ilişkin usul ve esaslar her sınav döneminde hazırlanacak sınav kılavuzunda belirlenir.

  Sınavların değerlendirilmesi

  MADDE 14 –
  (Değişik : 09.08.2011/28020 RG) (1) Seçme sınavları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu sınavlarda 70 ve daha yukarı puan alan adaylar başarılı sayılır.

  Sınav sonuçlarının ilânı

  MADDE 15 –
  (1) Sınavların sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde, sınavın elektronik ortamda yapılması durumunda sınav günü veya ertesi gün Bakanlık Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (EĞİTEK) tarafından elektronik ortamda ilan edilir. Sınavların sonuçları adaylara elektronik ortamda Personel Genel Müdürlüğüne ise liste hâlinde yazılı olarak bildirilir. Sınavların sonuçları, ilanı tarihinden itibaren bir sonraki sınav tarihine kadar geçerlidir. Sonuçlar ilgili mevzuatına göre Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce saklanır.

  Sınavların sonuçlarına itiraz

  MADDE 16 –
  (Değişik birinci fıkra : 09.08.2011/28020 RG) (1) Sınavların sonuçlarına ilânı tarihinden itibaren 15 gün içinde Bakanlık kayıtlarına girecek şekilde bir dilekçeyle Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne itiraz yapılabilir. Bu itirazlar, itiraz dilekçesinin kayda girdiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde incelenerek sonucu ilgiliye bildirilir.


  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Atama ve Yer Değiştirme

  Atama yetkisi

  MADDE 17 –
  (1) İller arası yer değiştirme suretiyle atamalar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamındaki eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticileri valiliklerce atanır.


  Müdür yardımcılığı için duyuru ve atama

  MADDE 18 –
  (1) Atama yapılacak eğitim kurumu müdür yardımcılıklarına ihtiyaç duyulan zamanlarda valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.

  (2) (Değişik ikinci fıkra : 09.08.2011/28020 RG) Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavını kazanmış olan yönetici adayları, duyurusu yapılan boş eğitim kurumu müdür yardımcılıklarına atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 Yöneticilik İstek Formu ile atanmak istedikleri öncelik sırasına göre en fazla 25 eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler. Başvuru süresi 5 işgününden az olamaz.

  (3) (Değişik üçüncü fıkra : 09.08.2011/28020 RG) Başvuruda bulunan adayların atamaları; Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavından almış oldukları puan esas alınarak, atanmak istedikleri öncelik sırasına göre tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yapılır.

  (4) (Değişik dördüncü fıkra : 09.08.2011/28020 RG) Bu madde kapsamında başvuruda bulunan adayların atamaları puan üstünlüğüne göre yapılır. Atama sonuçları atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde en az 5 gün süreyle yayımlanır.

  (5) (Ek fıkra : 9.10.2010/27724 RG) Yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılığı norm kadrosundan en az biri kadın adaylara ayrılarak, kadın adaylar arasından atama yapılır. Söz konusu kadroya başvuruda bulunan kadın aday olmaması durumunda bu kadroya atama yapılmaz.

  (6) (Ek altıncı fıkra : 09.08.2011/28020 RG) Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavına dayalı olarak müdür yardımcılığına ataması yapılanlar aynı sınav sonucuna dayalı olarak müdür başyardımcılıklarına atanmak üzere başvuruda bulunamazlar.

  Müdür başyardımcılığına duyuru ve atama

  MADDE 19 –
  (Değişik : 09.08.2011/28020 RG) (1) Atama yapılacak eğitim kurumu müdür başyardımcılıklarına ihtiyaç duyulan zamanlarda valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.

  (2) En az bir yıl süreyle yöneticilik yapmış olmak kaydıyla müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavını kazanmış olan yönetici adayları, duyurusu yapılan boş eğitim kurumu müdür başyardımcılıklarına atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 Yöneticilik İstek Formu ile atanmak istedikleri öncelik sırasına göre en fazla yirmi beş eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler. Başvuru süresi 5 işgününden az olamaz.

  (3) Başvuruda bulunan adayların atamaları, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavından almış oldukları puan ile bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirmede aldıkları puan dikkate alınmak suretiyle oluşacak toplam puan esas alınarak, atanmak istedikleri öncelik sırasına göre tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yapılır.

  (4) Atama sonuçları atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 işgünü içinde il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde en az 5 gün süreyle yayımlanır.

  (5) Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavına dayalı olarak müdür başyardımcılığına ataması yapılanlar aynı sınav sonucuna dayalı olarak müdür yardımcılıklarına atanmak üzere başvuruda bulunamazlar.

  Müdürlük için duyuru ve atama

  MADDE 20 –
  (1) Atama yapılacak eğitim kurumu müdürlüklerine ihtiyaç duyulan zamanlarda valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.

  (2) (Değişik ikinci fıkra : 09.08.2011/28020 RG) Müdürlük sınavını kazanmış olan yönetici adayları, duyurusu yapılan boş eğitim kurumu müdürlüklerine atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla yirmi beş eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle elektronik ortamda başvuruda bulunabilirler. Başvuru süresi 5 işgününden az olamaz.

  (3) (Değişik üçüncü fıkra : 09.08.2011/28020 RG) Bu madde kapsamında başvuruda bulunan adayların atamaları; müdürlük sınavından almış oldukları puan ile bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirmede aldıkları puan dikkate alınmak suretiyle oluşacak toplam puan esas alınarak, atanmak istedikleri öncelik sırasına göre tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yapılır.

  (4) (Ek dördüncü fıkra : 09.08.2011/28020 RG) Atama sonuçları atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde en az 5 gün süreyle yayımlanır.

  İsteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar ve diğer atamalar

  MADDE 21 –
  (Değişik : 09.08.2011/28020 RG) Bu madde kapsamında yapılacak atama ve yer değiştirmeler valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyurulur. Duyuruda; yöneticilikleri boş bulunan eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir. Başvuru süresi 5 işgününden az olamaz.

  (2) Eğitim kurumu yöneticileri, bulundukları eğitim kurumunda görev yaptıkları yönetim kademesinde ilgili yılın 31 Mayıs tarihi itibariyle en az 2 yıl asaleten görev yapmış olmak kaydıyla il içinde, görev yaptıkları yönetim kademesiyle aynı kademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerine yer değiştirmek için bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla 25 eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler. Daha alt veya bu Yönetmelikte aranan şartları taşımak kaydıyla daha üst kademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerine atanacaklarda süre kaydı aranmaz.

  (3) Mevcut eğitim kurumu müdürleri, daha önce bu görevi yapmış olup ayrılanlar ve 25 inci maddede yer alan ve üçüncü, dördüncü ve beşinci kademe yöneticilikte geçmiş sayılan görevlerde bulunmuş olanlar, il içinde görev yaptıkları yönetim kademesiyle aynı ya da daha alt veya bu Yönetmelikte aranan şartları taşımak kaydıyla daha üst kademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak için bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla 25 eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.

  (4) Mevcut eğitim kurumu müdür başyardımcıları ile daha önce bu görevi yapmış olup ayrılanlar ve 25 inci maddede yer alan ve ikinci kademe yöneticilikte geçmiş sayılan görevlerde bulunmuş olanlar, il içinde müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılıklarına atanmak için bu Yönetmelik ekinde yer alan EK- 1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla 25 eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.

  (5) Mevcut eğitim kurumu müdür yardımcıları, daha önce bu görevi yapmış olup ayrılanlar ve 25 inci maddede yer alan ve birinci kademe yöneticilikte geçmiş sayılan görevlerde bulunmuş olanlar, il içinde müdür yardımcılıklarına atanmak için bu Yönetmelik ekinde yer alan EK- 1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla 25 eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.

  (6) Eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak için bu madde kapsamında başvuruda bulunan adaylarda, bu Yönetmelikte aranan şartların yanı sıra bu maddede sayılan yönetim kademelerinde asaleten görev yapmış olma şartları aranır.

  (7) Bu maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında sayılan adayların başvuruları birlikte alınır. Bunların atamaları bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucu almış oldukları puana göre tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğü esasına göre yapılır. Bu madde kapsamında yapılan atamalar, atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 işgünü içinde il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde en az 5 gün süreyle yayımlanır.

  Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar

  MADDE 22 –
  (Değişik : 09.08.2011/28020 RG) (1) Bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirmeler Valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az 10 gün önce duyurulur. Duyuruda; yerleri değiştirilecek yöneticilerin görevli bulundukları eğitim kurumları ile yöneticilikleri boş bulunan diğer eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir. Başvuru süresi 5 işgününden az olamaz.

  (2) Eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda aralıksız asaleten 5 yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, 7 nci ve 8 inci maddelerde atanmak istedikleri eğitim kurumları için öngörülen şartları taşımak kaydıyla yapacakları tercihleri dikkate alınmak suretiyle il içinde; aynı tipteki eğitim kurumları olacak şekilde bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirilir.

  (3) Eğitim kurumu müdür başyardımcıları ile müdür yardımcılarından bulundukları eğitim kurumunda görev yaptıkları yönetim kademesinde aralıksız asaleten 8 yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri, durumlarına uygun eğitim kurumları olacak şekilde bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre değiştirilir.

  (4) Zorunlu yer değiştirmelerde öngörülen sürelerin hesaplanmasında;

  a) 26 ncı maddede belirtilen birleştirme ve dönüştürme yoluyla oluşan eğitim kurumu yöneticilerinin birleştirme ya da dönüştürme öncesindeki ve sonrasındaki hizmet süreleri,

  b) Görev yaptıkları eğitim kurumunun adının, fiziki yapısının, yerinin ve özelliklerinin değişmesine bağlı olarak adlarına yeni kararname düzenlenmiş olan eğitim kurumu yöneticilerinin bu eğitim kurumuna ilk atandıkları tarih,

  c) Seçimler nedeniyle eğitim kurumu yöneticiliğinden istifa eden ve seçim sonuçlarını takiben tekrar aynı eğitim kurumuna ataması yapılan eğitim kurumu yöneticilerinin o eğitim kurumuna yönetici olarak ilk başlama tarihi,

  ç) Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarının dışında görevlendirilenler bakımından, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarına ilk başladıkları tarih

  esas alınır.

  (5) 7 nci ve 8 inci maddelere göre atanabilecekleri eğitim kurumu bulunmayanların atamaları bir sonraki zorunlu yer değiştirme döneminde yapılır.

  (6) Zorunlu yer değiştirmeye ilişkin yapılacak duyurular üzerine bu kapsamda bulunan yöneticiler bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 Yöneticilik İstek Formu ile atanmak istedikleri öncelik sırasına göre, en fazla 25 eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunurlar. Başvuruda bulunanların atamaları tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır. Başvuruda bulunduğu halde puan yetersizliği nedeniyle tercihlerinden birine atanamayanlar ile sınırlı olmak üzere, atama işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde, ikinci defa duyuru yapılır. Duyuruda; bu madde kapsamında daha önce duyurusu yapıldığı halde başvuru yapılmaması nedeniyle atama yapılamayan eğitim kurumu yöneticiliklerine yer verilir. Bu şekilde duyurusu yapılan yöneticiliklere atanmak üzere başvuruda bulunanların atama işlemleri tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğüne göre en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu madde kapsamında birinci ve ikinci defa yapılan duyurulara başvuruda bulunmayanlar ile başvuruda bulunduğu halde puan yetersizliği nedeniyle tercihlerinden birine atanamayanların atamaları boş kalan eğitim kurumu yöneticiliklerinden birine olacak şekilde kura ile yapılır.

  (7) Bu madde kapsamında,

  a) Fen lisesi yöneticileri, fen lisesi veya sosyal bilimler lisesi yöneticiliklerine, sosyal bilimler lisesi yöneticileri, sosyal bilimler lisesi veya fen lisesi yöneticiliklerine

  b) Bilim ve sanat merkezleri yöneticileri, bilim ve sanat merkezleri yöneticiliklerine

  yer değiştirme suretiyle atanırlar. Ancak bu durumda olanlar istemeleri halinde 7 nci ve 8 inci maddelerde atanmak istedikleri eğitim kurumu için öngörülen şartları taşımaları kaydıyla bu eğitim kurumları dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine de yer değiştirme suretiyle atanabilirler.

  (8) Yedinci fıkrada sayılan eğitim kurumları dışında kalan diğer eğitim kurumu yöneticilerine ilişkin bu madde kapsamında yapılacak yer değiştirmelerde, müdürler bakımından 7 nci ve 8 inci madde hükümleri ile birlikte eğitim kurumlarının tipleri, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları bakımından ise 7 nci ve 8 inci maddeleri hükümleri dikkate alınır.

  (9) Zorunlu yer değiştirmelerde öngörülen sürelerin hesaplanmasında ilgili yılın 30 Eylül tarihi esas alınır.

  (10) Zorunlu yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen eğitim kurumu yöneticilerinden;

  a) Eğitim kurumu müdürleri ayrıldıkları eğitim kurumlarına, atandıkları eğitim kurumunda göreve başladıkları tarihten itibaren 5 yıl geçmeden eğitim kurumu müdürü,

  b) Eğitim kurumu müdür başyardımcıları ayrıldıkları eğitim kurumlarına, atandıkları eğitim kurumunda göreve başladıkları tarihten itibaren 8 yıl geçmeden eğitim kurumu müdür başyardımcısı,

  c) Eğitim kurumu müdür yardımcıları ayrıldıkları eğitim kurumlarına, atandıkları eğitim kurumunda göreve başladıkları tarihten itibaren 8 yıl geçmeden eğitim kurumu müdür yardımcısı,

  olarak atanma isteğinde bulunamazlar.

  (11) Atama sonuçları atama işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren en geç 5 işgünü içinde, il millî eğitim müdürlüğünün internet sitesinde en az 5 gün süreyle duyurulur.

  Atama ve yer değiştirme dönemleri

  MADDE 23 –
  (Değişik : 09.08.2011/28020 RG) (1) Bu Yönetmeliğin;

  a) 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddeleri kapsamında seçme sınavı sonucuna göre müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına yapılacak atamalar ilgili yılın ocak-şubat aylarında yapılır. Bu bent kapsamında yapılacak atamalar Valiliklerce gerekli görüldüğü hallerde kadro imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde ocak ve şubat ayları dışında da,

  b) 21 inci madde kapsamındaki isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar ve diğer atamalar mayıs ayında,

  c) 22 nci madde kapsamındaki zorunlu yer değiştirmeler ağustos ve eylül aylarında

  gerçekleştirilir.”

  (2) 33 üncü madde kapsamındaki iller arası yer değiştirmeler Bakanlıkça uygun görüldüğü hallerde kadro imkânları ve ihtiyaç çerçevesinde haziran ve temmuz aylarında yapılabilir.

  Puan eşitliği hâlinde öncelik sırası

  MADDE 24 –
  (1) Eğitim kurumlarının yöneticiliklerine atanacaklarda puan eşitliği halinde sırasıyla;

  a) Lisansüstü düzeyde öğrenim görmüş,

  b) Başöğretmen,

  c) Uzman öğretmen,

  ç) Yöneticilikteki hizmet süresi fazla,

  d) Öğretmenlikteki hizmet süresi fazla,

  olanlara öncelik verilir.

  (2) Mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarına atanacaklarda bu maddenin birinci fıkrasına göre yapılan değerlendirmede puan eşitliği olması halinde sırasıyla alan/bölüm, atölye veya laboratuar şefi olarak görev yapmış olan adaylara öncelik verilir.

  (3) (Ek üçüncü fıkra : 09.08.2011/28020 RG) Birinci ve ikinci fıkralara göre yapılan değerlendirmede de puan eşitliği olması halinde adayların katılımı da sağlanarak kura yoluna başvurulur.

  Yönetim kademelerinde geçmiş sayılan diğer görevler

  MADDE 25 –
  (Değişik : 09.08.2011/28020 RG) (1) Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla ve bu Yönetmelikteki yönetim kademelerine atamayla sınırlı olmak üzere;

  a) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanlığı, eğitim uzmanlığı, eğitim müfettişliği, APK uzmanlığı, eğitim ataşeliği, eğitim müşavirliği ile şube müdürü ve daha üst unvanlı görevlerde asaleten geçirilen süreler beşinci kademe yöneticiliğinde,

  b) Kamu kurum ve kuruluşlarında genel idare hizmetleri sınıfında tesis müdürü, şube müdür yardımcısı, şef, eğitim ateşe yardımcısı; ikili anlaşmalar çerçevesinde Bakanlıkça açılan ya da yönetici ve öğretmenleri Bakanlıkça görevlendirilen yurt dışındaki eğitim kurumlarında müdür olarak geçirilen süreler dördüncü kademe yöneticiliğinde,

  c) İkili anlaşmalar çerçevesinde Bakanlıkça açılan ya da yönetici ve öğretmenleri Bakanlıkça görevlendirilen yurt dışındaki eğitim kurumlarında, müdür yardımcılığında geçirilen süreler ile görevli olduğu eğitim kurumunda eğitim kurumunu eğitim öğretime açmak kaydıyla kurucu müdür olarak geçirilen süreler, en az 1 yıl görev yapmış olmak kaydıyla müdür yetkili öğretmen olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinde,

  geçmiş sayılır.

  (2) Birinci fıkranın (c) bendinde yer alan;

  a) Kurucu müdürlükte geçen sürenin hesabında, kesintisiz olmak kaydıyla kurucu müdürlüğe başlanıldığı tarihten itibaren Bakanlıkça kuruma müdürlük norm kadrosunun verilmesine ilişkin onay tarihine kadar geçen süreler,

  b) Müdür yetkililikte aranan en az bir yıllık görev süresinin hesabında, kesintili ya da kesintisiz müdür yetkili öğretmenlikte geçen sürelerin tamamı

  dikkate alınır.

  Kapatılan, dönüştürülen ve birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinin atamaları

  MADDE 26 –
  (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde;

  a) Birleştirilme yolu ile oluşan eğitim kurumu yöneticiliklerine, birleştirilen eğitim kurumu yöneticilerinden başvuruda bulunanlar arasından bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alan yöneticilerin ataması yapılır.

  b) Dönüştürülme yoluyla oluşan eğitim kurumu yöneticiliklerine, önceki kurum yöneticilerinin norm kadro imkânları ölçüsünde atamaları yapılır. Dönüşen eğitim kurumunun yönetici norm kadrosunun mevcut yöneticiden az olması durumunda ise bu Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formuna göre yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alan yöneticilerin ataması yapılır.

  c) Kapatılan eğitim kurumlarının yöneticileri, istek ve ihtiyaç birlikte değerlendirilerek uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar.

  (2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükümlere göre atanamayan yöneticiler, istekleri de dikkate alınarak, varsa durumlarına uygun ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumu yöneticiliklerine, durumlarına uygun boş eğitim kurumu yöneticiliği bulunmaması hâlinde ise istekleri de dikkate alınarak kendi okullarına ya da ihtiyaç bulunan bir başka eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar.

  (3) (Ek üçüncü fıkra : 09.08.2011/28020 RG) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında ataması yapılan yöneticilerden daha sonra farklı kurumlara ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenler ile herhangi bir nedenle görev yeri değiştirilmesi gereken yöneticilerin 7 nci ve 8 inci maddedeki şartları taşımaları gerekir.

  Yöneticilik görevinin sona ereceği hâller

  MADDE 27 –
  (1) Eğitim kurumu yöneticilerinden;

  a) (Değişik bent : 09.08.2011/28020 RG) Yurt dışında eğitim müşaviri, eğitim ataşesi, eğitim ataşe yardımcısı olarak atananlar ile Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla görevlendirilenler ve uluslararası kuruluşlarda ya da yurtiçinde bir yıl ve daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin yöneticilikleri,

  b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde bir yıldan daha fazla süre ile aylıksız izin alanların yöneticilikleri,

  c) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesi kapsamında aylıksız izne ayrılanların yöneticilikleri

  sona erer ve bu şekilde yöneticilikleri sona erenler daha sonra yeniden atama kapsamında duyurusu yapılan eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunabilirler.

  (2) (Değişik ikinci fıkra : 09.08.2011/28020 RG) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında yöneticilikleri sona erenlerden, bu durumları ortadan kalkanlar, daha önce ayrıldıkları eğitim kurumu yöneticiliği boş olması durumunda öncelikle bu eğitim kurumlarına, bunun mümkün olmaması durumunda, varsa ve istemeleri halinde il millî eğitim müdürlüklerince önerilecek bir eğitim kurumu yöneticiliğine, durumlarına uygun boş eğitim kurumu bulunmaması durumunda ise durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar. Bu şekilde yönetici olarak atanamayanlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre daha sonra duyurusu yapılan eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere başvuruda bulunabilirler.

  (3) (Değişik üçünücü fıkra : 09.08.2011/28020 RG) İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde yöneticilik norm kadrolarının tamamı ya da bir kısmı kaldırılan eğitim kurumlarında norm kadro fazlası durumunda olan yöneticiler bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinde yapılacak değerlendirmeye göre en az puan alandan başlanarak Bakanlıkça norm kadrolarının onaylandığı tarihten geçerli olmak üzere belirlenir. Norm kadro fazlası durumuna düşen yöneticiler, istek ve ihtiyaçları birlikte değerlendirilerek uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanırlar. Durumlarına uygun boş eğitim kurumu bulunmaması ya da kendilerine önerilen eğitim kurumlarına atanmak istemeyenlerin yöneticilikleri, Bakanlığın norm kadrolarını onayladığı tarihten itibaren iki yıl daha devam eder. Bu süre içerisinde boş yöneticilikler için yapılacak duyurulara başvuruda bulunabilirler. Ancak 18 inci maddenin beşinci fıkrası kapsamında yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarında kadın adaylara ayrılan müdür yardımcılığı norm kadrosu bu fıkra kapsamı dışındadır.

  (4) (Ek dördüncü fıkra : 09.08.2011/28020 RG) Bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen 2 yıllık süre içerisinde ilgili mevzuatında belirtilen yöneticilik normuna esas ölçütler çerçevesinde görev yapmakta olduğu eğitim kurumunda durumuna uygun yöneticilik normunun artması ya da her hangi bir nedenle boş yönetici normu oluşması halinde norm kadro fazlası durumuna düşen yönetici bu kadroyla ilişkilendirilir. 2 yılın sonunda durumlarında herhangi bir değişiklik olmayan ve durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliğine atanamayan yöneticiler, istekleri de dikkate alınarak durumlarına uygun eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanırlar.

  Yöneticilik görevinden ayrılma

  MADDE 28 –
  (1) Eğitim kurumu yöneticileri, yöneticilik görevlerinden ayrılma isteğinde bulunabilirler.

  (2) Yöneticilik görevlerinden kendi isteği ile ayrılanlar, bulundukları eğitim kurumunda branşlarında/alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; istememeleri ya da açık norm kadro bulunmaması durumunda ise durumlarına uygun ihtiyaç bulunan bir eğitim kurumuna öğretmen olarak atanırlar.

  (3) Yöneticilik görevlerinden;

  a) Eş, sağlık, öğrenim durumu gibi özürler nedeniyle,

  b) (Değişik bent : 09.08.2011/28020 RG) Alan değişikliği, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile bilim ve sanat merkezlerine öğretmen olarak atanmaları nedeniyle,

  c) Norm kadro fazlası olması nedeniyle,

  d) İl içi ve iller arası yer değiştirmeler nedeniyle

  ayrılmış olanlar hariç olmak üzere, kendi istekleri ile ayrılmış olanlar bir yıl geçmeden yeniden yöneticilik görevine atanamazlar.

  Yöneticilik görevinden alınma

  MADDE 29 –
  (1) Eğitim kurumu yöneticilerinden haklarında yapılan adlî ve idarî soruşturma sonucu hazırlanan raporların yetkili amir ve kurullarca değerlendirilmesi sonucuna göre;

  a) Görev yerlerinin değiştirilmesi gerekenlerin durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliklerine,

  b) Yöneticilik görevlerinden alınması gerekenler ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak,

  atanırlar.

  (2) (Değişik ikinjci fıkra : 09.08.2011/28020 RG) Görev yerleri bu madde kapsamında değiştirilenler aradan üç yıl geçmedikçe ayrıldıkları eğitim kurumuna yönetici olarak atanma isteğinde bulunamazlar.

  (3) Yöneticiliğe atanma şartlarından herhangi birini kaybedenler yöneticilik görevinden alınırlar.

  Devamı aşağıdadır->>>

 2. #2
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Cevap: 9 Ağustos 2011 MEB YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNET

  ALTINCI BÖLÜM
  Kurum Tiplerinin Tespiti ve Kurum Tipi Belirleme Komisyonu

  Kurum tiplerinin tespiti

  MADDE 30 –
  (1) Her derece ve türdeki eğitim kurumlarının tipleri bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-3 Kurum Tipleri Tespit Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda belirlenir.

  (2) Yapılan değerlendirme sonucunda puanı;

  a) (Değişik bent : 15.5.2010/27582 RG) Anaokullarından;

  1) 35 ve daha fazla olanlar (A) tipi,

  2) 30-34 arasında olanlar (B) tipi,

  3) 30 dan az olanlar (C) tipi.

  b) İlköğretim okulları, eğitim uygulama okulu ve iş eğitim merkezlerinden;

  1) 40 ve daha fazla olanlar (A) tipi,

  2) 25-39 arasında olanlar (B) tipi,

  3) 25 den az olanlar (C) tipi.

  c) Liselerden;

  1) 60 ve daha fazla olanlar (A) tipi,

  2) 40-59 arasında olanlar (B) tipi,

  3) 40 dan az olanlar (C) tipi.

  ç) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinden;

  1) 60 ve daha fazla olanlar (A) tipi,

  2) 45-59 arasında olanlar (B) tipi,

  3) 45 den az olanlar (C) tipi.

  d) Kız teknik öğretim olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları, mesleki eğitim merkezleri, bilim sanat merkezleri, turizm eğitim merkezleri, iş eğitim merkezleri, iş okulları, otistik çocuklar eğitim merkezleri ve benzeri kurumlardan mevzuatına göre belirlenmiş görev alanlarındaki toplam nüfus;

  1) 200.000 ve daha fazla olan yerleşim merkezindekiler (A) tipi,

  2) 200.000 den az olan yerleşim merkezindekiler (B) tipi.

  e) Rehberlik ve araştırma merkezlerinden mevzuatına göre belirlenmiş görev alanlarındaki toplam nüfusu;

  1) 200.000 ve daha fazla olan yerleşim merkezindekiler (A) tipi,

  2) 200.000 den az olan yerleşim merkezlerindekiler (B) tipi.

  f) Öğretmen evi/ öğretmen evi ve Akşam Sanat Okulları puanı;

  1) 90 ve daha fazla olanlar (A) tipi,

  2) 79-89 arasında olanlar (B) tipi,

  3) 79 dan az olanlar (C) tipi,

  g) Halk eğitimi merkezlerinden;

  1) İlçe teşkilatı bulunmayan il merkezlerinde bulunanlar (A) tipi,

  2) Merkez ve köy nüfusu dahil toplam nüfusu 50.000 den fazla olan ilçelerde bulunanlar (A) tipi,

  3) Merkez ve köy nüfusu dahil toplam nüfusu 50.000 ve daha az olan ilçelerde bulunanlar (B) tipi

  olarak tespit edilir.

  (3) Bu tespitler her iki yılda bir yenilenir. Yeni açılan eğitim kurumlarının tipleri, eğitim ve öğretime başladıkları tarihi takip eden bir ay içinde belirlenir.

  (4) Özel eğitim kurumu niteliği taşıyan eğitim kurumlarına ayrıca beş puan ilave edilir.

  (5) Bakanlığa doğrudan bağlı olarak faaliyet gösteren eğitim kurumları (A) tipi sayılır.

  (6) Herhangi bir nedenle eğitim kurumu tipi belirlenememiş olan eğitim kurumları (C) tipi olarak kabul edilir.

  Kurum tipi belirleme komisyonu

  MADDE 31 –
  (1) Her derece ve türdeki eğitim kurumlarının tiplerini belirlemek üzere il merkezlerinde; il millî eğitim müdürünün görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısının başkanlığında, bir ilköğretim müfettişi, ilgili şube müdürü, ilgili ilçe millî eğitim müdürü ile (A) tipi eğitim kurumu müdürü olmak üzere toplam beş üyeden oluşan Kurum Tipi Belirleme Komisyonu kurulur. İhtiyaç duyulması hâlinde üyeleri valiliklerce belirlenmek üzere ilçelerde de Kurum Tipi Belirleme Komisyonu kurulabilir.  YEDİNCİ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler

  Yöneticilikleri boş olan eğitim kurumları için duyuru

  MADDE 32 –
  (1) Eğitim kurumu yöneticilikleri için yapılacak duyurularda yöneticiliği boş olan tüm eğitim kurumları için bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan sıralama esas alınarak duyuru yapılır.

  (2) (Ek ikinci fıkra : 09.08.2011/28020 RG) 18 inci, 19 uncu, 20 nci, 21 inci, 22 nci ve 33 üncü maddeler kapsamında yapılacak atama ve yer değiştirmelere;

  a) Görevden uzaklaştırılanlar,

  b) Askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenler,

  c) Yurt dışında öğretmen olarak görevli bulunanlar,

  ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamında aylıksız izinli olanlar,

  bu durumları sonlandırılmadan başvuruda bulunamazlar.

  İller arası yer değiştirme

  MADDE 33 –
  (Değişik : 09.08.2011/28020 RG) (1) Yöneticilerin iller arası yer değiştirmelerine ilişkin duyuru, Bakanlıkça ülke genelinde başvuru tarihinden en az on gün önce yapılır. Duyuruda; illere göre yöneticilikleri boş bulunan eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.

  (2) Duyurusu yapılacak eğitim kurumlarının belirlenmesi ve Bakanlık tarafından açılacak elektronik başvuru sayfasına yansıtılmasından il millî eğitim müdürlükleri sorumludur.

  (3) İlgili yılın 31 Temmuz tarihi itibarıyla geriye doğru bulunduğu ilde toplam en az 3 yıl yöneticilik görevi yapmış olanlar, halen bulundukları yönetim göreviyle aynı kademedeki yönetim görevine olmak üzere, elektronik başvuru sayfasına yansıtılan eğitim kurumlarından, atanmak istedikleri öncelik sırasına göre en fazla 25 eğitim kurumu tercih etmek suretiyle iller arası yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Adaylar sadece bir ilin eğitim kurumlarını tercih edebilecekleri gibi birden fazla ilin de eğitim kurumlarını tercih edebilirler. Başvuru süresi 5 işgününden az olamaz.

  (4) Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar, bu yükümlülüğünü tamamlamış olanlar ile bu yükümlülükten muaf tutulmuş olanlar bu madde kapsamında iller arası yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

  (5) Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan yöneticiler; 6/5/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre belirlenen, illerin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanmak üzere başvuruda bulunabilirler.

  (6) İller arası yer değiştirmelere ilişkin atamalar bu Yönetmelik eki EK-2 Yönetici Değerlendirme Formuna göre puan üstünlüğü dikkate alınarak Bakanlıkça yapılır. Atama işlemleri tamamlandığı tarihten itibaren en geç 5 işgünü içinde Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde 5 gün süreyle duyurulur.

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  MADDE 34 –
  (1) 24/4/2008 tarihli ve 26856 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  (2) Diğer yönetmeliklerde yer alan eğitim kurumu yöneticiliğine atamaya ilişkin hükümler uygulanmaz.

  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte eğitim kurumlarında asaleten yönetici olarak görev yapanlar bu görevlerine devam ederler. Ancak farklı eğitim kurumlarına ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenler ile herhangi bir nedenle görev yeri değiştirilenler bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.(3)

  GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan yönetmelik çerçevesinde müdür yardımcılığı seçme sınavında başarılı olanlardan herhangi bir eğitim kurumu müdür yardımcılığına atanamayanların kazanılmış hakları saklıdır.

  GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek : 09.08.2011/28020 RG) (1) 9/8/2011 tarihinde yöneticilik görevi yapanların, 22 nci madde kapsamında yapılacak yer değiştirmeler için öngörülen hizmet sürelerinin hesabında, 9/8/2011 tarihinden önce o eğitim kurumunda aralıksız olarak geçen hizmet süreleri de dikkate alınır.

  Yürürlük
  MADDE 35 –
  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme
  MADDE 36 –
  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

  ______________________

  (1) Bu madde başlığı “Müdür olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar“ iken, 15/5/2010 tarihli ve 27582 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik“in 2 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

  (2) Bu madde birinci fıkrasının birinci cümlesi ''Müdür yardımcılığı için sınav konuları ve puan değerleri şunlardır:'' iken, 09/08/2011 tarihli ve 28020 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 5 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

  (3) Bu Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ''Ancak, farklı kurumlara ya da yönetim kademelerine atanmak isteyenler bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.'' iken, 09/08/2011 tarihli ve 28020 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 23 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
  ____________________

  EK-1 (Değişik : 09.08.2011/28020 RG) YÖNETİCİLİK İSTEK FORMU
  EK-2 (Değişik : 09.08.2011/28020 RG) YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME FORMU
  EK-3 KURUM TİPLERİ TESPİT FORMU
  EK-4 (Ek : 09.08.2011/28020 RG) YÖNETİCİLİK EK PUAN FORMU

 3. #3
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2011
  Mesajlar
  1,629

  Cevap: 9 Ağustos 2011 MEB YÖNETİCİLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN YÖNET  -----------------------------  ------------------------------------  Sınava başvurmak için bakınız->>> :Sınav Başvurusu

Benzer Konular

 1. Ağustos Böceği Bir Meşaledir- Sezai Karakoç Şiiri ve Tahlili
  Konu Sahibi yardımisteyenuniversiteli Forum Soru-Cevap
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 29.Kasım.2013, 18:45
 2. ALAŞEHİR KONGRESİ (16 - 25 Ağustos 1919)
  Konu Sahibi refresh Forum Tarih
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 26.Kasım.2012, 18:22
 3. ERZURUM KONGRESİ (23 Temmuz - 7 Ağustos 1919)
  Konu Sahibi refresh Forum Tarih
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 26.Kasım.2012, 18:20
 4. 1-2 ekim 2011 Yönetici Atama Sınavına Başvuru Sayısı ve Kazanan Aday Sayısı
  Konu Sahibi refresh Forum Eğitim Haberleri/ Yorumlar
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Kasım.2011, 22:32
 5. 2011 MEB Yönetici Atama Taslağı
  Konu Sahibi edebiyatci Forum Meb Atama ve Yer Değiştirme
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 27.Mart.2011, 20:43

Bu Konu için Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •