Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği

DÖRDÜNCÜ KISIM

Kurullar, Komisyonlar ve EkiplerBİRİNCİ BÖLÜM
Kurullar, Komisyonlar ve Ekiplerin Oluşturulması


Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması
MADDE 32 – (1) Okul veya kurumlarda; eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğini sağlamak, kurum ve çevre iş birliğini gerçekleştirmek, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin her türlü desteğini almak, ilköğretim ve yükseköğretim kurumları ile iş birliği yapmak amacıyla kurul, komisyon ve ekipler oluşturulur. Bunlar, çalışmalarını takım ruhu ve anlayışı içerisinde yürütür.


İKİNCİ BÖLÜM
Kurullar, Kurulların Oluşturulması ve Görevleri

Kurullar
MADDE 33 – (1) Okul veya kurumlarda;
a) Öğretmenler Kurulu,
b) Sınıf veya şube öğretmenler kurulu,
c) Zümre öğretmenler kurulu,
ç) Okul zümre başkanları kurulu,
d) Okul öğrenci meclisi,
e) Öğrenci disiplin ve onur kurulu,
f) Bilim, danışma, sanat proje vb Diğer kurullar
oluşturulur.

Öğretmenler kurulu
MADDE 34 – (1)Öğretmenler kurulu, okul veya kurumun yönetici ve öğretmenlerinden oluşur. Gerektiğinde okul yönetimince öğrenci temsilcisi ve okul-aile birliği temsilcileri de çağrılarak kurul toplantılarına gözlemci sıfatıyla katılmaları sağlanabilir.
(2) Öğretmenler kurulu, başkanı okul veya kurum müdürüdür. Öğretmenler kurulu, müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür başyardımcısı, onun da bulunmaması durumunda müdürün görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında toplanır.
(3) Öğretmenler Kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda, okul veya kurum müdürünün gerekli gördüğü zamanlar ile kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği ile toplanır.
(4) Olağanüstü durumlar dışında toplantıların zamanı, yeri ve gündemi bir hafta önceden ilgililere yazılı olarak duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılır. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve müdürün onayından sonra uygulamaya konulur.
(5) Öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde okul veya kurum müdürünün önerisi, millî eğitim müdürlüğünün uygun görmesi ve mülki amirin onayı ile ders saatleri içinde de kurul toplantısı yapılabilir.
(6) Öğretmenler kurulunda;
a) Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi,
b) Öğretim programlarının uygulanması,
c) Okulda ve çevrede Türkçenin doğru, güzel, etkili ve kurallarına uygun olarak kullanılması,
ç) Atatürkçülük ile ilgili konuların derslerde işlenişine ilişkin hususlar,
d) Eğitim ve öğretim etkinliklerinin düzenli yürütülmesi,
e) İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için alınacak önlemler,
f) Öğrencilerin başarı, devam ve devamsızlık, ödül ve disiplin durumlarının değerlendirilmesi,
g) Yapılacak proje çalışmaları,
ğ) Kurullar ve komisyonlarla ilgili işler,
h) Okul veya kurum ve çevre ilişkileri,
ı) Kardeş okul uygulamaları,
i) Yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalar,
j) Bakanlık emirleri ve ilgili mevzuatın değerlendirilmesi,
k) Mezunların izlenmesi,
l) Toplam kalite yönetimi, okul gelişim ve yönetim ekibi çalışmaları ile stratejik planlamaya ilişkin iş ve işlemler,
m) Genel denetim sonuçları,
n) Nöbet uygulamaları,
o) Personel ve öğrenci kılık ve kıyafetleriyle ilgili hususlar,
ö) Yerel, ulusal ve uluslararası yapılan sınav ve yarışma sonuçlarının değerlendirilmesi,
p) Öğrenci kulüp ve topluma hizmet çalışmaları,
r) Rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri,
s) Zümre toplantıları,
ş) Ünitelendirilmişyıllık planlar ve ders planları,
t) Okul kültürü oluşturulması çalışmaları,
ve benzeri konular gündeme alınarak görüşülür.
(7) Ayrıca, kurul toplantısına başlamadan önce gerekli görülen diğer konular da oy çokluğuyla kurul gündemine alınabilir.

Sınıf ve şube öğretmenler kurulu
MADDE 35 – (1)Sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde, şube öğretmenler kurulu ise aynı şubede ders okutan öğretmenler ile rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenlerinden oluşur. Kurulun başkanı, o sınıf ve şubelerden sorumlu müdür yardımcısıdır. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda kurula başkanlık eder. Görüşülen konuların özelliğine göre öğrenci velileri de kurul toplantılarına davet edilebilir.
(2) Kurulda kararlar oy çokluğu ile alınır ve müdürün onayı ile uygulanır.
(3) Bu toplantılarda, kaynaştırma eğitimine karar verilmiş özel eğitim gerektiren öğrenciler için gerekli önlemler alınır.
(4) Sınıf veya şube öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde okul veya kurum müdürünün önerisi, millî eğitim müdürlüğünün uygun görmesi ve mülki amirin onayı ile ders saatleri içinde de yapılabilir.

Zümre öğretmenler kurulu
MADDE 36 – (1)Zümre öğretmenler kurulu, okulda aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşur. Kurul, ilk toplantısında o eğitim-öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer.
(2) Kurul, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır. Ayrıca zümre başkanının önerisi üzerine okul veya kurum müdürünün gerekli gördüğü diğer zamanlarda da toplanır. Kararlar, oy çokluğu ile alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.
(3) Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında;
a) Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,
b) Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuat, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması,
c) Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması,
ç) Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri ile bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,
d) Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,
e) Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak iş birliği esaslarının belirlenmesi,
f) Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması,
g) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,
ğ) Okul veya kurum ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
h) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması,
ı) Resim, Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresi ile ürün değerlendirme ölçütleri ile puanlarının belirlenmesi,
i) Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programları ile okul veya kurum ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması,
j) Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi
ve benzeri konular görüşülür.
(4) Okul veya kurum müdürü gerektiğinde aynı sınıf seviyesinde zümre öğretmenleri ile toplantı düzenleyebilir.

Okul zümre başkanları kurulu
MADDE 37 – (1)Okul zümre başkanları kurulu, zümre başkanlarından oluşur. Kurul, ilk toplantısında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer. Gerektiğinde okul veya kurum müdürünün çağrısıyla okul-aile birliğinden bir temsilci de gözlemci olarak bu kurula katılabilir.
(2) Kurul, dönem başları ile ders yılı sonunda ve zümre başkanının önerisi üzerine okul veya kurum müdürününgerekli gördüğü diğer zamanlarda toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere ve ilgili kurullara duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.
(3) Okul zümre başkanları kurulunda;
a) Eğitim ve öğretimin planlanması, zümre ve alanlar arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci başarısının artırılması,
b) Eğitim ve öğretimde niteliğin yükseltilmesine yönelik görüş ve önerilerin değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması,
c) Öğretim programlarında belirlenen ortak hedeflere ulaşılması,
ç) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla öğretmenlerin alanlarında hizmet içi eğitime alınmalarının kurum müdürlüğüne önerilmesi,
d) Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre öğretmenleri ile iş birliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması,
e) Ortak sınavların planlanması, uygulanmasına ilişkin usul ve esaslarının belirlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi
ve benzeri konular görüşülür.
(4) Millî eğitim müdürleri ihtiyaç duyulması hâlinde okul zümre başkanlarıyla toplantı yapabilir.

Okul öğrenci meclisi
MADDE 38 –(1) Okul öğrenci meclisinin kuruluş ve işleyişi ile ilgili iş ve işlemlerde ilgili mevzuathükümleri uygulanır.

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, onur kurulu
MADDE 39 – (1) Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu ile onur kurulunun kuruluş ve işleyişi ile ilgili iş ve işlemlerde,Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları
Ödül ve Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sayım kurulu
MADDE 40 - (Değişik: 22/04/2010 – 27560 RG) (1) Sayım kurulu, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre kurulur ve bu Yönetmelik hükümlerine göre görevlerini yürütür.

Diğer kurullar
MADDE 41– (1)Okul veya kurumlarda ihtiyaç duyulan vebu Yönetmelikte belirtilmeyen diğer kurullar ise ilgili mevzuat hükümlerinegöre oluşturulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMKomisyonlar ve Ekipler
Komisyonlar
MADDE 42 – (1) Okul veya kurumlarda;
a) İhale komisyonu,
b) Muayene ve kabul komisyonu,
c) Kontenjan belirleme kayıt-kabul ve nakil komisyonu,
ç) Sınav komisyonu,
d) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu,
e) Diğer komisyonlar
oluşturulur.

İhale komisyonu
MADDE 43 – (1) Okul veya kurumlardaki satın almayla ilgili iş ve işlemler ile komisyonun kurulması 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Muayene ve kabul komisyonu
MADDE 44 - (Değişik: 22/04/2010 – 27560 RG) (1) Muayene ve kabul komisyonu; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre kurulur ve görevlerini yürütür.

Kontenjan belirleme, kayıt-kabul ve nakil komisyonu
MADDE 45 – (1)Okul veya kurumlarda kontenjanların belirlenmesi, kayıt-kabul işlemleri için; müdürün başkanlığında müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı, rehber öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen ve okul-aile birliğini temsilen bir veliden kontenjan belirleme ve kayıt-kabul komisyonu oluşturulur. Komisyon öğretim yılı süresince görevini sürdürür. Komisyon kararları okul müdürünün onayı ile uygulamaya konulur.
(2) Özel yönetmeliği bulunan okullarda kontenjan belirleme, kayıt ve kabul ile nakil işlemlerini yürütmek üzere ilgili mevzuatına göre komisyonlar kurulur.

Sınav komisyonu
MADDE 46 – (1) Sınav komisyonunun oluşturulması ve sınavlarla ilgili iş ve işlemler; Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu
MADDE 47 – (1)Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonuile Rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile ilgili iş ve işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Diğer komisyonlar
MADDE 48 – (1)Okul veya kurumlarda ihtiyaç duyulan vebu Yönetmelikte belirtilmeyen diğer komisyonlar ise ilgili mevzuatına göre oluşturulur.

Oluşturulacak ekipler

MADDE 49 – (1) Okul veya kurumlarda;
a) Okul gelişim yönetim ekibi,
b) Sivil savunma ekipleri
ve diğer ekipler oluşturulur.
Okul gelişim yönetim ekibi

MADDE 50 – (1) Okul veya kurumlarda; paylaşımcı ve iş birliğine dayalı yönetim anlayışıyla eğitim ve öğretimin nitelik ve kalitesini, öğrenci başarısını artırmak, okulun fiziki ve insan kaynaklarını geliştirmek, okulun kurumsal performansını değerlendirmek, eğitimde planlı ve sürekli gelişim amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre okul gelişim yönetim ekibi oluşturulur.

Sivil savunma ekipleri
MADDE 51 – (1) Sivil savunma ekiplerinin kuruluş ve işleyişi, 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Kaynak: Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği