06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre; Öğretmen Atama şartları, Öğretmen kadrolarına atama çeşitleri, Millî sporcuların ataması, İlk atama, Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama, Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışanların atamaları ve Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atamalar.

06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre;

1-Atama şartları

2-Öğretmen kadrolarına atama çeşitleri

3-İlk atamalar

4-Açıktan ve kurumlar arası yeniden atamalar

5-Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atamalar

6-Millî sporcuların ataması

7-Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışanların atamaları

8-Bedensel engellilerin atamalarıAtama: Bakanlığın, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı içindeki öğretmen kadrolarında görev almak isteyenlere aday veya asıl öğretmen olarak görev verilmesini ifade eder.

Eğitim Kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki; okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü örgün eğitim kurumları ve örgün eğitimin yanında veya dışında eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü yaygın eğitim kurumları ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarınca yürütülen eğitim ve öğretim etkinlikleri için program hazırlamak, ders ve yardımcı ders kitabı yazmak, ders notu hazırlamak, eğitim araç ve gereci üretmek, Bakanlığa veya diğer bakanlık ve kurumlara alınacak öğrenci adaylarına uygulanacak seçme ve yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütmek, özel eğitim ve rehberlik hizmetlerini vermek ve düzenlemek suretiyle eğitim ve öğretim etkinliklerine yardımcı ve destek olan kurumları ifade eder.

Eğitim Kampusu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı değişik tür ve derecedeki birden fazla okul ve kurum ile bunlara bağlı pansiyon, yatakhane, yemekhane, kütüphane, spor alanları, rehberlik ve sağlık ünitesi, konferans salonu, çok amaçlı salon ve benzeri yerleri içerisinde bulunduran alanı ifade eder.

Görev yeri: Görevin yapıldığı eğitim kurumunu ifade eder.

Kamu Personel Seçme Sınavı: Kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personelin seçimine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yapılan sınavı ifade eder.

Kılavuz: Öğretmenlik görevine atamaya veya öğretmenlerin il içi ve iller arası yer değiştirmelerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemek üzere bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanan düzenlemeyi ifade eder.

Norm kadro: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmî eğitim kurumlarında alanlara göre bulunması gereken öğretmen sayısını ifade eder.

Öğretmen: Yükseköğretim kurumlarında genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon eğitimi alarak yetişmiş olan ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kurs ve seminerlerde eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek üzere atanan kişileri ifade eder.

Özel öğretim kurumları: Okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim, özel eğitim okulları ile çeşitli kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, dershaneleri, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarını ifade eder.

Pedagojik Formasyon: Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği çerçevesinde açılan öğretmenlik mesleğine yönelik derslerin yer aldığı programı ifade eder.

Sınav: Bakanlık öğretmen kadrolarına ilk defa öğretmen olarak atanacak engelliler için çoktan seçmeli test şeklinde merkezi olarak yapılacak yarışma sınavını ifade eder.


Atama ve Yer Değiştirmelerde Temel ilkeler MADDE 5

1-Ülke genelinde alanlar itibarıyla öğretmen dağılımında denge sağlanması, alanlar itibarıyla öğretmen norm kadro sayıları esas alınarak öğretmen ihtiyacının karşılanabilirliği oranının eşit düzeyde tutulması esas alınır.

2-Atama ve yer değiştirmelerde eğitim kurumlarında alanlar itibarıyla boş norm kadro bulunması,

3-Yer değiştirmelerde öğretmenin hizmet puanına göre işlem yapılması esas alınır.

4-Öğretmenliğe ilk defa atanacaklarda, öğretmenlik için Kamu Personel Seçme Sınavından alınan ve Bakanlıkça alanlar itibarıyla belirlenen puan üstünlüğü esas alınır.


5-Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atanacaklarda öğretmenlikteki hizmet süresi öncelikli olmak üzere memuriyetteki hizmet süresi esas alınır.

6-Açıktan ilk atama, kurumlar arası ilk atama ve kurum içi ilk atama yoluyla öğretmenliğe atanacaklarda Devlet memuriyetindeki hizmet süresi esas alınır.

Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulu MADDE 6

Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulu; Müsteşarın başkanlığında, Personel Genel Müdürü, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü, ana hizmet birimleri genel müdürleri arasından Bakan tarafından görevlendirilecek dört genel müdür, 1 inci Hukuk Müşaviri ve 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 22 nci maddesine göre oluşturulan Kurum İdari Kuruluna katılmaya hak kazanan sendikanın başkanı ya da genel sekreteri olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.

Kararlar oy çokluğu ile alınır. Kurul başkanın çağrısı üzerine toplanır.

Kurul tarafından alınan kararlar, Bakan tarafından da uygun görülmesi ile birlikte yürürlüğe girer.

Kararın uygulanmasından Personel Genel Müdürlüğü yetkili ve sorumludur. Personel Genel Müdürlüğü, uygulama aşamasında ihtiyaç duyulması durumunda gerekçelerine de yer vermek suretiyle Kuruldan yürürlükteki kararda değişiklik yapılmasını ya da yeni kararlar almasını talep edebilir. Personel Genel Müdürlüğünün talepleri Kurul tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır.

Kurulun sekretarya görevi Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulunun görevleri MADDE 7

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulunun görevleri nelerdir?

1-Bakanlığa her yıl atama izni verilen öğretmen kadrolarını, ihtiyaç durumunu dikkate alarak atama çeşitlerine, alanlara ve illere göre kontenjanları,

2-Atama yapılacak iller ile atama yapılacak alanlara göre taban puanları,

3-Bakanlığa atama izni verilen engelli öğretmen kadrolarını, ihtiyaç durumunu dikkate alarak atama yapılacak illere ve alanlara göre kontenjanları,

4-Öğretmenlik görevine atamalar ile öğretmenlerin yer değiştirmelerinde uygulanacak atama yöntemlerini,

5-Ülke genelinde alanlara göre öğretmenlerin dengeli dağılımını sağlamak amacıyla yer değiştirmelerde alanlara göre atama yapılacak eğitim kurumlarını,

6-Atama çeşitlerine göre atama yapılacak eğitim kurumlarını

belirlemek ya da belirlenmesini sağlamaktır.

İl eğitim personeli planlama kurulu MADDE 8

İllerde il millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği millî eğitim müdür yardımcısının başkanlığında İl eğitim personeli planlama kurulu oluşturur.

İl eğitim personeli planlama kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur.

1-Atamadan sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü.

2-Özlük şubesinden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürü.

3-İl millî eğitim müdürünün uygun göreceği sayıda ilçe millî eğitim müdürü.

4-Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi (MEBBİS)’nden sorumlu bilgisayar ve ağ sistemleri yöneticisi.

5–4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre o ilde eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalardan en çok üyeye sahip sendikanın temsilcisi.

İl eğitim personeli planlama kurulunun görevleri MADDE 9

İl eğitim personeli planlama kurulu; atama ve yer değiştirmelere ilişkin her türlü iş ve işlemlerin bu Yönetmelik hükümleri ve Eğitim Personeli Planlama ve Değerlendirme Kurulunun kararları çerçevesinde yerine getirilmesini sağlar.

İl genelinde öğretmen ihtiyacı veya fazlalığı bulunan eğitim kurumlarını tespit eder. Öğretmen dağılımında alanlar itibarıyla denge kurulabilmesi amacıyla atama ve yer değiştirmelere açılacak eğitim kurumlarını belirleyerek Bakanlığa bildirilmesini sağlar.

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtiyaç duyulması hâlinde gerekçelerine de yer verilmek suretiyle hizmet bölgeleri ile hizmet alanlarında yapılması istenilen değişiklik önerilerini Personel Genel Müdürlüğüne bildirir.

İllerindeki eğitim kurumlarının norm kadro durumu, öğretmen ihtiyacı veya fazlalığı ile öğretmen atama ve yer değiştirmelerine ilişkin uygulamada karşılaşılan tereddütler ve zorlukların tespitini yaparak çözüm önerileriyle birlikte Personel Genel Müdürlüğüne bildirir.

Kurul, atama ve yer değiştirme dönemleri ile gerekli görülen hâllerde başkanın çağrısı üzerine toplanır. Sekretarya hizmetleri başkanın uygun gördüğü hizmet birimlerince yürütülür.

Atamalarda komisyon oluşturulması MADDE 10

İşledikleri suçlardan dolayı görevlerine son verilen öğretmenlerden yeniden öğretmenliğe atanmak isteyenler ile öğretmenliğe ilk defa atanacaklardan adli sicil kaydı bulunanların öğretmenliğe atanıp atanamayacaklarının tespiti amacıyla Bakanlıkta Sicil Kaydı İnceleme Komisyonu oluşturulur.

Sicil Kaydını İnceleme Komisyonu: Öğretmen olarak atanacaklardan sabıka kaydı bulunanlar ile işledikleri suçlardan dolayı görevine son verilenlerin yeniden öğretmenliğe atanıp atanamayacaklarının tespiti amacıyla oluşturulan komisyonu ifade eder.


Sicil Kaydını İnceleme Komisyonu; Personel Genel Müdürü veya uygun göreceği bir genel müdür yardımcısının başkanlığında, ilgili atama dairesi başkanı ile iki şube müdürü ve bir hukuk müşavirinden olmak üzere beş kişiden oluşur.

Komisyon atama dönemlerinde ve başkanın çağrısı üzerine toplanır. Sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Atama şartları MADDE 11

Öğretmenlik görevine atanacaklarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartların yanında aşağıda belirtilen özel şartlar aranır.

1-Mezun olduğu yükseköğretim programının Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atanacağı alana uygun olmak.

2-Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu iş birliği çerçevesinde açılan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası ve İngilizce öğretmenliği için İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini başarıyla tamamlamış olmak.

3-Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

4-Sağlık durumu yönünden Türkiye’nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.

5-Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üstünde puan almış olmak.

6-Sağlık durumu hariç adaylık dönemi içinde, görevine son verilenlerden son başvuru tarihine göre üç yılını doldurmuş olmak.

7-Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamış olmak, adli sicil kaydı bulunanlar ile işlediği suçlardan dolayı görevine son verilenler bakımından ise Sicil Kaydı İnceleme Komisyonunca atanması uygun bulunmak.

8-Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen pozisyonunda hâlen görev yapanlar ile daha önce bu kapsamda en az bir yıl fiilen görev yaptıktan sonra mesleki eğitimde başarılı olup da ayrılmış olanların kadrolu öğretmenliğe başvurularında 40 yaşından gün almamış olmak şartı aranmaz.

Atama çeşitleri MADDE 12

Öğretmen kadrolarına atama çeşitleri şunlardır:

1-İlk atama

2-Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama

3-Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama

4-Millî sporcuların ataması

5-Bedensel engellilerin ataması

İlk atama MADDE 13

Kamu Personel Seçme Sınavına katılmış ve bu sınavda Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla;

1-Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarındaki öğretmen kadrolarına ilk defa atanacaklar ilk atama kapsamında başvuruda bulunabilirler.

2-Özel öğretim kurumlarında görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar ilk atama kapsamında başvuruda bulunabilirler.

3-Vakıf veya özel üniversitelerde görev yapanlardan Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarına ilk defa öğretmen olarak atanacaklar ilk atama kapsamında başvuruda bulunabilirler.

4-Aday Devlet memuru olarak hâlen Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar ile öğretmen veya Devlet memuru olarak görev yapmakta iken adaylığı kaldırılmadan kendi istekleriyle bu görevlerinden ayrılanlar ya da adaylık döneminde başarısız olmaları nedeniyle görevine son verilenler ilk atama kapsamında başvuruda bulunabilirler.

5-Kamu kurum ve kuruluşlarında kanun veya kanun hükmünde kararnameler kapsamında sözleşmeli memur statüsünde çalışanlardan ilk defa öğretmenliğe atanacaklar ilk atama kapsamında başvuruda bulunabilirler.

Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama MADDE 14

Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında öğretmen olarak kimler başvurabilir?

Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda adaylıklarının kaldırılmış olması kaydıyla; Bakanlık kadrolarındaki görevlerinden ayrılanlar Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında öğretmen olarak atanmak üzere başvuruda bulunabilirler.


Hâlen kamu kurum ve kuruluşlarında öğretmen veya başka unvanda görev yapanlar

Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında öğretmen olarak atanmak üzere başvuruda bulunabilirler.

Devlet üniversitelerinde en az iki yıl süreyle öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak hâlen çalışmakta olanlar ile bu unvanlarda aynı sürelerde çalışmış olup da bu görevlerinden ayrılmış olanlar Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında öğretmen olarak atanmak üzere başvuruda bulunabilirler.

Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında başvuruda bulunacakların atamalarında esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında;

1-Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen öğretmen olarak geçirilen süreler, yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, uzman ve araştırma görevlisi olarak çalışılan süreler ile Devlet memuriyetinde geçirilen süreler dikkate alınır. Başvuruda bulunanların hizmet sürelerinin eşit olması durumunda öğretmenlikte önce göreve başlayana öncelik verilir.

2-Yurt dışında geçirilen süreler ile askerlik dâhil aylıksız izinli olarak geçirilen süreler, atamaya esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınmaz. Ancak, askerliğini Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin, resmî görevle yurt dışına gönderilenlerin ve eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalarda görev alanlardan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanunu kapsamında aylıksız izinli sayılanların bu süreleri atamaya esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

3-Vakıf üniversitelerinde, özel öğretim kurumlarında ve 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile vekil öğretmenlikte, kadrosuz usta öğreticilikte ve kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen süreler hizmet süresi hesabında dikkate alınmaz.

Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama MADDE 15

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarında hâlen asıl memur olarak görev yapanlar ile Devlet memuru olarak çalışmakta iken görevlerinden ayrılanlar, bu kapsamda başvuruda bulunabilirler.

Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama kapsamında başvuruda bulunacakların atamalarında esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında, Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen Devlet memuru olarak geçirilen hizmet süreleri esas alınır.

Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama kapsamında atamaya esas alınacak hizmet sürelerinin hesabında, askerlik dâhil aylıksız izinli olarak geçen hizmet süreleri dikkate alınmaz.

Millî sporcuların ataması MADDE 16

1- Millî sporculardan; Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Üniversiad Oyunları, Akdeniz Oyunları ile Dünya Askeri Oyunlarında ferdi ve takım müsabakalarında ilk üç dereceye girenler ve takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek millî sporcu belgesi almış olanlar

2- Millî sporculardan; Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler ve ümitler kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler ve takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek millî sporcu belgesi almış olanlar.

Öğretmenlik için aranan genel ve özel şartları da taşımaları kaydıyla Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmadan beden eğitimi öğretmenliğine atanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Atamalar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce ilgili mevzuatına göre belirlenen öncelik sırası esas alınarak yapılır.

Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışanların atamaları MADDE 17

Öğretmen kadrolarında adaylığı kaldırıldıktan sonra Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtında diğer hizmet sınıflarındaki görevlere atananlardan yeniden öğretmenliğe atanmak isteyenlerde, atamaları zamana bağlı olmadan, başvuru tarihi itibarıyla öğretmenlik dışındaki görevlerde en az üç yıl süreyle çalışmış olmaları şartı aranır. Genel idare hizmetleri yönetim görevlerinde bulunanlarda üç yıllık süre şartı aranmaz.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanların atamaları, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yapılır.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında görevli olup öğretmenliğe ilk defa atanacakların durumu, istekleri ve tercihleri doğrultusunda Yönetmeliğin İlk atama veya Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama maddesi kapsamında değerlendirilir.

Kontenjan belirleme MADDE 18

1-Öğretmen atamalarında; öğretmenliğe ataması uygun görülmeyenler ile herhangi bir şekilde görevine son verilen veya meslekten çıkarılanlardan bu işlemin durdurulmasına ya da iptaline ilişkin olarak haklarında yargı kararı verilenlere ve sağlık nedeniyle öğretmenlik dışında başka bir göreve atananlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazananlara öncelik verilir.

2-İl millî eğitim müdürlükleri, il içi ve iller arası yer değiştirmeler ile emeklilik ve benzeri nedenlerden dolayı oluşan öğretmen ihtiyacını göz önüne alarak öncelikle öğretmen istihdamında güçlük çekilen yerler ile mahalli imkânlarla ihtiyacı karşılanamayan ya da en fazla öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarından başlanmak suretiyle atama yapılması istenilen alanlar ve eğitim kurumlarını tespit ederek Bakanlığa bildirir.

3-Bakanlığa atama izni verilen öğretmen kadrolarından; % 7’si Yönetmeliğin Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama maddesi kapsamında yapılacak atamalar için ayrılır. Ayrılan kontenjanın dışında kalan kontenjan İlk atama kapsamında yapılacak atamalar için ayrılır.

4-Bakanlığa atama izni verilen öğretmen kadrolarından; % 3’ü Yönetmeliğin Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama maddesi kapsamında yapılacak atamalar için ayrılır. Ayrılan kontenjanın dışında kalan kontenjan İlk atama kapsamında yapılacak atamalar için ayrılır.

5-Yönetmeliğin İlk atama kapsamında beden eğitimi alanı için belirlenen kontenjanın % 10’u millî sporcuların beden eğitimi öğretmenliğine atanmaları için ayrılır.

6-İl millî eğitim müdürlüklerinin tespitleri de dikkate alınarak atama yapılacak alanlar, atama çeşitleri ile kontenjanlar Bakanlıkça belirlenir.

7-Atama çeşitlerine ve alanlara göre belirlenen kontenjandan daha az sayıda başvuru olması durumunda artan kontenjan, öğretmen ihtiyacı çerçevesinde diğer atama çeşitlerine ve alanlara aktarılabilir.

Atama dönemi MADDE 19

Öğretmenlik kadrolarına atamalar her yıl ağustos ayında bir defada yapılır. Öğretmenlik için duyuru, başvuru ve atamalar, ağustos ayı sonu itibarıyla tamamlanır. Bu atamalar sonucunda, yasal süre içinde göreve başlamayanların yerine ağustos ayında başvurusu alınanlardan puan yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan adaylardan puan üstünlüğüne göre aynı alanda, aynı eğitim kurumlarına aynı yıl kasım ayında atama yapılır.

Duyuru, başvuru ve tercihler MADDE 20

1-Eğitim kurumlarına öğretmen alınacağı hususu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarının ilanından itibaren Personel Genel Müdürlüğünce en geç on iş günü içinde Bakanlık internet sayfasında duyurulur. Duyuruda; öğretmenlik için başvuracaklarda aranacak şartlar, kimlerin başvuruda bulunabileceği, atama çeşitlerine göre alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan, öğretmenliğe atamaya esas alınacak puan türü ve taban puanlar, başvuruda istenecek belgeler, başvurunun nasıl yapılacağı, başvuru yeri ve süresi, puanların ya da hizmet sürelerinin eşitliği hâlinde uygulanacak bilgisayar kurasının yöntemi ile başvuru ve atamaya ilişkin diğer hususlara yer verilir.

2-Öğretmenlik başvuruları, duyuru tarihinden itibaren en geç on iş günü içinde başlatılır. Başvuru süresi, beş iş gününden az, on iş gününden fazla olamaz. Başvurular, Bakanlıkça elektronik ortamda açılacak başvuru sayfasına yapılır ve il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulacak başvuru bürolarına onaylatılır. İl ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmayan başvurular geçersiz sayılır. Bu kapsamda yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

3-Öğretmenlik için Yönetmelikte belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilir.

4-Öğretmenlik görevine atanma talebinde bulunan adaylar, en fazla 25 eğitim kurumunu tercih edebilirler. Adaylar başvurularında tercihleri dışına atanmayı kabul edip etmediklerini de belirtirler.

5-Başvuruların; başvurunun yapıldığı gün ya da en çok bir sonraki gün mesai saatleri içinde başvuru bürolarına onaylatılması zorunludur. Bu süre içerisinde onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılır. Bu durumdaki adaylar yeniden başvuru yaparak başvuru süresi içerisinde başvurularını onaylatırlar.

6-Öğrenimleri birden fazla alana kaynak olanlar, bu alanlardan yalnızca birisi için başvuruda bulunabilirler.

7-Adaylar başvurularını şahsen yapabilecekleri gibi noter aracılığıyla vekâlet verdikleri kişilere de yaptırabilirler.

Öğretmenlikten ayrılmış olanlar yeniden atanmak üzere aşağıdaki şartlarda başvuruda bulunabilirler.

1-Bakanlıkça en son düzenlenen atama kararnamelerinde belirtilen alana atanmak için başvuruda bulunabilirler.

2-Öğrenimi birden fazla alana kaynak olanlardan Bakanlıkça en son düzenlenen kararnamelerinde iki alan yazılı olanlar, bu alanlardan yalnız öğrenimi itibarıyla atanabileceği alana atanmak için başvuruda bulunabilirler.

3-Uygulamadan kaldırılan alanın öğretmenleri, öğrenimi itibarıyla atanabilecekleri alana atanmak için başvuruda bulunabilirler.

Öğretmenlik başvurularında istenecek belgeler ve beyan MADDE 21

Öğretmenliğe başvurularda; T. C. kimlik numarası, adli sicil yazılı beyanı, sağlık durumu yönünden öğretmenlik yapmasına engel bir hâlin olmadığına dair yazılı beyanı, askerlik durumuna ilişkin yazılı beyanı, öğretmenlik için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuç belgesine göre alanlar itibarıyla belirlenen taban puanın üzerinde puan aldığına ilişkin beyanı esas alınır.

Öğretmenlik başvurularında adli sicil kaydı bulunanlardan sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı istenir.

Öğretmenlik başvurularında istenen belgelerin ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınarak elektronik başvuru sayfasına yansıtılması hâlinde buna ilişkin belgeler ayrıca istenmez.

Beyana dayalı bilgiler, teknik alt yapısı hazır olan ilgili kurum ve kuruluşlardan elektronik ortamda teyit edilir. Kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgeler ile adayın beyanı arasında çelişki olduğu tespit edilenlerin durumu değerlendirildikten sonra başvuruya engel hâli olmadığına karar verilenlerin başvurusu kabul edilir. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilir, ataması yapılmış ise ataması iptal edilir.

Yönetmeliğin İlk atama, Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama, Millî sporcuların ataması ve Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışanların atamaları maddeleri kapsamında öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunacaklardan aşağıdaki belgeler istenir:

1-Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

2-Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, pedagojik formasyon, ilköğretim sınıf öğretmenliği ya da İngilizce öğretmenliği için İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya kurumca onaylı örneği.

3-Yurt dışındaki üniversitelerden mezun olanlar bakımından diploma denklik belgesi.

4-Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığına, sosyoloji bölümü mezunlarından ise 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge.

5-Açıktan ilk atama yoluyla atanacaklardan hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği ile Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olmadığına dair yazılı beyanı (Devredilen Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur).

6-Kurumlar arası ilk atama yoluyla atanacaklardan hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği.

7-Millî sporculardan ilgili mevzuatına göre millî sporcu unvanını kazandığına dair belge veya kurumca onaylı örneği.

Yönetmeliğin Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama maddesi kapsamında öğretmenliğe atanmak üzere başvuruda bulunacaklardan aşağıdaki belgeler istenir.

1-Kurumlar arası yeniden atanmak üzere başvuruda bulunanlardan en son çalıştığı kurumdan alacağı hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği.

2-Açıktan atanmak üzere başvuruda bulunanlardan Bakanlıkça düzenlenmiş en son atama kararname örneği ile Sosyal Güvenlik Kurumundan (Devredilen Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur) emekli olmadığına ilişkin belge veya kurumca onaylı örneği.

Atama MADDE 22

Yönetmelikte aranan genel ve özel şartları taşıyanlardan öğretmenlik için başvurusu kabul edilenlerin atamaları aşağıdaki kurallara göre yapılır.

1-İlk atama kapsamındakilerin atamaları Kamu Personel Seçme Sınavında öğretmenliğe atamaya esas alınan puan üstünlüğü dikkate alınarak yapılır.

2-Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama kapsamındakilerin atamaları öğretmenlikteki veya yükseköğretim kurumlarındaki hizmet süresi fazla olana öncelik verilmek suretiyle memuriyetteki hizmet süreleri dikkate alınarak yapılır.

3-Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama kapsamındakilerin atamaları memuriyetteki hizmet süreleri, esas alınarak atama çeşitlerine göre alanlar itibarıyla belirlenen kontenjan sınırlılığında tercihleri de dikkate alınarak yapılır.

4-Millî sporcuların ataması kapsamında yapılacak millî sporcuların atamaları, ilgili mevzuatına göre Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce belirlenen öncelik sırası esas alınarak kontenjan sınırlılığında yapılır.

5-Bedensel engelli adayların ataması ilgili mevzuatına göre yapılacak sınav başarı sıralamasına göre yapılır.

6-Öğretmenlik başvurusu kabul edilenlerin atamaları, eğitim kurumlarına yapılır. Atamalar, başvuruların sona erdiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde gerçekleştirilir.

7-Yönetmeliğin Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında ve Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama maddelerine göre öğretmenliğe atanacaklar istemeleri hâlinde Kamu Personel Seçme Sınavına girmek kaydıyla İlk atama maddesi kapsamında da başvuruda bulunabilirler. Bu şekilde başvuruda bulunanların durumları, Yönetmeliğin İlk atama maddesi kapsamında başvuruda bulunanlarla birlikte değerlendirilir. Ancak bu durumda bulunanların, öğretmenlik başvurularında öğretmenlikteki ya da memuriyetteki hizmet sürelerine veya Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre atama çeşitlerinden yalnızca birini tercih etmeleri gerekmektedir.

8-Yönetmeliğin İlk atama maddesi kapsamında aynı alana atanacakların Kamu Personel Seçme Sınavında almış oldukları puanların eşit olması durumunda ataması yapılacak adayın seçiminde; sırasıyla eğitim bilimleri testindeki doğru cevap sayısı fazla olana, bunun da eşit olması durumunda Kamu Personel Seçme Sınavında sırasıyla genel kültür ve genel yetenek testlerindeki doğru cevap sayısı fazla olana öncelik verilir, bununla da eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

9-Yönetmeliğin Açıktan ve kurumlar arası yeniden atama kapsamında ve Açıktan ilk atama, kurum içi ve kurumlar arası ilk atama maddeleri kapsamında atanacakların hizmet sürelerinin eşit olması hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenir.

10-Atamalarda; ilk atama kapsamında yapılan atamaların alanlar itibarıyla taban puanları ile diğer atama çeşitlerine göre oluşan atama sonuçları, atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde Bakanlığın internet sayfasında yayınlanır. Yayınlanma süresi beş iş gününden az olamaz. Atama kararnameleri atamaların yapıldığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde valiliklere elektronik ortamda gönderilir.

Tebligat ve göreve başlamada istenecek belgeler MADDE 23

Ataması yapılanların başvurularında belirttikleri adreslerine valiliklerce 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebligat yapılır. Atamasının yapıldığını herhangi bir iletişim aracı vasıtasıyla öğrenenler, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, atandıkları il millî eğitim müdürlüğüne göreve başvuruda bulunurlar. Göreve başlamak üzere başvuranlar tebligat beklemeksizin göreve başlatılır.

Göreve başlayacaklardan istenen belgelerin il ya da ilçe millî eğitim müdürlüklerince ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınabilmesi durumunda buna ilişkin belgeler adaydan ayrıca istenmez.

İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler göreve başlatılır, belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmaz. Öğretmenliğe başvuru formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler arasında farklılık olduğu tespit edilenlerin durumu valilikçe değerlendirilir. Durumu uygun bulunanlar göreve başlatılır. Göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir.

Öğretmen olarak ataması yapılanlardan İstenecek Belgeler. MADDE 23

1-Diploma veya mezuniyet belgesi ile yurt dışı mezunlarından diploma denklik belgesinin aslı ya da kurumca onaylı örneği. (Görevlilerce onaylanarak bir örneği alındıktan sonra aslı adaya iade edilir.)

2-Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Belgesi, Pedagojik Formasyon, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası aslı ya da kurumca onaylı örneği. (Görevlilerce onaylanarak bir örneği alındıktan sonra aslı adaya iade edilir.)

3-Bedensel engeli olanlar dışında sağlık durumu yönünden Türkiye’nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı.

4-Adli sicil kaydına dair yazılı beyanı.

5-İlk defa atanacaklardan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuç belgesi veya kurumca onaylı örneği ya da bilgisayar çıktısı.

6-Askerlik durumuna dair yazılı beyanı.

7-Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 adet).

8-Mal bildirimi.

9-Öğretmenlikten veya memuriyetten ayrılanlardan hizmet belgesi veya kurumca onaylı örneği.

10-Elektronik başvuru formunun onaylı örneği.

Göreve başlamama hâlinde yapılacak işlemler MADDE 24

Ataması yapılanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63. maddelerinde belirtilen süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilmek üzere valiliklerce Personel Genel Müdürlüğüne bildirilir. Bakanlıkça ataması iptal edilenler, atama tarihi itibarıyla bir yıl süreyle yeniden öğretmenliğe atanamazlar.

Öğretmenlik görevine atamalarda Atama yapılacak eğitim kurumlarının duyurulması MADDE 45

Öğretmenlik görevine atamalarda adayların tercihlerine yansıtılacak eğitim kurumları, illerin alanlar itibarıyla doluluk oranları esas alınarak ülke genelinde dengeli dağılımı sağlayacak şekilde belirlenir. Bu şekilde belirlenen eğitim kurumları, öğretmen atama döneminde başvuruda bulunan adayların tercihine imkân sağlayacak şekilde Bakanlıkça açılan elektronik başvuru sayfasına yansıtılır.

Bedensel engellilerin atamaları MADDE 55

Bedensel engeli bulunanların öğretmenliğe atamaları, 20/8/2004 tarihli ve 2004/7754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

Bu kapsamında öğretmenliğe atanacaklarda;

1-Öğrenim durumu yönünden Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince mezuniyetinin atanacağı alan öğretmenliğine uygun olması ve eğitim fakülteleri dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon belgesine, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların ise yükseköğrenimlerinin ve pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin yapılmış olması gerekir.

2-Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmaları gerekir.

3-Bedensel engelli adayların, 16/7/2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte belirtilen sağlık kurumlarından rapor almaları gerekir.

4-Bakanlığa atama izni verilen kadro sayısı ile sınırlı olmak üzere, illere ve alanlara göre atama yapılacak engelli öğretmen sayıları, ihtiyaç ve kadro durumu göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenir.

Gerçek dışı beyan ve usulsüz işlem MADDE 54

Yönetmelik kapsamına girenlerin atama ve yer değiştirme suretiyle atamalarında aranan ve istenen bilgi ve belgeleri gerçeğe aykırı olarak düzenlediği veya bu belgelerin usulüne uygun düzenlenmediği, atama ve yer değiştirme işlemlerini etkileyecek biçimde durumlarında meydana gelen değişiklikleri bildirmediği ve bu nedenle de bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usuller dışında atama ve yer değiştirme yapılmasına sebebiyet verilmesi durumunda atama ve yer değiştirme işlemleri iptal edilir, ilgililer hakkında idari soruşturma yapılır ve gerektiğinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.