Bir Zümre Toplantısında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bir Zümre Toplantısında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1 Temmuz 2015 (en son yapılan değişikliklerle) MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Zümre Kurulu’nun tanımı, kuruluşu, işleyişi, amacı şu şekilde ifade edilmiştir:

Zümre Öğretmenler Kurulu
MADDE 111-
(1)
Zümre öğretmenler kurulu, okulda aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşur. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca uzman, usta öğretici, eğitici personel ve atölye teknisyenleri de zümre öğretmenler kuruluna katılır. Kurul, ilk toplantısında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer.

(2) Kurul, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır. Kararlar, oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ayrıca zümre öğretmenler kurulu program ve diğer öğrenme etkinliklerini değerlendirmek, uygulama süreçlerini izlemek, ortak kullanılacak ölçme-değerlendirme araçlarını hazırlamak ve sınav analizlerini yapmak üzere her ay belirli bir günde bir araya gelir. Bu toplantılara ayda bir kez okul müdürü veya sorumlu müdür yardımcısı katılır.

(3) Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında;

a) Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,

b) Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk millî eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması,

c) Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması,

ç) Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,

d) Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,

e) Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi,

f) Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması,

g) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,

ğ) Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,

h) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması,

ı) Görsel sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçütleriyle puanlarının belirlenmesi,

i) Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programlarıyla okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması,

j) Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi

ve benzeri konular görüşülür.

(4) Okul müdürü gerektiğinde aynı sınıf seviyesinde zümre öğretmenleriyle toplantı düzenleyebilir.

(5) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca;

a) Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, dal dersleri ve modüllerinin belirlenmesi,

b) Gerektiğinde yeni öğretim programlarının hazırlanması ve mevcutların geliştirilmesi,

c) Alandaki gelişmelerin izlenip değerlendirilmesi,

ç) Matematik ve fen bilimleriyle ilgili atölye, laboratuvar ve meslek dersleri arasındaki ortak konuların birlikte ve eş zamanlı yürütülmesi,

d) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar,

e) Mesleki ve teknik eğitimle ilgili proje, yarışma, fuar ve sergi çalışmalarıyla,

f) Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili sağlık ve güvenlik şartları

ilgili konular da görüşülür.


ZÜMRE TOPLANTILARINDA GÜNDEM NASIL OLMALIDIR?

GÜNDEM:

1-Açılış ve Yoklama,

2-Amaçlar,
a)-Türk Milli Eğitiminin amaçları,
b)-Okulun amaçları,
c)-Dersin amaçları,

3-Atatürk İlke ve İnkılâplarına nasıl yer verilmeli. (2104,24457 ve 2488 sayılı tebliğler dergilerindeki esaslara göre)

4-Kaynak araç-gereç; eksik olan araç-gerecin temini için okul idaresine baş vurulması,

5-Müfredâtların okunması (2109 S.T. Dergisi)

6-Kanun, Yönetmelik ve genelgelerin okunması.

I)-KANUNLAR:

a)-Anayasanın 24.maddesi.
b)-657 sayılı Devlet Memurları kanunun 32.maddesi.
c)-1702 sayılı memurun muhakemat kanunu.
d)-1739 sayılı Milli Eğitim Kanunun 43.maddesi  (öğretmenlik mesleğiyle ilgili) 45.madde (öğretmenin seçimiyle ilgili)

II.YÖNETMELİKLER:

a) İlk-Orta-Lisesi ve dengi okulları yönetmeliği
b)-Ders müfredat programları (2109.T.D.)
c)-Konuyla ilgili diğer mevzuatlar.

7-Derste Uygulanacak Metot ve Tekniklerin görüşülmesi.
I) METODLAR: (2089 T.D.)

a)-Anlatım (Takrir)
b)-Soru-cevap
c)-Tümden gelim (Dedüksiyon)
d)-Tüme varım(Endüksiyon)
e)-Analiz (Çözümleme):1- İlkel   2- Fiziksel   3- Mantıkî
f)-Sentez (Birleşim)
g)-Gözlem
h)-Deney
l)-İnceleme
m)-Proje
n)-Gösteri
o)-Genetik
ö)-Araştırma
p)-Tartışma (1-Panel  2-Sempozyum  3-Münazara  4-Mülakat )
r)-Problem Çözme
s)-Yaparak ve yaşayarak öğrenme.

II.TEKNİKLER:
a)-Ödev verme ve değerlendirme.
b)-Soru sorma.
c)-Açıklama.
d)-Özetleme.
e)-Alıştırma.
f)-Verimli Ders çalışma.
g)-Ölçme ve Değerlendirme.

8-Yazılı Yoklama (Ortak sınavlar ve zamanlarının belirtilmesi)
a)- Yazılı sınavların tespiti.
b)-Soruların: sayı, kapsamı ve nitelik yönlerinden belirlenmesi.

9-Ödev konularının tespiti. (2140, 2141-2300-2348 ve Ek. T.D.)

10-Ölçme ve Değerlendirme:  Yazılılarda kaç soru sorulacağı ve nasıl değerlendirileceğinin görüşülmesi.

11-Diğer zümrelerle işbirliğinin hangi konularda yapılacağının tespiti.

12-Okul ve sınıf kitaplığından faydalanma ve alınacak kaynak kitapların belirlenmesi.

13-Türkçe’mizin gelişmesi için gösterilecek çaba ve bu konuda Türkçe ve Edebiyat öğretmenleriyle işbirliği.

14-Ders konularının ne kadar zamanda işleneceğinin tespiti.

15-Her konu için ayrı amacın belirlenmesi.

16-Yapılacak inceleme, araştırma,gezi ve gözlemlerin tespit edilmesi.

17-Çalışma takviminin çıkartılarak göz önünde bulundurulması.

18-Okul ve çevre şartlarına uygun kararların alınması.

19-Dilek ve Temenniler.

20-Kapanış.

II. ZÜMREYE ŞU HUSUSLARDA İLÂVE EDİLMELİ:

21-Bir  önceki zümre toplantısında kararların incelenmesi ve değerlendirilmesi. Uygulamada ne derece başarı temin edildiğinin tespiti yapılarak, bundan böyle neler yapılmasının gerektiğine karar verilmesi,

22-Öğrenci başarılarının görüşülmesi ve başarıyı artırmaya yönelik tedbirlerin kararlaştırılması,ÖSS ve ÖYS sınavlarına göre öğrenci başarılarının belirlenmesi, alınacak tedbirlerin görüşülmesi.

23-Gündem maddeleri üzerine yapılan görüşler sonuçta karara bağlanmalı.

24-Yıllık ders saatlerinin belirlenmesi,

25-Her konuya ayrılacak ders saatlerinin tespit edilmesi.

26-Yıllık planların zümrede yapılması.

27-Yıllık planlarda derslerin amacı ile konuların amaçları arasında bağlantı kurulması.

28-Ödev konularını tespiti,değerlendirme esasların belirlenmesi. Öğrencilere duyurma, yardım etme, kontrolünün yapılması,yazımı ,toplanma zamanı ,değerlendirme ve öğrencilere dağıtılma zamanlarının belirlenmesi.

29-Yazı tahtasının kullanılmasında beraberliğin sağlanması için gereken şartların görüşülmesi.

30-öğrencilerin derse hazırlıklı çalışmaları ile  dersi pekiştirici çalışmalarında da zümrenin katkısının belirtilmesi.

Zümrenin ders içi çalışmaları içinde:

a)Ders kitap ve defterlerinin bulundurulması üzerinde hassasiyetle durularak öğrencilerin alışkanlık kazandırılmalı.

b)Konuya girerken motivasyon sağlama amacına yönelik olarak bir önceki konularla ilgili soruların öğrencilere sorulması, kesinlikle “nerede kalmıştık” gibi soruyla derse başlanmaması,

c)Dil ve anlatıma,sembol ve işaretlerin doğru kullanılmasının yazılıp okunmasına gerekli özenin gösterilmesi,

d)Öğrencilere kazandırılacak davranışlarla ilgili olarak, sınıf seviyesinin dikkate alınması,

e)Konuların işlenmesinde öğrencilere analiz etmeyi, genelleştirmeyi tümevarım ve tümdengelim metotlarıyla öğretme ve öğrenci işbirliği içinde öğretilmesi,

f)Dersin işlenişinde öğrenci iştirakının sağlanması,

g)Zaman kaybına sebep olmamak için lüzumsuz tekrarlardan kaçınılması,

h) öğrencilerin de soru sormalarına fırsat verilmesi,

ı)Öğrencilere verilen ve evde yapılması istenilen  dersi pekiştirici sorulardan yapılamayanlardan önemli olanların üzerinde durularak sınıfta açıklanması ve çözülmesi.

i)Yeri geldikçe öğrencilere konulara ait kavram ve teorilerin gelişi hakkında bilgi verilmesi.

k)Ders işlenirken not tutma alışkanlığının kazandırılması, dikte yoluyla not tutturulmaması.

l)Dersin sonunda konunu anlaşılıp anlaşılmadığını ortaya çıkaracak soruların sorulması ve değerlendirme yapılması.

m)Ders sonunda öğrencilere dersi pekiştirici soruların verilmesi.


 

ÖĞRETİM YILI SENE BAŞI ZÜMRE TOPLANTILARINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

 • Öğretmenlerin, kurulun ilk toplantısında kendi aralarından birini, o öğretim yılı için zümre başkanı olarak seçmesi;(MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği-Md:111)
 • Gündem maddelerinin sıralanması ve tutanağa aktarılması (Zümre gündemleri; planlama, hazırlık yapma, uygulama, tamamlama, pekiştirme, ölçme-değerlendirme, yönlendirme, teşvik etme, il birliği yapma, öğrenci merkezli öğrenme çalışmaları ağırlıklı olmalıdır.) Gündem maddelerinde açılış ve yoklama, dilek ve temenniler, kapanış maddelerini yer alması;
 • Bir önceki yıla ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması;(Bir önceki öğretim yılı başında konulan hedeflerin gerçekleştirilme durumu, şubeler arasındaki başarı oranı; karşılaştırmalı sınav sonuçlarının konu ve şubeler bazında sonuçları; YGS ve LYS sonuçlarının Türkiye, il ve türündeki okullara göre durumu gibi hususların görüşülerek analizlerinin yapılması ve buna göre okul ve çevre imkanları da dikkate alınarak yeni hedeflerin belirlenmesi)
 • Anayasanın eğitimle ilgili maddeleri, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaçların/hedeflerin ve açıklamaların okunarak, planlamanın bu doğrultuda yapılması;
 • “Atatürk İnkılap ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi” ile “Öğretim Programlarında Yer Alması Gereken Atatürkçülükle İlgili Konular” üzerinde durularak, çalışmaların buna göre planlanması;(2104-2488 Sayılı Tebliğler Dergisi)
 • Başarı durumunun görüşülmesi, hedeflenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının tespiti; başarının artırılması için alınması gereken önlemlerin görüşülmesi ve bununla ilgili kararlar alınması;
 • Programda belirtilen hedef ve davranışlar/kazanımlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem-tekniklerinin belirlenmesi;
 • Konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması ve ünitelendirilmiş yıllık-ders planlarının hazırlanması hususlarının görüşülmesi(Yıllık çalışma takvimi gözden geçirilerek fiili çalışma saatlerinin belirlenmesi, konulara göre dağılımının yapılması, konuların zorluk derecesine göre okutulma sürelerinin planlanması)
 • Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönergenin (2551 ve 2575 Sayılı Tebliğler Dergisi) incelenmesi; tüm plan ve çalışmaların yönergeye uygun yapılması;
 • Bir önceki yıla ait ünitelendirilmiş yıllık ders planlarında “Değerlendirme” sütununa aktarılan hususların yeni planlamada dikkate alınması; (Ayrıca bir önceki yıl karşılaşılan aksamalar ve ders kesim raporlarında belirtilen hususların da dikkate alınması gerekir)
 • Diğer zümre öğretmenleriyle yapılabilecek iş birliği esaslarının belirlenmesi; (Diğer zümrelerle hangi konuda, ne zaman ve nasıl iş birliği yapılacağına ilişkin esasların, iş birliği yapılması düşünülen zümre ile birlikte kararlaştırılması)
 • Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslerin işlenişine yansıtılması yönünde kararların alınması;
 • Öğretim programlarında yer alan deneylerin planlara dengeli bir şekilde yerleştirilmesi;
  derslerin daha verimli işlenebilmesi için okulda bulunmayan ancak gerek duyulan ders araç-
  gereç, ihtiyaçların belirlenmesi, temin edilmesi için okul yönetimine bildirilmesi; yönetimin
  zümrenin bu isteklerini karşılaması; eğitim bölgesindeki imkanların ortaklaşa kullanılması; (MEB
  Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi-Md:19;Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği-Md:15)
 • Okul ve çevre imkanlarının en iyi şekilde değerlendirilerek dersle ilgili yapılacak gezi ve gözlemlerin isabetli bir biçimde planlanması; bununla ilgili araç-gereç ve dokümanın ne şekilde sağlanacağının belirlenmesi;
 • Öğrenci merkezli öğrenmenin bir gereği olarak; öğrencinin sınıftaki rolü ve etkinliği konusunda uygulanabilir kararların alınması;
 • Öğrenci başarısını ölçme-değerlendirmede;(yazılı, test, uygulamalı sınav vb.) birlik beraberliği sağlayıcı esaslar üzerinde durulması, uygulama birliği sağlayıcı kararlar alınması; ortak sınavların planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi hususlarının karara bağlanması(Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin sınavlarla ilgili hükümlerine dikkat edilmesi; sınavların şekli, soru sayısı, niteliği, soruların o tarihe kadar işlenmiş konuları kapsaması, soru türü ve soruların o tarihe kadar işlenmiş konuları kapsaması, soru türü ve soruların öğrenme aşamalarına göre düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının analizinin yapılması yönünde kararlar alınması)
 • Uygulamalı nitelikteki derslerin (Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi vb.) değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresi ile ürün değerlendirme kriterlerinin ve puanlarının belirlenmesi;(Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği-Md:45)
 • Öğrencilere verilecek proje / performans konularının belirlenmesi; konularının öğretim programlarına uygun olması, öğrencilerin ihtiyaçları, yetenekleri, çevre ve okul şartlarının göz önünde bulundurulması; projelerin /performansların araştırmayı özendirici olması; projelerin toplanma, sunulma ve sergilenme tarihleri; yararlanılacak kaynakların gösterilmesi ve değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesi yönünde kararlar alınması;
 • Okulun, varsa bölümlerinin özelliğine göre yapılacak diğer faaliyetler ile ilgili görüşmelere yer verilmesi;
 • Öğrencilerin hazır bulunuşlukları dikkate alınarak, öğrenmelerini engelleyen eksiklerinin tamamlanması; kapasiteleri doğrultusunda yetişmeleri hususunda gerekli görüşmelere yer verilmesi;
 • Öğrencilerin Türkçeyi doğru konuşup yazabilmeleri konusunda uygulama birliği sağlayıcı hususların belirlenmesi;
 • Yıllara göre öğrencilerin dersler bazında üniversite giriş sınavlarında aldıkları sonuçlar (Türkiye geneli, ili ve türündeki okullara göre net ortalaması ve sıralaması) üzerinde durulması; başarı ve başarısızlık nedenlerinin araştırılması;(Son üç yıla göre) Başarının artırılması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi;
 • Proje çalışmalarının değerlendirilmesi, yeni çalışmaların planlanması;

II.DÖNEM BAŞI ZÜMRE TOPLANTILARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • Öğretim yılı başı ve içinde yapılan zümre toplantılarında alınan kararlar ve uygulama sonuçlarının tek tek ele alınıp değerlendirilmesi;
 • Kanaat dönemi başarı durumlarının (puan ortalamaları, genel başarı ve öğrenci davranış değişikliklerinin) değerlendirilmesi; başarının artırılması için yapılması gerekenlerin görüşülmesi;
 • Ödevlerle ilgili çalışmaların değerlendirilmesi;
 • Ölçme ve değerlendirme çalışmalarının gözden geçirilmesi;

SENE SONU ZÜMRE TOPLANTILARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • I. ve II.dönem zümre toplantılarında alınan kararların okunması ve uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi;
 • Eğitim-öğretim yılı II.kanaat ve yıl sonu başarı durumlarının (puan ortalamaları, genel başarı ve öğrenci davranış değişikliklerinin) değerlendirilmesi;
 • 2551 Sayılı tebliğler Dergisinin 14.maddesi gereği ünitelendirilmiş yıllık planlar ile günlük planlarda-varsa-görülen eksikliklerin (konu dağılımı, süre, uygulama yönünden) değerlendirilmesi;
 • Öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin (mevzuattan, araç-gereç yetersizliğinden, süreden vb.) ele alınıp değerlendirilmesi; bunların giderilmesine yönelik yapılacak çalışmaların belirlenmesi;