10. Sınıf Edebiyat Günlük Ders Planları

10. Sınıf Türk Edebiyatı Günlük Ders Planları

I. ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI
1. Edebiyat-Tarih İlişkisi
2. Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler

II. ÜNİTE: DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
1. Destan Dönemi Türk Edebiyatı
2. Sözlü Edebiyat
a. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
Sagu
Koşuk
b. Olay Çevresinde Oluşan Metinler ( Destanlar)
3. Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri)

III. ÜNİTE: İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
1. XI -XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü
2. İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI – XII. yy.)
Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacip
Atebetü’l-Hakâyık – Edip Ahmet Yükneki
Divân-ı Hikmet – Ahmet Yesevî
Divânü Lûgâti’t-Türk – Kaşgarlı Mahmut
3. Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII – XIV. yy.)
a. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler ( Şiir)
İlahi
Nefes
Gazel
b. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
Battalnâme
Dede Korkut Hikâyeleri
Danişmendnâme
İskendernâme (Ahmedî)
c. Öğretici Metinler
Tasavvufi Metinler (Hacı Bektaşı Veli – Makâlât)
Nasrettin Hoca Fıkraları
4. XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı
A) Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
1. Divan Şiiri
Gazel
Kaside
Rubai
Tuyuğ
Musammatlar
Murabba
Şarkı
Muhammes
Terkibibent
2. Halk Şiiri
a. Anonim Halk Şiiri
Mâni
Türkü
b. Âşık Tarzı Halk Şiiri
Koşma
Semai
c. Dinî-Tasavvufi Türk Şiiri
İlahi
Nefes
Devriye
Şathiye
Nutuk
Deme
B) Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
a. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler
Halk Hikâyeleri
Mesnevi
b. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Temaşa)
Karagöz, Orta Oyunu
Meddah
c. Öğretici Metinler (Divan Edebiyatında Nesir)
Tezkire
Tarih
Seyahatname
Mektup
İlmî (Bilimsel) Eserler,
Dinî Eserler (Tazarrunâme)


Edebiyat Grubu Derslerine (Türk Dili Ve Edebiyatı Dersi, Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Dili, Edebi Metinler, Dil Ve Anlatım, Kompozisyon, Hızlı Okuma Teknikleri) ait 50’nin üzerinde günlük plan dosyası.

İndir-> 10. Sınıf (Lise 2) Edebiyat Grubu Dersleri Günlük Ders Planları